Goudsche Courant, vrijdag 15 januari 1892

t delstractaat gaat niet zonder horten enstoolen Hoewel de middenafdeeliug der Kamer rooraf bij herhaling den heer Beeroaert hoorde nam zij het verdrag slechts met 4 tegen 3 stemmen aan Daarmede is die overeenkomst echter nog aUijd niet in behouden haven gebracht De lieer Van Slewijck moge hebben berekend dat de artikelen die door België naar D itschiend worden ini evoerd en waarvan voortaan lagere rechten zoUen worden geheven een waarde van minstens 15 millioen vertegenwoordigen terwijl de Duitsohe naar ons land uiigevoerde artikelen die in hetzelfde geval verkeeren een waarde van slechts 10 millioen hobocii zonder nou van de voordeeleii te gewagen die België middellijk uit de verlaagde tarieven zal trekken die door het Duitsohe Rijk aan Oostennjk Uongarije en Italië worden toegestaan ieder Belgiscn industrieel plaats zich echter veeleer op het standpunt van diens i jdiviilueel belang Zoo spreekt men ii v thans van een bond ber katoenspinnerijen en weverijen tot bestrijding van het tractaat Aangizien echter de Minister president desnoods zijn portefeullo in de schaal schijnt te wiUeU werpen zal het wel zulk een vaart niot uemen als de houdini van soinmine leden der rechterzijde zou doen duchten al mocht het hun door enkelen toegeschreven plan ook niet gelukken om alleen in ruil voor zekere andere concessien op oeconomisch gebild hun stemmen a in het ontworpen handelsverdrag te schenken Den anarehistcn nac it noemen de inwoners van Xeres den nacht van Vrijdag op Zaterdag Voordo bewoners der overige landen van Europa zal het een raadsel zijn hoe zulk ene gebeurtenis ino a 8 50 Heunepzaad lolaodscb 9 85 a ƒ 9 50 Buitoulandsch 8 25 a 8 5 Maï per lOO kilo Bonte Amerikaanacbe 7 50 a 8 CiaqiuntiüB 7 75 i f 8 26 Aangevoerd 15 partijen kaas handel vlug Iste qoal ƒ 28 a ƒ 30 2de qual 24 a ƒ 87 NoordHoüandsche 30 Boter red aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 55 a 1 65 per kilo Weiboter 1 30 a 1 45 per kilo Veemarkt Melkvee weinig aanroer handel en prijzen redelijk Vette varkens tamel aanvoer handel vlug 20 a 24 et por half K G Biggen voor Euijeland redl aanvoer haudel matigf i6Vja 18 ot per half K G Magere Biggen red aanvoer handel vlug f 0 45H 0 75 per week Vette schapen red aanvoer handel matio 14 a 24 Nuchtere kalvrren goede aanvoer handel vlug 6 a U 338 Staats loterij i 5e Klasse Trekkin van Donderdag 14 Januari No 2 3 52 on 3942 1500 No 65112 8427 16312 en 18243 1000 I No 5024 8263 8608 8932 12304 I26S6 on 17942 ƒ 400 No 8787 9 25 10336 12911 14686 1 720 15976 16492 16699 en 19466 ƒ 100 Prijzen lan 70 130 3076 6190 8516 11007 136B1 16795 18762 422 3088 6264 8968 11K 9 13 20 16835 18945 794 3 56 6413 9037 11168 13773 15f63 19125 847 Ï347 64 S8 243 11287 13836 15988 19203 938 3667 5468 9289 11354 13898 63+8 19272 959 3679 6669 9394 11356 13966 U481 19368 1075 3742 6879 9485 11442 14089 16541 19613 1219 3899 7011 9495 11719 14116 16698 19786 1254 8958 7146 9611 II7S6 14390 16626 19902 1434 4082 7230 9615 11876 14S9B 16631 20062 152S 425 7296 9618 11961 14483 16793 20129 1601 4419 7307 9764 12026 14750 16943 20220 1666 4616 7347 9891 12041 14821 17432 20263 1688 4750 739 10129 UU 14873 17537 20341 1846 4783 7 95 10178 12369 14926 17602 20407 2124 4800 7410 0189 12397 14936 1766 20435 2405 5192 7506 10309 12489 15110 17713 20461 2462 5408 7537 10371 12567 16173 17864 20486 2466 5493 7583 10659 12704 15354 18126 20499 2707 5569 7724 10703 12763 16429 18462 20634 2804 6590 8050 10778 13263 16679 1S684 20776 2839 6i06 8112 inSU 134 0 15719 18689 20787 3056 6148 8254 10887 13467 20986 Burgerlyke