Goudsche Courant, dinsdag 19 januari 1892

f wf ï j j De zaak van den vermoorden ritmeester brengtin Indië uatuurlgk nog vele pennen iu beweging jWali schroef dd 13 Deo aan de loc Vrijstellen kan ik mij geloof ik van een omstan dig verhaal van de allertreurigsto wgze waarop de ritmeester H ogoveen is ten grave gedaald Bij de ontvangst toch van deze causerie zijn mijn lezers in Midden Java vermoedelijk even goed omtrent deze verechrikkelijke geschiedenis ingelicht als ik Alleen wil ik hier vermelden dat de verontwaardiging van do officieren tegen den Heer Holst bedenkelgke afmetingen heeft aangenomen Den eersten den bosten dag no het gebeurde wocbtte aan bet stationsperron Koningsplein reeds een bejaard officier om den laatsigenoemdon hoor zoodanig te beleedigun dat een bloedig duel het gevolg zou hebben moeten zijn De poging om op die manier lloogeveen en het oBicierskorps satisfactie ie verschaffen mislukte doordat Holst tusschentijds was uitgestapt Nu is een paar dagen geleden in bet klachtrnboek in do sociëteit Concordia door vele officieren do stellige wensen te kennen gegeven dat Holst oumiddelijk als lid zou worden geroyeerd eu toen daarop j iWjas geantwoord dat tot zoo n maatngel alleen in een directiovorgaderiug kon worde i overgegaan en deze dus moe afgewacht worden hebbon tal van üfBcierun jongo en oude niotlegcustaande het ernstige I protest van een daarbij tegenwoordig directio lid op staanden voet den Heer Holst op do ledenlijst doorI geschrapt Met iemand die zoo iets op zijn geweten i Bad z iden zij wildon zij niet meer op één lijst staan Bg duzu spontniie uiting van hoogst rechtvaardige verI on waardiging zal het bestuur zich wel mooton uoerleggrn Hieraan voegt do redacteur van de Loc het volgende toe Het komt mij voor dat in do en brief en door de officieren te Batavia in l aigeroeen do zaak te eenzijdig wordt beschouwd Vooreerst is het volstrekt nog niet bewezen dat do Heer Holst vis wieu hij voorhad en ton tweodo waren door dezen persoon de Wetten der gastvrijheid geschonden op eone wijze die leder m roclitoiatigo en hevige woede zju doen onstoken Is do ritineester H aan de gevolgen overleden men bi denko dat do Heer H gevangen wellicht voor jaren gescheiden van beminde kinderen door veli ii geminacht en vun zgno inaatschappolijko positie beroofd de gevolgen nog veel harder ondervindt on zeker den dood zou verkiizon boven dit beslaan De Jam Bode zegt Het blgkt ons dat sommigen raoenen dat het feit Ier zaku waarvan tegen den Heer A 11 rechtsingang 13 vrloond lastguving tot moonl oen op zichzelf staand misdrijf is als zoodanig in het wetboek van strafrecht genoomd it is zoo niot De rechtsingang wordt verleend tor zake van het geploegde feit afgescheiden van de qualificatio welke overigons voor lastgeving tot moord in ons wetboek van strafrecht luidt medeplichtigheid aan moord Naar verder gemeld wordt is een onderzoek iiigesiold naar do plaats waar de ritmeester is gedood Volgens de eelip irigo bekentenis van de vierinlandsche beklaagden in ilezo zaak is do lieer Hulst hen op dun voet govolgd toen zij hiin slaciitotfer nr zetten Buiteolandscil Overzicht Koningin Vicloria wordt annsUanden Dinsdag te Windsor verwacht Sir John Cowolt lioofd v m bet Iconinkhjk Imis hetft buvel ontvangi ii liaru vertroiikeu aldaar in frert edheid te bronj un iJü begr d düi van den hortoi van Clarence gelijk men wüi i vastgesteld üp Wouusdaginidd ig in de koninklijke kapel ie Windsor lA met groote railitairy praal guschieden De gezantun dor vreemde mogendheden hebben zicli aan het ininisturiü van buitenlaiidschu zaken vervoegd om bet leedwezen hunner regeerin en over den duod van den hertog van Clarence to betuigen Lord Salisbury stond hen te woord Men ze t dat keizer Wilhelm eeu deputatie van hot gogunent Blncher