Goudsche Courant, dinsdag 12 januari 1892

tH92 Woensdag 13 Januari Van af HEDEi ben ik tijdelijk gevestigd TURFMARKT H 108 waar mijne zaken op den zelfden voet worden voortgfezet Achtend mm GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad twor Gouda en Omstreken Ue inzeadlDg 7an advertentlén ksu gesotaleden tot e6D uur des namiddags van den dag der uitgave S601 6987 9004 11381 UISS 1S38S 18469 20638 3684 6180 9083 U798 14213 16429 18476 20662 3860 6289 9210 11827 14236 16543 18539 Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 11 JANUARI 1892 Tvoe Huizen en Enen Bleekers ingel B 181 on 182 ƒ 837B k K Overbosch Huis en Krf St Aathpaiestmat G 14S 1150 k T Beerman Idem Vrouwestceg H 224 ƒ 1060 k L P Kulik S h 9 a 45 e Weiland Oude Gouwe ƒ 10325 k I N Both te Waddinxreen 82 a 10 c Weiland Achteririllena Reeuwy 1925 k T Hogerdijk te Reeuwijk ADVERTENTIÊN Voor de talrgke bewgzen t d deelneming betoond bg den dood van haren Echtgenoot betnigt de ondergeteekende ook namens hare dochter en schoonzoon baren oprechten dank Wed F H HEUBRQEK Gouda 11 fanoari 1892 GEVRAAGD tegen 1 FE BR in een gezin tonder kinderen op een dorp nabg Gouda een Dienstbode P G niet onder dan 20 jaar ran goed aanbevelingen TOorzien Fr br motto Dienstbode aan den boekh J L tam dsr WEËRD te Gouda DE NIEÏÏWE LONDON de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelgk in t gebroik wordt verkocht in flacons van 8S en 150 cents en is te Gouda Terkrggbaar alleen bg I A CATS l l Brusselsi he Loten 1886 Trekking 15 JANUARI e k BOOFBFRIJS FB 1S0 000 5000 2500 2 h 1000 Francs etc etc Beele Aandeelen 3 50 Hahe 1 75 Met 3 50 kan men op 13 JAyUASIe i de voUe frs i50 000met 1 75 frs 75 000 winnen Te bekomen bö S W tah BÜÜREN Boekhandelaar Ditgever Hooge Gonwe hoek Peperstraat te Gouda Trekkingslgst franco en gratis PS Uitbetaling der Prijzen direct na ontvangst 338 Staats loterij LOTEN en GEDEELTEN ran LOTEN zjn nog te bekomen by de CoUectrice Wed A C CüSUiV Zeer Uette Gesteendrukte NAAEAAETJES worden GELEVERD door A BaiNKMAN CQ Zn Openljare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 18 JANUARI 1892 des morgens te elf aren in het Oeboaw der R K Leesrereeniging aan de WesthaTen ten overstaan van den Notaris G C FOKTÜUN DROOGLEEVER Tan No 1 Een goed onderbonden gemakkelgk ingericht WOONHUIS met groote TIMMERMANSWINKEL en ERVEN aan den Raam te Gouda Wyk O No 206 Het Unis ran waterleiding voorzien bevat beneden 2 Kamers Kantoor Kenken Kelder Werkplaats en Timmermanswiukel met Kantoortje en boven 2 Kamer i en 2 raime Zolders Het is te aanvaarden 1 Mei 1892 No 2 Een in tweeën bewoond HUIS en ERF aan dec Kaam te Goudh naast het vorige perceel Wgk O No 207 Bg de week verhuurd voor 3 20 No 3 Een in vieren bewoond HUIS en ERF in de Kraidenierstraat aan den Raam te Gouda Wgk O No 202 Bg de week verhaard voor 3 40 No 4 tot 6 Drie naast elkander gelegen HUIZEN en E VEN aan de Vest te Gouda Wgk O No ö 30 631 en 632 Bg de week verhanrd voor f 1 40 1 35 en 1 35 No 7 tot 10 Vier naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN aan de Vlaamsche Haven of Bleekerskade te Gouda Wgk P No 8 tot II No Il is dadelgk te aanvaarden de overigen zgn bg de week verhuurd voor 1 30 1 20 en 1 30 No II Een HUIS en ERF aan het Jaagpad te Gouda Wgk Q No 63 Bg de week verhuurd voor 1 60 No 12 Een HUIS ea ERF aan de breede zgde der Karnemelksloot