Goudsche Courant, vrijdag 15 januari 1892

ï S T STEDELIJKE GASFABRIEK 189S N 4734 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onistreken Sinds 1 MAART 1891 kan ieder nieuwe g asverbruiker onder zekere voorwaarden eene binnenleiding ter lengte van hoogstens 10 meters voor rekening der Gasfabriek doen aanleggen Zij die van deze bepaling welke nog alechts tot 1 Maart 1892 geldende is wenschen gebruik te maken worden verzocht zich aan te melden ten kantore van genoemde iabriek Daar de prijs van het gas 1 JAN 1892 met 1 et verminderde en dus op 7 cents de stère gebracht is gelieven zij die van gas wenschen gebruik te maken zich spoedig aan te melden Dt Directeur J J PRIl S Mejuffrouw de Wed E A DERSJAITT gfeb Lantzendörffer GOUWE 156 te GOUDA bericht hierbfl dat bg haar is te rerkrygen De Gerenommeerde Thee uit het Magazgn Tan BBSSTBB Co N Z Voorbargval te AmHerdam in alle soorten en prijzen 9r Ueze TBËËSOORTËN mimten uU door KRACHTen GEUR De inzending van advertentiön kan geschieden tot e4n nor des namiddags van den dag der uitgave non eveneens een woord van lof foor hun uitstekende voordracht Het eenige wnt op de voorBtoIlin aan te merken zou zijn is dat de souffleur t t vakk door het publiek gehoord werd Dut doet veel sfbreuk aan de illusie waarmede meu etn tooneelroorstelling bezoekt Door de hier ter stede gevestigde barbiers en kappers is het plan gevormd een Ziekenfonds op te richten Lid kunnen alleen zij w Tden die des Zondags sluiten Van de 34 barbiers zijn reeds 38 toegetreden In de gisterenavond gehouden huishoudelijke vergaderiag vaa des frNederL Bond voor Alg Kieseo Stemrecht is mat algemesne stemmen aangenom n om den 6 Februari a s in eene Openbare Vergadering als spreker te lateu optreden den heer Vlieger uil Maastriclit In de gisteren gehouden vergadering van leden der coöperatieve Broodbakkerij l ju tot Bestuursleden gekozen de hh Q Zegen 1 TT a enreert A Snit J C Mengc J Lufdber F A Lobach I T Berlijn B Holsderver O h Soer en 1 van As Tot commissarissen zijn gekozen de hh A Vogel met HO J C Zegrra met 92 1 T Irabolz 88 O Sohuitemaker met 70 en J Houggeboren mot 62 st Het ledcital bedraagt 3S5 Tot einde Februari kunnen allen dio nog geen lid zijn van de gunstige bepaling daaromtrent gesteld gebruik maken terwijl opricütors aandpeleii voor de ledon te verkrijgen zijn waartoe men zich beeft aan te melden bij den beer B Holsderver Te Oudewater weid ter rijklpostspaarbank over D staatscommissie voor dn arbeiders enquête beeft 1891 ingelogd ƒ 62584 84 en uitbetaald ƒ 48962 05 e Kamers van koophandel en f ibrieken on aan ondericheidene vereenigingen voor ngverheid enz eene Aan de vrienden en vereerders van wijlen dr A door haar vastgestelde lijst van vraagpunten doen tóe Kuenen is de volgende circulaire verzonden komen waarover haar onderzoek zal loopen met De DETAILPRUZEN van fi I SO OOÖ 0 S2 fQ 21 zijn per Kg per Vi Kg bns C J van Houten Zoon Mijnheer wat vermeet ge u riop do bankier Ik verlang mijn papieren antwoordde Hartmann nu ook een boogen loon aanslaande enwanneer ik ze beden avond mot heb dan ga ik naar den officier wij zullen dan eons zien waar jw gebleven zijn Wanneer ik niets van beurszakenversta dan weet ik toch dat eeli deposito onaange I roerd moet blijven Heden avond kom ik terug en wanneer ik da mijne papieren met vind weet ik wat mij te doen staat En bg ging heen Tbeodoor geioelde innig medelijden met zijn vader I Wanneer de papieren gestolen zijn dan moet I men den n an het volle bodrag uitbetalen zeide nij I het is niet te loochenen dat lijn vordering ge grond is I Zijn vordfring maar niet zgn bedreiging T U had de nommiTS der gestolen papieren bekend moeten maken Ik liebAer met aan gedacht Ik hel er u opmerkzaaih op gemaakt antwoordde Theodoor maar gg gaaft mij ten antwoord dat ge de dieven niet mocht vervolgen omdat zijnog in lu t be it der docuniL nten waren Daaropkon ik mets antM oonlen want ik kendo he jKebeim nVt Ver ijten veranderen nu mets Kon ik opdit ougenbhk over etn aanzienlijke som besehikkeii dan zou ik mori en d n m u zijii ge il mi Mn ir spoedig ben ik misschien ja wnarschijnlgt een ban per V Kg per V Kg Eclite Ceylonsclie