huzaron waarvan do overleden prins kolunel was zal zenden om do begrafenis bij te wonen De beer Melot heeft zijn rapport over de handelsierdragen aan do commissie der Belgische Kamer van Vertegoiiwoordigors voorgelezen Uit dit rapport blgkt hot volgende Met 4 togen 3 stemmon stelt de commissie vuor de handelsvenlragen met Duitschland en Oostenrijk aan te nomen Vorder heeft de commissie nel 4 tegen 2 stemmen het wetsontwerp goodgokeurd waarbij opnieuw do invoer van schapeuvleLSch in Duitschland worde toegebtaau Het rapport zal aanstuaaden Dinsdag bij de K amor van Verteijenwoordigers inkomen In de volgende week zat dn Belgische regeering bij do Kamer van Vertegenwoordig jrs een voorstel indienen strekkende om tijdelijk eene hatidelsoverj enkomst met Frankrijk te siuiten Er kan voor het dei wetten den vooruitgang der uürerheid de ontwikkeling van letterkunde wetenaobap eu kunat de welvaart en den vrede der volkeu Om dit booge doel te kunnen bereiken roept de Trouwenafdeeling van het wereld oongres de ijverige medewerking en de sympathie in van de vrouwen nit allo landen Amerika dat laad door de geschiedenis in zooveel optiohten nauw verbonden aan het onze Amerika waar ook thans zooveel Holinndsche kolonies gevestigd zijn Amerika heeft er recht op dat N ederland gfboor geeft aan hare uitooodiging om zich op de tentoonstelling to doen vertegenwoor ig6n De ondergeteekendon meenden dat de verzendingder voortbreoËTselen zelve van vrouwenarbeid aan tegroote bezwaren co kosten onderhevig en ook minderdoelmatiiE zoude zijn dat daarentegen het best aaudio vraag zou beantwoorden een zop volledig mogel k overzicht van al hetgeen doof de vrouw inHolland wordt gearbeid 1 Zij noodigon u dringend uit daaraan uwe medewerking te verleonen Zij stellen zich voor dat bijv elke Vereeniging haar een kort overzicht van hare werkzaamheden zende verttezekl van staruteu eu verslagen Dat o erzicht wordt di n venaald naar den aard der werkzaarahfden zooveel mogelijk gegroepeerd in verband met de verschillende Congressen en een soort go lenkboek samengesteld op oud HoUandsch papier eu met hot oaiionalo wapen versierd Wellicht zou dan tevens zulk een gedenkboek later in het HoUandsch uitgegeven in einu gevoeldo behoefte voldoen De ondergeteekenden verzoeken u dus nevensgaand biljet van instemming te willen terug zendenvóór den 1 5den Prbruari 1892 aau het adres vanmejuffrouw A van üildriks P C llooftstriial 131 Amsterdam De commissie voor de Tentoonstelling in Cbicl o Jonktrouwe de Koüch KEMPErt Mevrouw E Gompertz geb Jm I Mevrouw de Üouairièro KlekCv geb gravin Van HogeW Okp Mevrouw A G Scumitz f geb Van EtiBn Mevrouw ScuoLTES geb CoHHELIN Amsterdam Den Haag Januari 1892 Over tie verplichte v rzekering tegen ongelukken heeft in het Janunri nummer van de Vragï n des Tijds mr G T J de Jongh een studie gepubliceerd De schrijver heefl een onderzoek irigesteid naar de verhouding tusscheii do uitgaven in een gezin van man vrouw en drie kinderen voor eu na bel overlijden vau den man Hij is tot de conclusie gekomen dat die verhüuiluisi is als 10 1 tot 7 t zoodat hot pensioen lan zulk een ïezin 75 pCt van het loon moet bedragen Wanneer het aai tal der kinderen grooter is acht de schrijver het gewenscht dat ook de uitkeeriug srooter zij mits de premie in gelijke mate gestegen is want verzi kerin mag niet in armenzf rg vervallen Als axioma moet gelden hoe grooter de rente des te hooger de premie Daar bij collectie ve erzakering de premie voor het geheelü personeel lo zamen wordt berekend zon het practiscii zijn als de patroon do betaling der premie op zich nam Die zakdoek is u eiïendoin of beter ezei d i igendom van uw vrouw en gewecen toonoelspeelstf r hieris haar portret uw schrift kan ik u eveneens loonen en wanneer dit alles nog met voldoende is dan