Goudsche Courant, dinsdag 12 januari 1892

op het hoofd huns meesters moeten uitoefenen Eenmaal in het bezit der noodige vaardigheid gaan zg des avonds na zonsondergang op hun ambacht uit en kondigen hun komst met een eigenaardig geluid aan Natuurlijk zijn er wat iutelligeotie betreft vele uitzonderingen die ook in een anderen werkkring nuttig bezig zijn doch de meesien volgen de oude traditie Hel kaasmaken behoort in Zwitserland tol de gewichtigste landbo wbedrijveu daar de voorspoed der molkindustrie het fokken van melkvee en de waarde der weidegronden daarvan afhangen Het land is niet geschikt voor hel votweiden van vee in genoegzaam aantal om in de behoefte der bevolking te voorzien en de Zwilsorsohe vorbruiker is daardoor at vlüosch betreft grootende ls vai het buitenland afhankelijk Er wordt veel geld omgezet met het zenden van jong vee over do grenzen tor vetweiding on hel weder invoeren er van Gedurende hot vorig jaar werden 328 608 stuks vee van allerlei soort ter gezamenlijke waardo van iil 005 975 francs in Zwitserland ingevoerd terwijl 71 930 stuks ter waarde van 16 236 000 francs werden uitgevoerd Oostenrijk llonünrije Frankrijk en Ilaliëlevuren helgrootste doel van het veo voor do siaClitbank bestemd ter wijl hot uit Duitschlund ingevoorde vee meer voor 1 het boerenbodrijf wordt aangeirend De goheo e I uitvoer van kaas bedroeg verleden jaar 38 207 200 francs en die van gecoudonsoorde melk 13 244 926 francs De prijzen der kaas stegen in den loop van het jaar wegens ongenoegzamen aanvoer wat een gevolg was van inooieiijkheid om melkvee in voldoend aantal te bekomen Zwitsersohe melkkoeien zijn in Duitschland zeer gezocht OU de uitvoer er van naar dat land benevens de toenemende behoefte aan grondstof der fabrieken van gecondenseerde melk beletion de ontwikkeling der kaas industrie De beste markt voor Zwitsersohe kaas in Frankrgk waar tie harde EmmenIhaler knas zeer iu trok is in 1890 word daar an in dit land ingevoerd voor eene waarde van 10 664 100 frs Duitschland en Oostenrijk voeren de zachte on sappige Emmenthalor kazen in ter vijl Italië grootendeels slechts afnemer is van de mindere soorten De quaestie der rechten die het buitenland op Zwitsorsctie kaas heft neemt natuurlijk eene eerste plaats in bij do ondorbandelingon in verband met de vernieuwing dor Zwitserscho handelsverdragen Eo e vorhooging dezer rechten waartoo in Frankrijk het voornemen schijnt ta bestaan wordt mei bezorgdheid te gemoet gezien = j r rr rM ll m l rHTTtl i Kaiteolandsch Overzicht De plotselinge dood van den Khedive vormt begrijpelijkerwijze hol hoofdonderwerp van de beschouwingen dor politieke dagbladpers Buiten Londen vooral te Parijs maakt men zich geeoerlei iliusiën ten opzichte van Engelands standpunt nu de Egyptische quaestie door den dood van Mehemed Tewfik in eene nieuwe phase is getreden Men begrijpt zeer goed dal het perfirie Albion dat zich ten doel heeft gestold Egypte to hervormen onder Engelsohen invloed in Egypte orde en rust te brengen en wat voor moois de Britten nog meer over hun arbeid in het Nijlland mogen zeggen dat het perfide Albion den jeugdigen leeftijd van den troonopvolger als een gewenschl voorwendsel zal aangrijpen om aan de ontruiming van Egypte nog minder te denken dan voorheen Wat de Èngelsche bladen dan ook over den dood van den Khedive en de boleekenis van deze gebeurtenis iu verband met de Egyptische quaestie schrijven wettigt ten volle deze verundersloUing Allen stemmen op dit punt vrgwel overeen dat de ontruiming thans in ver verschiet is verdaagd Ja de fall Mall Gazette welke ondanks haar radicalisme somwglon een echte jingo blijkt Ie zgn acht de Egyptische quaestie door den dood van den Khcdive zelfs