Goudsche Courant, maandag 18 januari 1892

ï ï TW3 5ï T W ontvangst in gereedheid is gebracht Tegenover het Abdin paleis zgn groote tribunes voor de autoriteten ppjjericht De Engelsche troepen nemen natuurlyk zoiiwel te Alixandrie als te Kairo doel aan de eerebewijzen De quaestie betreffende de visscherij in de Behringzeo die dezer dagen weder iu den Amerikaanschen Ministerraad ter sprake kwam heeft volgens de Eugelsche bladen eeu gunstige wending genomen Lord Salisbury zal toestemmen dat drie scheidsrechters worden gekozen uit volken die bij de zaak in t geheel geen belang hebbon en die met een aanUl anilcre lullen ten scheidsgereobt zullen vormen De Verounigde Staten en üroot Britannie zullen elk twee der laatstiietioemde leden benoemen Een der Britfche leden zsl een iuwoner van Canada moeten wezen m RULKUiH i OTEEttli GE van de Makelaars Canlzhiar k Schalkwijk te llotterdani De markt was heden onveranderd Luco Taukfust ƒ S Jauu irilovering 7 85 Fehruari levering ƒ 7 40 MnurtApril Mei Juni Juli en Augustusleviriiig ƒ 7 16 September Üclober Novemberen Decemberlevoriiig ƒ 7 30 MILIOIEN VERLOPGANGERS INLEVERINGVAN Z A K BOBK tJEIS De Burgemeester der Gemeente GOUDA brengt ter keunis van de in duzo Gemeente verblijf houdende Milicien Vorlofgaugors dat zy vóór WoensUai den 20 Januari 1 92 hunne zakboekjes ter GemeeiiteSrcre tanu mobten iiilever n teneinde die tot het doen van eene wijziging naar hunno korpsen op te zenden GOUDA den U Januari 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN B u r g e r 1 y ire t a n d GEllURKN 14 Jan Joiina Elizabeth JoliBuaa PetrimeUa ouJirj I P an Kersberueo en J Kriek Rfinlje ouder VI de korne en A Koyunr 15 Helena Pel ouella llana ouders H TrijsbutK ea W M H Verbij Jan ouders T Koster en P Viajc ülïRLbllEN 13 Jau U van Os wtd de JonttK 8Q j 10 tu D vau Praissen wed H Zandijk 82 j 14 J J iiize wed T ten Siethoff 85 j A ïan Reeden huisvr an K Verniast 68 j J C l odewijk 2 j 9 ra 16 W van Dam 2 iii HlVonk huisvr van P Broer 88 j A Bjer liuiavr ao J de Brinj 69 j 10 m I lau Wilhseii 66 j 10 in J var jer Z liii 14 m A de Vroom 18 in C de Graaf wed A Boot 67 j 16 1 I Virdries 62 j H J H Mujnder huisvr H ScliutlMasr 87 j ONÜÜBtHOUrtl 14 Jan H Vervoorn 84 j en H VI Hol 28 j N Verkerk 24 j en J Anders 26 j ADVERTENTIËN Heden morgen omstreeks 2 uur overleef op het onverwachtse mijn hartelijk geliefde Echtgenoot en der kinderen zorgdragende Vader JAKüB JOHANNES VERüRIES inden ouderdom van ruim 62 jaar in leven Mr Smid alhier Ook mede namens Rindeiren en 13ehuwdkinderen Wed 1 VERDRIES TAN VtïGT Gouda den 16 lanuari 1892 De zaak zal voorloopig op denzelfden voet worden voortgezet Laag in prgs en fijn van qualiteit 2ijn J P HERUAH Zii s PORTWIJNEN Roodg Portwjjo van at ƒ 1 per flesoh Witt ƒ 1 20 Door bizondere omstandigheden ter orername aangeboden op een drakke stand te Gouda eene goed beklant ROFFIÈHÜIS liiet SLUTEUIJ t welk een burger bestaan oplevert Adres onder no 2166 aan bet bnreau dezer Coarant rliiutaien de sneeawkristallen alaof het park met bseldooawwerken van het heerlpst marmer gevuld ware Het Vod 8ohr jft over de benoeming van deu nieuwen gouverneur van Atjeh Eene onverkwikkelijke Atjehgoschiedeuis I Kolonel Pompe lang vooruit aangewezen als opvolger van generaal vanToijn met dat doel buitengewoon bsvnrderd begroet als de eenige man om de pacificatie te leiden treedt enkele maanden na zijn optreden terug wegens verschil van gevoelen met het Indisch bestuur Een van beiden schijnt het geval te zijn of men heeft zeer lichtvaardig hem tot deze hooge betrekking geroepen zonder zich goed Rekenschap te hebben gegeven van het beleid dat hij zou wenschen te volgen