Goudsche Courant, woensdag 13 januari 1892

benoeming der oommiasie en het aantal leden waaruit die lou bestaan en eeuige andere heeren verder nog eenige open aanmerkingen hadden gemankt werd op voorstel van den heer Dercksen besloten die commissie te doen bestaan uit IS leden waarna men tot stemming overging Uitgebracht worden 40 stemmen waarvan l blanco n verkregen de heeron Dercksen 36 Grootendorst SB Kriek 3B Kulik 31 Schouten 26 van Dorst J4 Bozestraten 23 Scholten 82 Hoogerwaard 21 Zom 14 Mulder 14 Mallon IS en vau Leeuwen 13 De heer van der Sloot dankte den Voorzitter van de Vrundachap voor ziJBo leiding waarna deze de vergadering sloot Ëene vrouw woonachtig in de Jacob van CampenBtraat te Amsterdam be ft uil een trekpot zooveel thee gedronken dat zy aan een brande ijnberoorteis overleden Ze was ievVoon eiken morgen in haartrekpot vier maatjes brandewijn te halen terwijl zgin den loop van den dag ook nog bezoeken in dekroegen aBegde tijd Do Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden heeft eBo belangrijk geschenk van letterkundigen aard ontvai gen van den Heer J Bosboom Nz te s Gravenhage Het bestaat in de schriftelijke nalatenschap van wijlen tijne tante Mevrouw A L G Bosboom Toussaint Bij de door de romauschrijfster zelve in 1877 afgestane autographien van 1 hare tot dien t d ver chenen werken aan de maatschappij waarvan lij eerelid was ziju nu de later geschrevene toegevoegd o u die van Raymond de Schr jnwerktr De terugkeer van Golgotha Ee i bijschrift bij de beeltenis van Jan Pietersz Koen en van 2 onvoltooide novellen De molenaar van Muhlberg en Do Cornetjes en een fragment vad eene autobiographic der gevierde schrijfster verschillend van die wolke in het feestnummer van De Gi U in November 1886 werd geplaatst Bovendien bevat het geschenk eenige aanteekeniagen door wijlen haren beroemden echigenoot J Bosboom aangaande haar leven gemaakt eene portefeuille met brieven door mannen als Tollens Da Costa Van Lennep Potgieter Groen van Prinstorer Busken Huet e a aan haar gericht Verschillende oorspronkelijke stukken kopieën en uittreksels welke haar bij haren arbeid over L ycester hebben gediend voorts vertalingen van Majoor Frans tl het Ëegelsch en het Zweedsch Het geschenk is met dankbaarheid door de maat cbappij aanvaard Kaheb Zitting niot had kunnen vterken en daarom van Sequah met goedkeuring der vergadering nog 26 toekreeg Alvorens de tribune voor dezen avond te verlaten verzocht Sequah de paarden niot van zgn rijtuig te spannen Toch werd dit van zgnnanden Rijnsburgschen Singel wachtenden coupé gedaan Sequah zeide niel te zullen instappen voordat het paard er weer voor was Tor ijl dit weer gehaald word maakte Sequah gebruik van de gelegenheid om inmiddels den tuin door weer de zaal in te gaan on zoo aan de voorzijde van Vondelho en aan den Statiouswen een juist passeorenden tramwegen ir te stappen en da mede naar het Hotel Verhaaff te vertrokken of welken weg toen zijn kunstgreep ontdekt werd hy nog door eeno vr j talrijke menigte gevolgd word welke hem voor zijn hotel weer eene ovatie bracht Tegen margen avond heeft Sequah eeno grootodanspartij van velo reeds door hem genezonen aangekondigd i D Onze voorouders die zich bij feestelijke golegenheilon aan bisschop te goed deden schijnen een voorgevoel te hebben gehad van de ontdekking die eenmaal door een Franschman zou worden gedaan Eene proefneming die de heer Chamborlaiid onlangs in het laboratorium van Pasteur te Parijs deed heeft hem tot do ontdekking geleid dat alle ziektekiemen gedood worden door den invloed van kaneel zulfs door den geur Volgens den heer Chamberland kan geen smetkiem langer dan enkele uren in loven