vereenvoudigd daar zij die nog eergisteren geneigd waren haar weder aan de orde te stellen om ze tot een oplossing te brengen heden van geheel tegenovergesteld gevoelen zullen zgn nu de ervaren en bezadigde heerscher in Egypte ia vervangen door een oairetenden knaap Wat de Pransohe bladen betreft het Journal dea Sebatt constateert eenvoudig dnt Engeland èr thans zeer zeker niet aan zal denkan om Egypte to ontruimen Daarentegen acht de tigaro het mogelgk eu noodzakelijk dat Frankrgk met kracht optrede om te eischen dal de Egyptische quaestie nu voorgoed geregeld worde Hel blad van den heer Magnard vreest evenzeer dal lord Salisbury van de gelegenheid gebruik zal maken om te verklaren dat hij thans geen termgii voor ontruiming van Egypte kan stellen Het Weeiier Fremienblatt herinnert er aan dat prins Abbas Ie Weenen eene uitstekende opleiding ontving en steeds veel sympathie genoot in Oostenrgk Hot blad zegt dat daar de prins over 6 Ia Engeland nu waai bijna alles vry kan wordsn ingevoerd behalve tabak sigaren spiritualiën en andere waren die niet direct tot levensonderhoud noodig zijn en die juist jeer hoog zijn belast wordt in deze waren dan ook sterk gesmokkeld Vooral tabak en sigaren worden in groote hoeveelheden b j de i bedriegers der koningin in beslag genomen die dan door de tolbeambten wor len verbrand niet echter in hunne pijpen of die van anderen tenminste hiervan weet het publiek niets maar op het altaar des vaderlands in dat geval in een soort keuktjnhaard of zooals men zegt in the Queen s pipe Voortaan zal echter deze verkwisting worden gestaakt en de verbeurd verklaarde tabak ten voordeele van een liefdadige instelling worden verkocht loodat dus werkelijk de pijp der koningin buiten dienst is gesteld Het H eekblak mor BhemholUmcultuur bericht uit het Westland Bepaalt de bloemboUencultuur in het Westland zich tol heden alleen tot tulpen en narcissen door de vereeniging floralia te s Gravenzande is thans besloten tot het aanleggen vaii een proeftuin voor de teelt van hyacinthen en andera oolgewasseu waarvoor volgens deskundigen verscheidene gronden in die gemeente wel geschikt zija hetgeen in hot overige Westland uiet het geval is Men zal één of meer keerin een deskundige uitnoodigen op den proeftuin welke steeds voor alle leden toegankelgk zal wezen les te komou geven opdat de kweekers met de hoogere eischen en meerdere vakkennis welke voor deze teelt gevorderd worden beter bekend zullen worden De tuin zal dus dienen zoowel tot leering als om te onderzoeken welke bolgewassen behalve ile tulpen Toor de s Gravenzandsche gronden geschikt zijn Be kosten zullen uit de kas dor vereeniging worden bestreden Aan het bestuur is opgedragen het plan verder uit te werken zoodat tegen het volgende najaar de uitvoering mag worden tegemoet gezien Voor de aanstaande voorjaarsveiling werden voorloopig opgegeven 461 roeden of ongeveer 900 bedden en als voorloopi e veiiingsdag werd bepaald Donderdag 5 Mei 1892 Dr Scfaaepman schrijft in Het Centrum omtrent de houding van de meerderheid en de minderheid in de Tweede Kamer het volgeade De minderheid ik weet op dit oogenblik geen anderen naam om de verschillende minderheden tegenover de Linkerzijde als meerderheid aan te duiden de minderheid nam een zeer kalme beleefd afwachtende houding aan Over het geheel kan men aannemen dat zelfkennis en juiste waardeering van den toestand tot deze wijze van handelen hebben gevoerd Misschien leefde ook bij den een of ander de hoop dat ten opzichte hunner wenschen de eene of andere minister bereid zon worden gevonden tot zelfverloochening een zelfverloochening bij welke naar de bekende meening van velen in den Lande de grootheid van omvang de kleinheid van deugd