óf men is toen men den nieuwen gouverneur aan t werk zag teruggedeinsd voor de ujeduverant woordelykheid voor zqn beleid en heeft hem t volgen daarvan onmogelijk gemaakt In beide gevallen zijn fouten begaan waarvan het ernstig karakter niet te miskennen valt Het zal noodig zgn dat hier wat meer licht opga opdat niet het vertrouwen in het Atjeh beleid der Indisch regeering ten eenen male wordt geschokt Wat is van den opvolger van kolonel Porape te wachten Elke voorspelling zou gevaarlijk zijn Kolonel Pykerhoff staat zeer hoog aangeschreven om zijne kunde en doortastend karakter Om zyne zelfstandigheid hi eft hij t nogal eens te kwaad gehad met zijne superieuren en de mail couranten der laatste tgdcu hadden allerlei verhalen dat de legercommandant den ungemakkelyken overste hij de kolonels benoemingen wildo passeeren Als grief werd hem o a aangerekend dat hij aan t ministerie v n koloniën eon plan van reorganisatie der Indische krijgsmacht heeft aangebuden zonder den loger commandanl daarin te kernen en uls infantcrist bg den generalen staf werkzaam eene endere iDrichtiog der artillerie heeft trachten te bevorderen In elk geval hoeft genoraal Van Zijll de Jong eene overwinning op zichzelf behaald door thans juist hem voor te dragen Kolonel C Dcykorh iff behoort tot do infanterie werd in 1861 tweedo in 1865 eerste luitenant iu 1873 kapitein in 1881 majoor in 1885 oversle en nu onlangs kolonel Hij is 51 jaar oud Bonlangers ertgenamen zijn bijeen i weest bij dennotans Het bloek dat Boulanger geen schulden hadnagelaten Het passief bedraagt 2000 en het actief 3000 fr Ieder mocht een aandenken kiezen üe eennam een dasspeld eeo ander boulangec s wekker oenderde zijn inktkoker Zijn kijkglas werd gevraagddoor Kochefort De revolver waarmede Ubuiangerzich doo lde bleef in het bezit van miss Gnlhth die te Brussel b j hem woonde In bet tuchthuis van den s aat Ohio bevindt zich een misdadiger die nu reeds l €ger dan een maand achter elkander slaapt Door zijn voetzolen aan te roeren gelutat het somtijds hem lang genoeg aan z jn volstrekte bewusteloosheid te onttrekken om hem spijs en drank toe te dienen Het December nufnmer van de Vragen des Tijds bevatte een artikel over De bedelarij in Nederland waariu de heer G Emants het gebrekkige van onze wetgeving op dat pnnt aaAtoonde geschreven j Moe ik mg aan verraad blootstellen Niemandkoesterde argwaan Sleclits eenige weken nog enik wa met schatten beladen tot je teruggekeerd 1 Gravin Kohenhausen schroef mij dat je doodwas en noodigds mg uit hierheen te komen Dan heeft zij het achter mijn rug gedaan Waar is de graaf Do visscben hebben hem opgevreten Is je hand fcuiver Wat had ik er aaif kunnen doen Hij staptein de reddingsboot en de boot ging voor mijn oogennaar de diepte j do reistnch waarin zijn papieren zich bevonden was acbtergebleveu en hoewel ik den dood voor oogen had bezat ik toch genoegtegenwoordigheid van geest ze mee te nemen hetwas mogelijk dat ik er heelhuids al kwam Ik werdgered waarom zou ik mij bedenkeu de rol op mijte nemen en haar zoolang te spelen tot ik mijnschaapjes op het drogo had Alles is niet zoo glad gegaan zeide juffrouwSandhaupt Ik behoef voorloopig nog niets te vreezen Bewijzen kan mij niemand iets Maar jij moet terstond weder vertrekken Het is reeds te laat Womer j ik heb vragenmoeten beantwoorden Aan wien vroeg de graaf opstuivend Ain eeil man van wjen ik geloof dat hg eenagent der polhie was Hij had mg verwacht De heer F W Van JSeden te Haarlem schreef nu naar aanleiding hiervan een beschouwing waaraan het volgende is ontleend l Onze landbouwers hebben tegenwoordig door de eenzame ligging hunner woningen meer dan ooit vau de