Goudsche Courant, donderdag 14 januari 1892

f f mi 4 J W Vrijdag 15 Jftiuarl I89da o 4733 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adnêttentiehlad oor Gouda en Omstreken De inzeactlDg van advertentiön kan geaotiiedeii tot e4D uur des namiddags van den dag der uitgave Aloin te bekomen SE QOÜBSCSE SLM of de beschriJTing der beroemde geschilderde Kerkglazeii vap de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens ide geschiedenis der St Janskerk der Glazen der carton teekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der J eroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eo Wouter Crabelli nooK CHRlSTIAAN KBAMiW Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs SO Cents A BRINKMAN Sociëteit 0 S GEi 0EGE 4e Abonnementg VoorstelUng DONDERDAG 14 Januari 1892 Koninklgke Vereeniging HÈT NEDERL TOONEEL 338 Staats lotenj LOTEN en GEDEELTEN van LOTEN zijn nog te bekomen bg de CoUectrice Wed A C C0S1J ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezgnden door het Advertenti Burean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Nb 6a0 7339 7597 9840 9819 10338 en 12223 100 Jebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Tan 70 10668 13063 li 699 13067 10702 13216 10720 13308 10776 13481 10996 13704 11092 13762 11160 13909 1 253 13965 11322 14017 11636 14163 11711 14188 11874 14334 11936 14346 12116 14803 12211 15267 12507 15372 12638 16427 12666 15428 12708 15503 12732 16511 12981 111 2644 243 2681 327 2761 339 2819 393 2876 6S8 2911 849 3005 928 3500 1300 3608 1328 3864 1440 3928 1602 4003 1677 4162 1700 4389 1814 4394 1918 4571 2081 4728 2264 4782 2354 4878 2416 6444 2436 570 2518 5732 16626 16761 1689S 16970 16088 16261 1P295 16356 16441 16696 16702 16792 16819 17114 17124 17134 17339 17393 17479 17966 13014 18045 18126 18191 18229 18377 18437 18696 1 916 19128 19286 19388 19411 19426 19585 19922 20010 20094 20336 20275 20633 20763 6770 6131 6540 6571 6661 6749 7022 7045 7083 7160 7270 7343 7354 7536 8662 8664 86 6 8773 8822 8964 9139 9295 9410 9427 9496 9531 9781 9890 Prijzen 5761 8620 t = m t g DoBimaage door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fsbrlcatifi uifeluitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao oen aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Breyets als HofleyeraHcler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles 765710017 781510070 8034 10094 8096 10196 8133 10366 8217 10478 8468 10629 een bewijs van uitmuntend n fabrikaat Reeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous voua déoemons une Hedallle d or premiere cla se en consideration de votre excellente fabrication de Obooolat bonbons varies etc etc Stollwerck S fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Qeneraalvertegenwoordiger voor Ndfcrland ADVERTENTIËW Berallea van een Zoon M TAM KRIMPEN Braai Gouda 12 Jan 1892 Julius Mattenklodt Amsterdam Kal verstraat 103 De Zwitsersehe Pillen van den ♦ Heden overleed na eene korte ongesteldheid onze geliefde Moeder en Behawdmoeder MARU WILHELMINA PETRONELLA BURGER Wednwe van den Heer NicoLAAs Vkrtxnne in den ouderdom Tan 76 jaren P J J VEBVENNE L M VERVENNE OODWI Haarlem 9 Januari 1892 Apotheker Rich Brandt u4 rt 10 Jam oor tofMnrM prMli Mrn4 OnMahMTilL a Mr fe t Pobltok Genees en HoIsniiddeL b t mh iomi mtOr T Freriehs sariijntt fret B Vlrchow B r j vf Seanzoni vwr B C WItt OopanhaiM Zdekaaer t pmmvdwv Soedentut v Lambl WineHau FoFSter Slrmliighain V GietI MOnehM f Reclam L ip ig m V Nosstiaum MiinohM HertZ Aimtwdmi T KorczynskJ Krakw Brandt KlauHnburg Qnderbuiks Wganen b U Storingen in de kwa dnr luU ▼ eratopplny n da d bedca looali