Goudsche Courant, zaterdag 16 januari 1892

iemand wordt gesteund in zqn streven te zorgen voor vrouw en kind want die zorg weert pauperisme en pauperisme is de itroolste vgaud van den staat Id verband met da plannen tot bevaarbaarhouding van het Noordzee kanaal waarover in de Tweede Kamer by do behandeling derbegrooting van Waterstaat is gediscussieerd deelt de Amh Ct het volgende mede In het vorige jaar werd door onzen stadgenoot den heer J J Van Leeuwen leeraar aan de Pract Ambachtsf cbool alhier op uitnoodiging eener Vereenigiug die van nabij betrokken is bij do belangen van de amsterdamscbe handel en scheepvaart een plan ontworpen voor ee i toestel Reachikt om dnor het Noord zeeKanaal eeu vaargeul te maken ter breedte van 15 M en waardoor het gobrokeii ij ï tnateus drie vierde gedeelte uit het kanaal zou worden verwijderd met een snelheid van 2 a 4 kilometers in bet uur Zijn toestel bestaat uit een hoot zoo ingericht dat zij met lie sterkste vorst hiet in het ijs kan vastvriezen dus te allen tijde dienst kan doen Het vernuftig saamgestelde werktuig is niet alleen in staat ijskorsten van 10 a 15 centimeter rooals soms in een etmaal ontstaan te breken maar zelfs ijskorsten vau 60 a 70 centimeter alleen zal voor deze laatste wat langer tijd noodig zijn Het beantwoordt aan den gestelden eiscti um een vaargöid te maken van 15 meter breedte en ter verwijdering van het verbrijzelde ijs binnen korten t d Do boot ib tevens van zoo sterke machine en voortatuwer voorzien dat zij hij een ijsopruiming als het ijs 10 a 15 centimeter dik ia meteen als sleepboot kan dienstdoen VKant in zoo a toestand sullen niet altij t sleepbooten bij de hand zijn en is de vaargeul klaar dan is de boot te verstellen waardoor zij alleen als sleepboot kan dienst doen bij terugkeer naar haar station Uit is werkelijk in zoo n tijd van groot belang Het plan is tevens le boot door electriciteit te verlichten zoodat des nachts even goed gewerkt kan worden Als sleep bflot dienst de kan zij een snelheid verkrijgen van pi m 17NiUometer of 10 knoopen per uur De verwijdering van hot ijs ia do hoofdzaak en te recht hoeft dan oök de ontwerper zijn toestel ffIJsopruimer genoemd In verscheiden Staten van bet buitenland heeft hij hiervoor octrooi en te recht maakt dan ook de heer Van Leeuwen de samenstelling van ijn ontwerp n u t openbaar Met een ijsopruimer kan naar zijn overtuiging door deskundigen gedoold het ijs worden verwijderd uit het Noordzee Kanaal de Keulscbè Vaart de voornaanaste grachten van Amsterdam en hetNoordbollandach Kanaal Wanneer l en een concessie verd verleend voor vijf en twintig of dertig jaren zouden de Staat de provincie en de gemeente alsmede belanghebbenden bij handel en schoepvaart gezamenlijk een stabsidie vurleenendo van hoogstens honderdduizenrl f ulden is jaars gevrijwaard zijn tegen de ontzaglijke n tdeelon die een stremming der gemeenschap te water ten gevolge van sterke vorst teweegbrengt in Indie de da e soa doen Eyn van eec theorie voor welke üi abstracto en toegepast iu het Westen veel valt te zeggen doch die iu ludië waar men is e plaatst voor andere toestanden en tegenover andere personen bepaald onhoudbaar moet boeten £ en rijke Brit trad een kapperswinkol binnen waar eene knappe jonge vrouw ofschoon armoedig gekleed in druk gesprek gewikkeld was met den eigenaar der zaak Zij bood hem hare weelderige lokken te koop voor één pond 12 guldon terwijl hg niet meer dan pond wilde geven üiudelijk stemde de arme vrouw mut tranen in du oogen toe doch op hetzelfde oogenblik legde de Ëngelachmau zijne hand op haar schouder uitroepoude Wacht even 1 Hij ondervraagde haar naar do redenen waarom zg tot den verkoop moest overgaan un vernemende dat zij dit olfer bracht om hare oudera te helpen haalde