zullen de bijzondere kentefkenen de wrai in den nek en het litto ken op de borst het ontbrekende wel aanvullen Wilt gij ons bewijzen dat dfzo kenteekeneu niet voorhanden zijn Eu dit alles waagt go n j e zeggen riep degraaf Ik waaï nog meer Ik klaag u aan van denmoonl van den matroos die onschudelijk moestgemaakt worden omdat hij uw i ebeiin kende vaneen moordaanslag op den ja er Hackert en pogingom gravin Unica Von Hohenhausen door vergif tedooden De graaf snakte naar adem do blos van toorn was voor eene vale bleekheid geweken Mijnheer de officier ik verzoek u mij tegendien man klaarblijkelijk uit bet gekkenhuis ontvlucht in bescherming te nemen zeido bij met bevende stem De aaiikl ichten die de inspecteur tegen ubeeft ingesteld zijn door bewijZ n gesteund antwoordde de ambienaar die de wisselende gelaatsuitdrukkin van den besclmldiïdo aandachtig hadgadeseslaiion u deze bewijzen ihans voor te leg jen zijn wij niet verplicht gij zult in den loop van hetonderzoek daarmede Ookend gemaakt worden Werner Sandhaupt ik neem u gevangen in naam der wet Een kreet van woede was het antwoord van den De heer De Jongh komt dan tot de conclusie dat het wensohelijk toude zgn ééa groote onderlinge verzekering maatsbhappü op te richten eu alle nader aan te duiden bedrgven zouden verplicht zgn tot haar toe te trddeu Het bestuur zou moeten worden omgedragen a n ambtenaren door de regeeriog benoemd eu aah oen commissie van controle gekozen door du vereeniging Qe vereeniging zou bovendien de ledeu kiezen der oommissie voor geschillen beide commission moeten uit een bepaald getal werkgevers en werklieden bestaan Het kiesrecht wordt door haar trapsgewijze uitgeoefend nl in dier voege dat door alle stemgerechtigden geilelegeerden Wordfcn gekozen dio te zamen vergaderen en besluiten nemen Zoowel werkgevers als werklieden zgn stemgerechtigd doch zóó dat de een den ander niet overvleugelen kan De heer J de Jougli bepleit vervolgens de inyoering van een tijksWet waarbij bepalingen zoudenmoeten worden gemaakt tol bevordering van ile veiligheid Bij hut w rk te vereeuigiug tot i oorkoéingvan ongAlukken is het tmgewezon li haa li om viiurscbrift nj hierovit samn te stellep I Doo een dergelijlm regeling zou de groiii wordeii gelegd voo tn vynlere wetgeviug op arbeid i i i pdding js et raBef walJj rue éup müiiijiAyrood ilkel Uiii daé De ySngelache pluiwas ioornamelijk oriBÉit do raodjtogen fhet indigeste p paraat aitüd zoo goed verteerde Vooreerst ibm niet moer zelf met deze KertOni yei lobuis in Londen 20 0 u stuks plumMlddJlJfr ijaai Jpfoviucie af M 1ar oA de recopteifijweriiun minDsjaohtigi Er is een tgd geweest dl il hpofdj m veile büuilltan van ossen en ischapenvleeifpikruid I met allerlei specerijen was walariU id mlea roggebroéd pruimen en rozgneu kijolt dPefl loop der tgden is de pudiling vast gewor ien steeds meer eeu geb k waarvan men kleine stukjeskan eteu Een der beste latere rucep i ia hot volgende zonder gehakt vfoesch zonder wortelen kastanjes of bier er in meer Europeesch baast dairEngelsch Xoem 500 gram meel 250 gram kruim van oudbakken brood 25U gram ossevet en 250 gram merg dit alles zeer fijn gehakt dan 500 gram broudsuiker zeer sterk met vanille doortrokken 250 gram sukade 25 gram Malaga robijnen 250 gram krenten 50U gram Sultana rozijnen eenigo pistache uoteu in drieën gesneden b eieren met een beetje zout geklopt eeu glas Madera on i centiliters melk Dit alles wordt verbazend geroerd loodat het volmaakt dooreen is Dan doet men hel in een porseleinen of aarden kom of vorm omwikkelt dozen hermetisch met een doek bindt er touw omheen en zet hem in eeu ketel kokend water Het menitsel moei zes uur lang koken geen oogeublik ma hel water van de kook zijn eu altoos ook moet ile vorm onder water staan De rum die men er omheen giet