Goudsche Courant, donderdag 14 januari 1892

V 1803 Donderdag 14 lanuarl N 4732 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inaendlng van advertentifln kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave Van af HEDEI ben ik tijdelijk gevestigd TURFMARKT H 108 waar v ne zaken op den zelfden voet wordenvoortgpezet Achtend KRAEPELIEi 4 HOLM S Eikel Cacao iUn beTolen do r H B Genees en Scheikundigen Bekr met Gouden en Zilveren Medailles Voedzaam Versterkend en Aangenaam van Smaai Met melk gekookt zeer aan te bevelen voor dagelijkscb gebruik bfl kinderen zwakke personen en klieraehtige gestellen Het water toebereid ia zy als geneeskrachtige drank uitstekend bfj diarrbie ook voor zuigelingen en kleine kinderen De ecfate Elkel Cacao van Kraepellen Halm is alom rerkrijgbaar in vierkanU bussen van a Kgr f 1 70 n Kgr k f 0 90 en Kgr a f 0 ÓO voorzienvan Ëtiqnet waarop nevenstaand fabrieksmerk en de handteekening van de fabrikanten IHF KRAEPELIKN en HO LM te ZEIST PETROLEUN NOTËËKINGËN Tan da Makelaar CaDtzl ar Schalkwijk te Rotterdam De markt wa heden vast Loco Tsukfust ƒ 8 Januarilevermg ƒ 7 85 Februari levering ƒ 7 40 Maartlevering ƒ 7 36 April Mei Juni en Julilevering ƒ 7 20 Augustus levering 7 25 SeptemberOolober Novemberen Deoember levoriog 7 S6 Burgeriyke Stand GEBOBEN 9 Jan Elizabeth ouders F de Weger en C Reparon Nicotaas ouders F W Stute en T K J Schenk 10 Aart Adrianus ouders J F Signer en S W Blom Pieter ouders L van Duuren en M Everling 11 Eegina ouders W van Waas en L Prins Adriana Maria ouders A Zwambach en C C van Leeuwrn 12 Jacob ouders H Spruijt en E Nieuwveld OVERLEDEN 8 Jan W van der Zwalm 71 j 9 M C van Nes huisvr van S F Teeling 36 j C Kuijpar hui8 r van C Vet 36 j P van der Zwaluw 62 j 10 ra A M VVynen S D J van der Mondr huisvr van J Vugk 78 j D van Hegningeii 77 j 10 K de Haan 61 j 11 ra S M Veenendaal wed J Boekamp 69 j 10 m C Thoen 79 j C van der Hek 3 m 11 S van Lierop 60 j 10 m M E Caldemeyer huisvr van J W Haverkamp Begemann 77 j 10 m W van der Smeede 67 j D Brouwer 4 d J A de Jong 8 d 12 M de Vree huisvr van G Schenk 69 j Zevenhuisen GEBOHEN Willemijntje ouders 8 Versloot en M Pauk OVERLEDEN I Paul 64 j 338 Staats loteriJ 6e Klasse Trekking vau Dinsdag 12 Januari No 2106 ƒ 400 No 15302 16488 200 No 1530 1923 3096 3286 3692 13647 16469 17506 18732 en 20489 ƒ 100 Prijzen van 70 78 3102 6162 7703 10291 12993 16649 18269 141 3293 6510 248 3309 5583 254 3404 6769 286 3477 6846 618 8770 5865 B74 3771 5935 788 3892 6992 812 3984 6026 848 4122 6299 930 4184 6 j33 974 4190 6623 1206 4256 6631 1622 4266 6661 1627 4438 6835 2244 4639 6848 2250 4596 7110 2370 4627 7279 2491 4810 7312 2586 4880 7315 2791 4961 7329 7704 10328 13182 15704 18446 7709 10697 13211 16804 18522 13240 16877 18728 11107 13274 16882 18363 8344 11220 13285 15980 19073 8523 11402 13401 16342 19119 8605 li476 18450 16700 19164 8617 11496 13460 16724 19182 8777 11517 13869 16876 19200 8798 11603 13885 16881 19301 8811 11626 14441 16979 19391 8938 11809 14767 17045 19533 9014 11836 14776 171üO 19603 9143 11911 14868 17326 19868 9222 11948 14906 17377 19872 9471 12066 14971 17478 16899 9621 12138 16216 17638 20128 9745 12242 15350 17679 20288 9892 2342 15393 17815 20404 7913 10t64 8098 9963 12366 15417 17849 