blijven in tegomvoorpiglieid van kanoelgeur Naar zijne meening is het boderfwerend vermogen om nl microbon te dooden niot mindtr dan by sublimaat Daarbij is kaneel voor den mensch geheel oiifchadelyk Het is daarom volgens genoemden geleerde dikwijls goed in pbtatseii die door typhonse koortsen of cholera besmet zijn een afiroksel van kaneel te drinken Eebste IStfï Staten Q eneraaL van Maandag 11 Januari Als voorzitter fungeert het oudste lid In jaren de heer Breuning bij afwezigheid van den voorzitter den heer Van Naamen van Eemnes sleldheid en om andere redenen verhinderd te zgu Onderscheidene leden hebbun bericht wegons ongedeze vorgatlering bij ta wonen Na medederling van ingekomen stukken verzocht de Voorzitter den leden zich in de afdeeling te vereenigen en siuoi hij 4 vergadering Aangezien het studentenbrstuur van de iVoreeniging tot ondersteuning van behoeftiife kraamvrouwen te Leiden zich niet had aangemeld om het nog boschiltbare gedeelte der ontvangen Sequah entrée gelden in ontvangst te nemen werd het bedrag thans afgestaan aan de Katholieke Elizabeth vereenigiiig die zich eveneens ten doel stelt behoeftige kraamvrouwen te steunen en lafenis te sóhenken aan kinderen en verdere pertionen die daarop aanspraak kuunen maken i e som welke na telling der dubbeltjes bleek te bedragen ƒ 138 ïO werd door eeu der bestuursleden roet dankbaarheid in ontvangst genomen Du persoon die met goed gevolg werd gewreven is zekere Mink uit Noordwijk die in zes maanden Voor de Haagsche rechtbank stond gisteren terecht Th J P egagefird Oost Indisch fuselier wonende te sGravenhago beklaagd van ton eerste dat hij te Delft in de Stads Doelen een O L officier voor hem deed borgstelleo voor gemaakte vertering opgevende I te zijn jbr Taets van Amerongen eerste luitenantI kwartiermeester van het Oost Indisch leger waarna l hij van den officier nog 5 leende terwijl hij zijne belofte om het geld terus te geven niit nakwam I Verder had hij onder hetzelfde alsche voorgeven I getracht zich een kast um te doen afleveren op krediet Hierin slaagde hij evenwel niet omdat de leverancier argwaan kreeg daar bij raadpleging van het oificiersboekje den door Iwklaaijde opgegeven naam niet vond wat hem te meer bevreemdde om heb dat deed ik achter zijn rug Dan zal Werner voor je optreden zeide Alma Misschien ware het trouwens beter wanneer je tijdensden duur van je ziekte naar Buchenau wilde verhuizen AVaarom Je zoudt daar een betere verpleging vinden envermoedt alle onaangenaamheden Wanneer je broeder rerneomt ilat je de vrouw hebt uitgenoodigd naar hier te komen dan zal hij je in ieder gevalverwijten doen Maar wat moet ik voorwenden om een verhuizing naar Buchenau te rechtvaardigen f Laat dit aan mij over I Kom mede naarBuchenau je zult daar schielijker genezen dan hier Hoe kunt ge dit beweren vroeg Unica bevreemd over de zekerheid waarmede hare vriendindezo bewering gedaan had Alma werd verlegen Omdat je daar een meer zorgvuldige verpleginghebt zeide zg Ik kan je voorstel niet aannemen antwoorddeUnica hoe goed het ook moge gemeend zijn Kartzou daarin een beleediging zien Wanneer je eenigedagen hier blijven en mij gezelschap houden wilt dan zal mg dit bijzonder aangenaam zgn En ook dit schijnt je brour te mishagen Hij ziet het zeker niet gaarne omdat hg vreest dat tjo eezondheid kan benadeelen Geloof je werkelijk dat hij zoo bezorgd is Ik zal u in ieder geval morgun verdere mededeelin en doen verstrekken Mijn broeder is op t oogenblik niet hier hij zal wellicht laat terugkeeren Ik zond u onverwijld tijding Ik zal mot alles genoegen nemen zeide zij mijn loven was een aaneenschakeling van teleurgestelde hoop en bittere ervaringen Gij