Goudsche Courant, dinsdag 12 januari 1892

1802 Dinsdag 12 Januari N 4T30 IIVFLÜEIVZA IIÏFLVEIWZA Zooeven ontvangen de ECHTE INFLUENZA DEKENS die bevrijd wil blijven van de ziekte koopt een Anti Infloeaza Deken Eenigf Depot Korte Tiendewegf GOÜDSCHE COURANT ISieuwH en Advertenliehlad voor Gouda en Omstreken TTergrellJ Et d e T JT I T E 3iT xrara De Inzending van advertentiöa kan göschieden lot eéij uur des namiddags van den dag der uitgave net die van andere Firma s alvoreos Uwe Bestellingen te doen PBIJSCOÜKANT franco op aanvraag Verkoop bj elke hoeveelheid The Continental Bodega Company Firma T CMJBBA8 Gouda Onoverlroffea KWALITEIT VRAAG CHOCOLAAD f n A ATrC Fatriek te Westzaan UnUll I Wl J Op eriehl 1820 Gegfarande rd zuiver LET OP DEN NAAM wmm BmB MARKT A 68 GQÜDA Speeialiteit in lleeren Mode enSport Artikelen Groote kenze in Engehche en Schotsche Stoffen Abonnement ft 93 per Jaar Het eerste jaar een COSTUUM twee PANTALONS en een DKMI SAI80N Het tweede jaar een COSTDÜM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behondt de Kleedingstakken en betaalt per kwartaal Toornit Wenecht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEMI SAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Qnlden Stalen worden aan hois bezorgd Ifatuurwollen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜS Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda a van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prjjs per flacon 86 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels etc nnden radikale genezing bjj het gebrnik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 Haarlem Depóthonaer X A de V LETTBB Markt 97 naast het Hotel db ZALM F E HA EWINSEL m s Gravenhage if oori Einde 139 Speciaal Arts voor Maagr Levereji llarmlijders Consultatie dageiyks 10 12 1 2 ZONPAGS 10 12 nnr rZr PDIKE OUDB GENEVEE Merk NIGilTCAP Verlir gbaar bij M PEETERS Jz N B Als bewijs van echtheid ia cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE f r SCHIEDAMMER SOO Gulden betalen wij aan hem die bij gebruik van Goldmann s Keiser Tand water ooit weder Tandpijn krijnt S QOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar bg den l rog J C ZELDENRIJK Ooads Snelpersdmk van A Bbinkhan ScLook Openljare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 11 JANUARI 1892 des morgens te elf nren in het Koffiehuis Het ScHiAKBORD aan den Kleiweg ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER van No 1 Een goed onderhouden aangenaam gelegen en ERF op den hoek van deu Bleekerssingel en de Boelekade te Gouda Wijk R Nommer 181 Het Huis van Waterleiding en vele gemakken voorzien bevat 5 Kamers Keuken 3 Kelders en Zolder en is te aanvaarden 15 Februari a s No 2 Een HUIS en ERF aan den Bleekerssingel te Gouda Wgk R nommer 182 met een ruim GEBOUW of STAL daarachter uitkomende in de Boelekade Wjik R No 180 Het Huis is verhuurd tot 1 Mei 1892 voor f2 pef week No 3 Een HUIS en ERF in de Sint Anthoniestraat te Gouda Wgk O No US Verhuurd bü de week voor ƒ 1 50 No 4 Een HUIS en ERF en een perceel GROND in de Vronwensteeg Ie Gouda Wp H No 224 Verhuurd bü de week voor 1 60 No 5 Drie perceelen uitmuntend WEILA iD liggende in de Oude Gouwe te Gouda Kadastraal bekend in Sectie I Nrs 418 419 420 en 516 te zamen groot 3 Hectaren 9 Aren 45 Centiaren Verhuurd tot den 1 Januari 1897 voor 400 en 100 Mest per jaar En No 6 Een perceel uitmuntend liggende in de Achterwillens te Rteuteük Kadastraal bekend in Sectie H No 435 groot 82 Aren 10 Centiaren Verhuurd tot 31 December 1900 voor 80 sjaars De perceelen zijn te bezichtigen 7 8 en 9 Januan a s Tao 10 tot 4 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda bet onovertroffeo LAGEIiBIER en het gunstig bekende van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda 338 Staats loterij De TREKKING der vgfde Klasse begint MAANDAG 11 JANUABI a s Loten en gedeelten van Loten te bekomen bfl de Collectrice Wed A C COSIJN Sociëteit O S GENOEGEN 4e Abonnements Voorstelling DONDERDAG 14 Januari 1892 HET NEDERL TOONEEL SET TWEEDE OESIDIT Blgspel in 4 bedrgven naar het Dnitsch AANVANG half 8 uur f10 Gewone