te Gouda Wgk R No 527 Bg de week verhnard voor 1 20 No 13 Een WINKËLHUIS met 8i7x nderIgk BOVENHUIS aan de Spieringstraat te Gouda W k F No 50 en 50a Bg de week verhnard beneden voor 2 50 en boven voor 2 No 14 Een HUIS TIMMERMANSWINKEL en ERF aan den Raam te Gouda Wgk O No 224 met een uitgatig in de Nobelstraat Terstond te aanvaarden Onder deze koop zgn begrepen de afgewerkte en oaafgewerkte Plafonds die zich in het huis bevinden Het ter verkoop onder No II aangekondigde HV18 en EBF aan hetJaagpad te Gottda ia uit de handverkocht En No 15 Een HUI3 met aizonderlgk Bovenhuis en ERF aan den Kaam te Gouda wgk O No 290 eu 291 verhuurd bg de week beneden voor 1 60 en boven voor f 1 20 De perceelen zgn te bezichtigen 14 15 en 16 Januari a s van 10 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot II uren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda bg wien tevens van den Un Januari a s af notitiën dezer rerkooping te verkrggeu zgn Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau fl ËLFBEWABIIVG Hollandiche uitgave met 27 afb Prgs 2 golden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lesen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Opentare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 19 JANUARI 1892 des morgens te 9 uren ten sterfhoize van den Heer A J Dl RUITER aan den Bleekerssingel Wgk R No 181 van eenen goed onderhouden INBOEDEL waaronder Gewerkt GOUD en ZILVER Te bezichtigen Maandag 18 Januari a s desmorgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTULIN DROOGLEEVER te Gouda Geen beter adres voor PARAPLUtES dan bij SCHENK en Zn Markt Gouda Sociëteit O S GENOEGEN 4e Abonnemants Voorstelling DONDERDAa 14 Januari 1892 Koninklgke Vereeniging HET NEDERL TOONEELf HET TWEEÓE BE2IC T Blgspel in 4 bedrgven naar het Dnitsch AANVANG half 8 uur f gr Gewone bepalingen en prgzen Gouda Snelpersdruk van A Bsinkmak fcloOj De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alioaderlgke Nonuners VUF CENTEN BINNENLAND GOUDA 12 Jannari 1592 By koninklijk besluit ia met ingang van 15 Februari 1892 aan Ü A Uupper Az op zyn verzoek eervol ontslag varleond als burgemdoster van Haastrecht eu vsu Vlist Den 17en Mei e k zal de helft der Provinciale Siaten zicK aan een herkieting moeten onderwerpen Van da 4p luilen die in Zuid Holland moeten aftreden zgn 23 liberalen 5 oonservalieven 5 roomsch katholieken en 7 antirevolutionairen Te Gouda treden af 2 antirevolutionairen de heeron J J Lazonder en A van Walsuoi Kzn en een liberaal de heer A Knijff Hz Te Kapelle a d IJsel hebben gisteren middag 4 personen uit Botterdam bij verschillende winkeliers door oplwhliDir goeJeren weten maebtig te matém Bij zekeren T van Dam hebben zij voor ongeveer f iO medegenomen benevens nog ƒ 2 50 aan geld Gisteren avond werden zü door de politie gerst en gevankelyk naar Rotterdam vervoerd Gedurende het jaar 1891 is in de spaarbank verbanden aan dd school No 1 te Zevenhuizea ingelegd 2344 17 en terug betaald 2723 05 waarvan 1400 voor belegging op andere wijze Gisterrn avond had in het café Unie van den heer Tuithof in de Oroenendaal de aangekondigde vergadering plaats van besturen van verschillende vereeuigingen Vertegenwoordigd waren de Kieer makersvereeniging de Poltebakkers vereeniging FEViLLETOlM UU het Duitêei XXXVL 18S De dokter toonde een ernstig gelaat Wanneer u mg niet op de mogelgkheid