Goudsche Courant, maandag 18 januari 1892

1893 N 4736 Dinsdag 19 Jahuarl GOUDSGHE jCOURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D aitgare dezer Courant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen 0 prgs per drie maanden ii 1 25 francoper port 1 70 l Alcoaderlgke Nommen VIJF CENTEN f De lOBendlng van advertentifin kan geschieden tot ees uur des namiddags van den dag der uitgave de GROOTE UITVERKOOP m WISBRUIT LIFPMAITIT Gouda Mirkt worden verkocht 5 § 90 Si k i 1 = N 5S s Winter Tricot Tallles h 75 cent Flanel Blouses 105 Corsetten van af 50 Boezelaars van af 10 Zijden Uoekeii van af 20 Is t Wollen Doeken van af 10 Dames IHoffen van af 95 Zijde Fluweel per el 45 Veerenrand 15 Flu ieelknoopen dozijn 5 Fantasieknoopcn 3 10 Ceol per doos Onscha slyk POMADE om in te wrgren voor steking en strakheid voor het zuiveren van onrein insect onder in en op de klier en andere lichaams roof en wonden vel en haar Winterbaude i dito voeten enz DOOZEN met VOER 40 a 25 Ceot doeltreffender dan vroeger voorzien mei gebruikaanwgzing h attesten tot verdelging van Katten en Mniz n Voor Slakkeih 35 en 20 Cent Ontbieding en inlichtingen gratis ooj voor alle andere zuiveringen Teyens alle MODE ARTIKELEN ASTRAKAN HANDSCHOENEN PARAPLüIfici GAR EEB1NGEN PASSEMENTEN KNOOPEN mi enz a f CS a Pakken Doozen niet voorzien 9 e van S 0 Oede fl poneerd F A B B I E K S M E E K en onder mijn naam n aangeboden zijn namaak of verialscht TTergrelil t d e TFT IT 3iT E 3ïT TraoD Cd nUmnlal Gmpofuf aCö met die van andere Firma s alvorens Uwe Bestellingen te doen PRIJSCOÜKANT franco op aanvraag Verkoop bij elke hoeveelheid The Continental Bodega Company Firma T CBMBA8 Of iida ZUIVKIU FRA SCHK WIJNEN De bekende BORDEAUX a 27 per 48 Flesschen met acqüna franco huls geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflessohen verkrijgbaar Adres WIJDSTKAAT A 172 GOUWE C 13 Goada Eeng Depot van Wellens Eoone kamp Elizter CACAO ROOTES Onovertro ffen KWA LITEIT Alom TOTkr gbaar in baraeh van 1 60 0 86 en ƒ 0 46 Fatriek te Westzaan Opgericht 182S Openbare Vrijwillige Verkooping Ten overstaan van den Notaris i J SPKIIIJT residerende te Ouderkerk a d IJêel zal ten huize van den Heer C F van dun BERG H Koffiehoishonder te Stolwij kerttuü biJ Gouda op WOENSDAG 27 JANUARI 1892 bg veiling en verhooging en op WOENSDAG 3 FEBRUARI daaraanvolgende bjj afslagen combinatie beide dagen des voormiddags 10 ure in het openbaar worden verkocht Eene van ouds bestaande in volle werking zgnde STEENFABRIEK met lleereiihuis KOETSHUIS PAARDENSTAL HOOIBERG Opzicliters en Arbeiderswoningen OVENS LOODSEN MACHINEGEBOÜWmet STOÜMüTEENMACHlNE verdere ÜETIMMERTKN OPENPLAATS TA8VEÏ DEN TUI N BOUWLAND en ERVEN alles gelegen in de gemeente GOUDEUAK voorU diverse ZELLINGEN met RIETLAND BUITENGROND en DWK gelegen in dezelfde gemeente twee ZELLINGEN gelegen in de gemeente Moordrecht en eene partg WEILAAI gelegen in de gfliante Oouderak acht r de Steenfabriek alles brteder omschreven in boekjea nit 18 Januari 1892 kosteloos verkrijgbaar ten kantore van genoemden Notaris en bg genoemden iléer VAN DKN BERGH terwijl exemplaren ter lezing znllen liggen in de voornaamste kofHehuizen te Gouda Te aanvaarden dadelgk na de toewgzïog met nitzondering van een gedeelte van het Heerenhuis waarvan het gebruik wordt gereser veerd uit rlgk tot den 1 Mei aanstaande DE MARK BS van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrijgbaar te Goitda bg G H LAKERVELI Gouwe P V OUDSHOORN Kleiweg C V VLIET Markt Te Alten bg M van NAGTBGAAL J KOOLE Bodegraven bg M BAARS Boskoop by Oudthuom bg M TOM Oudewater W VERHOOHEN Schoonhoven D D JONG A C FIJN VA DRAADT k Wed F G VERDONK Probeert s v p 80UCH0N THEE No 8 jt 1 25 per kilo 338 Staats loteriJ LOTEN en GEDEELTEN van LOTEN zgn nog te bekomen bg de Collectrice Wed A C COSIJ X Wettig gedeponeerd m m lOEST gebruik DROPuUde BLIKKEN TBOM Handelsmerk M B L van N KATER Co Groningen Elk stukje DBOP heeft de vorm van een zittende KAT Alom verkrijgbaar Gouda Snelpersdruk van