hij eene portefeuille te voorschiji zeggende Wilt gij mg toestaan uw haar te nemen Ik bied u er 400 pond 4800 gld l voor De jouge vrouw weigerde natuurlijk dit voorstel niet en nadat de heer haar de genoemde som overhandigd had knipte hij één enkele haar af en legde die zorgvuldig tn zijn portefeuille waarna bij zich haastig verwijderde Kulteoiandscb Overziibt Uit Engeland komen twee doodsberichten Engeland erfprins de oud te zoon van den troonopvolger is overleden De longontsteking door de influeusa veroorzaakt maakte in twee dagen een einde aan zijn leven De volgende maand zou hij in den echt zgn getreden met prinses Mary van Teek Het was een huwelijk uit liefde Het EngeUcho olk bewonderde in haar een even liefelijke eenvoudige ware vrouw als de prinses van Wales ia Welk een nobel tweetal koningi inen der toekomst meende bet Engelsche volk En nu ia de erfprins liestorveii en tre rt hel volk met ouders en grootmoeder mede Diepe deernis zal overal dit sterfgeval wekken dat opnieuw verkondigt hoe wisselvallig dit loven hoe nabij de dood voor ieder is De prins van Wales hoeft nog een toon die onlangs zoo ernstig ziek was aan typhus en na deze is zijn dochter de hertogin van Fife die een dochtertje heeft het naast aan den troon De ander Kardinaal Manning atterf hoog bejaard Kardinaal Manning werd in 1809 uit protostantflcbe ouders geboren Hij begon zijn geestelijke loopbaan in dienst van de Engelsche Higbchurch Hij steunde de pogingen van Pusey en Newman tot vereeniüing der verschillende christelijke kerkgenootschappen en ging in 1850 lot de katholieke kerk over De bekeerling werd te Home mot groote ouder scheiding bejegend eu achtereenvolgens met invloedrijke ambten bekleedt o a was hij huispraelaat van den paus In 1875 werd hij kardinaal Hij is een dor bekwaamste en ijverigste voorvechters van den Heiligen Stoel geweest en heeft in woord eu geschrift voor het katholieke geloof propaganda gemaakt Uit den laatsien tijd zal men zich zijn pleidooi voor een socialistisch katholieken veldtoclit herinneren Een longontsteking heeft aan het werkzaam leven van den grijzen kardinaal een einde gemaakt Voor Bt rlijn was het Dinsdag een belangrijke dag de rijksdag hervatte zijn werkzaamheden on teaelij kertijd vond iu hei koninklijk paleis de beêediging van den nieuwen aartsbisschop van Posen dr Von Stablewski plaats Deze laatste plechtigheid mot bui x tengewonen luister en pracht overeenkomstig den smaak des keizers bij elke offioieale pUcJitsvervuUing Omringd door zijn hofmaarschalk adjudaiiten ministers en andere hoogwaardigheidsbeklooders ontving de keizer den prelaat wiens benoomin in de sryksgetrouwe kringen zoe bitter ontstemde Na zijn beêediging hield de aartsbisschop van Posen Gnesen een j edo welke wegens haar politieke strekking van beteekenis is en tevens getuifft van do gevatheid des sprekers die met zijn vleiende woorden den jongen zelfbewusten aouvtrein iu zijn zwak wist aan te tasten Dr Von Stal lew3ki sprak van s keizers groot waarlijk koninklijk hart dat Il zijn onderdanen met gelijke liefde in zich heeft opgenomen en dat ook hem de vervulling zijner plichten vergemakkelijkt U M heeft zeide de aartsbisschop de roeping die onze ernstige tijd u oplegt helderder en moüd er aanvaard dan bijna eenige souverein en tot vervulling daarvan den godsdienst aangewezen als vast verzaraelings en steunpunt Als katholiek bisschop in den Pruisischen staat zag hg daarom met volkomen gerustheid en vertrouwen de toekomst te gemeet ten volle overtuigd dat de godsdienstige en kerkelijke belangen van alle kalholileke onderdanen des konings trouwe behartiging zullen vinden In zgn antwoord uitte de keizer de hoop datdo aartsbisschop de tegonstrijd gheden vprzoenenmoge welke onder de zonen van een land