boofdj ljn dnlaa kaUaa tracaa atoalf aac a rt IfhaM yabrak aan tlnat ra Vi XvIlMrwh Plllco Tandden Apataekfr Kl ba 4 Braadt worden om liara taehta Maf daarnaawaa gaaiM InMaoMM sija la varkIcMB b v u dl baip w rk Ddc Zouun BItUfwalw Droppata HaafMli aas Hlf Om cich by den aankoop Pb besehermrn 1MI trfn na oniankte iTrpiir trn ynrr men n de apotheken itacda aMr da alleen eehte XnlttVjmrhts Pllisn van tlea Apothrker Rlrhanl Brandt Pry per dooa met februlk aaitwijxlnK C it ra teit fta iwkiurlK rr up d t mi biiThitni ii nrtfd iikl door de vel lifx tirniide handf iVfnerk of Alkal lll t witia krnit op hef roade veld en de liaiidleekeiiinff Itelid Ruindt lih p teder du j lu iuu jSt II uurd depot F K van Hanten kuilT Ie Jlottei daiu VO waUb der lttT r lAst van aam H zJS Voor de vele bewezen van deelneming gedurende de ziekte en het overlijdeu van onzen geliefden echtgenoot en vader ondervonden betuigen wij hierbg onzen hartelgken dank Mej de Wed C RAS Mylios CATH C RAS Gouda 13 Janaari 1892 Aan allen die mij op 11 dezer bewjjzen hunner Triendschap en belangstelling betoonden betuig ik mgnen welmeenenden dank W J FORTUIJN DROOGLEKVEB Gouda 13 Januari 1892 ï Societeit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Oms Gs nuIgen brengen ter kenni8 e van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglemeni dat b gelagenheid van de 4e Abonnemeuts Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 14 JANUARI 1892 de SOCIËTEIT van les avonds ZES UUR af al GESLOTEN ijti Namens het Bestuur F HERMAN Fz SecrelarU Gouda 12 Januari 1892 Tengevolge van het overlijden van mijn Echtgenoot den Heer J J van HOEVE heb ik de eer bg deze het geacht publiek kennis te geven da de zaken vroeger door mgn Echtgenoot gedreven zijn overgegaan op den Heer DORLAS Dankzeggende voor bet genoten vertrouwen durf ik miJn opvolger gerost aapberelen Wed J J VAN HOEVE Dommisse Bjj deze geef ik het geachte publiek kennis de zaak van wglen den Heer J J van HOEVE voorheen G v D Zwalu te hebben overgenomen Door een nette en soliede behandeling hoop ik ♦ vertrouwen t welk mjjn voorganger reeds had verworven te blijven genieten Mij voor Owe welwillende orders aanbevelende i C DOKL IS TWEEBE mm m Bljjspel in 4 bedrijven naar het Duitsch AANVANG hnlf 8 uvr jlfsy Gewone bepalingen en prijzen Gouda Snolp rsdruk ran A Bbinkuan kZoos DE NIEUWE LOFDON de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelijk in t gebruik wordt verkocht in flacoris van 8S en ItiO cents en is te Gouda verkrijgbaar alleen bij 1 A CATS De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering tui Zon en Feestdagen De prgi p r drie maanden is 1 25 franco per port 1 70 llzoaderlgke Nomw n VIJF CEJITEM BINNENLAND OOUDA 14 Janaari 1891 De commiasie voor de arbeidtonquête die gieteren onder leiding van jhr ror Boohuaaeu iu het gebouw der Tweede Kamer weder ziiting hield tot het hoorsn van getuigen heeft wegena de heeraohende iiiflaania hare zittingen geachorat Yarnara men in de laat ta dagen van achier sUe tramniaatachappüen dat tg door de aneeuw hun dientt hadden moeten etaken of wgzigen van de UaeMaatachappg op haar lijn Gouda Haaatrecfat Oadewster kan men het tegenovergeatelde meédeelen Se directie zoowel ala het dienstperaonsel heeft alle pogingen in bet werk geateld om de sneeuw op hare banen te rerwgderen xoodat zelb geen tram Mn oogenblikje U laat ia afgeredrn of aangekomen Alle eer komt daardooor aan die directie toe die 100 hel belaag van het reizend publiek inziet flf f Uim a Onder d leiding Tan den heer Van Wageningan lergeant der infanterie te Gouda zgn te BergK Ambacht op Maandag j 1 4e vrgwillige oefeningen W in den