A B inucak StZooK BINNENLAND GOUDA 18 Jsnssri 1892 Onder de officieren die van 18 Januari tot 28 I ubruari een vapien ciirsu nau di werkplaatsen voor draagbare wapenen te Üelft tullen liij venen behoort de Se luit H C Kortauier van het 4e reg infanterie Te Utrecht i geslaagd by het artsexamen I Mr A O A Idenburg Üit een pak per spoor van Derenter naar Botterdsm gezonden bleken by aankomst aan het Maae tation eenige worsten en oen paar hammen ontvreemd te zgn Een door de politie ingesteld onder oek had alleen tot resultaat dat men te weten kwam dat hel gemis asii het station ta Gouda bet eerst was onbiekt Bji de uitfierers Erven B van der Kamp te Groningen ia het Ie nr rersohenen van Bippo Magnoattad ftiBijd aan de belangm m ile paarimfokktrij de paarinkmnu Eedaotour ia A W Heidensa rgksreeart te Groningen De inhoud ia voor paardenvri nilen zee lielani ryk terwijl daarin ia opgenomen een pholografie van den hengst Maquart m 78 van het Friesche Paardenstamboek met en nitvoerige beichrüving daarvan Voor paardenfokkers en paardenvrienden is deze nieuwe uitgave ker een aan iutt Onder de officieele berichten vond men deser dagen In de bladen dat in October of November het aanvullingaoxamen zal plaats hebben voor 3e surnumerairs bjj de posterijei die commies willen worden Zy zullen dan geëxamineerd worden in Nu ja men heeft het gelezen maar anders raadde FEVILLETOIM MTÜ4SElilBa Uit iet DuiUck XXXIX De graaf begaf zich in zijn kabinet wierp hoed en ryzweep op de tafel en trad aan het vensier Kom zoo schielgk gaat men in het Diiitsoherijk niet te werk I prevelde hy wanneer ik toegegeven had dan zou men daarin een bevestiging vanden argwaan gevonden en met de vervolging een anvang gemaakt hebben Vooral niet angstig I Wonneer men gezaaid heeft wil men ook oogsten I Morgen regel ik de zaak met Eomberg zeide hij terwgl hy heen en weer ging en hetgeen van de papieren daar in de kust gemakkelijk verkoopbaar is neem ik mede Een bediende bracht wijn Is freule Von Buchenau oog in het slot f vroeg de graaf J Baron Von Buchenau is bij do dames Baron Werner antwoordde de graaf WanJieor is hij gekomen Ken half uur geleden Het is goed Mochten de dames naar mij men 4iet niet in tienen in algebra in meetkunde en in natuurkunde I Ala men nu met alle geweld Wl eXamineeren valt er dan nirts practischer te vragda Wat ter wereld heeft een posfcomoiiea met algebra te maken f Vraag van ei n ambtenaar wiens vak uitgebreide administratieve kennis vordert boekhouden bekendheid met de inrichting en het doel der verschillende registert die hij moet invullen laat hem desnoods de duizeud en een koniaklyke beslsiten die zijn dienst behorrsoheu achter elkaar opzeggen ofschoo bet meer nut zou hebben hem te tfxamineereu op het punt van omgang met het publiek maar er is met rnecr reden om hem algebra te vragen dan bijv om hem een hoefgzer te laten sairden Er IS g en poslambtenanr die niet zakken zou als men zijn slagen afüankelgk stelde van een goed antwoord op de vraag hoe hem ooit in Ja verste verte algebra meetkunde e oatuurkuil e by zgn dienst te pos zoudau kunneu komen Jtfhl e Ned nX Professor dr H Treuh te Leafdi heeft bij S C Van Doeaburgh alémf een geschrift uitgegeven getiteld Patiënt ea neoabeer behelzende de kliniache les den 3 ff Januari door hem gegeven Doze brochure verkocht ten voordeele der Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen te Lriden Do klinische loa werd gegeven naar aanleiding van het optredeh van Davenport zich noemende Sequah Ze is hoogst belangrgk zoowel voor den medicus als voii r den leek Na eerst ovdr kwakzalvers enz te hebben Resproken gaat prof Treub uitvoerig na of t de Srquaholie IS ilie de teweeggebrachte tydelgke genezing veroorzaakt Hot succes der Sequa olie zegt de booglee vragen zeg dan dat ik bezigheden heb Hobenhausen dronk haastig een glas wijn maar hg had het glaa nog niet weder op do tafol geze toen de kamerdienaar opnieuw verschoon Kenige lieeren wen cben den gouadigen heerte spreken berichtte hij De graaf verbleekte