geenreden van bestjian he beu eu dat de herderst fvoortaan door eene vaste en trouwe hand gevoentmogo worden Terwijl aldus in het koninklijk paleis tusschen den monarch en een ijverig dienaar der katholieke kurk beluij ingeu van wetlerzijdsche welwillendheid eir vertrouwen werden gewisseld over welker beteekenis in verband met de parlementaire verhoudingen men niet in twgfel kan zijn nam de rijksdag een besluit dat evenmin bij een deel der rgks getrouwe en natioliale partijen instemming vindt Sedert jare i dwoi gen de Duitsch vrijzinnigen aan op het totkennen vaö vergoediutr van reis en verblgfkosten der afgevaardigden Sidert zijn bestrthn heeft de rgksdag zich beds achtmaal ten gunste vnn het verleenen von l ia en aan de afgevaardt fden ver klnard in atrgd met den wensch van vorst Bismardk Men schrijft aan de Amsterdammer Ëeu welbekend geleerde ia voornemens eerstdaags naar Afrika te reizen met het doel oin de gewoonten en de taal der apen te bestudoeren Èu dat het hem hiermede eruat io mogo blijken uit hotleii dat hg zich reeds eenige jaren uiisluitond toelegt op de ontleding viio oen Simiaanach geaprek teneinde een woordenboek van deze taal te kunnen aamenstellen Naar hij beweert is het verstaan en begrijpen vau eenige der eenvoudigste uiUlrukki igen onzer de wouden bewonende ueuftes en nichtjes voldoende om zich verder zonder moeite met deze famitje te kuunen onderhouden Gelijk gezegd begeeft hg zich binnenkort op reis eu wel naar Afrika s westkust Vandaar wil hij doordringen tot in de iabooü country de streek waar du srootaio en uilgeatrektste bosschen of woudea maar tevens de meeste gorilla s worden aaugetroifeii Hij zal een groote ijzeren kool met zich medenemeu die teneinde haar gemakkelgk te kunnen vervoeren in verscheidene stukken ia verdeeld Dit tratiehuia is echter niet best md om er de gorilla s in te vangen integendeel het strekt om er deze dieren buiten te houden en don profoaaor te dienen ala een woning die to midden van h it dichte woud in elkaar tal worden gezet Verder zal het groot genoeg zgn ttij ilon zoöloog behalve die voor waarnomingen ook gelegenheid te bieilen to slapen en ftudeeren Hit spreekt wel vanzelf dat de kooi zeer solide moet zijn ingericht opdat zij bestand zij tegen alle pogingen om haar uit elkaar tu rukken die door minder vriendschappelijke gorilla s mochten worden aangewend Oaix geleerde vertrouwt dat de studie die hij alreeds van de apentaul heeft gemaakt hom bij zijne onderzoekingen van grooten dienst zal zijn Na zich door gissing de betoekonis van enkele woorden te hebben oigtnraaakt wil hij dezen aanwenden tot het instemmen met het apenconcert dat gewoonlijk eeuige minuten vóór het ter ruste gaan door hen woidt aangeiieven Thans komt echter nog het voornaamste van des professors plan Hij zal namelijk ook acht phonografeni en een gros d i 144 ongebruikte cylinders medenemen De phohografen zullen rondom langs Wanneer oenraaaT de aciiande ons haar grijnzend gelaat hoeft getoond dan volgt zij ons tot aanhet einde der wereld antwoordde hij jij kunt mijgeen troost geven Hij snelde naar buiten en trof in dun gang ksptein Von Uroiiau aan Komt u reeds heden P vroeg hij naar ademhijgend U had mij b loofd eeuige dagen te wachten Ik kom niet voor mij zelve n maar yuor eenandore zaak antwoordde Gronau koel Voor een andere zaak Ik heb nu geen tijd De kaptein volgde den ouden heer de trap op in bet salon X Hebt gij aan Hohenhausen wissels gegeven vroeg hij U zult wijs handelen met uw huis inLonden langs telegrafischcn weg te verwittigen zeniet t honoreereu Do ioapectei r Rubens laat udezen raad geven En hoe komt hij daartoe vroeg hij Ik mag u alleen zooien dat do omstandigheden dien raad rechtvaardigeri In elk geval strookthet met het belang van gravin L nica