bepalingen en prgzen De uitgave dezer Coarant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prQ pei drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Ifsoaderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 11 Januari 1892 De heer H P Scliim van der Loeff predikant bij de Remoristrantsche gemeente albior heeft het beroep naar Leiden aan enonien De 2e luitenant W J Prins van het 4e regiment gedetacheerd bij het Ie regiment estin artill6rie te Utrecht lieert 81 Januari naar zijn korps terug In de Zaterdagavond gehouden Openbare Veruadering vau den Xederl Bond voor Algemem Kiesm Slemrecht hifld E van Zinderen Bakker uit Kortezwaag een voordracht over Maatschappelijke ellende en de mUdelen tot helerschap Daaromtrent meldt men ons het volgende Spr zette breedvoerig de oorzaken uiteen waaruit de armoede ontstond Als voorbeeld wees hij ojf een enkele zaak die bij hem in de buurt plaats vond Voor eenige jaren zeide spreker waren in de streek waar hy woonde tal van kleine sciioeu mskersbaasjis welke werkten mot één twee of drie knechts docli toen kregen eenige kapitalisten het in de gedachte eenige leerlooierijen op te richten en dnar aan verbonden groote schooomakerijen Nu zeide pr konden oumogelgk die kleine baasjes conourreeren tegen die groote concurrenten waarvan natuurlijk het gevolg was dat die allen wegstierven als sneeuw voor de zon en ze eindelijk verplicht waren voor een klein loon zich bij die groote schoenmakerijen aan te bieden om voor zich en de hunneh het allornoodigste te verdienen Deze fabriek bracht de arbeiders niet volkomen op de hoogte van het vak daar de een niets dan laarzen de andero niots dan pantoffels maakte kortom ieder f ÊÜViLLETOIM iVit het DuiUch XXXYI 131 Terwijl zy daarover nadacht had de graaf zich met zijne zuster onderhouden en zeer deelnemend naar haar welstand geïnformeerd Ge hebt werkelijk geen reden om u te verontrusten wendde hy zich nu tot Alma j het isslechts hevige hoofdpijn oh over het algemeen is niets noodig dan rust Gij kunt gerust naar IJuchenau terugkeeren deze noodelooze opgewondenheid benadeelt ook uw gezondheid Gij bedriegt u wannoer gy gelooft dat ikmü opwind antwoordde Alma integendeel hier benir rustiger dan op Buchenau en ik heb my nueenmaal voorgenomen mij geheel aan hat e verpleging le wgden Tot Unica weder genezon is Ja Dat mag ik niet aaunemen zeide Unica Wanneer mijn gezelschap je niet aangenaamis Alma gi zegt dat ge niet opgewonden zijt werkman verschillend werk deed Nadat spr nog tal van andere zaken ten berd had gebracht die het werkvolk drukten werd éei kleine pauze gehouden waarna spr tie mirldelen aangaf tot beterschap Spr loonde aan dat by aanneming van eeu gebouw of iets dergelijks een bMtek van dat werk wordt gemaakt waarna den letrerancier van steen kalk hout ijzer enz prgsopgnv wordt gevraagd waarop de begrooting wordt gemlakt Daarby wordt dan bel arbeitlsloon zoo laag mogelyk uitgetrokken Dit laatsie moet amlers word Het moet niet langer gebeuren dat van de ferklieden zooveel mogelijk gehaald wordt Als iegt spr de werklieden zich vereenigen welni dan moet ook een aannemer bij hen komen vrttgen voor hoeveel wilt ge werken en eerst ilan ia er voor den aannemer en voor den werkman een beter bestaan ge komen I Voorts noemde spr dog tal van punten om verbetering voor den werktosn te krijgen o a als de machine met ten voordek der kapitalisten maar ten roordeele der werklietfen kwam hetwelk spr breedvoerig uiteenzette dat spr er ten slotte op had geweten dalt Hsuöobte pbiilie der werklieden niet aan de werkgevers lag maar dat voor een groot deel aan hen zelf werd le vergadering na vooraf gelegenheid hebbende gegeven tot debat waarvan niemand gebruik maakte met een woord van dank voor het gesprokene door deu voorzitter gesloten De Vereeiügde Rottordamsohe tooneelisten directie Le Gras en Haspels hebben het uitsluitend recht van opvoering gekocht süw Clara tooneelspel in 4 bedrijven door Justus vau Maurik Jr en Jo van Sloten Het stuk is in studie genomen zoodat de eerste opvoering binnen eenigon tjjd kan worden te gemoet gezien en toch verraadt ieder woord dat