hadt geen gelukkig huwelijk Men raag van do overledenen geen kivaad zeggen maar ik ou liegen wanneer ik wilde beweren dat mijn man mg het leven aangenaam heeft gemaakt Dan hebt u niot veel verloren zeide Alma Hij was toch mijn msn Na van Unica een som geld te hebben aangenomen ging do vreemdeliugo heen Alma zag Unica vragend aan Welken indruk heeft ig op je gemaakt Ple de zij Ik ben het daaromtrent mot mij zelf nog nieteens antwoordde Unica Het was een comedian te Maar Alma I Die vrouw moet toonoolspeelster zijn geweest Wel het kan zijn intnsschon verandert ditaan de zaak niets Ik zal voor de vrouw zorgen Jij moet het dooii omdat je haar hebt uitgenoodigd hierheen te komen Maar wat zal je broerdaarvan zoggen Hij zal boos op me zijn hij wilde in het geheel niets voor de ongelukkige doen wat ik gedaan dat bekl hem verteld had nog vier broeden ta hebben die ook in militairen dienst waren en van wie de oudste kapitein was Vóór dat bckl met den leverancier had afgehandeld had hij dezen verzocht hem een goed hotel te wijzen doch daar bekl hem medegedeeld had dat hij twee jaren met verlof hier te lande kwam doorbrengen randde hij hem oic liever Ie trachten een paar kamers te huren Daarop bracht hij den beklaagde bij eeno juffrouw op de Markt te Delft aan wie bij hem voorstelde als jhr Taets van Amerongen die twié gpmoubileerdo kamers wilde huren met den kost Beklaagde hoewel zelf niet den genoemden naam opgevende liet zich do mededeeling van zijn metgezel welgevallen en de juffrouw geen kwaad vermoedende verhuurde hare twee kamers en gaf beklaagde te eten Beklaagde maakte er twoo dagen goliriiik van en verdween toen zonder te betalen Ook had beklaagde zich onder meer gemeld vasoh voorgeven in een manufacturen winkel een hoed en manchotten op krediet doen afgeven Telkens vertelde hij geen Hollandsoh gold hg zich te hebbun Bjklaagdo legde eene volledige bekentenis af Substititut offioier van justitie eischte schuldigverklaring aan drie feiten van oplichting en veroordeeling tot acht inaandoii gevangenisstraf Mr J A Stoop wees op de lichlgeloovigheid van den eerstou getuige den officier die voor bekl borg bleef Pleiter meende dal hierdoor do zaak een ernstiger beloop heeft verkregen dan hot geval zou gewepst zqii wanneer het bokl niot zoo gemakkelgk ware gemaakt om door de valsohe voorgevens zich gelden te doen afgeven Eene treurige geschiedenis heeft den 8n Decombar te Batavia plaats gehad Dea nachis teijen half drie hoorde de hoer A Holst zoo luidt het verhaal der J B aan een dor vensters van zijno aan liet Koningsplein gelegen woning tikken waarop hij vier zijner bedienden wekta en hun last gaf den ilief die zich blijkbaar in het huis bevond oy bet voorerf af te maken aan den tuinman gaf hij hiertoe een sabsi turwgl do anderen zich van goloks en oen knuppel voorzagen Toen daarop even later oen byna geheel ongekleed Europeaan zich door de voorgallorij ijlings uit het huis wilde verwijderen word hij door de genoemde bedienden nagezet en zoodanig geslagen en toegetakeld dat hij voor het vlakbygelegen residentie huis ineen zakte op zgn hulp on moord geschrei schoten de piekeniers die bij don resident wacnt houden toe eveuals de resident terwijl ook eeno ronde met dea districts adjudant spoedig aanwezig wa Va 4 wacht bg het paleis van don gouverneur Generaal waar men moord I had hooron roepen ging eeno patrouille uit die echter onverrichter zake terugkeerile Do vervonde bleek oen officier te zijn ritmeester Hoogeveen Zijn polsen en enkels waren doorgesneden en over het hoofd in den nek en aan de dgon had groote wonden zoodat hij in rijn bloed baadde doch hg loofde nog de wondon waren hem toegebracht met sabel