onbeschofte bedelaars en laudloopers veel te lij den en de zorg voor de openbare veiligheid ien plattelando schynt veel te wenschen te laten Bij m jne wandelingen in verschillende provinciën heb ik mij daarvan herhaaldelijk overtuigd Hoewel hulde brengend aan hut onlangs gehouden Internationaal Landbouwcongres to s Graveuhage ben ik toch eenigszins teleurgesteld dat dit zeer overwegend onderwerp daar niet ter sprake is gebracht Het is toch hier niet alleeti een quaeslie van Overlast maar van veiligheid en my dunkt dat de veiligheid der burgers de eerste taak is der Regeeriug Want die landloopers en J edela ir8 zijn ter gelegener tyd inbrekers brandstichters en moordenaars Maar ai te dikwijl wordi deze stelling vooral tegenwoordig bevestigd In de vorige eeuw werden van tijd tot tgd drijfjachten op dat geboefte gehouden maar deze maatregel zou met de tegenwoordige beginselen onzer rechtspleging niet strooken De heer Emants heefts reeds voldoende aangetoond hoe treurig het met onze strafwetgeving gesteld is en hoe weinig notitie er van het groote kwaad door Begeering en Volksvertegenwoordiging i genomen Niet alleen de boeren maar ook de eenzame wandelaars die de schoonste streken onzer provinciën willen leeren kennen mogen zich tegenwoordig vooral wel lu acht nemen Aanrandingen op den publiuken weg nemon verontrustend toe er gaat bijna geen dag om of wij lezen daarvan iu de dagbladen Is dat geen schande voor ons schoone en beschaafde Nederland Dat de telkens toenemende verzwakking in onze rechtspleging de eenige oorzaak is behoeft geen betoog De menschrn 2yn niet veranderd maar voorheen werkte de vrees voor strenge straf Het denkbeeld door den heer Emants aangegeven afzonderlijke en snelle afdoening dezer soort van overtredingen venlient zeer aanbeveling Ik geloof echter dat daarbij noodzakelijk is een grootn uitbreiding onzer politiemacht op het platteland Onze plattelands politie en de slechts in enkele streken werkende marechaussees zgn waarlijk niet voldoende Bij de door het buitüuland toegepaste maatregelen door den heer Emants vermild kan ik nog voegen de instelli g der karabtuiers m Italië Italië draagt nog altgd den naam van het land tan boeven en ro4vers maar sedert de werking van dat korps is Italië tegenwoordig even veilig zoo niet veiliger voor vreemdelingen dan andere landen van Europa Waarom zou in Nederland niet een dergelijkkorps kutinei worden opgerit ht Of liever waaromzqu niet een gedeelte onzer militairen aarvoor bepaaldelijk worden aangewezen Zoowel infanteide alscavallerie zouden daarvoor uitstekend geschikt zijn oen 500 man onder leiding vtfo ofiiciereu die zichgoed op de hoogte esteld hebben van de organisatieder karabiniers zouden voldoende zijn Dit zou aanhet Rijk weinig kasten ja Wellicht zou zulk eenkorps door ile meerdere topografische kenais der iverschillende provinciën ook in tijd vau oorlog van 1 grOoto waarde kunifeii worden De boereu zouden zeker de nféuwe beschermers En wat heeft bij gevraagd Wat heb je geantwoord Wat hij door zgn vragen vernomen heett isvo doende om je in het verderf te storten Ik hadsreen vermoeden van je plannen ik wist niet anders dan dat je bij de scliipbreuk je leven hadt verloren eerst later reeds hot vermoeden bij mij op en ik spoedde mij hierheen Dut was verkeerd Wanneer men achterdbchttegen mij gaat koesteren zal nleo je gadeslaan Wat is daaraan gelegen fintwoorddo zijn i rouw Je moet toch vluchten Maar niet terstond Oogeublikkelijk I Dwaasheid Zelfs indien deze lieden bewijzentegen mij hebben zouden zij zich toch nog altijdbedenkeu mij gevangen te nemen zij zullen ookdan nog vreezen dat zü zich kontien vergissen encomproniiiteeren In