Pijpkaneel aanberolen als middel tegen INFLUI NZA enz Zie N R Ct van 12 Jan 11 2 bl A te bekomen bg L M de GOEDEREN Korte Tiendeweg D 18 HOITKOOPËRIJ TEK OVERNAME wordt aangeboden eene sedert ruim 40 jaren bestaande H O U TKO OP E B IJ gelegen in eene voorname Gemeente van Noord Brabant op zeer voordeelige voorwaarden Brieven franco letters MMS Algemeen Advertentie Bureau NÏJGH van DITMAKr Rotterdam Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 19 JANUARI 1892 des morgens te 9 uren ten sterf bnize van den Heer A J DE RUITER aan den Bleekerssingel Wgk R No 181 van eenen goed onderhooaen I1 B0EDEL waaronder Gewerkt éOOD en ZILVER Te bezichtigen Maandag 18 Jannari a s des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 nren Nadere inlichtingen zgo te bekomen ten FÜKT kantore van den Notaris G C FÜ TÜIJN DROOGLEEVER te GoudaA 338 Staats lotërij LOTEN en GEDEELTEN van LOT N zgn nog te bekomen bij de Collectrfée Wed A C COSIJN Openbare verkoopinff te GOUDA op MAANDAG 18 JANUARI 1892 des morgens te elf nren in het Gebouw der E K Leesvereeniging aan de Westhaven ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜIJN DROOGLEEVER van No 1 Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht WOONHUIS met groote TIMMERMAN8WINKEL en ERVEN aan den Raam te Gouda Wgk O No 206 Het Huis van waterleiding voorzien bevat beneden 2 Kamers Kantoor Keuken Kelder Werkplaats en Timmermanswinkel met Kantoortje en boven 2 Kamen en 2 rnime Zolders Het is te aanvaarden 1 Mei 1892 No ü Sen in tweeën bewoond BUIS en ERF aan dec Raam te Gouda baast het vorige perceel Wflk O No 207 Bg de week verhaard voor 3 20 No 3 Een in vieren bewoond HUIS en ERF in de Kraidenierstraat aan den Raam te Gouda Wgk O No 202 Bg de week verhuurd voor 3 40 No 4 tot 6 Drie naast elkander gelegen BUIZEN en ERVEN aan de Vest te Gouda Wgk O No 630 631 en 632 Bg de week verhaard voor f 1 40 1 35 en 1 35 No 7 tot 10 Vier naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN Mo 11 Een HUIS en ER aan het Jaagpad te Gouda Wgk Q No 63 Bg de week verboord voor 1 60 No 12 Een HUIS en ERF aan de breede ijjde der Karnemelksloot te Gouda Wgk R No 527 Bg de week verhuurd voor 1 20 No 13 Een WINKELHUISmet aizonderIgk BOVENHUIS aan de Spieringstraat te Gouda Wgk F No 50 en 50o Bg de week verhnurd beneden voor 2 50 en boven voor Z No 14 Een HUIS TIMMERMANS WINKEL en ERF aan den Raam te Gouda Wgk O No 224 met een uitgang in de Nobelstraat Terstond te aanvaarden Onder deze koop zgn begrepen de afgewerkte en onafgewerkte Plafonds die zich in het huis bevinden Het ter verkoop onder No 11 cuingekondigde HVI8 en EBF nan het Jaagpad te Oouda is uit de hand verkocht Bn No 15 Ben HUIS mef afzonderlijk Boi enhui8 en BBF aan den Baatn te Gouda wijk O No 290 en 291 verhuurd bij de week beneden voor f 1 80 en boven voor f 1 30 De perceelen zgn te bezichtigen 14 15 en 16 Januari a s van IQ tot 4 uren en op den verkoopdag vau 9 tot 11 oren Nadere inlichtingen zgn te bekomen tea kantore van voornoemden Notaris FORTOIJN DROOGLEEVER te Gouda bij wien tevens van den Un Januari a s af notitiën dezer verkooping te verkrggen zijn Gouda Snclpersdruk van A Bbinkhan Zooi t Da uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen Dé prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nonlmers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 Janaari 1892 Met bet oag op de liefhebberij vsa liet arren dat in onze straten zulk een vroffl kbeid te ireej brengt en daar velen van buüft Itomeu ooic voor ieel verzoekt men ona de in tes toDen uit te noodigen de sneeuw niet verder dan fde kleiub steentjes weg te doen ve en Wg twijfelen niet of men zal daafMti gaarne gevol ge en Tengevolge van de bier heerschende influenza was de cbouwbui gzaal gisterenavond slecht bezet dit was jammer want het blij el door de Kon Vereeniging Hel Nederlandich Tlfoneel opgevorrd Oscar Blumeuthal s blijspel Het tkieede Gezicht bleek een onderhoudend amusant stuk te zgn dat door een talrijk publitk verdiende te worden toegejuicht Afgaande op vroeger ten tooneelu ge voerde stukken van genoemden schrijver vreesden try half tfi half een klucht te zullen zien meer geschikt