gij spreekt ovorspunniug antwoordde Hohenhausen Waarin dit zijn grond heeft weet ik met maar ik hoop dat gij weder kalm zult worden on dan zelf inzien hoe dwaas uw bezorgdheid is Ik rgd terstond naar Buchenau hebt ge daar wellicht hel een of ander te zeggen Neen De raaf tond op en kuste zyn zuster do hand Ik zal waarscfaynlyk eerst na tafel terugkeeren zeide hij i hedeu zult ge my vermoedelijk aan hetdiner niet missen daar Alma u gezelschap houdt Hij kustb uu ook deze de hand en toen Alma ze met een in het oog loopende haast wegtrok trof haar een blik die haar angst en ontsteltenis inboezemde Zy haalde eerst ruim adem toen hij zich verwyderd had zij wist nu dal hij haar haatte Alma Alma ik kan je niet verzwijgen datdit tot een breuk moet voeren zeide Unica Ik wil Kurt niet in bescherming nemen maar je moesttoegeven En waarom moet ik dan altijd toegeven Hebik dan iets ged tan of gezegd wat zgii woede konopwekken Je denkt er zelf anders over maar voorje broer party te kiezen beschouw je cenigszins alseen plicht Vroni trad binnen Wees zoo goed den bouquet terug te halen wendde Alm i zich tot de kamenier hy moet buiten ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCeuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Op het platteland keert tolken jare tezen dea winter het praatje terug dat deze en die is aangehouden en met de noodige illustraties doet zoo n praatje do ronde Zoo ook in t laatst van het vorige jaar wTusschen Woerden en Bodegraven werd ik aldus een zekore koetsier s nachts om zoo lactden zooveelslen door drie kerels aangehouden £ adat is uou gesn praatje Mijn stuk geslagen zweepzou t je kunnen zeggen De veldwachter van de aangrenzende gemeente vernam dat geval en deed bq zijn collega waar het feit geschied was ondorzoek Heb je d r ook van gehoord dat het hier langsden weg niet veilig is Ze hebben van de weekdien en dien aanirehoüdon Zgn gebroken zweepzou t kunnen getuigen dat het meenes gaweestis It n Aha ƒƒ zeide de collega glimlachend aha iahij dat If Ja ja dien heb ik deze week zonderlichten ziende rijden aangeroepen Ik wist niet wishet was Hij lei de zweep er over en t was donker zieje Dank je voor je inlichting üie stukgeslagen zweep zal het wol verder getuigen En d koetsier die ook aangehouden was kreeg zyne bakaariug lUuiS s wMnm vjot frotrwtfu Uit Londen wordt aan de Frankfurter Zeitun geschreven De groote pijp der Koningin is builen dienst gesteld De koningin heeft het rookon afgeschaft kon men in een der Ëngelsche bla ieu lezen en de niet iugewijde kon nnuwelyLs zijn verbay ing inhouden vooral toen hij verder las en de honderden baten t Oak van alle soorten die jaarlyks in deze pijp werden verbrand zullen voortaan worden verkocht Hoe weinig de koningin vau Enifeland ook feitelyk in het bestuur van het land heeft te zeggen toch geschiedt alles in haar naam ook in gevallen waar vvy van den staat zouden spreken Zoo zegt men als tegen iemand een proces wordt begonnen dat dit wordt gedaan door de koningin vau iemand die smokkelt zegt men hij bedriegt de koningin voor het venster liggen Het is niet noodig dat mijnheer het btmerkt hy heeft de bloemen weggeworpen Denk je reeds aan een breuk roeg Unica Heb geduld met hem hy is menigmaal opgewonden hij heeft vijanden die hem met hun haat ver olgenen hem menig onaangenaam uur bereiden Vijanden heeft waarschynlijk ledereon maar een vijandschap moet altijd uit oen of andere oorzaak ontstaan De haat togen myn broeder dateert van vroegere jaren En wie zijn die vijanden Daniel en Haekert Maar wat kuuneo die menschen graaf Von Hohenhausen deren vroeg Alma zij stnan zoo ver beneden hem dat hij met verachting op hen kanneerzien Vroni bracht op dit oogenbhk den bouquet Alma legde hem naast zich op een stoel Heeft de graaf je gezien wendde zij rich tothet meisje Ik hel hem met ontmoet Unica gilt lia ir diei stbode een wenk ly verwqderde zich Gij vraagt wat dez beiden kunnen doen hernam Unica na een korte pauze bet gesprek en het scheen alsof zij behoefte gevoelde horc gedachten lucht te geien Ook ik heb my deze iraag gedaanen ben er overheen gestapt maar het toeval liet