Goudsche Courant, maandag 18 januari 1892

i S W 1 1 37 g = rr ïi ¥ e s I80S Maandag f8 Januari W 4735 GOUDSCHE COURANT J teuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DO iD zeod lng vaq advertentlfin kan geschieden tot eón uur des namiddags van den dag der uitgave en tegen dan wil ran den bondsraad Voor de negende maal heeft thans de rgksdag gisteren het rooratel der vrijzinnige pariij aangenomen De Fransche Senaat heefi gisteren den heer Leroyer met 178 van de 186 uitgobraohte stemmen aU voorzitter herkozen Ook de vier ondervoorzitters worden herkozen Aan hit niinisteiie van buitenlandsehe zaken is d overeenkomst goteekend waarb 4iet handels en scheepvaartverdrag tuasohen Frankrgk en Zwodeu Noorwegon gedeeltelijk verlengd wordt De heer Floquet heef het voorzitterschap der Kamer aanvaard met eene rede waarin hij wees op de moeilijkheden welke de Bepubliek op haren weg ontmoette doeh te boven kwam Hy gewaagde van de verzoenende gezindheid welke de Republiek kenmerkt en bracht in herinnering dat geheel Frankrijk eenige maanden gelen door hoop i olie verwachting werd liezielil bij de schitterende ontvangst der Fransche vloot te Kroonstad De Republiek zeide hij ten sloue zal de gfreohtigheid in no democratie en dnn vrede tusschen de iiatié doen zegevieren In de Fransche bladen wordt weer een eigenaardige discussie gevoird rer af liggend van deu weg der logica In een krant werd bet denkbeeld geopperd om Duitsohlaud voor te stellen Elzas Lotharingen terug te geven en iu plaats daarvan Tool ing te nemen Eerst schoen men dat aan le Soii e nog al aannemelyk te vindiin maar na verloop van eenige kwam er van sommige zijden bezwaar men rond dat ËlzasLoiharingen eigenlyk zooveel met waard was aangezien Tonking over een 50 jaren een bloeiende kolonie zou zijn ongeveer zooals Engelsch lndie Jules Simou verklaarde plechtig en openlyk dat hij ran dit ruilvorrstol geschrokken was want dat de waarde al te ongelijk was Wanneer uilen de Fraoscbon begrepen dat Duitscbland Elzas Lotharingen hei ft geannexeerd fm strategische redenen en bij het denkbeeld van teruggavdierhalve op den voorgrond zou moeten slaan waarborg van Frankrijk om Duitschland met meer te vallen zooals in de laatste eeuw meermalen der gerechten grond is gaschied urgerl ke StandMoordrecht GEKORLN Umb rt oujtri W in Halem en A ui dn r raiir OVERLEllEN C kngleuburji 10 j Jl Pilio 77 J J Goadnaan 78 j Orereijfldrr 4 w Reeuwijk GbBOKEN LlisiD ouden B 6 Heg ea P de Joag Hoodneka ooders C Verwaal eo 6 vau der Starre Klatiua Helena ouders E van Heioert eo G Groleadorat OVEBl KDBN N Bimmk 68 j M au Spennen 72 j L LMUwenhoel 62 j ADVERTENTIËN Heden overleed Mej R Van 0S8 Wed DE JoNGH sedert 15 Aagostns 1865 Directrice van het Israëlietisch Oude Mannen en Vronwenhnis alhier Gouda 13 Januari 1892 HET BESTUUR Voor de zeer vele en hartelyke blgken van deelneming in mijne smart wegens het overlijden van mgnen innig geliefden Echtgenoot betuig ik mede namens mijne kinderen hg deze mgnen oprechten dank De Wed A W va KLüIJVE Gouda 15 Januari 1892 Voor de vele bljjken van belangstelling ondervonden bg het overlgden van onzen geliefden Vader L VISSER betuigen wy onzen hart lgken dank Namens de Familie I VISSER Voor de talrgke bewgzen van deelneming ontvangen bij het overljjden van mgn geliefden Zoon KAREL JOHANNES betuigt de ondergeteekende haar harteiyken dank Wed L A KE8PER geb Störtzbe Gouda 15 Jan 1892 Gevraagd met 1 MEI te Gouda een nette DIKi STBODE P G voor MEID ALLEEN Onnoodig zich aan te melden zonder uitstekende refereiitien Pr brieven otider Lett ü bij den boekhandelaar B VAN DEE LAND Kalverstraat 124 Amsterdam Opentare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 18 JANUARI 1892 des moiw geus te elf uren in het Gebouw der R K Leesvereeniging aan de Westhaven ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVBR van No 1 Een goed onderhouden gemakkelyk ingericht WOONHUIS met groote TIMMERMANSWINKEL en ERVEN aan den Raam te Gouda Wjjk O No 206 Het Huis