goloks en knuppel Door don schout llinne dien een der buren was gaan halen werd hij op last van de resident naar zijne woning op Kijswijk gebracht van waar hg verder nadat de officier van gezondheid Van Dijk hem had verbonden in oen rijtuig naar het hospitaal is vervoerd waar hij den volgende dag overleed De Neen hij wenscht om andere redenen dat ik mij weder verwgder maar die redenen kan ik u vooralsnog niet noemen Alma trail na deze woorden haastig van het venster terug en verliet het boudoir zij had bene len voor het slot Von Gronau zien afstappen Is er een vreemde dame hier vroeg hij dadelgk Wanneer ge juffrouw Sandhaupt uit Amerikabedoelt dan was zij hier antwoordde Alma Heeft zij met den graaf gesproken Neen hij is op Buchenau Wat wil hij daar Ik weet hot niet ik geloof dat hg m uitden weg is gegaan Hij heeft de dame dus niet gezien f Neen En met wie heeft zij hier gesproken Alleen met Unica en mij De vrouw is eentooneelspeelster j ik verwacht iets bijzonders van haar Wie weeti zeide Gronau We moeten voor den graaf verzwijgen dat die vrouw hier wa Wanneer zou hij torugkeeren Unica verwacht hem tegen den avond i Goed Hebt gij ontdekkingen gedaan i Ik geloof het Werner was mot den dokter hier en de dokter heeft kenteekonen van vergiftiging gevonden I Gronau knste Alma op het voorhoofd toen spoedde I hij zich heen om zich weder in den zadel te werpen fTordt vtrvolgd begravenis had met groote plechtigheid plaalt Overste Stemfoort en ds Kemmann voerdon het woord bij het graf Voltirns do eerste verklarinseti der bedienden waaraan de bovengemelde toeilraoht der zaak is ontleend zou hun meester bij het sohgnsel van een door hem afgestroken lucifer het gelaat van don gewonde hebben bekeken als om te zien niet wion hg te doen jiad De huzaren waren zoo verbitterd over den dood van hun chef dat een troepje naar het huis van den heer H en twee zelfs binnendroniien in do leege woning en eenige meubelen vernielden Politie en militairen innaktou hier spoedig een eind aan De heer A H had zijn woning verlaten en was in oen hotel gedaan zijn vrouw was naar Moestor Cornolis vertrokken Beiden werden door de justitie gehoord on 11 in hechtenis genomen evenals do bedienden die den moord pleugden H verklaarde eerst dat hij met een dief meende to doen te bobben uit sommige verklaringen moet echter gebleken zijn dat hg reeds in zijn woning tegenover den ritmeester had gestaan en geweten met wien hij te doen had De laatste berichten melden De heer A H heeft heden ochtend om 7 Tiur in de gevangenis met eeu bot mes den rechter pols doorgesneden Zoodra iit bemerkt was is hij naar hot hospitaal overgebracht waar hg thans verpleegd wordt Do dand is zoo tijdig ontdekt dat zij den dood niet noodzakelijk ten gevolge moet hebben hij beeft veel bloXd verloren en ziet er slecht uit maar de kans dat hij er bovenop komt is niet uit esloIen Bij Fischhausen in West Pruisen verdronk dezer dagen een 73 jarigo visschcrsweduwo wier levensgcschiedeuis algemeene deelneming verwekte ïo een stormachtige nacht vorongulukle haar man op zee 011 hetzelfde jaar vonden ook haar drie volwassen zonen den dood in de golven Door zooveel leed gedrukt verviel zij langzamerhand tot een sotnbereu waanzin en als het geruiscb der fel bewogen in haar woning drong meende zij liet hulpgeroep barer geliefde dooden te vernomen Dan was niets in staat haar in haar hut te houden Met een lantaarn ijlde zij naar het strand en plantte die in don zandigen bodem in den waan dat haar licKt eeu baken zou zijn voor haar man en kindereu welke zich zeker in groot gevaar bevonden Dikwijls keerde zij eerst bij het aanbreken van don dag in haar w uin terug Jarenlang hoeft men