niet dekken zou De minderheid dan was kalm kalm ook tegenover de Linkerzijde Zij liet der meerderheiil het niet benijdenswaardige voorrecht om haar eigen houding gedurende de vier laatste zittingen baar optreden in het militaire vraagstuk haar verkiozings agitatie mg zonder dat ik het wilde een gesprek van Hackerl Ëaei mijn broer beluisteren en Zij hield op als vreesde zij reeds lo veel to hebben verraden Ztido Hackerl uw broeder onbetamelijkheden vroeg Alma Meer dan dat hij slingerde hem een vreeselijke aanklacht in hel gelaat En waaivan beschuldigde hg hem Ik kan je dit niet zeggen het is te verschrikkelgk slechts een doodelijke haal kan tolk eenboosheid verzonnen hebben En zelfs hij die zich geheel onschuldig gevoelt wordt door zulke boosheid toch getergd Weetje broeder dal je dit onderhoud beluisterd hebt Ik wilde hel voor hem geheim houden maarhel gtAukte mij niet Hij was waarschijnlijk uiterst boo Hij kon mij niets verwijlen want bet lagimmers niet in mijn bedoeling Bn wanneer werd je ziek Den volgenden dag Seilerl kunt ge je over je broeder niet beklagen Hij is zeer oplettend voor mij Alma zag een poos zwijgend naar builen Waar denk je aan zeide Uuica Ik verwacht Werner Hij zal zoo vroeg niet komen en zelfs haar programmen klakkeloos te vergeten Vergelykingen werden niet gemaakt wa het omdal zij door de feiten soherp genoeg worden geteekeod zichtbaaf genoeg zgn In de houding dor Linkerzijde ligt naor myn mee iing de groote beteekeiiis die aan de gunstige ontvangst van het Kabinet kan worden goheohl Niet in die ontvangst is het won lere maar juist in die houding De liberale partij heeft in do korte dagen barer minderheid met verbazende rapheid een zeer moeilijke kunst geleerd de kunst om r geerings meerderheid te zijn ludien er van vuurproef spraak moet wezen dan heeft zij een vuurproef doorstaan on het is alloen do vraag of hetgeen zoo fraai werd begonnen ook even fraai zal worden volgehouden Men moet het opmerkelijke niet alleen zoeken in eenige zeer sprekende versclujnselen niet in de gozeglijkheid om eens huiselijk Hollandsch te spreken van eenige anders zeer ongezüglgke loden der liberale partij De kunst om regeermgs meerderbeid te zijn bestaat voor een parlementaire partij in bet volgen van do leiding der Kegeering zonder dat er van godweeë volgzaa nheid sprake kan zijn De Begeering moet nooit der schijn hebben van tt bevelen maar zjj moet altijd verzekerd wezen van de trouw barer vrienden De vrienden mogen moeten soms met de KegKoriiig in moening verschillen Het kan zgn groot nut hebben zoo hol eene of andere lid duidelgk en onbewimpeld zegt eigenlijk iets anders lo willen dan de Kegeering maar van een overslaan tot oppositie moet een sprake wezen teuzg daar waar het verloocheuing van beginselen betreft Plicht blijft het ook voor de vrienden der Kegeeriug tegen t houden en te drgven waar het pas geeft waar het e n en ander behoort te geschieden op een wijze moet bigven binnen een grens die de onafhankelijkheid der Kegeering zelfs voor den ngdigstun blik niet verduistert De heer Van Houten de jongste onder onze ministerieelen heeft ten deze door woord en voorbeeld veel gedaan Hij hoeft over do kabinetsformatie gezegd wat hij zeggen wilde zonder aan de Eegeering in den eigenlijken zin een onaangenaam oogenblik te bezotgau 3g de wat levendige schermutseling over het Militaire Huis hoeft hij den minister en de meerderheid in twee woorden den juisten regel voor oogen gehouden Ik reken dat dit eun van die zaken is waaiin men uiet met geweldige middelen ingrijpt maar waaromtrent men elkander tracht te verstaan Het is moeilijk Bondigsr regel te stellen Niet alleen ds beer Van Houten maar ook de heer Hartogb ook de beer Kerdijk