Was hij toch te lichtzinnig geweest en had hij het spel reeds verloren Ik ben niet te spreken antwoordde hij Gg zult mij verontschuldigen ragnheor degraaf zeide een stem wy kunnen ons mot latenafwijzen Des graven blik viel op drie heeron en toen hij te van nabij beschouwde ontwaarde liij door de open deur een uniform bg wier aanblik ook de kamerdienaar ontstelde Wat is er van uw dienst vroeg hij zich metgeweld behoerscbende Wanneer mijn gohenïon mijniet bedriegt had ik reeds vroeger het genoegen uhier te zit n Uw geheugen bedriegt u niet antwoordde de inspecteur sta mij toe dat ik u do hoeren voorstel mijnheer Hartig ambtenaar van h t openbaar ministerie en mgnheer Sommcr roclitor V zult iiwellicht den heer Somraer herinneren hg voerdede instructie iegei Reinunn Die schiijnna werd bevonden aan liet vermoorden van den tiunffiftos begon do o wien het ergerde dat hg ondank alle schgnbowyzon zich bedrogenhad Man nnm dostyds algemeen aan dat het een AD VERTEN TIEN worden geplaatat van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regri meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt raar berust voor op hypnose niet de kalme hypnose zooals die door den medicus wordt toegepast Inaar een komUbypnose met muziek moie pakjes vreemdlflinkende namen enz Voorts komt daarbij noa Nb eveneens vanouds bekende invloed van de massa van het wrgven op de gevoerligheid dor zenuwiXteii den Dat by het beiloelde op do séancea verkregen succes alleen hiervan sprake is en niet van het verminderen van een ontstekingachtigen toestand blijkt afdoende uit het feit dat de agent ler Sequnh Company voorschrijft nog wel in stryd met de aanbeveling welke bij de olie gegeven wordt dat men tegen den aderlykeu bloedsen den watorvaatastroom in naar de einden exlremiteiten moet wrgven Of daarbg in het groote glas drank dat hy de patiënten ingeeft nog oen opwekkend alcoholisch iriddel is waardoor zg zoo dansluslig worden Wie zal bet zeggen De Hamrouw deelt de volgends circulaire mede die eerstdaags verapreid wordt J aa ris Vrouwen van NedotlMid Van onderscheiden zijden is reeils de wenschelykheid uitgesproken dat ook de Nederlandsche vrouwen vertiïgenwoonligd zuilen zgn op de tentoonstelling in Chicago in 1893 Op deze wereld tentoonstelling is ook eene bepaalde afdeeling liestemd voor het Werk der Vrouw en het comité sciirijft daaromtrent Het eigenigke doel van deze afdeeling van vrouwenarbeid is den toestand der vrouw op te heffen en te verbeteren over de gebeele wereld recntvaardizheid deu d voorspoed en huiselijk geluk te bevorderen aan te toonen in al de congressen waar de vrouwen aan zullen deelnemen dat de ontwikkeling der vrouw den waren standaard aangeeft der beschaving en dat de invloed evenzeer uls het beleid van den man medewerkt tot de verbetering moord mot diefstal was maar nieuwe ontdekkingen bowyzen het togondeel Best mogelijk antwoordde de graaf ik hebover dit geval niot vertier naxedacht Men vond hot horloge en de geldbuidel vanden vermoorde in het moer vervolgde de echter het gold bevond zich nog in den buidel Deze beidevoonierpen benevens een zg ploertendooiler en eenige steenen waren in een zakdoek gebonden wellichtkont u den zakdoek Do graaf irad onwillekeurig een stap achterwaarts toen de rechter hem den zakdoek zoo plotseling voor de oogen hiold Wat moet dit beteekenen vroeg hy barsohWat heb ik mot den doek te maken Het vermoeden ligt voor do hand dat hy uweigendom is daar hij de nanvanglotters an uw naam draagt zeido de inspecteur met nadruk Indioi dat werkelijk het geval ware dan ishij mij ontstolen antwoordde de graaf terwyl hyden doek vatte maar wat wilt gg De S heeftimmers mot mijn naam niets gemeen Kent gij dit portret vroeg de inspecteur terwijl hij hef medaillon opende Wilt gy nog beweren dat gg graaf Von Hobenhausen zijt Voor deze beleediging zult ge mg rekenschap geven riep de graaf dreigend Waar en wanneer gg wilt antwoordde de oude beer kalm Gij zijl de voormalige student en avonturier Worner Sandhaupt dat zal ik u beBgzen