Von Hohenhausen dat die som niet in handen van haar gewaanden broeder valt Nu geluof ik u Ie begrijpen zeide de bankier Hühenhanscii ia een bedrieger Maar ik zal denraad niet opvolgen het ware vergeefsch e moeite Wanneer de graaf een bedrieger i dan heeft hij de som in Londen reeds in ontvangst genomen eu ishij het niet dan zou ik mijn firma compromiteoren ingelicht dat hij het aan of ander verkeerdbéWt begrepen zoodat herziening van de straf nietoverbodig ia Zou men nu wenaohen dat in zulke gevallen een onrechtvaardige straf opgelegd bleef Immers neen maar wil men dit voorkomen dan moet men de 90 pCt waarbij het onderzoek tot geen verandering leidt niede in den koop nemen Wanneer men evenwel in laatslbedoeldo gevallen aanneemt dat het klagen iets oneerbiedigs is en vermeerdering van slrnf vereiachf dan zal daarvan het gevolg zijn dat het vragen om nader onderzoek uagjlatfm wordt ook indien de soldaat wel gelijk lieeft Mochten de compa guio9GommandantQn opzien tegen den last welke daar hunne meening het noodwendig gevplg moei zijn van dat stelsel van gratis r clamee ren als wij het zoo mog n noemen dan meenen wij hen te mogei gerust stelten Wanneer de soldaat eenmaal dourdrongcn is van het besef dat eene onI gegronde reclame nii ts geeft zal hg don weg van hoo er beroep niet iyê zonder reden Danrent gen zal hTt gfvoel dat hij recht verkrygt wanneer hij recht heeft zijn vertrouwen in de handhaving der descipline vorsterkeu tenoak onltnnt die hwfilpanteii of ommige daarvan dio inlichtingen te mogen ontvangen tot het verstrekken waarvan genoemde Kamers of vereenigingen in staat tfjn Voor zoover de genoemde Igst aan volledigheid te wenschen mocht overlaten zal de commissie ook gaarne mededeeling ontvangen over daarin met vermelde underwerpen mits deze Tallen binnen de grenzen van het onderzoek haar bij de vet opgedragen Zy legt er eohtetr nadruk op dat het haar ter volbrenging van die taak is te doen om zakelijke inlichtingen aangaande feiten en toestanden De commissie houdt zich voorts aanbevolen voor eena opgave der personen lie naar de meeoing der Kamers meer bijzonder in aanmerking zouden komen om als getuige of deskundige te worden gehoonl Omtrent de dame en hare diens bode die Dinsdagochtend iUj h re woning aan de Atjelistraat te sGravenhag dood werden gevonden gaat thans het gerucht dat de oorzaak van den plotselingeu dood moet gezocht worden in verstikking door koltndamp verspreid door eene anthraoiet kachel Van misdrijf is geen sprake De lijken zgn naar het Academisch ziekenhuis vervoerd ten einde inwendig te worden geaehouwd Door onzen vroegerep stadgenoot don heer A L Sohmidt te s Hage is een brochure uiljjegeven onder den titel Staalstorzicht op verzekeringen een dringend volksbelang De heer Schmidt gnat naar aanleiding van hot Nutsrapport over do begrafenisfondsen den toestand en de werking dezer fondsen bij ons te lande na en komt dan tot de conclusie door vele voorbeelden toegelicht dat staatstoezicht op deze insteltiogeu zeer noodig is Vervolgens toont hij deze noodzakelijkheid ook san voor de levens verzekeringmaatschappijen die wel minder verzekerden hebben maar waar toch de verzekerde sommen hooger zijn dan bij de begrafenisfondsen De schrijver beweert dat deze maatschappijen geen zekerheid bieden ook onze Nederlandsche maatschappijen niet hoewel die over het algemeen een zeer goeden naam liebben De koninklijke goedkeuring beteekent niets want deze heeft alleen betrekkinif op de statuten ook het toezicht van commissarissen geeft weinig of geen waarborg De schrgver wenscht niet dat de staat zooal sommigen willen zelf sla verzekoringmaatschappij optrede maar acht staatstoezicht uoodig omdat de staat zelf belanghebbende is want sparen ia in het belang van ilen staat Do