Stand RVBOHPLV 1 1 Jan Aiinra ouders S Tiinhirgen en M vau der Misiiel 11 fleirit ouders G lokiini en K Ver kaflik i orntln ouders P de Knrgl en A ilbboa Pieier ouders A Hootineljfr en W Rebern Cunielil Uilhelmina oudirs A J lan Vliel eu J Verkaik Jan oudira N vaii Krim ien en M HriHt 0 Klil KDKN 12 Jan J I S holten 5 m Zorfr 3 in 1 ffijman 65 j 13 11 J Hoejfee huisvr I var C lonpejans 21 j 11 m H kruijl J W ler kerk 84 j C de Knegt I d I A Lens 7S j gelijk was in eeiiü stad van meer dan 65 00 zielu l t stad li i in du provincie adiz in liet gouvernment Andaluaiê De gouverneur van Audaiusie zoowel lila d j l uri 0 neL 8ttr van Xens waren er van oaderrichi dat du anarchist in op een aauslaf zoiinüu Diente ngt V dsju werd hut raïuisterie mot du zaak in kennis g 8iehl nan du politie en de militaire macht werden bepaalde orders jif ifevun en iJonderdag werden te Xurea 60 Hnarcliiston ijevanii ec fifenomen Toen nu do anHrelnsteu zooals te voorxit n wus hiervoor wrmik nemen wildun trokken I J troepen zich bedaard naar het raadhuis tcru zuoals hun was voorgeschreven l e wejf was toen vrij voor een troep van woestelingün die allo lo winnen en niets ie verliezen hadden Eerst toen het raadhuis de govnngeniö in du kaz rnus werduu aangevallen traden du militairen handelend op vu na on verwet d Btraatgeveoht van S uren was de opstand gedempt ti bewoners mogfu van geluk spreken dat zij er niet slechter ziju afgekomen De oprijerhngen wilden den schouwburg aanvallen waarin go vooulijk do voorstelling om middernacht eindigt maar nu toevallig vroeger afliep Do meeslen d T muitelingen waren boeren uitdun omtrek die iu de laatste jaren door de uitbreiding van het grootgrondbezit raisgowas enz achierop zijn geraakt on licht tot eene wanhopige Jaad zgn te overreden Onder geer zeer gunstige voorti3ekenen zgn doSpaansctio cortes geopend Ma men ook misschien in vtrbai d mot de algemeene Spaanschetouftandn geen tu hoge lieLt okuuis aan het anar chistenoproer t iXures hechten zoo blijft het t jcheeu gevaarlijk verschijnsel en levert een uiuuw be i wijs voor de ulgemet ne onievrodenheui onder vorschiUenfle kringen iu Spanje iu de Spaansche arbui iderskringen valt sedert lanj een groote bewoging iwaar to nemen Waarschijnlijk zijn het anarcbistenoprour te Xeres en andere gelijke uilbarstinijen van misuoegen zich oponbarend in arbeidersmanifosties werkstakingen te Madrid Barcelona of elders uit jvloeisels van deze algemeene ontevreden stoinmiug Wat men te Xeres thans heeft aanschouwd is crnstiKgenocff om de autoriteiten in Spanje mot bezorgd heid te vervullen al is men daar te lande ook meer jvertrouwd met dorsolijku truebeluu Wanneer er tochgoiijk wordt verzekerd te Xeres meur dan duizendgevangenen of verdachten zijn te vinden dan bewijstdit voldoende dat er iets onder du bevolking broeit dat voor de monarchie en hot land gewichtige gevolgen kan hebben 1 Gedachtig aan de binneulandsche moeilijkheden de eonomtscho eu financieele crisis aan mogelijke buitdniandsche verwikkelingen Marokko en de handelsverdragen deed de minister president Cannovas gisterou bij do opening der kamers oen beroep op alle partijen tinoiiide allereerst orde te brengen in de financieolu aangelegenheden Job lands Namuns zijn liberale partijgenoot en beloofde Sagasta het conservatieve miniaterio zijne mulowerking op het gebied dor economische en fiuaucieele politiek Hoe echter zal de houding der liberale partij zijn in zakede milituiro en voornamelyk de koloniale btaatkunde Op dit terrein Üggon no tal van voetangels en klemnifn weike het kabinet Canovas gevaarlijk kunnen worden Allereerst Marokko Blijkens