van waterleiding voorzien bevat beueden 2 Kamers Kantoor Keuken Kelder Werkplaats en Timmermananuukel met Kantoortje en boven 2 Kamers en 2 ruime Zolders Het is te aanvaarden 1 Mei 1892 No i Een in tweeën bewoond HUIS en ERF aan den Raam te Gouda naast het vorige perceel Wjjk O No 207 By de week verhuurd voor ƒ 3 20 No 3 Een in vieren bewoond HUIS en ERF in de Kruidenierstraat aan den Raam te Gouda Wijk O No 202 Bij de week verhuord voor 3 40 No 4 tot 6 Drie naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN aan de Vest te Gouda Wflk O No 630 631 en 632 Bfl de week erhuurd voor f 1 40 1 35 en 1 35 No 7 tot 10 Vier naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN aan de Vlaamsche Haven of Bleekerskade te Gouda Wgk P No 8 tot 11 No 11 is dadelyk te aanvaarden overigen z n by de week verhuurd voor 1 3i 1 20 en 1 30 No 11 Een HUIS en ERF aan het Jaagpad te Gouda Wjjk Q No 63 By de week verhuurd voor 1 60 No 12 Een HUIS en ERF aan de breede zyde der Karnemelksloot te Gouda Wyk R No 527 Bfl de week verhuurd voor ƒ 1 20 No 13 Een WINKELHUIS m t afzonderIgk BOVENHUIS aan de Spieringstraat te Gouda Wyk F No 50 en 50a Bg de week j verhuurd beneden voor 2 50 en boven voor 2 No 14 Een HUIS TIMMERMANS i WINKEL en ERF aan den Raam te Gouda Wyk O No 224 met een uitgang in de Nobelstraat Terstond te aanvaarden Onder deze koop zyn begrepen de atgewerkte en onafgewerkte Plafonds die zich in het huis bevinden Het ter verkoop onder No 11 aangekondigde HUIS en ERF nan het Jaagpad te Ootida is uit de hand verkocht En No 15 Een HUJ Um afzonderlijk Bonenhuis dUÊfUKJKkP t n Baam te Gouda wIjR O No T O en 291 verhuurd bij de week beneden 1 voor f 1 60 en boven voor f 120 De perceelen zijn te bezichtigen 14 15 en 16 Januari a s van 10 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FOIITÜIJN DROÜGLEEVER te Gouda bij wien tevens van den Uu Januari a s af notitiën dezer verkooping te verkrijgen zijn Gouda Snelpersdruk van A Beinkmik Loon Te O O CTXD wordt gevraagd tegen 1 MEI a een modem gebonwd HUIS op aangenamen netten stand en een hunrprys van 400 uiet te boven gaande Fr brieven met opgaaf van ligging aantal Kamers huurprijs en andere bizonderhedeu die van belang kunnen zyn onder Lett C T bjj den boekhandelaar B van der LAND Kalverstraat 124 Amsterdam Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 19 JANUARI 1892 des morgens te 9 uren ten sterfhuize van deu Heer A J DB RUITER aan den Bleekerssingel Wyk K No 181 van eenen goed onderhouden II BOEDEL waaronder Gewerkt GOUD en ZILVER Te bezichtigen Maandag 18 Januari a s des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uren Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda 338 Staats loteriJ LOTEN en GEDEELTEN vati LOTEN zyn nog te bekomen bg de Collectrice Wed A C CüSUN K Een algemeen als goed erkCnd mid HOEST en VERKOUDHEID zjjn de oplossende en verzachtende SALMIAK FASTELES van Kraepelien Holm Apothekers t Zeist Verkrijgbaar bg Apothekers en Drogisten in □ flescbjea a 20 cent Te Gouda o a bg de Heer A H TEEPE voorh jn C THIM Mej HOOFTMAN Kleiweg vraagt tegen 1 FEBRUARI een flinke Dienstbode wie zeker zijn wii do Echte Eikol Cacao te ontvangen iesum ngesteld en na vele piojfnemingen in den handel gekomen onde den naam des i uitvinders Dr MichaeliB vervaardigd i op de beste machines in het wereldbe 1 roemde étabblissemeat van Oebra Stollwerck te Keulen elsche J pll2ie 2aeIH Eikel Cacao in vierkanten bossen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruj een 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechte met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de vooriuuunste H H Apothekers enz p V Ko V Ko prcBtbusjeg f 1 80 c 0 90 c 0 35 Generaalvertegenwoordig r voor Neder land Julius Iffattenklodt Amsterdam Kalvei straat 103 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alcoaderlüke Nomme VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 Jannari 1892 Do voor den dienst in Oost lndie Imatemde offio V gez 2e kl P C Costerman