heer Schmidt haalt dan tal van binnen en buitenlandsche gehorden aan die allen het hut van staatstoezicht hebben betoogd Vervolgens geeft hij dan een beknopte opsoigrainir van de landen waar reeds een wetgeving op het verzekeringsrtezen is tot stand eekomen Alg ieek kaï de schrijver niet nader aangeven welk toezicht hij verlangt en hoe dit geregeld zou moeten zijn Alleen wenecbt hij strenge bepalingen omtraiit de waarboBgsom en d i verificatie van de Boeten der maatschappijen door bevoegde staats imblenaren een dergelijk toezicht van staatswege te ver is immers in het belang van den slaat dat t De f erzc kf rqlen kunnen dit niet doen het moet door pöffi degelijk vakman gesShieden De heer SchafifH d oet Han een beroep op allen om mtede te wernen krijj n Hei 1 Toch niet beste riond ik zal er nu veelbeter v lor kunnen wérken In ik moet er thana voor bedanken zeide Eombeij Hei was een dwaasheid C ij wenschte den titel van handelsraad dok daarvan zie ik af De baron stond op het geaprek had oen voor hem pijnlijke wendini genomen Zou het werkelijk waar zijn lal gij zooveelverloren hebt vroez hij MAi spreekt er zeer veelover maarv ik wilde er geen geloof aan heohtep Men spreekt er dus reeds in de bierhuizen yvttT riep de bankier Mijnheer Romberg bierhuizen ken ik niet 2eide de baron verontwaardigd Men sprak er over in het café Vaarwel h ren Ik hoop dat ge imij een vriendelijk aandenken zult bewaren Wahneer het chip zinkt dan verlaten de ratten het bromde Romberg I De bankier hield zich weder met zijn papierenbezig hij rekende lang en een zware zucht ontglipte aan zijn lippen hel resultaat bleef steedshetzelflle hij stond oor het bankroet En het waseen onteoiend bankroet Hij sprong op van zijn plaats het werd hem te iibenauwd tusschen de vier muren Moed vader I zeide Theodooi wanneer allesverloren is kunnen wij in een andere stad een inieuw huis vistigen j Do bankier lachte bitter den binnenrand der kooi en gropte blikken naar de buitenzgde gekeerde trompetten op de trilplaten bevestigd worden Wanneer nu eeu gorilla de uit ijzeren staven bestaande wanden dor kooi nadert en de eene of andere opmerking uitstoot dan kan de eleotrische battorg duor middel waarvan de phonograaf werkt in een oogwenk aangezet en de klanken woorden door het bofst geuit onuitwisohbaar opgevangen worden Zoo doende kan het aldus verkregene later tot onderricht strekken van eene dankbare menachheid De kooi eu onmiddellijke omgeving hiervan zal electrisch wordon verlicht zoodat de veraohillende diersoorten die haar naderen nauwkeurig kunnen gadegeslagen en herkend worden De influenza heersoht te Berlijn ook onder de paarden De ziekte begint met opzwelling der oogen en staking van den eetlust terwijl de beentn tot eene wanstaltige massa verdikken Wanneer de hulp van den veearts dadelijk wordt ingeroepen en de dieren naar eisch worden ontzien heeft de ziekte meestal een goedaardig verloop Wamieer er van de dieren na door dé ziekte to zijn aangetast nog eenige krachtsinspanning wordt gevergil volgt er in vele gevallen hartvorlamming waaraan zij sterven Het geval van een barbier te Haarlenl die doorde rechtbank aldaar vrijgesproken in eene vervolging wegens diefstal welke vrijspraak door het hofte Amsterdam bevestigd werd 278 maand in voorloopigo hechtenis beoft doorgebracht hoeft in het libl aanleiding gegeven tol de opmerking dat ditgeval weder de vraag doet rijzon of niei ook hierte lande roden bestaat het geven van schadeloosstelling voor onverdiend ondergane opsluiting spoedigin ernstige overweging te nemen Het If V h R voegt daarbij Üie vraag en ook nog eene andere of bij het verleeiien en verlongen van bevelen van gevangenneming en fcevangon houding krachtens nnt 86 en 116 Wetb vau strafvordering wel altijd te werk wordt