Duitschland aat de politieover giien ijs van één nacht zij is tilleen grof tegengepeupel alvorens zij op een graaf de hand legt bezint zij zich eenige dagen Wees niet zoo lichtzinnig waarschuwde zgnvrouw morgen reeds kan het te laat zijn De avonturier stond een pooiin gepeins Ik wil je iets zeggen uervatte hij einiikelijkhet gesprek de zaak is niet zoo erg als zij er uitziet Wie deu moed verkietl die steekt zelts donhalïl in den strop het betreft eeo som van Iwijeton die ik nog weuschte mq te nemen de zaak met open armen ontvangen en in zeer Itorten tijd was het land schoongeveegd mits ook afzoDderlylco en doelmatige strafregeling voor deze aangelegenheid daarbij werd toegepast Voor onze zoo talrijke en uitstekende rechtsgeleerden moet dit onderwerp waarlijk geen helnenwerk zyn Zoolan echter bij ons niet meer afdoende straifen en krachtige maatregelen tegen de landlooperg worden ingesteld en dit bedrgf nog onder den dekmantel van marskramrrij wordt geoorloofd zoolang zal by ons de toestand iitot verbeteren Ik heb wel gehoord dat er in sommige doiipen slaapsteehouders of houdsters zijn die de bedelaars herborgen en hen onderrichten op welke wijs zij het bij de verschillende bewoners moeten aanleggen om goed geholpen te worden Het is te wenschen dat de Regeering de zaak in ernstige overweging neemt Wordt de toestand niet beter en ons schoone vaderland hoe langer hoe onveiliger dan zal liet er nog toe komen dal onze landbouwers liever dan zich in politieke meetings te amuserren een veiligheidsbond oprichten en waar hel noodig is de lynchwet toepassen Sedert 1 Januari moeten in geheel Duitschland alle geneesmiddelen voor uitwendig gebriiik in zeshoekige fleschjes of glaasjes worilen afgegeven Ronde of ovale fiesclijes mogen slechts metlicijnen bevatten voor inwendig gebruik Als men bedenkt hoeveel ongelukken reeds zyn veroorzaakt doordat in slecht verlichte ziekenkamer door slaapdronken of slecht ziende oppassers in plaats van de gowlo medicijn eene voor uitwendig gebruik werd toegediend dan verdient de genomen maatregel waardoor men eene vergissing in t te nemen fieschje terstond handtastelijk bemerkt zeker allo aanbeveling Ouder den naam Algemeen Btlantf is te Amsterdam het eerste noinmer versohenen van een weekblad voor de middelklasse Hel doel wordt aldus omschreven Toen de strijd tusschen het kapitaal on den arbeid zich van lieverlede in meer scherpe vormen deed kennen en de arbeid zich bewust werd dat die stryd nooit tot iets goeds zou kunnen leiden wanneer men zich tiiot krachtig aaneensloot toen zijn er van alle kanten stemmen opgegaan om ileu arteid tegen het kapitaal te boscherflieu Mannen van talent zijn aU do kampioeiieu van den arbeider opgetreden dag en weekbladen zijn verschenen om de rechten van de arbeidersklasse te bepleiten eu te verdedigen en de middelklasse der maatschappij de kleine neringdoende de kleine inilustrieel heeft dat alles lydelgk aangezien en is zich niet bewust geworden hoe hij op den dliur gevaar loopt indien reusachtigen stryd tusschen kapitaal en arbeid te wordea verpletterd Van lieverlede begint hg z iilks te beseffen nu hg ziet dat hoe hpoger de eischen zgn die de arbeiders en met recht tegenover de gemeenschap stellen hoe zwaarder de lasten drukken hem door die gemeenschap in dun vorm van belastingen op den hals geschoven Dat hij zich alzoo niet langer aan dien strijd zal kunnen onttrekken dat ook hij naar middelen zal moeten omzien om zich ie kunnen handhaven dit di nkt ons zal bij all en die tot den middelstand behooren geene tegenspraak ondervinden Wanneer wij nu door middel van het weekblad Algemeen Belang in hoofdzaak ons willen wijden aan de behartiging