Boodt zal vóór of op 12 Maart e k zgne bestemming moeten volgen GistBrenavond had de tiveede vergadering plaats tan de Maandagavond gekozen commissie in zake de op ts riohlütt Vereeniging tegen Coöperatie waaruit een bestuur irord gekozen Tot voorzitter word gekozen de heer J J Grootendorst vioevoorzitter de heer P Scholten secretaris de beer H M Derckteo vioe secretaris do heer J Zom penningmeester de heer J N Kriek en vioe penningmeeater de heer A H Kulik Tot commiifsarissen werden benoemd de hh B Hoogerwaard J Mulder van Leeuwen vau Dorst Mallon Kozefltraten en Schouten Nadat al die hoeren de benoeming hadden aangeMBuw UI d bMr J i Grooteodorat het wooti n betuigde met een kort woord danlc aan de vergaifering voor de eer hom aangedaan om hem als voorzitter ie benoemen van eene verteniging waarvan minnen var 6 a 7 richtingen doel uitmaken Verder werd er oenig debat gevoerd over den naam der Vereoi iging welke ten slotte met bijna algemeene stemmen werd bepaald op Onderling Belang Ten slotte werd bepaald dat er twee bestuursleden naar Hoorn zouden gaan om de daar bestaande contrac ianUnveremi ing te onderzoeken en na te gaan of dat een goed middel zoude zijn om de hier gevestigde vereeniging tot cobperati te bestrgden Daarna werd de vergadering door den voorzitter gesloten T Heden morgen werd de soldaat V van het 6e Stt 4o Eeg Inf wegens benspelijk gedrag met oen briefje van ontslag uit degelederen weggezonden FEVILLETOIM Uit iet DuUsek XXXVIII Ja het moet gedragen worden zeide hg en Wanneer op mij een groote schuld kleeft hoop ik och dat er redenen gevonden worden die mg verontschuldigen Ik Jieb die redenen neergeschreven ik vertrouw dat zg eeuigszius tot mijn reoht tnrdiging zullen strekken Ik heb nog eenige Woorden aan Von Gronau te schrgven Aan Gronau vrpeg Theodoor Bestaan ook tusschen u en hem geheirr en I Neen neen het is ean zaak die Hohenhausen ibetrefi antwoordde Romberg die reeds oor n mriolirijftafel had plaats genomen Hohenhausen P Wat is daarmede aan de hand Hij moet n zwendelaar zgn Ik heb het reeds laug vermoed Pf het waar is weet ik niet wij moeten ervoorloopijf over zwijgen De bankier schreef ijlings eenige whoTJtett m adres seerde deze aan Gronau De brief moet terstond bezorgil worden zeide In de plaats van de heer G R Bonman teEeeuwijk dio wegens hoogen leeftijd als zoodanigheeft bedankt is lot poldermeester van het waterschap Sluipwijk gekozen diens zoon den heer G P Bouraau te Reouwgk mot 372 van de 386 uitgebrachte stemmen Zooals men weet was bij de ridlerorden uildee ling door den Duitschen Keizer by gele enheid van z jn bezuuk aan ons land bel ofiicierskorps der scbuttergen niet bedacht Over t niet decoroeren van onze burgerwaponmacht heeft zich toen een der officierskorpsen bij de toenmalige reuoering beklaagd die eóhter do afdoening dezer zaak aan hare opvolgster overliet Naar mon thans verneent hoeft de minister van binnenlandsche zaken beslist dat e op die klacht betrekking hebbende stukken in bit archief zullen worden g deponerrd Uen herinaerl xiob dat da Mn November van het vorige jaar diefstal gepleegd ia te Naarden bg P de Graaf terwgl man en vrouw ter kerke waren Uit een kabinoi werd een trommel met f 30 000 aan effecten gestolen De trommel werd later ledig op den stadswal teruggevonden Onmiddellijk worden nasporingen gedaan en het is den burgemeester van Naawlen on den brigadiermajoor der rijksveldwacht te Amsterdam N Lames bggestaan door den brigadier der rijksveldwacht te Kaarden J A van Gelderen gelukt den vermoedelijken dader C J van Weene kastelein te Naarden in handen te krggen De ontdekking dat te Amsterdam op lerschillende plaatsen eenige van de gestolen effecten waren te koop geboden gaf der justitie den draad tn handen Het verhoor door den reohter commissaris heeft geleid tot een bevel van aanhouding van den ver I hg En wat nu ook gebeuren moge voor u ben 1 ik niet bevreesd en Flora zal in u eon trouwen steun vinden I XXXIX i Juffrouw Sandhaupt was na het bezoek aan