deze waanzinnige op di wgso langs het strand zien ronddolen Ook kort geleden ging weer de wacht houden aan zee Zij staptü in een bootje zooala zij reeds zoo dikwgls had gedaan en kruiste langs liet strand Maar ditmaal keerde zg niet terug Den volgenden ochtend vond men het bootje oragokoerd on daar dicht bg hot aangespoelde lijk van de ongelukkige vrouw De wilde zwijnen nemen in de bosschen van den omtrek van Marche Frankrijk op onrustwekkende wijze toe Op Nieuwjaarsdag kwam er een dwars door de stad snellen Vorvolgd door do burgers ontvluchtte hot dier met door een vijver te zwemmen Men meldt dat bij eeno mikolo klopjacht te Petithan zes dezer dieren geschoten worden en ie Bailloville rond men er eene kudde van een twintigtal bijeen De Haagsche correspondent van de N Gron Ct vertelt nog eenige bijzonderheden over den Raout ten Hove De toiaal indruk van bet feest was vervelond ondanks do uitvoering door twee muziekkorpsen en ondanks de rijk voorziene buffetten Van weggaan was geen sprake min was gedwongen te bigven Eerstens ging do koningin regentes evoD vóór 10 unr binnengekomen eerst te 12 uur naar haar vertrokken terug en vóór dat oogenblik kon natuurlgk niemand heengaan Daarenboven was er een zoodanige file van rijtuigen dat hot uren duurde eer men het zijne had Er waren dan ook velen dio maar te voet heengingen anderen kwamen pas tegen drie uur in den nacht in het bezit van hun rijtuig Bij deze raout heeft zich woer oen oude quaestie voorgedaan Zoosls men woet dragen do meeste dignitarissen in gala tenuo een witte broek met gouden of zilveren bies al naar gelang van hun rang Nu was bet do vraag die vroeger door oen hofmaarschalk word opgeworpen of ook do leden van do rechterlijke macht dit kleedingstuk zouden moeten aantrokken Intussclien hebbon do heeren van don gereghte dit niet gedaan Zg beweren dat eeu koninklijk besluit bestaat waarbij de zwarte broek is voorgeschreven bg galatenue en zg stollen het koninklijk woord boren het bevel van don hofmaarschalk Het valt niet te ontkennen dat dit gewichtig vraagstuk in de hofkringen een punt van ernstige discussie zal kunnen worden Vorder moesten ook de burgers zonder officieelo betrokking verschgnen in een hofcosluum bestaande uit blauwen rok lichte broek steek en degen De Amerikaansche gezant is de eenige sterveling wien het geoorloofil is in zwarten rok te verschijnen De correspondent van de Midd Cï verhaalt nog Het vertrek van de gasten leverde soms vermakelijke tooneultjes op door de koddige wijze waarop sommigen hot officieel ambtsgewaad voor oen deel aflegden en vervingen door gewone petten en andere hoofddeksels of zich hulden in jassen er mantels die weinig pasten bij do gcgal nneerde broeken van wil oasimir en de degens die er onder uitkwamen en do steken mot siruisvêerou die de diep in de opgeslajen krajjen gedoken hoofden bedekten De wanilelaars stolden zich nu op hunne nachteIgke wandeling bloot aan eeno bekeuring wegens het onbevoegd dragtn van een wapen daar zij geen recht hebben om een wapen to dragen Do Haagsche politie heeft echter al dia hoeren met hun sierlijke en ongevaarlijke degens in een stortbui stil naar iiuis laten gaan Hier is een leemte in de wapenwet welker ontwerper niot op hoffeesten schijnt gerekend te hebben of wel oen goed vertrouwen hoeft gehad in het doorzicht der llaagscbj politie Men schrijft aan het Utr Dagblad Terwijl do aanvoer van zalm aan het Kralingsche veer in 1885 104 422 stuks bedroeg en in 1886 84 231 daaldu in het atgeloopen jaar die aanvoer tot 46 232 stuks Wel was hot jaar 1891 nof gunstiger dan hot daaraan voorafgaande jaar toen or aan genoemde markt slechts 34 555 stuks werden aangevoerd maar