20550 2806 6134 7614 10072 12495 15530 17949 20816 2813 5140 7650 10119 12673 166 8 1S119 20929 28SB 6153 7683 10216 12685 15619 18254 20979 2947 5177 ADVERTENTIEW t Heden overleed zacht eD kalm onze hartel k geliefde Ecbtgecoote Moeder en Behnwdmoeder MARIA ELISABETH CALDEMEUEE in den onderdom van 77 jaren Oouda U Jannari 1892 J W HAVERKAMP BEGEMANN Belnwnd I HAVERKAMP BEGEMANN P HAVERKAMP BEGEMANN WACEtil Nuenen W TIRION HAriBEAHp Beoeuamk J TIRION Gouda M HAVERKAMP BEGEMANN Eenige en algemeene kenniigeving Heden overleed na eene korte ongesteldheid onze geliefde Moeder en Bebnwdmoeder MARIA WILHELMINA PETRONELLA BURGER Weduwe ran den Heer NicoLAAS Vkstknnk in den onderdom ran 76 jaren P J J VERVENNE L M VERVENNE OODIJK EaarUm 9 Januari 1892 Heden overleed in het St Aatonina gesticht alhier onze geliefde Moeder Behuwden Grootmoeder Mejuffrouw de Wed MARIA TAN DILLEN geboren Stivsns eerder Wednwe van den Heer Coenklis Schouten in den onderdom Tan bgna 85 jaren na Tooraien te zyn Tan de laatste B Sacramenten F J A HOES M H HOES ScHouT N A 1 T HOES S J Pr B C F HOES Rotterdam 9 Jannari 1892 Eenige en algemeene kennügeving Voor de Tele blgken Tan belangstelling door ons ondervonden bij bet vieren van ons 12 JAKI0 HUWELIJKSFEEST betuigen wg aan allen onzen oprechten dank R A TAN DAM J Vabrtekamnk en Echigenoote Gouda 12 Januari 1892 DE NEUWE LONDOH de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelyk in t gebrnik wordt verkocht in flacons Tan 85 en 150 cents en is te Gouda Terkrggbaar alleen bg I A OATS Zeer ITette Gesteendrukte NAAEAABTJES worden GELEVERD door A BH l i kMA en Zn Qooda Snelpersdruk van A Brinekan 1oon Zoo spoedig iDogelUk gevraagd EEN FLINKE Dienstliode of Uoodliulp goed kunnende koken Zich persoonlek te verToegen CRABETHSTRAAT Q No 247a 338 Staats loteriJ LOTEN en GEDEELTEN Tan LOTEN zjjn nog te bekomen by de Collectrica Wed A C COSIJ Een WEDUWNAAR met twee Dochters 11 en 13 jaar Traagt eene nette BÜSSEBJUFFBOÜW P G boTen de 40 jaar gezind de betrekking Tan MEIDHUISHOUDSTER te TerTallen Franco brieven onder No 2165 aan het Bnreau dezer Courant LIIDOOR S Eeltknobbelë Hoomvlien Huideelt Wratten enz worden in 7 ii 8 dagen tgd geheel verwijderd zouder de minste pgn te Teroorsaken ook zelfs niet op de goToeligite haid Pri K per flacon met petuteel SO et AlUén echt bil B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening tru A t IUIJijL AD V E R T E N T I E N in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelflk opgezonden door het AdTertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Sociëteit 0 S GENOEGEN 4e Abonnementa Voorstelling DOKSERDAQ 14 Januari 1892 Koninkiyke Vereeniging HET NEDEEL TOONEBLt HET TWEEBE OEZm Blgspel in 4 bedrflven naar het Duitsch A AS VANG half 8 uur gV Gewone bepalingen en prgien De uitgave dezei Conrant geschiedt dagel kt met nitzondering Tan Zou en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAN D GOUDA 13 Jannari 1892 De Provinciale Staten van Noor l Holl nil hebben gisteren gekozen tot Md van il Kerkte Kamer der Steten Geueraiil den lieer J Breelinart Kï te Winkel met Sll Éi de 53 geldige stemmen De Botterdamaohe rechtbank veroonloelile gisteren W Je W arbeider te Ammerstol wegens beschadiging tot K boete Voorts stond terecht