den inspelfteur in hot logement teruggekeerd En met haar scherpen blik zag zg aanstonds dat hot verhoor togen graaf Von Hohenhausen geriêht was Men scheen tegen hem argwaan te koesteren men scheen bewijzen te zoeken om een aanklacht tegen hem in te dienen en wanneer zij dit in verband brachli met het verleden van ha ir echtgenoot die reeds vroeger ouder een valseben naam opgetreden was dan moijst in baar brein hot vi rmoeden tot rijpheid komen dat deze mogelijk het waa stak kon ondernomen hebben ook hier een zoodanige rol te spelen Het was aanvankelijk slechts t en vermoeden maar het vond steeds meat voedsel hoe langer de vrouw over de ragen des inspecteurs nadacht Zg vond eindelijï geen ru3t racer zij moest zekerheid hobhen en die Zfkerh id vond zij sleclits op Hohenhausen Hot kon niemand bevreemden wanneer zij nogmaals lïaar Hohenhausen ging de zorg voor haar eigeu toekomst was een genoegzame verontsehuldiging Voor haar doel was betook beter wanneer zg ADVERT EN TIEN worden geplaatst van I 5 regsls a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt dachte zoodatt Van Weege eergisteren in den namiddag naar het buis van bewaring op den Heiligenweg te Amsterdam is overgebracht De beide oudjes De Graaf die door dezen diefstal van hun gausche kapitaallje beroofd waren hebben gelijk men weet zich het geialzoo aangetrokken dat zij ernstig ziek tgn geworden en kort na elkander dezer dagen zijn overledeu Dezer dagen is in het Park van Brussel een weldadigheidsfeest gegeven dat door de beeldhouwers die ill de hoofdstad wonen op eigenaardige wgze is op geluisterd Toen Maandagochtend ter voorbereiding van het feusl het hek gesloten nas lieten zg al de gevallen sj eeuw op groote hoopen ve zameleu welke zg daarna als marmer zijn gaan bewerken Dillens heeft aan den ingang twee groote sphinxen gemodelleerd bovendien mi iden in het Park eene allegorische groep de weldadigheid Léon D tAe f heeft op eene bank iu sneeuw gebeiteld een kindermeisje en een grenadier on op ene andere bank eene beretifamUie i de rader met on bril op dra tBoat en leunende op een stok de moeder bare zorgen wijdende aan het jongste huwolijkspand Elder staan Pierrot eu Colombine in een vertrouwelgk tête a tête ligt op eene bank een vet varken den snoet uitdagend naar voren op eene andere een Bruaselsche straatsigper met het traditioneele pijpje iu den hoek van den mond enz Onder de ernstige onderwerpen verdient de aandacht eene buste van den Koning gemodelleerd door de beeldhouwer van Gelder Het weder is den kunstenaars gunstig geweest oen lichte dooi heeft hun materieel zacht genoeg gemaakt om er zeer snel den gewenschteii vorm aan te kunnen gev n en toen dil erl gereed was viel de vorst in en maakte de sneeuw zoo hard dat tjj da fijnere trekken er in kondon beitelen Sedert is de massa door de vorst zoo hard gebakken en as imioo aan geen rijtuig nam doch te voet ging h lu mers mogelijk dat zij werd gadegeslagen vaardde zij den weg Toen zg op Hohenhausen aankwam vernam zg dat de graaf nog niet van Buchenau teruggekeerd wa Zonder zich lang te bezinnen besloot zg hom tegemoet te gaan De weg leidde door een bosch en de avond was reeds aangebroken maar juffrouw Sandhaupt kende geen vrees Eindelijk vernam zij den hoefslag van een paard zij bleef staan om den r Uiter te wachten Zijn trekken kon zg i de duisternis ter nauwernood onderseboidcn maar het vermoeden was reeds zekerheid geworden Weruer riep zg toen de ruiter zich naasthaar bevond Het paard steigerde en het duurde een geruime poos alvorens de ruiter er in slaagde het dier tot kahfttf te brengen Vm Wie IS daar vroeg een ruwe stem Gij zijt het Werner riep jutfiouw Sandhaupt Verander jü stem niet ik heb je herkend Ik ben gekomen om je Ie waarschuwen Een vloek ontglipte aan de tippen des ruiters juffrouw Sandhaupt had reeds de teugels gevat en na kort beraad ïtee Holienbausen af Dat dn duivel je hale bromde hg Waarommoest je myn schoonste plan in de w ir lirengen Ij dat mijn schuld Waarom heb je mg niet