wapenhandel aangevangen Het theoratiaoh W onderwjja wordt gegeven in een der lokalen van de Ie Openbare achool het practische op de groote boTenzaal van den heer Van Zoeit De bcTolking van 3 rg Amb cht ia in 1891 met 19 pettonen vermeerderd Zij bedroeg op 31 Dec j l S968 peraonen Dat men tegenwoordig niet te omzichtig kan zgn wanneer men in den vreemde vertoeft ondervond dezer dagen een achipper en oegterhandelaar uit FEVILLETOIM Uit het DuiUch XXXVII V Juffrouw Sandhaupt had het aanteekenboekje reedt geopend Dat heeft dus nw echtgenoot geschreven Ja hij zelf Is u een bijzonder kenteeken bekend waaraangij hem zoudt herkennen In den hal tussohen de schouders bevindtzioh een wrat bovendien beeft hij op de borst hetlitteeken van een sabelhouw Ik weet nu genoeg me rouw zeide de inspectenr zoo bodaard eo onverschillig alsof hg aan dogebeele zaak niet de mins e waarde hechtte wellicht zal het roij nu gelukken u uwen echtgenootterug te geven In ieder geval echter zlll voor u gezorgd worden gravin von Hohenbausen beeft haar woord gegeven en wg staan u borg dat zij het gestand zal doen Ik zal opverwijld een onderzoek instellen ofuw echtgenoot nog leeft Wilt u mij dit medaillon tot morgen toevertrouwen P Krabbendijks die met zjin sohttll in Hen Haag lag Nog al keurig op zgn uitürlijk trad hij een kapperswinkel binnen om zich eens propertjea te laten acheren en hg werd geaohoren Naar men aan de Goeaehe Ct mededeelt moet de barbier er een bgzonder soort an zeep op na gehouden hrbben althaiia de khint werd bedwelmd en bemerkte toen hij w er wa bggekoraen dat dekunatennar hem 125 gulden had ontvreemd Maardat laat onze geweten Janmaat zich niet doenwaarachtig niet en dat hij gosd weet wat hem tedoen ataat in zulke netelige gsvallen mag hieruitblijken dat aan het adres van deu burgemeestervan Krabboiidijke du ƒ 1S5 zijn teruggezonden omdie aan den zoo onhobbelgk geeohorene uit te reikeu Fl Bid Een nieuwe verschgning in da atraten van Berlijnen op de groote wegen ia eea 4riewieler welke enkeldoor d lichaamazwaarie van den rijder die op eenopen netrgaand zadel iit met groote snelheidvfeMt vnoribe Q n Tan inijiseainfl ii hnnjanaamd geen sprake D uitvinder iu ea achoenraafcerabaas met name Bingleb uit Bizdorf i i fByzantium noemen Duitache bladen tegenwoordig Brunswijk waar enkele kranten een vleitaal voeren die zelfs onze oostelijke huren ergert Men deelde dezer dagen het bericht mede over een bezoek van prinses Albert aan een dames Uazar Dat bericht is nu nog overtroffen door de volgonde bekendmaking der Brunawijksche Landweer Vereei iging Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Albert Tik Pruisen Regent van het Hertogdom de Do rluchtigsto Beschermer van de Brunswijksche Landneervereeniging heeft het op het onderdanigst gedaan verzoek van het bestuur der jereeiugiiig Mijken Met welk doel p vroeg juffrouw Sandhaupt wier wantrouwen plotseling scheen te ontwaken Ik zou hot portret aan iemand willen toonen die u man meent gezien te hebben De Amerikaanschc draalde nog altoos maar haar wantrouwen scheen toch weer te verdwijnen Krijg ik het morgen terug vroeg zij In ieder geval ik breng hef u zelf En ik krijg dan ook zekerheid Waarschijnigk Goed Maar nog iets kan er ook het een ofander gebeurd zijn dat mgn man in aanraking metde autoriteiten kan brengen tt Waarom vreest u dat vroeg de inspecteur Verontrust u niet morgen zult ij alles vernemen De oude man dee l de dame uitgeleide en keerde daarna in zgn wooijkaraer terug Wanneer er nog du minste twijfel bostund dan is hij nu verdwenen zside hij zegevierend aanden bowgsketen ontbreekt geen schakel meor Degraaf is Werner