en aansteekt is meer een aardigheid dan tot den smaak bevorderlijk De plumpudding is nu uok niet meer het begin van den maaltijd maar het ei ido Men eet eerst kalkoen met oeslorsaus do Eiit el8chen hebben zes t een buitenlander op die wijs kans gezien twee lekkernijen te gelgk te bedorven Een zonderling beroep ïe Pi iladolphia woont zooals do N ï iaaUzti vertelt ten oude Pransch ontmaskerden boef een behendi fe sloot sleurde d n kleinen inspecteur ter zijde en m het volgende oogeublik was de beschuldigde in de bibliotheekka mor verdwenen De beambten snelden hem na maar daar zij met de inrichting an het huis niet bekend waren gelukte bet den misdadiger een aanzienlijken voorsprong te verwerven Do trap eu hf t portaal waren wel door beambten bezet maar er wss nog een andere trap en een andere deur die uit do bovenste venlieping naar buiten voerde en toen de inspecteur die spoedig van den schrik bekomen was door het portaal trad zag hij in de schemering een man door den tuin naar het park snellen Het spoor werd onverwijld gevolgd Daar viel plotseling in het park eeu schot Reimann zeide Itackert onwillekeurig die zichdicht achter den iuipeetonr bevorid Hoeft men dan ook dien sciiavuit iioï nietgevangen vroeg do oude man misnoegd terwijl hijmet haast zijn weg vervolgde Ik weet r niets van ik weet alleen dat hel schot van een g ed schutter afkomstig is De vervol ers drontreii dieper in het park tot zij op een groep stieten wior aanblik ontsteltenis inboezemde Op een geweer gesteund stond de koddebeier voor het lijk van Sandhaupt Ik bel hem in het hart getroffen zeldo hijlakoniek het doel van mijn b ven is vervul I Ihaus man die in geraamten handelt welk beroep hij zoo veel mogelgk geheim zoekt te houden Boven zijn deur prgkt heltóJpschrift Ab de Eobaire parfumerie üe g Mimhouding aoht hg overigens voor zgne buurt noiMftakelijk diemee t uit negers beitaat en deze zgn zogals bekend is zeer bijgeloovig Hij zelf weni t echter het huis waarin hij sedert 25 jaar woontjf Qiet te verlaten Zijn zonderling bedrijf beviudt lieh op de tweede verdieping van het gebouw die m chts uit twee vertrekken bestaat waarvan het eli i vertrok als werkplaats het andere als winkel en u elijk als slaapkamer dient Griezeliger slaapkaial zul wet nog zelden iemand gezien hebben Aau J wanden prijkeq schedels beenderen eu geraamten V grilligste vormen geraamte geüjk een spook zijne strekt Het geheel wordt duister erltcht die met koorden nit met rdigd in bet iBridden van den zold r Ie Isii zelf is uw een menscheiischë UJbairo jdiu i het jaii 1865 uit eerilu zich ite 4 hiladelp deze zaak irichue ge eit Hij et pf oud olaatstriricken ji grauwe isnofr uaai l lil Vier groote RUiedelB grijnzen ons van het boveiiste der stgleii vaiLw t ledikant aan terwijl aan de egden van bet ued l pn ge lange armen door een la schenhuid vi bevestigd is del gefabricee Frankrijk im woon ve8tigdii op zgne ger magere vvplfa venfip bodel i zgni kiiijjeen SfrtWlejiiissik viijn Jel e k De schillel isj KHfil jlleebts Jeni e fLodel op hut ooc8t iifljjleHlo duarf u oitVreipil zijne 8tt eligu jikb auw u omeu e zvyne te j no navraajj S teil win rg n atfoeii laatste e it btuilchea e 1 01 ik k t De I gf iliien de lts o Pytjiias i roet ter t precies eu heeft unna boerwijjlijoin r a fliangt uren Staan an iioder lleine Jofiendod kol iï iSj Soorsj hgn d land kwainKb l IJiij moeite CU lenliu 4n W ei L g 14ge o Kikolen l n IimM zijl l Wk ugJDVolge deed hij ool yn ffogeij nog beden wnarneefit j1iitnÉ choa del in xeraainle te Milk kajlj üodiii vluclit toen jaren 1860 O de orflor der Knighl zich organiseerde in welken ijd Hobaire al zijne concurrenten overvleugelde en zich een kU in Vermo gen verwierf In zijn vak is Hobaire inderdoml ee kunstenaar Hij zoekt blindelings onder een hopp bouderen