de laatst bntvangen y Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bi het overlijden mijner geliefde Üchtgenoote betuig ik mynen hartelijken dank S F ÏEELING Gouda 14 Januari 1892 y Voor de vele blijken van belangstelline ondervonden by het overlijden van onzen g wtdVl dant l Namens de Familie I VISSER DAlTEBETïïIGnra iJeambten en Werklieden der Stearine Kaaraeufabnek Gouda betuigen hun harteliikm dank aan H H DIRECTeOkEN voor Hnde gift hnn u t de Voorzorgskas geschonken en hopen dat genoemde fabriek onder hunne goede leidmg in welvaart moge bloeien en vooruitgaan dat IS ons aller wensch COKES verkrijgbaar a 45 ets het H L en 40 d 100 H L aan de STEDELIJKE ÜASFABRIEK Gouda daar genoemde blad bewandeldt en den onïen scherper geworden door twee zaken De eene is de oprichlinjj van de vrije uuivfrsiteit Onze bezwaren daarentegen zyn bekend En de tweede oorzaak van diepergaando scheidini is de verbintenis welke de anti revolutionnairen hebben aangegaan met de ultramoutanen Daardoor werden wij gedwongen zoo sterk mogelijk teïen de samenkoppeling op te komen an te woorden christelijke en anti revolutionair Het onchristelijk karakter die partij haar door en door woreldsch karakter werd ons met den dag duidelijker ia de keus hnrer middelen in haar houding niut alleen tegenover de ultramontanen maar ook tegenover de socialen in haar onheilig gebruik van het geloof als een middel tot agitatie Wij achten de handhaving van onze volksvriiheden tegenwoordig beter gewaarborgd bij de libomlen die zijn wat ze heeten dan bij een Uondgenooischap van Gereformeerdfu Jezuïeten en Antheisten Het is gebleken dat wij niet te vergeefs tegen die zoogenaamde christelijke partij met haar onchristelijke practijken zijn opgekomen eu moeten nu al den last dragen van haar toorn Wij beweren volstrekt niet dat het ons onverschilU of koud laat ons door velen met wier belijdenis wij ons één weten zoo verdacht en gehaat te zien Maar wij moeten ons wel schikken in het lot van allen die de stem opheffen tegen het fariznisme Op een gemakkelijken post heeft Goii ons niet geplaatst maar Hij bepaalt den kring waarin teder werken moet Wij stellen de uitkomst in ziju haudeu Ootmoedig willen wij t belijden dat de wijze waarop wij streilen volstrekt niet altijd stond op de hoogte der zaak die wij willen dienen Daar zijn in de duizenden bladzijden in de tienduizenden volzinnen al waren velen ervan zeer kort uitdrukkinaen ingeslopen die ik terug had moeten houden Oprechte vru nden hebben mij er op gewev en en zij verdienen daarvoor mijn dank Maar ik kau toch niet anders ii zien dan dat ik op de lijn welke ik als kroniekschrijver steeds heb gevolgd moet blijven voortgaan God geeft mij g en ander liclii dan dat ik al is het onvolkomen heb gestreefd naar waarheid en al was het strijdende heb gejaagd naiir vredu Heeft men den tweedon kop al opgemerkt welke in do beeldleiiis onzi r jonge koningin op do postzegels besloten lint vraagt het X v d O Wanneer men het postzegel een weinig draait zóó dat men de vijf vóór zich heeft ziel men een mannenkop m i sierlijk gekrulden knevel het oor der koningin en kleinen puntbaan Zijn oog is ook dat van de Koningin maar met vrij wat minder vriendelijke nitdrukkinif dan dat van Wilhelniina Trouwens t behoeft niet daarbij te biij en Kiert men debeeliltenis geheel oA eu zet men haar op de laatste 1 van Nederland dan vertoont de omgekeerde gezichtslijn liet profiel van een meisjeskopje met een hoed op Het is mogelijk dat anderen gelukkiger zijn ilan wij teeke t ile Zulph Crt hierbij aan ij zijn er niet in geslaagd een ander beeld te vinden dan dat onzer Koningin