van vergittiging had opmerkzaam gemaakt wendde hg zich tot Werner dan zou ik zonder bezwaar hoofdpga en maagaandoening coostateeren Maar nu vind ik inderdaad de kenteekenen eener vergiftiging zonder intusschen ar een oorzaak voor te kunnen out dekken De oorzaak zal ook wel gevonden wordon antwoordde Werner wanneer maar eerst het feit isvastgesteld Kan men door het inademen van eenvergif ook sterven dokter Natuurlijk Maar ik heb iets loorgesohreven dat het vergif lal tegenwerken Krachtig optredenkan ik nog niet ik moet over het geva nadenkei en wanneer gij er niets tegen hebt zal ik met dandokter der gravin raadplegen Alma vergezelde de heeren tot aan de trap en bemerkte hier eos eenigszina opvallend gekleede dame dia Vroni op de trap volgde Timmorlieden vereeniging Metselaars vereenigiag Patrimonium deBood voorAlg Kies en Stemrecht de Ziekenvereenigina de Voontflrg en het bestuur van iide FriemUckaf die de ttitnoodigirig hud gedaan terwijl nog enkele bakken en particulieren waren uitgenoodigd De heer Kriek voorzitler van de Frimdtchap opende do vergadering dankte de aanwezigen voor hunne opkomst en deelde eenige gegevens mede eu de redenen waarom men hier ter stede eeue vereeniging wenschte op te richten ten doel hebbende da coöperatie te bestrijden Hg las daartoe een reglement voor uit Hoorn waar bij de contractHnton vereeni j ing 1800 loden waren aangesloten De vereeni iug to Hoorn bad met bakkers slagers enz een oiinirsct gesloten 6n genoten de leden 6 pCt korting vour al het gehaalilu waarvoor ij penningen kregen welke winst later ten hunne name in de spaarbank werd belegd doch de spaarbankboekjes blijven onder berusting van hot bestuur die da boekjes bij overlijden van het lid of bij ouderdom terui geef als vsoneer hat dan ingelegila bedrag kan worden opgevraagd Da heer Van Dorst vo9r3iUer van i da V Mrtth g deelde mede dat bij ziekenvereenigingen dikwart bedriegerijen voorkomen zoo zelfs dat eeu man wiens huishouden ziek was uil verveling naari bed was gegaan daar hij toch uit de verschillenda fondsen aitküannü ontving De voorzitter merkte op dat dit het tweede punt was het gold hier een strijd tegen coöperatie De heer Urootendorst vroeg verdere inl chtini un omtrent de verdere werking dar genoemde vereeniging in Hooro en informeerde of er ook nog andere gegevens bestonden De heer Zom buautwoordl den heer Grootendorst en zegt ons doel is niet om zieken te helpen maar alleen om de coöperatie tegen te gaan niet om de fouten in ziekenfondsen te berstollen maar alleen tegon de coöperatie dia volgens hem de geheime bedoeling heefi den kleinen burger te vernietigen on te noodzaken tot den werkman terug Zg was niet meer jong maar nog altijd een innemende verschijning en men hail haar schoon kunnen noemen wanneer niet in hare trekken de sporen vau een stormachtig verleden duidelijk wsran zichtbaar geweest Mevrouw SiindbawlSC stelde Vroni de vreem delinge voor Uit Amerika Btóg Alma verrast Gravin Unica hWjde goedheid mij tot eenbezoek uit te noodigenJantwoordde de dame evenkalm alsof het slechts een niet noemenswaardigewandeling gold Wanneer ik de eer heb Wees zoo goed mij te volgen viel Alma haarin da rode Unica zag bg het binnentreden der dame verbaasd op en toen deze haar naam noemde maakte zich van haar een aandoening meester die zij vruchteloos trachtte ta verbergen U is dus naar aanleiding