iliegeno welke tot een zelfde geraamte behooren bijeen deelt van elk been mede tot welk geileolto van het gcra imlo hot behoort en m ukt het laatste in elkaar onverschillig lol welk ras do persoon behoord hoeft De prijs dien hg voor geraamten betaalt hangt af van ilen graad hunner hardheid en blankheid v iii de ontwikkeling der beenderen zoowel als van de omstandigheid of do laalslen vetgehalti bezitten of niet Aan de Franscho geraamten geeft Uobairo de voorkeur tegenover do Duilsche of AniurikaanscliH Afi ezicn daarvan dat de eersten door lo boyengomelde oigonschappeii grootere waarde bezitten zgn zij bovendien z rg uldi ier guprepareenl Terwijl de Duilsche eu Ainerikaanscbe geraamlon ruw en vuil er uit zien hebben de Fraiischen eeu holderen en blanken glans Dat is ook d oorza k d it hij voor do laatstfii meer koopers vindt en in het laatste jaar geuood aakt geweest h kunstmatige geraamten ilie hij uit papieiniacbé vervaardigd te fabricei ren daar de 2600 natuurlijke geraamten die hij uit Frankrijk invoerde voor do vele aanvragen niet voldoende waren Hobaire is nog nooit in de golegoiiheid geweest een Cbineesch geraamte te bekomen hetgeen met het kan hot in lii t tuchthuis een einde nemen Ik daclit dat gij reeds lang weer achter sloten grendel zat antwoordde do inspecteur terwijleenige bearnbt i den koddebeier boeiden Zoo sluw als de geiK arines zijn bon ik ook spotte Reimann oen oor als het mijne weet te onderscheiden of een vriend of een vijand koekoek roeptl En je hebt toch don rechte niet getroffen zeide Hackert graaf Hohenhausen is dood of nogin Atnerika die schavuit was niet meer dan eenbedrietfor Ik heb hem voor dengeno gohouden die hijscheen te zijn zoo heeft bij dus voor do schuld vaneen ander raceten booten Nu hot was een rechlm ilige vergeldin antwoordde de jaijer het is bewegen dat hij den raatroos vermoord beeft xxxx Bijna gelijktijdig mot de tijding van het faillissement der firma Romborg Zoon liep ook do mare van den plotseliiigcn dood des bankiers door do stad Theodoor had in den laten avond zijn vader levenloos in diens slaapvertrek gevonden en do arts kou niets meer doen dan dun dood constateeron Oischoon in bet doodsb jricbt als oorzaak van hot plotseling ovorlijdon eeu boroerto aangegeven werd schudde toch menigeen het hoofd Slot volz t geloof der Chineezen samenhangt dat iq niet in den hemel komen indien hun gebeente niet onder Chineesohe aarde rust Bij den verkoop berekent Hobaire voor een kunstmatig geraamte 10 tot 16 dollar voor een ingevoerd natuurlijk geraamte 30 tot 35 dollar en voor een die in Amerika geprepareerd is 25 dollar De geraamten die zgn slaapkamer versieren zijn niet te koop tot hen ziet de eigenaar op nis tot dierbare vrienden en levensgezellen Een voorval dat ons aan den tijd der roovergeBchiedenissott doet denken heeft zich naar uan hot SSld geschreven wordt te Koseudaal N B voorgedaan De landbouwer Jan van Dorst een uur buiten do gemeente Kosendaal woonachtig werd gisterennacht door vier mannen uit zijn bed gehaald hom werden de handen en voeten gebonden en hg word mei den dood bedreigd indion bij zich durfde yerweron Zijne dochter onderging hetzelfde lot Hierna werd door do schurken alles opengebroken tot zelfs jdo vloer en alle waardou Ie zamen ƒ 23 600 aan effecten en bankpapior medegenomen Na de slachtoffers nog te hebben mishandeld en alles wat ondot hun bereik viel te hebbeu vernield verlieten de dieven ttiet bun buit het huis De diO ven vier in getal zön do r de bestolenen niet horkend Een begin vin brand werd iu den stal door ide dienstbode tlfio iich oudef het bod had verbor gen gelukkig ibijtij ls goblu8ch Volgen dl BtatiAoIt van William Matthews neemt bet getal der zelf orden oVer do goheelo aardo teeds toe en is dit jop 181 000 per jijar to stellen Te Berlijn