Saiidhnupt We moeten hem nu maar plotseling juffrouwSandhaupt voorstellen zeido Grouau dut ware het eenvoudiïslo en kortste Müt u welnemen dat zou waarscliijnlijk de grootstü dwaasheid zijn De vrouw is eun behV ndige diefegge ik kun haar verleduu zij was tooneelspeelster en heeft haar toguuwoordigen ucbtgunoot gedureiule ee groot ïBiitnl jaren bij difiis hirlriegerijen irouw geholpen Zij bWit tegenwoordigheid ADVERTENTISN worden geplaatst van 1 5 regels k M Centen iedere regel meerlOCenten GBOOTB LETTEES worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle Advertentiën gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk de Maandag Terechijnt schrijven Tan Hoogatderzelver Generaal adjudantuur van 7 December behaaf d goed te keuren dat aan Hoogstderzelver Heeren Zonen Zijne Koniuklgks Hoogheid Print Joachim Albert van Pruisea en Zgne Koninklgka Hoogheid Print Friedrieh Wilhelm van Fruiten hot Eerelidmaatachap dar Bruuawgker Landweerrereeniging werd aangeboden Aan Hunne Koninkigke Hooghrden is diensvolxma van die Allerhoogsto Toestemming allereerbiedizst bericht gegeven en met het verzoek Zich Höohttiioli Uil hel aannemen daarvan genegen te willen betuonun het rapport over de aamenstelling der vereeniging orerbandigd welke vae heden af aan de apits der naamlijst van anze Hooggeachte Eereleden nu ook de Namen van Hunae Koninkigke Hoogheden mag noemen In ign jongste rKrooiek herinnert dr A W Bronsveld dat de Stssiaaen voor waarheid en vrede thani vgf en twintig jann hebban heataan Tan meet af hebben det aStenmea geloofcovertuigiag eelHiek uit alkaar gehowlau Ter btfstrgding van Mo dikwgis door de SAmdaan c s geuite meening zegt de srhrgver verder Neen wg zgn niet met pak en zak overgeloopen tot de liberalen Wg zgn geen verraders geworden Datgene waarin wg van den beginne met dun heer Groen van gevoelen verschilden ia ons niet terstond even duidelgk geweest alt het oat thans voor den geest staat maar bij jet herleien der eerste door ons geschreven kronieken bleek bet ons wilder hoe wg nooit volle aiitirevolution nairen zijn geweest De gedurig bedektelgk of openlijk ons voor de voeten geworpen beschuldiging dat persoonlijke antipnthie tegen den redacteur van de Stattdaard onze drijfveer is wordt door hetgeen wg hier in herinnering brachten afdoende weerlegd Wel IS de scheiding tnsschen den weg dien het van gee t genoeg om haar man te veriooohenen om het gevaar van hem af te wendeii èn om dao buit met hem te doelen Ik ga daarom nunaardea officier van juttitie en hem de bewijzen voorleggen Wij hebben tijd De graaf zou eerst faaden aTond van Buchenau terugkeeren wg moeten wachten tot hij op Hoheuhnusen is en be n daar overvallen Hg mag niet gewaarschuwd worden Gij zgt met den jongen Homberg bevriend lorvolgde de inspecteur haastig terwgl hg da bewgsmiddelen in zijn zakken bergde bovendien hebtgg er belang bij de firma zooveel mogelgk te redden ga naar Romlierg en raad hem aan zgn huisil Londen telegrafisch to waarschuwen de op del naam van Hohenbausen afgegeven wissels niet t honoreoren Zeg hem alleen dat ik hem dien raadlaai geven rronau nam afscheid en sloeg den weg naar ign wouing in Werner had hem beloofd in den loop van den namiddag hem te bezoeken 1 De tijdingen die Werner bracht konden den kaptein niet muer verrassen Du scheikundige had uit de bloemen eonig Ign f geschud maar een ontleding er van niet goed kunnen bewerkstelligen omdat de hoeveelheid te gering was doch hij had in de tegenwoordigheid Villi VVernor met hrt stof een konijntje gedood dit bewijs was voldoi nde Ik elopf iA het niet noodig is dat in deniets geschiedt zeide Gronau toen de baron qja Mm