Trouwens het zou ons verwonderen als het rijk het voorbeeld van sigilrenzalijesfaliri kanten i ing volgen Waarschijnlijk heeft het A ieaw zijn lezers eens willen beetnemen Voor do rechtbank te Assen werd Dinsdag eeno mededeelingen voltooid had Hohenhansen zal nog dezen nacht ïearres eerd worden dan is ieder gevaar voor gravin Uaica uit den wq geruimd Gearresteerd riep Werner verrast Heeft mende bewijzen gevonden Is hij werkelijk een fortuinzoeker Niet alleen dat maar het is ook bewezen dathij den raatroos vermoord hoeft V Daarop verhaalde Von Gronau aan zijn vriend hetgetieurde met zijn eigen zakef Mr testament hetweergevonden vtrinogen enz I XXXVIII De bankier Homberg zat voor zijn schrijftafel en staarde op de telegrammen die hem zooeven waren ter hand gesteld De inhoud was bijna eensluidend tün beursspeoulatiëu waren totaal mislukt Aandeelen Bouivbank eer gedaald dan gerezen las hii Bericht Beurscourant bepaald zwendel stand Bouwbank n aar al te goed bekend buitendien UI uwe stad telegrafische waarschuwingen Moeten wij niettemi n verkoopen Zoo luidden du dépêches van alle huize n waar hij last had gegevrti tot den hoogston koers te verkoopen Thcodoor sloud voor zijn lessenaar en hield den blik vol bezorgdheid op zijn vader gevestigd wiens bevende hai d naar de balans greep die tut sohen de tele 4rammeo lag Strafzaak behandeld zoosls ongetwgfeld hoogst zelden is voorgekomen Voor die rechtbank stond namelyk terecht de burgemeester van de gemeente Vries C P W ter zake dat hij in November 1887 te Vries opzettelijk had verscheurd en vernietigd een door den gemeenteveldwachter opgemaakt proces verbaal togen een oandidnat notaris die zich na deu voor sluiting bepaalden ttjd als bezoeker had bevunden in eene herberg te Vries welk verbaal do veldwachter aan den burgemeesior had ingeleverd opdat deie hot aan den nrabieuaar van het Openbaar Ministerie by het kantongerecht te Assen ter vervolging zou zenden Nadat het door den veldwachter tenen den burgemeester deswege opgemaakte procesverbaal was voorgelezen werd de veldwachter aU getuige gehoord die zijn procesverbaal bevestigde eu ouder andereak verklaarde dat hij den burgemeester herhaalde k in beschonken toestand had aangetrolfen en hem ook meermalen als bezoeker in eene herberg had gezien na den voor de sUiiting bepaalden tiju De buriemoester bekende dat hij het procesverbaal tegen deu caudidaat notaris bail verscbenril maar beweerde van ineeiiing geweest te zijn dut het daarin vermelde feit volgens de gemeente verordening van Vries uiet voor vervolging vatbaar was en dal hij als hulpofficier van justitie do bevoegdheid had om zulks te booordeelen voorts dat hij het verbaal had verscheurd met toesiemining van den veldwachter welk laatste beweren echter door deu veldwachter ten zeerste weril tegengesproken De snbstituut ofïicieï van justitie mr W C A Scholten die hel openbaar ministerie waarnam merkte op dat het no wel eens voorkomt dat een burgemeester bij de kamer voor bur ierlijke zaken der rechtbank terechtstaat wegens door hem als ambtenaar van den burgerlijken stand gepleegde overtredingen van Ie bepalingen vin hot burgelijk wetboek omtrent de akten van deu burgerlijken stand maar dat het zelden voorkomt dat een burgemeester hulp officier van justitie bij de kamer voor strafzaken terechtstiuit de burgemeester van Vries stond thans voor de 2de maal in eene strafzaak terecht on wel de Ute maal omdat liij in den avond van den Jden Paaschdag in 1889 in eene herberg te Vries in beschonken toestand aan een ingezetene zijner gemeeute beleedigeude woorden had toegevoegd waarvoor hij door de rechtbank