P H 26 jaar sjouwer ti Gou ia die op den lAden November Jl in het bezit kwam van twee duiven die biJ hem naren komen aanvliegen in plants vau ze aan de politie over te g ven verkocht hg ze ten eigen bale Kisch 10 dagen gevangenisstraf Uitspraak Dinsdag e k Uaandag avond onial Miks 0 uur is het achterste gedeelte van den goederonrrein van llotterdam naar Amsterdam nabg het station Den Hang door eene tol nog toe onbf kende oorzaak ontspoord Men denkt het ongeval te moeten toeschrgven aan een gebrek aan den spoorwissrl Neg wagons werden uit de rails gerukt en versperden don weg Dientengevolge kwam dr buitenlandsche trein die te 10 uur 41 min te a linge moest aankomen eersl ruim een half uur later het station binneustoomen Voor den trein in de richting van Amsterdam raorst van bet rechter hoofdspoor gettruik gemaakt vordrn Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats sleclits eenige niatorieete schade werd aangericht Den gehcelen nacht werd er flink gewerkt om de wagens die ontspoord waren weder in de rails te FEVlLLETODi UU hel DuiUch XXXVII irs De intpfcleur kon zijn ongeduld ternauwernood beheersclien l e middag wits reeds vuorbg en de Amerikaansche nog altijd niet gekomen £ hg waagdü het niet zich naar het logement te b geven en haar op te zoekeu omdat hij vreesde dat zij inmiddels in zijne woning kon komen en hem niet te huis treffen bovendien zweefde hij in onzekerheid omtrent wat op Hohenhausen voorgevallen was Was zgn vermoeden gogrond dan kon eene ontmoeting van juffrouw Sandhaupt met den gewaanden graaf Von Hohenhausen alles bederven het was toch te vermoeden dat ilan eene bewijslevering bemoeilijkt of len oenemale onmogelijk kon worden Ëen last viel hem van de zIpI toen de kaptein kwam en hem het resultaat zijner inlichtingen mededeelde Dat hebt ge netjes in orde gebracht zeide hij uitstekend I Indien nu uw verbod maar opgevolgd brengen en te jen den ochleüd was men hierin dan ook gesinngd zoodat doze ontsporing voor ilen troineoloop op gisteren niet de mMlte vertraging te weeg bracht te s H4e In de Atjoh straat te s Hl e werden gisterenmorgen een dame en hare dien bode beiden dood gevonden Ter tond waren ii qilijk allerlei praatjes in omloop Van misdrijf is chter geen sprake De toedracht der zaak op grond van betrouwbare berichten IS deze De dienstbode reeds sedert geruimon tgd aan influenza Igdende is gisteren nacht overleden In haar doodstrijd schijnt zg erg onrustigte zgo geweest en de daiqe moet op haar gegilzich naar de slaapkamer van e lijderes hebben begeven on op hut zien vau hc j lijk zoodanig zijn geschrokken dat ook zij eenige jOogonblikken later gestorven is 4 De afdeüliog Amsterdiun t £ den sociaildemocra tisehen tiood heeft m t stte ea 49 slemmen deu heor F v d Goes bet lidmaatschap van den bond ontnomen Over liet gebeurde te Jubbega in Friesland wordt aan du Zw Ct het volgende esöhreveo Maandag hadden ongoveur 100 mannen van de brutaalste soort bewoners van een streek België en faarora BnlgHn genaamd die Heffer bedelen dan werkeni dm armvooi d yedwonj en hooger gaven en bovendien ieder een half brood te goven De deur werd in stijno woninjf in edrongen en men dreigde hem to verdrinken Bij het vertrek der bendo werd hem aangezegd dat zij voortaan tweemaal per week