gegiian met die omziohligbeid en nngstvalliïheid die de eerbied voor de persoonlijke vrijheid dringend eischt Wat betreft de aohadelDoaatelliuü voor preventieve dotentie ondergaan door irijgeoprokenen vleien wij ons niet met de rerwachting dat het recht daarop spoedig bij eene Nederlandsche wet zal worden erkend vooral ni t indien wat ons echter volstrekt niet noodzakelijk voorkomt zoodani e wettelijke rogelin wordt vastgeknoopt aan eene priucipieelj herziening van ons Wetboek van Strafvordering waarop door don minister van justitie bij de jongste liegrootingsbebatten weinig of geen uitzicht werd geopend Mars schrijft in hot Hand over het straffen van militairen o a hel volgende Het kan niemand verwontleren wanneer itroote on elijkhoid iu de toepassing der straffen heersoht Alles hangt af van hot temperament van den chef die de straffen oplegt hij is aan geene regelen of voorschriften gebonden s echts do maxima der straffen zijn bopaaid Geheel verkeerd zou het dan ook zijn hierbg oen vast tarief in te voeren daar er bijv groot verschil bestaat tusschen een militair die een enkele maal een paar uur te laat thuis komt en een ander die aanhoudend nalatig is op dat punt t e officier die straft moet dus wel degelijk acht geven o het ka Bezit gij nog de effecten die ik u ter hand heb gesteld Ja Wilt ge zo mij teruggeven Tegen contant geld gaarfle Ik bezit op het oogenblik een zoo grootesom niet Dan behoud ik ze Maar ik moet ze terug hebben I zeide Romberg Mijn eer hangt er van af Rubens hoeft mg omtrent deze papieren inliohtingen verschaft die mij noodzaken een verklaringv n u te eisohei dat gij ze mg hebt ter hjnd gestald antwoordde Gronau Het is mij gelukt éengedeelte te re Iden dat houd ik vïst Gronau keerde na deze woorden den ouden heer den rug toe eu ging heen Langzaam daalde Romberg de trap a Toen hijin het kabinet trad zag hij Theodoor in ges irek met den kassier Wat is er gebeurdi vroeg hij i De kas ia Je ig aitwoordiie de kassier en aldeze aanwijzingen moeten heden nog voldaan wordon I Hoe groüt is het bedrag Meer dan een ton Wachten willen de menachen niet zij sprekjn van Ik wjl niets verder weten zeide Romberg sluit de ka s de firma Romberg en Zoon moet harebetalingen slaken irordt vervolgd rakter en het doorgaand gedrag van den persoon die het een of ander misdreven heeft Toch is het verkeerd wanneer de mate van strafbepaling bij de verschillende compagnieën die in eenzelfde garnizoen verbigf houden sterk uiteenloopt De chefs moeten daarom een wakend oog houden op du wgze van straffen hunner kapiteine en zorgen dat daarbij geen te groot verschil wordt aangetroffen Dit ia evenwel slechts een algenieene een onbepaalde aanwijzing Er bestaat behoefte aan meer stelliife regels on daartoe rekenen wij o a de volgende lo Aanklaïer en rechter mogen nimmer dezelfde personen zijn ook iiiol bij hul opleggen van disciplinaire straffen De rechier moet dus hooger in rang zgn dan degoen die het feit heeft opgemerkt Ditia noodig orailai een misdrgf dat men zelf heeft gezien altijd moer indruk maakt ilan een feit dat men als onzijdig persoon beoordeelt Do kapitein is in den regel de persoon die strait De ffiten worden meestal door een luitenant of een onderofficier aangobracht Wanneer echter de kopitoin een strafbaar feit zelf opmerkt doet hij wel de beslissing over tu laten aan don bataljungcommandaui gelijk deze voor feiten door hom gezion aan den rogiments comnianiliint De hoogste in rang bij een korps moet wel ala hij do waarriotner is zelf straf o leggen maar het aantal feiten dat hij zelf opmerkt is in den regel gering beter is het echter dat ook hij den regel volgt en de straf overlaat aan den compagniescomm indanL van deiï schuldige Wel blgft dan toch de chef de persoon die in hoogste