was veroordeeld lot eeno boete van 25 gulden of 7 dagen hechtenis Het thans aan den burgemeester ten laste gelegde feit kreeg daardoor vooral een ernstig karakter omdat gebleken was dat de meeste proeessenverliaal in de laatste jaren in do gerneouto Vries door den veldwachter opgemaakt door den burgemeester aan do kennisneming der justitie waren onthouden De burj emicsier had volgens sprekers nieeutng daarom de verbalen uiet ter vervolgma opgezonden omilat hij voor zich zelven voor do gevolgen vreesde zoo had hij het verbaal tegen don j candid lat notaris niet durven inzenden omdat hij zelf meeriniden zich in dezelfilt herberg te Vries als bezoeker had opgehouden na het voor de sluiting bepaalde uur De beklaagde had het proces verbaal tegen deu candidaat uoiaris in zijne betrekking van burgemeester van deu veld vachter ontvangen en i had het dus volgens het voorschrift van art 21 I Wetboek van Strafvorderinij aan den bevoegden amb tenaar van h t rjponliaar ministerie moeten inzenden Spreker vorderde de veroordeeling van don burgemeester tot eene gei angenisstraf van 21 dagen wegens Hackenberg en Schmidt bankroet zeidu de oude heer met doffe stem nauwelijks 20 procent komt terecht die moeten roekeloos gespeculeerd hebbeu Eu wij vroeg Theodoor Zal ons niet hetzelfde verwijt treffen I Wanneer deze speculatie mij maar gelukt ware Dan zouden houderden bedrogen zijn uewordeu I Ik ben ook bedrogen geworden iK Bouwbank heeft ons geruïneerd I Wat moet nu met de aandeelen geschieden j vroeg de jongeling na een poos Do koers zal nog j meer kn Men heeft heden inidUag aan de beurs j de zaak zeer scherp veroordeeld en ook onze naam I werd daarbij genoemd Men weet dal wij er sterk I in betrokken waren en in den laatsten tijd aanzieni lijkü verliezen geleden hebben Men weet ook dat I wij v iii Hackenberg on Schmidt een belangrijke som te vorderen hebben Theodoor hield op de boekhouder bracht de brieven die met do post waren aangekomen Kom berg las den eeneu na d en anderen i Versctieidene debiteuren kunnen op het oogen blik niet b et en zij beroepen zich op do tijdsomstandigheden en verlangen uiistol zeidc hij eei ige crediteuren verzoeken om dekking Alles loopt ooksamen Hohenhansen eischt vijftienduizend pond opLonden ik kan hem die niet geven Hij moet vooraf zijiu rekening vereffenen ant woorddeTheodoor zulk een groot crediet kan geen het als ambtenaar opzettelijk vernielen ran eene akte welke hij in zijne bediening onder zich had De verdediger van den beklaagde rar M Oldenhuis Gratama advocaat te Asten deed da rechtbank opmerken dat door don veldwachter het procesverbaal tegen den burgemeester wegens het verscheuren van het proces verbaal tegen den candidaat notaris eerst ruim 4 jaren nadat het feit was voorgevallen was opgemaakt zoodal volgens zijne meening het procesverbaal omtrent een ruim 4 jaren geleden voorgevallen feit niet vertroiiwbaar was terwijl spreker in het algemeen uiet veel verti ouwen stelde in do waarheidsliefde van dien veldwachter Volgens sprekers meening was in ieder geval niet bewezen dat do burgemeester het proces opzettelijk ilus ter kwader trouw had vernietigd iiitei ondeel was gebleken dut de burgemeester het verbaal ter goeder trouw had vernietigd meonende dat het daarin vermelde feit niet voor vervolging vatbaar was volgens spreker op goede grondenj on dat hy als hulpofficier van justitie bevoegd was om te beoordeelen of hot verbaal al of niet voor vervolging vatbaar was Spreker meende lut wel alle burgemeesters van Drente voor de rechtbank te Assen zouden kmineu terechtstaan voor een snortgelijk feit als aan don burgemeester