pleegden in 18a zelfs 02 kinderen onder d 16 jaren 4f jongens en 16 meisjes zelfmoord ili waren nog geen lÈ 1 was nog geen 7 jaar isln het Fad worden de jinededeelingen die de jiurverstagen der inepecteurs van den arbeid over 18 J0 bevatten over oni elukkon bij den arbeid aau t itiok onderworpen Het blad trekt uit die modelelingen en uit do opmerkingen dio hot daaraan vastknoopt de conclusio dat m Nederland duuenden werklieden tengevolge van onvoldoendo voorzurgs nalregelen voortdurend aan ongtlukkeii blootstaan en er ook van jaar tot jaar ongelukkeu plaals vinden 8taal8inmengiiig nebt bet rail hier volkomou gowouigd Uet is waar de inspecteurs roeren dat punt niet aau zij wijzen er alleou op lul veelal aan bun wenken wordt gevolg gegeven on spreken de huop on verwachiing uit dat allfiigs in den toestand verbetering zul komen Wij hopen en verwaphti n bet mot hen maar moeneii dat do Staat oudorlnssclieu geen lijdelijk toüschouwor mag blijven Trgenover onvurschillige of onwillitre patroons reeds uu kwam het voor dat er in uén fabriek drie gelijksoortige ongevallen moesten voorkomen voordat de inrichting word veranderd staan thans do inspecteurs geheel machteloos Zij kunnen goeden raad geven uMar do ondernemers hebben niets te vreozun als zij dien raad niet opvolgen Zelfs tot do minst kostbare en meest uoodlgo velilglieidsinaatregelen kunnen onder do bestaande Wet de fabrikanten niet gedwongen worden Nederland is liet eeuije mdnstrieele land waar in du opzicht volkoineu vrijheid bestaat maar hot is een vrijheiil die jaarlgks aan tul van werklieden hol leven kost Repressief worden tal van slachtoffers eliolpen door do ongelukkeiiverzekering maar hot verdient verre do voorkeur tigen dit kwaad preventief op te komen Ungolukkeu bij den arbeid zulkn er altijd blijven maar du Staat heeft het in zijn raaeht dat aantal door verstandige voorseliril teli aanzienlijk te beperken eu als liij daartoe de macht heeft dan is hij niet alleen bevoegd maar ook verplicht baudoleiide op te treden Elke ma md dat dit verzuimd wordt is er schado niet alleen in dien zin dat ur eiken dag govaar is voor nieuwo sl ichtoffors maar ook in dien zin dat men nog gevaar loopl nieuwe inrichtingen to zion vorrij en eviu gevaarlijk en o en slecht ingericht als roods bebtaande En heeft eenmaal de iiistallulie plaals gehad aan kan veelal niet zonder groote kosten verbetering worden aanKcbrncht Veel zou reeds gewonnen zijn indion de wol op de fabrioken dio schade en hinder kunnen veroorzaken werd aangovuld in dien geest dat voortaan verguuning wordt geweigerd niet alleen als do buren scliado of hinder zullen Igden maar ook en in do eerste plaats als men onijenegeu is bij de inrichting plaatsing der tuachines enz voor gezondheid en veiligheid der werklieden Vüldooi lo te wakon ovenzoo als aan de wol op de stopmtoestelion uitbreiding werd gegeven zoodat zg toepasselijk werd op werktuigen die even groot gevaar kunnen opleveren Waarom uiet tu beginnen met t geen voor de han I ligt in plaats van zich blind te turen op mooie thoorieén die uitstekend dienst kunnen doen oiii de practiseho oplossing van urgente vraagatukk n to verschuiven oogenblik geen prakc sijn an een definitief verdrag daar de voorloopige onderhandelingen tot niets hebbeo geleid De nota van Zwitserland aan de Fransclie regeering is naar aan de Temps geseind wordt zeer vrijmoedig gesteld Zwitserland noerot Fraukrijk s eisch om dezelfde voorrechten te hebben als Duitschland en Oostenrijk buitensporig Deze beide Staten hebben aan Zwitserland een belangrijke vermindering van invoerrechten verleend terwijl Frankrijk oor zqa lioog minimumtarief aan to bieden niets doet In de nota wordt echter gezegd dat de regeeriogeen tarievenoorlog hoopt to voorkumen dcor aanFrankrijk den tyd te laleu het