van de belangen van den middelstaud is zoo goed als beklonken ik behoef slechts hut geld in ontvangst te nemen Maar dat kan ik heden avond niet meer het zou wantrouwen verwekken Ga kalm terug je weet nu hoe je veidere vragen moet beantwoorden Dan ben ik graamlohenhausen en ik durf den beste uitdagen het tegendeel te beweren Juffi iuw Sandhaupt schudiie het hoofd Jij kunt mg morgen in de vroegte bezoeken vervolgde hij ik zal je in hot bijzijn der gravinontvangen en je gold geven ga daarmede op reisen wacht mij in Londen binnen eenige dagen hoopik daar te zijn ik moet toch daarheen om mijngelden ontvangst te nemen Slechts den moedniet verloren Meii schermt thans in het wild evenals de blinde naar een vlieg Hij wierp zich na deze met vast vertrouwen ge kproken woorden in den zadel Dus morgen ochtend zien wij sikander zeidehij nogmaals Goeden nacht Toen hij voor het slot nfst ipte vertoonde hij de bedienden een vroolijk gelaat Niets bijz nders vioeg hy Straks was er een dame hier antwoordde dekamerditfiaar zij wilde den genadigen heer op wegnaar Buchenau Ie geinoet gaan Ik heb geen dame gezien zeide de graaf on verschillig Wordt veriolgd dan hopon wq dat te doen door aan het nuttige het aangename ta pnren Toen op KerstaTood d menscheu te Blumeoau bij Freaburg uit de kerk kwamen zag een boer op bet plein voor de kerk iets giimmtjnds op deu gronfl tgt en Hij hield het voor eeu eindje sigaar en schopte bet weg Plotseling hoorde men eea oiitploSing Mt de boer werd evenals twee a bj ere persünep in zijn nabijheid zwaargewond Het voorwerp was een dynamietpatroon jceweest eu by een mei lauinren ingesteld onderzoek vond mau er nog twee met bruudeiide lonten die iio bijtgds konden worden gedoofd De dader van dit ellendige boevenstuk i nog niet gevonden Bulteniandscli Overzicht De openingsrede van do minister president in den Fruisischen Landdag heeff geen verrassingen gebracht Men wist dat de toestand der geldmiddelen met zeer verbeterd was en dat ten gevolge van geringere ontvangsten op du slualaspoorwegen een klein tekurt over het loupunde jaar moest worden nungekoudigd Melding werd voorts gemaakt van eenige wetsontwerpen als de verandering der kieswet belastinghervormin over het bestuur der politie en van het Welfeiifonds Teleurstelling wekt de mededeeling dat van de verhooging van salarissen dor leeraars aan hoogere scholen en gymnasiums niets zal komen Opnieuw zal een wetsontwerp betreffende do volksschool worden ingedieud Dit zal ougetwijfd veel tegenstand ontmoeten B dit ontwerp wordt aau de kerk eu aan de geestetij kheid een veel grooteren invloed gegeven dan in het ontwerp van hut vorige jaar Het confessioneel karaktir der volksschool treedt meer op den voorgrond door tie bepaling dat in ilergelijku inrichtingen alleen personen van hetzelfde gelooi als dat waarop de school gegrond is onderwijs mogen geven Meer invloed krygt de geestelijkheid ook bij de opleiding en het examineeren van onderwijzers en omlervvijzuresson terwijl voor elke confusSioneele school een bijzonder bestuur zal worden benoemd ora te waken dat haar karakter behouden blijfi In t algemeen is de invloed over de scholen die bü het nieuwe ontwerp aan de kerk wordt verleend zoo uitgebreid dat meer den waarschijiilgk geen der liberale partyen en haar steun aan zal verleenen Alteen iiet centrum triomfeert zijn korenveld staat nu in vullen bloei In Hougarye is de verkiezings campagne iu vollen gantr Er is dan ook geen tijtl te verliezen om goed gewapend ter stembus te komen daar de verkiezingen ruods den 31 Jauuari moeten afguloopen zijn Aan alle kanten worden vlaggen en uimpels bygezet om een schitterende overwinning te behalen De nieuwe