voor kindercB dan voor eeii beschaafd publiek van volwaasenen doch gelukkig is het meegevallen Het stuk waarvan alleen de titel o i ongelukkig gekozen is t goed in olka r eu bevat verscheidene scènes die uitmuntend geteekeiid zgn Ook de dialoog is goed en mag hier en daar zelfs geestig worden genoemd Het spel der artisten mag opnieuw geroetnd worden De heer Tourniaire was als de geruïneerde graaf Balduin van Mengeren uitstekend op zijn plaats en met genoegen zagen wij hem weer eens een rol van beteekenis vervullen De bh Sohuize Clous en Vorenet stonden hem flink ter zijde en vooral de eerstgenoemde wist als de rijk geworden Max Ko ierttein de toeschouwors moer dan eens een gullen Uc i te ontlokken De dames Holtrop en Pauwels var Biene verdie FEVlLLETOJ iüU het Suitach XXXVIIL 136 Daar was ik reeds Wanpeer de kassier op het óogenblik geentijd heeft wacht dan een óogenblik De kassier beeft mij gezegd dat mijn papieren gestolen zijn De bankier sloeg voor den ungstigen blik van den eenvoudigen man verward de oogen neer Dan moet gij wachten zeido hg gg zult hotbedrag in zijn geheel terug ontvangen al is het ookin andore effecten Ja maar wanneer vroeg HÏrtmann Wanneer do papieren gestolen zijn dan had dit publiekbekend gemaakt moeten worden Ik geloof met aandon diofslal Wat geeft u het recht om daaraan te t vijfolen Er loopen sedert eenige dagen allerlei geruchten Omtrent mij Ja ook omtrent u W aarom zou ik bet niet zegtfen En dat dit alles gêlogdn zou zijn kan ik nietlüelooien Zaterdag 16 Januari ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere re meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Er is sprake geweest van een monument te tatteo op hot graf van dien man van beteekenis Wij die hfra zoo goed kenden hebben ons varklaard togen een plan dat in volslagen tegenspraak ia met het karakter van den ontslapene Zg wien de zaak toor alle anderen aangaat hebben ons hunne volstrekte goedkeuring te kennen gegeven Doch er blijft iets belangrijks te doen voor ben die het heengaan van onzen Kueneu betreuren en ijne nagedachtenis in eore willen houden Zijne beeltenis behoort naast die van Scholton eene plaats in te nemen in de verzameling van portretten van Leidsche Hoogleeraren welke de senaattkamers der Universiteit versiert Volkomen o vertuigd van de algemeene instemming waarmede ons voornemen begroet zou wordm hebben g niet geaarzeld een beroep t doen op heU t ilent van de foo hoog begaafde kunsienares mej Thjrcse Sohwartje die zplve een vereerster van Kuenen de moeilijke maar haar volkomen toevertrouwdo taak op zich genomen heeft Uit den aard der zaak moet de door ons bestelde schilderij ee groote som kosten Maar ook tallooszijn zij wien het een genoegen zal zijn meegewerkt te hebben tot dit openbaar blijk van hulde bet eenige helaas dat nog in onze mao t staat aan Kuenen te brengen De bydragon zullen door ons worden ingewacht liefst aan het adres vnn deu eerst ondergeteekende als penningmeester der commissie C G Chavannes Leiden Heerengracht 26 JOHS DvsEMNOK Kotterdam A G Haqïn Leiden kroetier Baron Adlerberg trad op dit óogenblik het kabinet binnen Ik kom afscheid nemen zeide bij men beeftzich eindelijk mijne verdiensten herinnerd en mg aan bet bof geroepen Als wat vroeg de bankier Als kamerheer antwoordde de baron Ik zalZijne Koninklijke Hoogheid op hongstdeszelfs reisnaar Italië vorgezellen Hij was eigeiilgk slecht reiskoerier Daarmee feliciteer ik u zeide Eomberg reizenis een aangename bezigheid Zal uw zoon u vergezellen Ik laat dit aan hem over antwoordde Adlerberg Hij zal het niet willen zeide Theodoor Adalbert heeft mg het besluit te konnen gegeven iets degelijks te wiUon loeren opdat hij een nuttig lid in de maatsAappij kan worden Zeer prijzenswaardis antwoordde de baron ik zal hem niols in den weg leggen Wellicht vin denwij in den loop des tgds een betere loopbaan ikzal er mijn bijzondere aandacht op vestigen Wanneer gaat U vertre ken Koeds morgen Zijne Koninklijke Hoog ieid zal hoogs tdézelfs reis eerstdaags aanvaarden en dus v i t er noj zet r vt 11 te rei e en E i mijti verhiffiiiEï tot den adelstand is wurschgnlijk geheel in bet vergeetSoek geraakt