bij 1889 vergeleken bedroeg in 1891 do aanvoer circa 10 000 siuks minder Naar aanleiding van deze cijfers kan men oonioormate over de werking van het zalmtractaat oordoelen en onze eenmaal zoo bloeiende zalmhandel wordt met godoeltolijken ondorgan bedreigd En niot alleen visschorg en handot lijden het nadeel gezwegen nog van de binneiilandsche consumenten maar ook de Nederlandsche schatkist want als er zooveel minder gevangen wordl dalen natuurlijk de pachtsommen Holland trekt al do zalm tot zich was do klacht in Duitschlaud waarmee hot zalmtractaat toet do Rijn oovorstnteu werd doorgedreven Maar als dat zoo was dnn was het moor aan de zalm zelf to wijten dan aan ons want wij dodon niets anders dan de zalm vangen dio tot ons kwam Van oudsher was do znlmvangst hier to lande zeer voorspoedig Men kont het overoude verhaa dat er eon tijd was toen de dienstboden als zij zich vorhuurdea do voorwaarden stolden dat zij niot meer dan tweemaal in do week Halm te eten zouden krijgen Die tijd korat nooit weer lerng want onze zalinliandelaars voeren tegenwoordig uit naar alle doelen van do wereld Maar juist omdat do zalmhandel zulk een bolanjirijke tak van handel was geworden gaat er door hel tractaat een schat van gold voor ons land verloren Kiilteoiandscl Overzicht De onderhandelingen tusschen Frankrijk en Spanje betreffende de handelsbetrekkingen scbgnen op nul te zullen uitloopen Aanvankelijk had Spanje voorgesteld het bestaande handelstractaat met zes maanden te verlengen gelijk liet ook aan andere rogeoringen heeft voorgesteld onder mderon aan Eng Jand dat toegestemd heeft Doch de Fransche regeering achtte zich niot gorcohtigil het voorstel aan te nemen of liever zij oordeelde dat hel parlement de hekrachtiginir zou weigeren Daarop heeft Spanje voorgesteld zijn minimumtarief toe te passen op do voortbrengselen van Frao rijk testen wederkeerigo voorwaarde van Frankrgks zijde De Fransche regeering heeft ook dit vooritel afgewezen op grond dat het Spaansche minimuditarief in vorgelgking met het Fransche buitensporig hoog is en de concessien over en weer dus niet gelijk zgn Toen in Spanje mot een dorde voorstel voor den dag gekomen naraelgk om bet minimumtarief op zekere artikelen te verlagen in ruil tegen eene evenredige verlaging van het Fransche tarief Op nieuw weigering vau do Fransche regeering die er geen wezenlijk voordeel in zag Wat hot KO olg was der onderhandelingen tussohen Frankrijk en Nederland hoeft de telegraaf reeds gemeld blgkbaar naar eene officieuse mededeeling ToKon toepassing van het minimum tarief van Frankrijks kant heeft Nederland toegestemd de Fianscho voortbrengselen toe te latetf op c en roet van de meest begunstigde natie Doch do Nederlandsche regeoring heeft zich hoegenaamd tot geen bepaalden tgd willen verbinden zoodat dezo modus vivendi elk oogenblik kan opgezegd worden De dood van den khedive van Egypte houdt nog de gehoele Europeesche pers bezig In Frankrgk vreest men dat Engeland s invloed aan don Ngl door dezo gobeurtenis versterkt zal worden Een verandering vau den staatkundigen toestand tal de i troonsverwisseling echter niet ten gevolge hebbeu De zaken zullen denzelfden gang nemen als te voren I en zelfs is het zeer onwaarsc ijnlgk dat de troons I bestijging van Abbas Pachah eenigurmate zal bij dragen om de nieuwe onilerhandeliugeu die tusschen Engeland en Turkije over de Egyptische quaestie zijn aangeknoopt te verhaasten De nieuwe Khedive van P ypte Prins Abbas oud 17 g jaar wordt beschreven als een klein heer mot rond üostersch gezicht Hij was geniimen tijd aan do bekende Weenor iuricbting van Onderwijs Theresianum en moet daar goeden aanleg getoond hebben Dat wordt