van Vries was ten laste gelegd omdat hij er van overtuigd was dat er geen buriremeeslor was die alle mogelijke processen verbaal door hunne veldwachters opgemaakt al behelsden zij ook feilen die volstrekt niet voor vervolging vatbaar waren aan de justitie inzond Spreker conoludeerdo tot vrijspraak van deu beklaai de als zijii ile het aan i i beklaagde ten laste geleade niet bewezen De rechtbank zal in deze zaak 18 Januari uitspraak doen Kulteolaniliüch Ovcrzhht Xadat do president van jaren de gewone zitting der Kransche Kamer geopend hnd met ee e rede ging do Kamer over tot samenstelling van baar bureau Do heer Ploipiet is bij ilo eerste stemming met 260 siemmon van do i97 uitgebrachte herkozen als voorzitter Vervolgeus zijn de vier onder voorzitters gekozen Drie er van herkiezing De vierde de hoor Spuller die reeds zeven jaren een der onder voorzitters wa geweest heeft ditmaal i keuneii gegeven dat bij uiet weer in aanmerkiE ensclite te komen In zijne plaats werd de lieerFVieite benoemd De Senaat waar dy lieer Kiener als oudste in jaren het voorzitterscluip met eene korte rede opende heeft de samenstelling van zijn bureau op heden bepaald In het Oostenrijkscho Huis van Afgevaardigden zij 1 de beraadslagingen over de handelsverdragen begonnen üit het telegraphisch verslag bleek dat de vooralellen over t algemeen welwillend ontvangen zijn Waarschijnlijk zullen de Jong Czechen zich tegen de verdragen vprklaren en zeker ook de antisemieten en Zuid Triolers en Dalmatiérs ten opzichte van het verdrag met Italië daar zij bezwaren hebben tegen de rechten op wijn In de Polencinb en door de Hohenwartfractie zijn de verdragen in de clubverguderingen besproken De Polen waren gunstig tegenover de nieuwe politiek gestemd De behandeling van het Duitsoh Belgische han bankier aan een particuper toestaan Het binnenkomen van den kassier maakte een eind aan dit gesprek hij legde den bankier eenige papieren voor Romberg had daar ternauwernood een vluchtige bKk op geworpon toen hg verontwaardigd opsprong Dat gaat niet zeiile hij zulkeJ anzienlijkesommen kunnen allQen betaald worden als zij tenminste een dag te voren aangevraagd zijn I Üat heb ik ook gezegd antwoordde de kassier maar sedert een uur i het onophoudelijk niet dan gaan en komen ieder wil geld hebber en niemand brenat iets Laat zo morgen torngkomon dan zal ik voorcontanten zorgen lic kau het geld niet uit mijnmouwen schuilden Wat is er nu weer zeide hij oen eenvoudiggeklecden man ziende die bedeesd was binnengetreden Wat wenscht u Gij zult mij ten goede houden mijnheer Romberg mijn naam is Hartmaun wellicht herinnertgij n Voor een jaar bracht ik n twintigduizendgulden in ftaatssoliuldbrieven in deposito U leendemij il iarop achtduizend gulden waarmode ik mijnhuis wilde betalen Vorkoopen wilde ik de papierenniet gaarne tn Maak het kort zeide de bankier ruw Nu wil ik de papieren inlossen Begeef u naar do kas Wordt vervolt d berichten innan de oproerlingen Teld Zij staan op korten afstand v n Tanger en hobben zich meester gemaakt van eenige Marokkaansche karavanen Wat zal er gebeuren als d oproerlingen een aanslag op Tanger wagen Reeds hagen Fransche En elsche Spaansohe oorlo sohepen op de reede ook Italië zond een pantserschip terwijl nog meerdere Engelsche en Fransche schepen zijn te wachten Ingeval de Kabylen Tanger aanvallen zal de internationale vloot niet werkeloss toezien Eu wat dan na die demonstratie I K G E Z O N D E N vertügeuffoor ligd op de ZuJd AfrikaaDScbe en InterQaltooah TeDtooDstelliDg te Kimberley Zuid Afrika jdan Ueerm Fabrikanten en hiduHt7 ieelen Bij gelegenhidd van de Interaatiouale