instantie de straf moet goedkeuren maar d j afdoening hangt dan toch niet van bom alleen af 2o Een tweede waarborg voor rechtvaardigheid ia daarin gelegen dal de autoriteit dio de straf oplegt altijd eerst den schuldige hoort en hem dus do gelegenheid aanbiedt zijuo verdedigins voor te dnüeip Zonder twijfel zal vnn do 100 gevallen 90 maal weinig belangrijks ter verdediging worden aangeroerd maar toch zal meni i oureehlvaardig vonnis daardoor worden voorkomen Bovendien heeft de soldaat dan gelesjeuheid wat hij tol zijne verontschuldiging kan aanvoeren voor te draden hetgeen ook van invloed kan zgn op de straf S Een derde middel ter verbetering van den rechterloestand van den militair zon daarin behooren te bestaan dat hot vragen van nader onderzoek over een opgelegde straf nii t meer beschouwd worde als iets onoerbiediga als iets dat ongepaai i In Indie wedorinvoering van de lijfstraffen wordt door hit Ilaagsche Dagblad iu het belang der veiligheid gewenscht Velen schrijft het blad o a zullen zich herinneren mot hoeveel bijval indertijd het bericht werd ▼ rnoraen dat in Indie do rottingstraf was opgeheven Daarin werd een zegefiraal gezien en toegejuicht van de zaak der beschaving en der humaniteit De steniinen die van niet liberale zijde op koloniaal gebied tegen die hervorming Waar zulk een Mting voorkomt heeft men roden te spreken van kleingeestiglieid van don officier Wij geven to dat dero uitdrukking niet vleiend is toch wordt daardoor de toostand het boat uitgedrukt Wannoi r een officier een feit rapporteerd heeft hij naar veler raeening recht om atraf voor de schuldige te eischen Niets is minder juist De vraag of het een berisping of een straf eischt blijft geheel ter besliesing van de hooguru autoriteit Maar wanneer de sleur medi brcn t ilat eeu rapport altijd met oen straf ordt afgedaan eu liet geschiedt een enkele maal niet dan ontvangt de sohLiatdaardsor den indruk dat de officier die gerapporteerd heeft iu hot ongulgk is gesteld Nu is het volstrekt niet bevreemdend dat de soldaat die gestraft wordt van zijn standpunt oordeeleude meéni niet of minder sirafachuldig te zijn In dio gevallen is het ook in het belang van de krggsiucht wenachelyk dal de feilen nader onderzocht worden S f Hervorming opgingen wer ook al zal dan in 90 pCt der gevallen blijken dat i l u tinS n van een verstokt behoud gewraakt de schuldige verkeerd oordoolt Maar soms zal toch bestrijding wolke die getuigenissen der ook aan den dag komen d t do aanklager onjuist f l d men het vo irkomen alsof K L i i I 1 i 1 de Indiacue behoudslieueii een soort van inlanders waren die de rottingstraf hadden verdiend Üe vraao die tocli wel do allesbesltssende had moeten wezen wat eischt de veiligheid van personen en eigendommen werd op den achtergrond geschoven voor den zoogeuaamdeu eisch dt r menschenlieftle Dat deze zicti ook in dit geval enkel partij stehïe voor den boosdoener en niet voor zgu slachtoffer die omstandigheid werd eenvoudig maar voorbyj ezicn ffDe uitkomst is bekend Redds schier onmi ideiijk nadall de lijfstraffün waren afgescliaft werd geconatateerd dat de misdaden toenamen l e inlander toonde door de toepassing van gevangenisstraf wolst t kt iet te worden afgeschrikt van het plegen van misdrijven üat veischijnsel trad in den loop der jaren telkens duiddijker op den voorgrond De l chien over de onveiligheid namnn onrustwekkend roe Xjucn wonder dat straks zelf i die te goeder trouw en door de inspirnxie van hun roenschlievend gemoed geleid de flhuirano hervorming hadden toegejuicht tot de siütso m kwamgn dat de afschaffing van de lijfstraffen eene dwaling was geweest waarop men wtjs zou doen terug te komen Steeds krachtiger deed zich het verlangen gefden dat men toch niet langer de Europeesche bevolking