uitdeeling weuschten en hij zich gereed moest hou den Donderdag weer uit te keeren dan zou men teruw komen De arm voogd stelde don burgemeester en voor den graaf het bezoek geheim gehouden wordt I Daarvoor moeten wg mijn nicht laten zorgen antwoordde Oronau Du oude vissehor trad binnen Wat brengt ge rag vroeg Ruhnns Hebt gij toestemming verkregen om het meer droog te leggen I De rentmeester hoeft er zich niet verder over bekommerd en een oog toegedrukt antwoordde devisscher De graaf wilde hit niet hebben maar hij biehoefdo er mets van te vernemon Het water islangzaam afgeloopen maar er waren niet vele visschen in Kn heb je niets anders gevonden Verschillende zaken ik heb het gelaten zooals ik het vond Hij legde oen pakje op de tafel Het was eenwitte samengfknoopto zakdoek daarin bevond zicheen lederen geldbuidel een groot ouderwertsch zak horloge met zilverun kast eenige zware steeuen eneen pljoertendooder v Waa vondt gij dat vweg do inspecteur Ei n tamelijk eind van d n oever Heeft iemand bemerkt dat gij deze vondstgodaa hebt of hebt gij er met iemaiyl over ge sprokin Neen v Goed Morgen ontvangt gij uw beloouing iverraad geen woord wien gij spreken mocht i Wat zegt ge nu vroeg de inspecteur Hier liggen het horloge en de beurs van don vermoorden ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt met oen en ander in kennis die hulp vroeg aan de kommandaiiten der brigades marechaussee te Wolveg Olterterp en Oosterwolde zy werd verstrekt Aan den dit isie comrr andant te Zwolle heeft de burgemeevier marechaussees aangevraagd om gedurende den winter te Jubbewa gedetachferd te blijven Ofschoon de Belc ou wisttn dal marechaussees een achttal aanwezig waren kwamen zij Douderdagmiddasr weer opdagen en posteerden zich voor de woning van den arm voogd Zij wenscbton weer bedeeling waarop i o armvoogd pertiutnt weigerde waarop een scheldpartij van de zjjde der Belgen volede Zij badden plan weer tot in den a ond samcnge gehooid te blijven op het In de provincie Noord Brabant werden per circulaire bijdragen gevraagd voor eon huldeblijk aan matroon en ik wil een schurk tgn als de man niet met dien stok is gedood Dat is niet de slok n een vagebond die bg gelegenhtid tot w apen kaa dienen maar een wnp r lat tot geen ander doel kan strekken En als Reimann er geen bezwaar in vond de portefeuille van den matroos bg zich te staken wat kon hem dan nopen zijn beurs in het mei r te werpen Maar als nu die Amerikaansche maar kwam I Wanneer Hohenhausen maar niet ontdekt dat het moer is drooggelegd Te dromirel kaptein maak mg niet nog angstiger 1 Denk liever aan uw Tereffening met Romberg het moet verduiveld slec jt met hem staan I H riep hij eensklaps uit eindelijk 1 De oude man nas in hel midden der kamer blgven staan zijn scherpe blik rustte slechts eeniga sedbnden op de binnentredende dame Ik heb zeker do eer mot mevrouw Sandhanptte spreken zeicle hij De dame mankte een lichte buiging Ik vernam uw komst eerst he len morgen V hadt reeds uw hotel verlaten om e n oesoek opHohenhausen af te leggen En toen ik terugkwam vond ik uw brieve U is Jiijjfer direct na ontvangst van den brief iaB giy inl ihenhausen nit Amerika vertrokken I on iolèendeu dag m hekfk Ihs mgn diSpéche niet ontvangen 4 weet niets van een d p chff auiwoorddv