van mg q schrgven hierheen gekomen vroeg zij nadat meirouw Saodhaupt had plaats genomen Ik veroorloofde raij van uw goedheid gebruikte maken ik stond daar ginds geheel alleen en ikvoelde ook drang naar het moederland Dan begrijp ik niet dat gij uw echtgenootniet begeleid hebt Hij wonsobte het niet zeida mevrouw Sandbaupt dia met haar geborduurden zakdoek van tijdtot tijd over de oogen streek hij wilde eerst biereen betrekking zoeken on wanneer hij die niet v nd ADVERTENTIËN worden gepUatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën g ra til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt te keeren waardoor men twee standen krggt ook vooral hier te Gouda moet de coöperatie weg men mag hel proletariaat niet onder oene zekere heeiachzucht laten m daarom is het noodig modeworking te erlangen om de oontrsctanton vereeniging op te richten en te steuni n De heer H M Deroksen vroeg het woord en zeida het volkomen eens te zijn dat de coöperatie mets anders was dan een bliksemafleider doeh de bliksemafleider kan den bliksem wel op een punt aantrekken doch niet verdrijven maar wat is eigenlijk de quaestie want nn zullen v g coöperatie door coöperatie gaan bestrgden Daarop antwoordt de heer Zom dia zich overtuigd houdt dat eena coa tractantenvoreeniging tan voorleele van den weikmaa zal strekken De heer Grootendorst v oeg of het bestuur ook meerdere gegevens had dan een reglement en veroorloofde zich de vraag of er ook iots anders op kOD gevondan worden en haalde een voorbeeld aan van voor 2 jaar te Arnhem waar door de Ned Bead Ma i8obappelijk Belang en Eigen Hulp aan onderzoek was in ealeld ea de levensmiddelen van Kigoc Hulp bloken toen duurder en slechter dan van de Ned Bond De voorzitter merkto op dat deze vergadering was belegd op verzoek van het iid Zom die begreep dat bij coöperatie eeu werkman zich zelf concurrentie aandoet De heer Grootendorst stelde voor eenige personen uit te noodigan ten einde eeu ondarzoek ia te stellen De heer Üercksen maakte noi een opmerking op het gezegde van den voorzitter De heer Grootendorst vond goed dat de workliedan zich veraenigden doch wenschte hen toe te roepen Leert uw vak goed want dit laat helaaa in vele gevallen het meest te wenschen over waarop de Voorzitter opmerkt dat juist de hardste sohreeuwei het slechtste ia bun rak zgn Nadat nog eenige discussie was gevoerd over d dan was hij voornemens naar Amerika terug te keeren Hij was waarschgnigk met mgn broeder teer bevriend vroeg Unica Zeer intiem Beiden waren steeds bij elkander en graaf Hohenhausan had zeker alles in hetwerk gestold om mijn echtgenoot een onderkomente verschatfan Nu moest het dit treurig eindenemen I Het heeft mij van harie leed gedaan u dstijding te moeten zenden zeide Dnica deelnemend maar de waarheid moest ik u schrgven En ik dank u voor de woordel van deelneming die ik daarbij ontving Ik heb u beloofd voor u te zorgen Hebt igeeu vermogen Het laatste wat ik bezat moest ik voor dereis bes teden ik heb uiets meer En zoudt u genegen zgn een betrekking aan te namen Ik moet mij in alles schikken Wel ke betrekking zoudt gg het meest eoschalgk achten Wanneer u mjj het vertrouwen wil scheuken mij aan te nemen bv als gezelschapajnifrouw danzou ik mg dit ertrouwen in ioder opzicht trachtenwaardig te maken Ik zou daarover met mijn broeder moetenjpreken Wanoeer is u aangekomei Gister avond