trouwens doorgaans gezegd bij zulke golegenheden Do moeder van Abbas wordt bescheven als oen dame die de Europoesche bescliaving genegen is en in dien zin invloed op haar jeugdigen zoon zal uitoefenen Eer loopen te Kairo geruchten dat de overleden Khedive eigenlijk zou ziju bezweken aan oen verkeerde behandeling van zijn Mohammedaanschen doktor die de ziekte niet juist zou hebben ingezien en een goede dosis morphine gegeven tegen don regel in De Christelijke dokters maken hiervan veel ophef maar hun overkomt ook wel eens zoo iets Do heer Clare Ford is benoemd tot gezant te Konstantinopel Sir Francis Clare Ford thans Britseh gezant te Madrid was in de diplomatie werkzaam sinds 1852 en onderscheidt zich meer door ijver on ernst dan door bijzondere gaven als diplomaat Het sluiten van het Engelsch Spaanscho handelstractaat van 1886 was zijn werk In do Oostorsche quaestie is hij geon vreemdeling daar hg in 1871 secretaris van legatie te St Petersburg en tien jaar later gezant te Athene n as Botrnffende het oproer der anarchisten te Xeros wordt het volgende bericht De overheid had de beweging voorzien on ras waren eon zestigtal verdachte personen gevangen genomen maar weer op vrije voeten gesteld bij gebrek aan bewijzen Deze inhechienisnomingen echter hebben het uitbarsten van het oproer verhaast Tegen middernacht begaven zicli talrijke Iroopen werklieden gewapend met geweren pistolen en blanke wapenen naar do gevangenis teneinde gevangenen te bevrgden De overheid zond aanstonds versterking af om de wacht der gevangenis bij te staan maar reeds voor de soldaten de gevangenis bereikten ontmoetten zij troepen oproerlingen die Leve de Anarchie riepen Er had toen echter geon treffen plaats Wie do loider was der beweging is nog onbekend nfaar het oproer op touw gezet door de anarchisten was zeer gemakkelijk te organiseeren en de werklieden uit de bergatreek lieten zich terstond ov rhalen lot deelneming Er kwam een oogenblik waarop de oproerlingen de stad wilden plunderen en toon liet men de troepen tegen hen optreden Een regiment cavalerie en een regiment infanterie voegden zich bg do schutterij Er had oen treffen plaats met do opstandelingen waarbij deze op de vlucht gedreven werden met aohterlatiug van 3 dooden en 1 gewonde Van de zijde der troepen werd niemand gekwetst Toen het oproer uitbrak bevond het grootste deel der rustige burgers zich in do schouwburgen Iedereen bleef daarbinnen uit vrees voor do onveiligheid in do straten Vijf moorden werden in den loop van den avond gepleegd ten minste voor zoover bekend is maar men vreest dat dit aantal nog grooter is Verschillende punten dor stad werden door de militaire macht bizet Beeds eenige dagen geleden waren in verschillende gomeenton van de Sierra Arcos anarchistische vergaderingen gehouden Men brengt deze bgeenkomsten nu in verband met de bowegiag te Xerei Het geschil tusschen de Veroeuigde Staten en Chili acbgnt nu voorgoed bijgelegd Gelijk men weet heeft de regoeriug van laatstgenoemd land hare verontschuldigingen aangeboden Thans sohgnt ook de voornaamste aanleiding voor het geschil te zijn weggenomen De Amerikaansche gezant Egan die steeds mot de Cbileenscbe regeering overhoop lag heeft Santiago verlaten met do vluchtelingen aanhangers van den vorlgen dictator Balmaceda dio bg hem bescherming haddon gezocht on dio hij weigerde aan de tegenwoordige regeering uit te leveren Alle aanhangers van Balmaceda zgn nu in vrijheid gesteld President Montt ging zelf naar de gevangenis om bevel te geven dat bun de deuren souden worden geopend en alle officieren die onder den dictator hadden gediend zgn evenzoo bovrgd De vredehjivendheid der regoering is dus gebleken