hebben dezelfde wijsheid getoond Zeggen wat te zeggen was maar geen vijaodelgkheden £ r is nog iets opmerkelijks in de houding der meerderheid Zij hoeft en van baar standpunt te recht de welwillende houding der minderheid met groote kalmte aangezien zich er niet over verheugd getooud gerust op haar eigen kracht Blijkbaar heeft zij zelfs den schijn willen vermgden van op min of meer toevalligen steun te rekenen als ware zij op hel eene of andere puut voor verdeeldheid in eigen boezem beducht Ook de ÏUgeering nam met wal prettiger gratie dezelfde houding aan Donderdag avond werd te Berlijn in het Koch Hij wilde terstond na het ontbgl met onzendokter komen Waartoe Je ziekte verontrust hem en we gebovea datje dokter O ik stol een onbeperkl vertrouwen in hem Daarom kun je toch wel een twoedan raadplegen Hol is onze wensch de wensch van je verloofde je moogt dit verwek niet afwijzen Het cal ons geruststellen de ziekte kan immers een andereoorzaak hebben De baron Von Buehenau kondigde Vroni aan Is hij alleen vroeg Alma schielgk Een vreemde heer vergezelt hem Haar ik kan in dit toilet da heeren niet ontvangen Den dokter kan men in ieder toilet ontvangen antwoordde Alma Zonder een antwoord af te wachten nam Alma den bouquèl van den stool en verwijderde zioh Waar is de graaf vroeg zij bij het naarbnilen gaan aan hel kamermeisje Voor oen kwartier is hg weggereden luiddehet antwoord Alma trad in de kamer waarin de beide heeren wachtten Id hel bgzijn van Vroni kon zij slechts een korten groet met den geneesheer wisselen die daarop hol meisje volyde Toen zij zicli met haar broeder alleen zag trad instituut eene vergadering van gsnaeskundigen gehouden tot het vernemen van mededelingen over den influenzabacillus ontdekt door Stabsarzt dr R Pfeiffer bestuurder van do wetenschappelijke afdeeling van Koch s instituut Deze begon met te zeggen dat de reden waarom bij de influenza epidemie in 1889 de bacillus ondanks alle naSjMringen niet gevouilen is kunnen worden is geweest zgne buitengewone kleinheid Den 29en November j l toen de eerste influenza lijders in Koch s instituut gebracht werden droeg prof Koch den Stabsiirzt Pfeiffer het onderzoek naar de oorzaak der ziekte op Half December was deze hiermede zoo ver gevorderd dat hg in staat was den inlluunzn bacillus ia rein cultuur te kweeken doch de uitkomst was toen nog niet voor openbaarmaking geschikt Het kenmerkende versohgnsel bij alle influunza lgders is zonder uitzoiidoring hevig hoesten en veel bolvormig opgeven Overeenkomstig de door Koch vooralle baoteriologisoho onderzoekingen gedane aauwgzingeu ving dr Pfeiffer de opgegeven stof op in gesteriliseerde glazen buisjes zuiverde ze door veelvuldig afspoelen met water zooveel mogelijk van bijmengsels en niim dan met eene uitgegloeiile pincette midden uit de opgegeven materie een klein gedeelte d tt nij in eene oplossing van glycerine en agar agar uitzaaide Dit zaaisel groeide aau tot kleine koloniën van bacteriën veel kleiner en dunner van stuk dan de kleinste lot dusver bekende zoodat ze licht over hel hoofd gezien konden worden Diezelfde bacillus is door dr Pfeiffer iu de lijken van zes influenza lijders die in het Instituut geopereerd wenlon aangetroffen in de fijnste verlakkingen der luohtwegeti van de longen welke zij geheel vulden Wanneer de in fluonzabacilleu het inwendige der longen in die male bezetten dan gaan zij ook over in lirt bloed en daarin heeft dr Kanon adsistent arts in het ziekengestioht Moabil ze ook aangetroffen De gevolgtrekking dat deze bacillus de ware oorzaak van de influenai is maakt dr Pfeiffer op de volgende cronden Bij 34 influonzu lijd rs vond bij zonder uitzondering de bacillen in de opgegeven slof daarentegen