ïentooustelUng te Kimhtrley welke de eerste is die in ZuidAfrika wordt gehouden hebbeu ao hoeren H H Timmer Üirecteur van dti Transvaaigche Tentoon stelling te Amsterdam t n B J Veldhuis Directeur van de Mijueourant Orgaan voor export naar ZuidAfrikaj het plan opgevat om bij genoegzame deelname zich peraooülijk naar Klmberley tu Dogevou om op de tentoonstelling aldaar eeu HoUai dach i afdoelin te vormen en te vertegonwourtli en Om tot dat doel tu gcrakt n richten zij zich tot hunne landgenoüten in alle takken an Nij erlieïd Handel n Industrie om hen op te wekken zoo spoedig mogelijk ieh bij hen aan te sluiten om evenals vele builenlaudsche en in het bijzonder Engelsche fabrikanten krachtiiT en deg dijk iiie de voortbreugsoleu hunner Industrie m Kimberley tei eowoordig 10 zijn ÜngetHijfüid hebben onze Nedorlandsehe fabrikanten eo Iniiustrieelen bij den Hardel in Z Afrika voor du plaatsiug hunner artikeloi hel grootste belang vooral iu een wirelddeel waar du blanke bevolking van Hoilaudsche oorsprong is on waarmiustuns nu nog vijfachtoten hunne stamboom terugviuden bij het HollandsciLO olk der vijftiende tnzestiende eeuw ÖtoNig en zeker zal olko koopmaneu winktlior van eenige beteektnis uit du Kaapkolonie uit de Z A Republiek uit don Vrijstaat enook uit Natal deze tenroonstulling bezoeken eu zijnebronnen van inkoop uitbreiden ora bete te kuuneuvoldoen aan de sèïmiIs stijgoude buhoeflen der zichdagelijks uiibivideude bevolkiiig Vooral in ditdeel der wereld is het deelnemen aan eeu grootetuntoonatolting loonend omdat aldaar bijna nog geeufabrieken ziju en alles dus nog moet wordei ingevoerd Nu is het bekund d it hij die zich in denaanvang eenige opoftoring getroost alle kans heeft duizen lvondig beloond te wordun door voortdurunde bestellingen In eune stad als Kimberley die mot hare omge ving in de lautste twintig jaren ruim vijftig millioen pondon sterling of zeshonderd millioen Holl guldens diamanten opleverde on daardoor unoime winsten aan onze hand laars in dat artike ei aan onze menigvuidigu diamantslijperijeu voordurend arbeid bezorgde is alles l ven en beweging en binnen enkele jaren zal men aldaar zich eene bevolking zien j ontwikkelen zooals in Noord Araeriks enkele malen voorkwam Mo iu Aa deelneming onzer Hollandscho j fabrikanten groot on krachtig zijn opdat Nederland in dit deel der wereld zijn eerstgeboortorecht met verspele eu du uitgebreide afdraclitsveld behoude I tot in aan verre toekomst Onze taal wordt in Zuid Afrika nog gfspro ven van af de Kaapstad tot I aan den Zambezie doch heelt geduchte raodediuging te doorsiHan van de Kngelachen die met alle kracht en inspanning ons dït groote gobied betwisten on niet zonder resultarei Zor e het Nederlandsche volk er voor dat wij behouden wat ons voorgeslacht aldaar hoeft gOijroudvest De tentoonsteihng wordt iu September aanstaande geopend de contracten voor de plaatsruimto moeten ovenwei nu reeds afijesloten worden Wij verzoeken daarom aan de eventueelu deelnemers zich zoo spoedig moguUjk schriftelijk te wenden aan hot kantuor dor bovengenoemde heeren Stadhouderskade No 5 bij de Voudelstraat pn zij diü mochteu verlangen een moadeling onderhoud tö hebbeu vinden het kantoor dagelijks geopend van elt tot drie uur MARB TBERICHTEN Gouda 14 Januarii 1892 Wegeua edeelteltjfe geslotjn water ging er alleen voor tagelijksche i è lijoefte een en ander om Tariv ü Zeeuw cliD 9 25 a ƒ 10 Mindere dito 8 50 a ƒ 9 fc Afivgkende f 6 a ƒ 6 75 Polder ƒ 7 75 A ƒ 8 25 Koodo ƒ 7 30 a 7 0 Rügfie Zeeuwsche ƒ 7 76 a ƒ 8 60 Gerst Zomer 4 76 a ƒ 6 25 Chevalier 6 a ƒ 6 75 Haver por hoot ƒ 3 60 a 4 26 per 100 kilo ƒ 7 76