nationale partij zal heden of morgen een manifest publiceeren dat door gralif Appouyi geheul is opge steld totfwelk doel hij zich op ajn landgoed heeft teruggttrokken om hier in landelijke stilt zi n gewichtigen arbeid te voleintligen Guedé vrienden van den graat wien het vergund was eeii blik op het manifest te warren verzekeren dat het een ohef d oeuvre van politieke litetatuur is Er zal hard gestruden worden vooral ie Budapest belooft zich Ie heftigste strijd to concentreeren Door een groot oantal liberale kiezers aldaar is besloten graaf Julius Andrassy de oamridatuur voor hethoofdifiesdistrict daar lor stede aan te bieden alsdaiTkbare hulde aan de nagedachtenis van zijn overleden vader den beroemden staatsman Erkentelykvoor deze onderscheiding heeft graaf Julius Au assyoe cflndidatunr aanvaard dok een anderen zetel dien in het eerstu diesdistrict der hoofdstad zul en ót partijen elkander betwisten ï eon regeeringscaudidaat baron Padmaniczy treedt hier op tegen baron Joor Kian 8 aftredenil afgevaardigde beiioorand tot de onafhankelijke fractie Zwaar zullen de oppositiepartijen het te verantwoorden hebben £ geuover de regeering ►die een groote werkzaamheid bg deze verkieziiiaen ontwikkelt Wat dit té beteekenen heeft begrijpt ieder Van alle zijden ontïangcn de ministers on Ier secretarissen van staat en do hooge ambtenaren aanbiedingen van caiididaturen Wt l schrijft men aan tal van welbekende lellen der meerderheid in het ontbonden huis van afgevaardigden het jrooriiemen toe zich iijet wedor verkiesbaar te stollen ja zelfs zOu do oudjpinisterpresident Kolomsn Tisza elk mandaalT weigeren doch in hoeverre dit gerucht op waarheid berust of als een van die vele luohtballonsof neeunballen uit vjirkiezingstijden welbekend is te beschouwen laat zich niet met zekerheid vaststellen De nieuwe Khedive die te Alezandrie wordt verwacht zal met groote plechtigheid ingehaald worden Den volgenden dag wordt de totht naar Kaïro voortgezet waar ook reeds alles voor een schitterende mmm im MARKT A 68 GOUDA Specialiteit ioHeerenModfr en Sportartikelen Groote keuze in Engelache en SchotscheStoffen Abonnement ft 95 per Jaar Het eerste jaar een COSTÜÜM twee PANTALONS n een DEMI SAISON Het tweede jaar een COSTÜÜM twee FANTALONS en een WINTERJAS Men behondt de Kleedingstukken en betaalt per kwartaal vooruit Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEMI ÖAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis bezorgd NatuurwoUen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜ8 Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda GROVÈ kACHELküLEN p HL 0 80 HAARDKOLEN i io GOKES 0 55 l3ij P KUIJGSMAU Kanto or Pakhuis Vest 0 161 het ont vertroffen LAGEfiBIRR en bet guns bekende s T O CT ir van J M V d SCHALK Co te Sehiodam Agent A DAM Kleiweg Gouda mmmmm te Amsterdam Opg ericht 26 MAART 1853 Correspondent te GOUDA de Heer J J A MO TIJIV Cand Not Kleiweg E 21 Verleent hnndelsoredleten aan hare leden tot teu hoogste een bedrag van ƒ 60 000 en tegen eene rente thans bedragende 5 met inbegrip van provisie Neemt gelden d deposito en belast zich met incasneeringen zoowel voor leden als niet leden De rente voor deposito bedraagt op heden met 3 dagen opvraging 2 9 I maand 2 o Namens het Agentschap Gravenhage J F MOE S Agent 3 mmmmm van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelyk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde ÈKtract van Prof LEFËIKS Prjja per flacon 35 Cents 3 Likdoorns Deltkaobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwexig Prjjs per flacon 60 Cent met penseel Hoofdagent H SELLE Auegaug 42 Haarlent Dépóthouder L A de f LETTER Markt 97 aast het Hotel o ZALM