ontbraken zij bij gewone verkoudheden bij longontfteking bij tering enz die niet met influenza gepaard gingen Zoolang het influenza proc t voortduurt en er opgegeven wordt vindt men ook de iofluenzabacilleo i zoodra er echter bete schap komt en met de andere ziekteverschijnselen ook het hoesten ophoudt verdwijnen ook de bacillen Diezelfde bacillen vond dr Pfeiffer in de photographi sohe afbeeldingen van influenza preparaten vervaardigd gedurende de epidemie van 1889 Kindelgk it hij er ih geslaagd de rein gekweekte bacillen opi dieren in te enten en apen on konijneu langs dien weg de ii fluenza te doen krijgen Telkens wanneer zg hoesten stooten de influenza lgdors millioenea ziektekiemen uit die door auderen ingeademd worden Dit verklaart de verbazende verspreiding der epidomie De Japansche arts dr Kitasato gaf eene technische beschrijving van de reio oultuiir dor influenzabacillen met welke hg in het bgzonder bolast ia en dr Kanon deed verslag van zijne bevindingen Gedurende vier weken iu het ziekenhuis te Moabil bezig zijnde met blood onderzoekingen had ilr Kanou bij twintig influenza lijders zeventienmaal in het bloed eenen bacillus ontdekt die bij geen andere ziekte tol dusver voorgekomen is Hieruit maskta hij op dal de bacillus tot de influenza in verband zij haastig op hem toe Is do dokter verwittigd vroeg zij zacht Ik heb mg eenige woorden lalan ontglippen antwoordde Werner meer kon en mocht ik nietdoen Heb je ontdekkingen gedaan Ja Deze bloemen bracht da graaf in devroegte heimelijk in het boudoir van Unica on toen ik hem later daarop opmerkzaam maakte dat da be lwelmende geur voor de patiënte nadeelig moestzijn wierp hij in drift de bloemen hel venster uit Ontstond er een hevige woordenwisseling Dat nieti wij zeiden elkander wederzgd eenige baminDelijkbeden an zijn blikken gaven mg te kennen dat hij mij had kunnen vermoorden En deze bouquet Ja moet dezen flacon en de bloemen terstondaan een scheikundige ter hand stellen zeide Alitaa bij moet beide nauwkeurig onderzoeken mijn vermoeden zegt mij dat hij vergif daarin zal aantreffen Ik heb trouwens ook de oorzaak ontdekt waardooronze argwaan maar al te zeer gestaafd wordt Tnsschen liackert en 3en graaf heeft een hevige wébrdenwisselin plaats gevonden hij moet den graafvan een misdaad belicht hebben Unica was in deaangrenïende kamer en haar broeder had ontdekt dat zg luisterde Daar hebben wij hel zeide Werner Nu verdwijnt de laatste twijfel Maar daar komt de dokter laat ons hooreii wat hij zegt Wordt twvolgd stond en reeds was hij voornemens hieraan bekendheid te geven toen hij van de ontdekking in Koch s InsKtuut hoorde Hij vertoonde zijne preparaten aan prof Koch en de gelijkheidheid der beide bacillen kwam toen aan het licht De preparaten werden na deze mededeelingoii onder het microscoop bezichtigd Door een projectieapparaat veertig duizend maal verdroot voorgesteld vertoonde de bacillus zich zoo dik als een gewoon potlood en ongeveer dubbel zoo lang als hij breed is N B a Omtrent een geval van bizondere gierigheid berichten Siberische bladen Uij Irkoetsk woonde in een eenvoudige hut de geivezen koopman ö Hij had alleen een nicht bij zioh en was uiterst inhalig Hij WHS uit een andere stiul gekomen en met hem tegelijk ook hul gerucht lat hij zeer rijk was MaarS begou in de stad op de pleinen en straten te bedelen Zijn nicht onderhield zich door onderwijs sreven om haar ootr niet tot last te zijn die haar verzekerde dat hij zijn geheel vermogen met speculaties verloren had Door die lopsen leerde de nicht een onderwijzer kennen De jongelieden werden op elkaar verliefd en trouwden De oom protesieerdo tegen dit huwelgk en joeg de nicht toen zij hem niet gehoorzaamde weg Sedert sloot