minim um taflief nogte wijzigen De Duilsche Rijksdag leed gevoelig door de mededinging der beide Huizen van den Landdag die te golijkortijd jvergadeien Do beraadslagingen in liet zeer slfcht bezochte Huis waren trouwens van weinig gewicht Belangrijker waren de besprekingen in het Pruissiache Huis aü Afgevaardigden waarinde minister van financiën do cijfers der staatsbegrooting voor 1892 3 müdodeeide en toelichtte De begrooting sluit mot 1 851 000 000 M In plaals van een overschot van 97 000 000 zooaU in ÜO en van 11 000 000 zoaals in 91 zal reeds over het loopende dieuatjaar een tekort voorkomen van 24 300 000 M terwijl voor 1893 93 zonder buitengewone inkomsten het ovenwicht alleen kan worden bewaard indien allo nieuwe kredietaanvragen van ministers van de hand worden gewezen Het tekort is gelijk men weet een gevolg van de sterke vermeerdering van de bedrijfskosten der staatsppoorwegeu in de laatste jaren Voor het loopendo jaar zal do winsf waarschijnlijk 42 000 000 M minder bedrai en dan begroot was Xia Fremnnige Zeiiung acht dit een bewijs tegen het van staats vege beheeren ier spoorwegen Door do nieuwe inkomstenbelasting zullen de belastingontvangsten vermoedelijk met 7 000 000 M vermeerderd worden De minister van onderwijs en eeredienst graaf Zedliiz zeite do beginselen van het wetsontwerp op do volksschool uiteen een wet die de National Zeitting Voor eiken liberaal oniianneembaar noerat Het blad betwijfelt zelfs of conservatieven het ontwerp kunnen aannemen dat naar het blad gelooft overal zelfs in katholieke kringen ontevredenheid moet uekkon De werkstaking der boekdrukkersgezellen in Duitschland is geëindigd Op een vergadering der werkstakers te Berlijn deelden do leiders der bewoging mede dat du strijd niet langer volgehouden kon worden omdat reeds 300 makkers zich hadden teruggetrokken en de onderstenningskaa nitijeput was Eeu der sprekers verklaarde dat do strike bij de eerste gunstige gelegenheid hervat zou worden en noemde het eene goede uitkomst der bewegina dat de Duitscho boekdrukkers getoond hebben schouder aan schouder met do sociaaldemocraten te willen strijden Hot Italiaansche Ministerie is bij de hervatting viin de zitting nog onvoltaliig iu de Kamer opgetreden Iu een Kabinetsraad was besloten dat de portefeuille van Landbouw en Koophandel en die dor Posterijen en Telegraphen nog niet zouden worden bekleed Men ze t dat de minister president liudini e voorloopig ter beschikking wil houden voor Afgevaardigden wier steun hem van bijzondere waardo mocht voorkomen Meil spreekt van loden der Piemonteesche groi p welke hij voor oed wenscht te winnen De Kamer maakte een aanvang met de algemoeno beraadslaging over de hani Éji i dragen met Oostenrijk en Duitschland Aan do Times wordt uit Lissabon gemeld dat de Kogeering in de aan de Cories gedane medcdeoling omtrent do zaak dor Koninklijke Spoorwegmaatschappij verklaart dat de afgetreden Minister van Financien uaar pliehibesof gehandeld heeft Hij hoeft Portugal driemaal van een Staalsbankroet gered Hij betaalde gedurendo zijn Ministerschap 17 000 Roiscontos terwijl hij bij zijn optreden slechts 600 Reisconios beschikbaar vond Do gevangen genomen directeur der Banco Lusitano Sousa is tetjen een borgstelling van 4 5 000 pd st vrijgelaten De van medeplichtigheid beschuldigde markies Dafoz is eveneens gonrresteerd De zaken der Lusitauobank on die der Spoorwogmaatschappij zijn dermate dooreengehaspeld dat er een commissie benoemd is om de boekeu tu onderzoeken en den staat van zaken vast te stellen Het schandaal der spoorwegen maakt meer opzien dan de rainisterieele crisis en de douanon quiiestie komt geheel op den achtergrond Afloop van Openbare Verkoopiagen van Onroerende GoederenVerkoop IS Januari Huis Timmerman winktl en Erf Haam O 206 ƒ 3000 k H J Faag