hij zich in huis op ging weinig uit legde nooit de kachel aan en leed verschrikkelijke koude Plotseling v ordt hij door een beroerte getroffen De eigenaar dor hut gaf er aan do nicht kennis van die met haar man verscheen S lag onbewegelijk op zijn bed maar bracht met moeite de woorden uit Koud I legt de kaohel aan Daar bel zomer was on zeer warm vond men oat verlangen zonderling Men deed de deur van de kachel open zag daarin de klaargelegde houtblokjes en besloot ze er uit te nemen Nauwelijks was het eerste blokje er uit genomen of de oude man schreeuwde mot inspanning van zijn laatste krachten aanstoken I tegelijk gaf hij den geest Hol hout werd uit de kachel gehaald eu men zag nu het volgende de geheele knchul was volgepropt met effeuten en credieIbiljetten tot een gezamenlijke waarde van 1 920 000 roebels De eeiiigu erfgename was de nicht Typheuze koortsen zijn in Engeland herhaaldelijk in de koninklijke familie waargenomen ï iet lang geleden wenl ook prins George door deze ziekte aangetast waarvan hij thans hersteld is Een en ander heeft aanleidini gegeven tot onderzoekingen die Ihaus in een andere richting dan vroeger gedaan werden want de koorts vond hare oorzaak in hel gebruik van oesters afkomstig van oeslerbanken die door de stoffen uit do riolen afgevoerd besmet waren Als een gevolg hiervan is onlangs geconstateerd geworden dat het oeslerverbruik in Londen met niet minder dan de helft verminderd is I In de Vereenigde Stalen van N Amerika en in andere landen waar de oeslerbanken niet in de nabgheid van groote st den of afvoerkanalen van deze gelegen zijn doet zich hel gelukkige verschijnsel voor dat in den oestertijd typheuse koortsen juist verminderen Dal dit evenwel door het algemeene gebruik van oesters veroorzaakt wordt zal bij den prijs van 10 per 100 wel de hardnekkige optimist niet durven volhouden Zeer interessant zou het zijn een bactoriologiiche studie van do oester in verband met water waarin zg leeft Ie maken Uit eene lezing door Prof Dixon te Tokio omtrent hel voormalig en tegenwoordig lol der blinden in Japan gehouden blijkt dat die ongelukkigen in vroeger eeuwen in Japan een treurig beslaan hadden en in ellende voortleefden zander dat men zich om hen bekommerde loldat een Prins uil hel regeeroud Vorstenhuis blind geboren ward Om dezen ta vermaken verzamelde de vorstelijke vader eön aantal blinden rondom hem en gaf den blinden toon toen hij bg zijne meerderjarigheid lot Gouverneur van drie provinciën werd benoemd oen aantal lotgenooten mede om hem ter zgda te slaan dientengevolge was hel bestuur dier provinciën gedurende ongeveer drie eeuwen in handen van blinden Gedurende de burgeroorlogen in de 12e en ISe eeuw tosschen de geslachten der Taira en der Minnamoto werden alle blinde Rijks ambtenaren uit den dienst verwijderd en vervielen velen hunner tot den vroegeren staat van ellende In den loop der tijden kwam echter hierin weder verbetering en werd aan hel onderwgs en de opvoeding dier ongelukkigen dezelfde aandacht gawgd als in andere beschaafde staten Tegenwoordig verdienen in Japan de blinden den kost voornnmelgk op tweeërlei wijze i door muziek en zang waarvoor zg 7 er geschikt zijn en dpor het publiek zeer gelrokken worden en door champooing welk bekend onderdeel der edele kapporakunst zij gedurende do eerste drie jaren van hunnen leertijd I maanden meerderjarig wordt en de troonsopvolging geregeld is bij een firman van 1873 er geene moeilijkheden te wachten zijn De I opoio Romano prijst het in den overleden Khedi e dal hg zich steeds door Engelschen invloed liet leiden en op de verbeteriug van de binnenlandsche toestanden bedacht was De Duitsche bladen vermelden den dood van den Khedive zouder eenige bijzondere bijvoeging over den politieken toestand Alleen hel Tageblatt vreest dnt de quaestie der ontruiming door de kabinetten van Parijs en Petersburg woder op het tapgt I worde gebracht zoodat daardoor wellicht de algemeena gerustheid onnoodig ou kunnen wordeu verstoord Het blad vortrount ovenn el dat het drievoudig verbond den vrede uiet zal laten verstoren Het nieuwe tarief van in en uitvoerrechten is door de Franscho Kamer aangenomen de wet zal worden afgekondigd de zaak is afgedaan en goed gedaan zegt de 2iépubliq ie Frangaüe Het opportuuistisoho blad is zeer tevreden eu noemt het nieuwe tarief geen verbodswei maar een maatregel tot vorsiandige en gematigde bescherming gelijk Obn groot land dat van landbouw cu nijverheid leeft dien behoeft Het is do vraag of na jaren deze mooning nog zoo zal zijn Hot minimum tarief dat thans is vastgesteld voor den invoer van buiteulandscbe goederen is zoo hoog dat het de moeste landen afschrikt Frankrijk in ruil daarvoor het recht der meest begunstigde natie te verieenen Eu waar dit recht uiet wordt toegestaan zal Frankrijk ten opzichte van de leden van den midden Kuropeoschen tractatenbond iu een zeer nadeeligen toestand komen Zooats men weet heeft de Èngelsche oud Minister Chamberlain zich indertijd verklaard voor hel plan om oude on gebrekkige werklieden van Staatswege te pensionneeren De Birmingham Evening Mail doeU thans een en ander modo van een regeling door Cbaml erlaiu ontworpen De leeftijd waarop hel pensioen begint is 85 jaren Sterfl echter een man voor don leeftijd dan zal een kleine tegemoetkoming gedurende eenigen tijd aan zijn weduwe worden uitgekeerd on een wekelijksche som voor de kinderen lot ZIJ twaalf jaren oud zijn Is de man ongehuwd of weduwnaar zonder kinderen dan hebben zgn naaste bloedverwanten recht op een som golgkstaande met hetgeen hij iu het fonds stortte Hol kleine bedrag dat een werkman die pensioen wenscht te bekomen in den aanvang in de spaarbank moet storten wordt door oen veel grooter van den Staat aangevuld en na zijn oorsten inleg heeft hij jaarlijks slechts 1 p st ƒ 12 bij te dragen of iets meer dan 41 j stuiver per week lot zijn pensioonstgd aanbreekt Achterstallige inleg moet binnon vijf jaren worden aangezuiverd om het recht op pensioen te behouden Vrouwen zullen zich op gelijke wijze als de mannen kunnen verzekeren PETROLEUM OTEERIMGfi van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De martt was heden vast I oco Tankfust ƒ 8 Januarilevering ƒ 7 85 Februari levering 7 40 Maartlevering 7 26 April Mei Juni en Julilevering 7 20 Augustus levering 7 25 SeptemberOctober Novemberen December levering 7 35 338 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Maandag 11 Januari No 12602 12729 19084 ƒ 1000 No 6767 6164 8331 8339 13C97 ƒ 400 No 7222 10663 16011 20281 ƒ 200 No 3673 5732 6141 6380 11291 13606 1417 16214 100 Prijzen vnn 70 26 3963 6328 9228 11594 14294 16773 18860 297 4020 6349 9418 11927 14626 16803 18810 481 4288 8791 9635 11940 14816 16866 18838 602 4386 6908 9900 11971 148S7 18900 18868 666 4474 7712 9960 12484 14858 17022 18906 731 4612 7881 10101 12498 14937 17044 18906 763 4685 7996 10322 12627 16080 17088 18932 1661 4724 8019 10622 12664 15066 17260 19277 I7O8 4747 818110684 12603 16174 17288 19281 1824 4789 6169 10802 12677 16418 17397 19381 2164 4899 8179 10607 12730 16620 17442 19356 2291 4906 8346 10819 12938 16689 174SS 197S6 2667 4911 8388 1 853 12891 15769 1764 2019Ï 2821 4926 8586 10990 13073 16938 17618 20237 2924 4991 8618 110 8 13284 18063 17620 20307 3165 5049 8639 11121 13340 16082 17806 20471 3180 6276 8744 11176 13819 18HI 17888 20648 6462 8766 11176 IS921 16152 183 3 20602 6684 896111292 1399S 16380 18379 20603