Goudsche Courant, dinsdag 19 januari 1892

m De DËTAILPRIJZEIV van Woensdag 20 Januari 0 4737 1893 GOUDSCHE COURANT D ieuwS en Advertentieblad i or Gouda en Omstreken li S f m Q od f o 2v f 0 27 pér V Kg per Kg per Kg per Kg Ui C J Tan Houten Zoon zijn K1IAI PELIK N en HOLMs Quina LarOChe tuina Laroche is de meest hracMlge en versterkende KlJi WIJH aanbevolen door tal tbq binnenen boitenlaodacbe geneeaheeren Bekroond met Oouden MedaUlen Verkrijgbaar in flacons 2 90 en 1 KBAEPELIMN ét HOLM Apothekers Zeigt Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorhefln C Thim Oe ineendlng Tan advertentiöa kau goschleden tot edQ uur des namiddags van den dag der uitgave men aan de Kleine Courant Huis an Erf Eaam O Ï07 1320 k Erren A Tan Meurs Idem Kruidenieratrwit O 20Ï 880 k H J Kabouw 3 Idem Vest O 630 632 ƒ 2130 k C Bois Een Idem Bleekerskade P 8 ƒ 440 k C H Wildenburg S Idem aldaar P 9 11 ƒ 1260 k P Tin Vliet Ean Idem Karnemelksloot B 627 ƒ 610 k A Sanders Winkelhuis met afzonderigk Bovenhuis Spieringstraat F 50 en 60 t 2400 k M Cobeu Amsterdam En Huis en Ecf Raam O 224 ƒ 1466 k D Hoogendooru PKTROLi UM OTEEKI GK van de Makelaars Caatzlaar k Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast 1 000 Tankfust ƒ S Januari levennij ƒ 7 85 Februari levering 7 40 Maartlevering ƒ 7 15 April Mei Juni en Julilevoring ƒ 7 10 Augustus Ievuriug ƒ 7 15 September OctoberNovember en December leveriug 7 30 ADVraTENfïËN ♦ Heden overleed te Brummen onze hartelgk geliefde Moeder Mevronw JOHANNA PKTRONELLA tan USENDIJK Holst in den oaderdom van raim 68 jaar D A TAN IJSENDIJï E TAN IJSENDI IK Post Gouda 15 Jan 1892 Vüitea kunnen niet worden afgevacht Heden OTerleed na een kortstondig Igden na Toorzien te z n ran de H H Sacramenten onze geliefde Echtgenoot Vader Behnvrd en GrootTader ANDREAS dï VOS in denoaderdom Tan byua 71 jaren Uit aller naam De Weduwe E db VOS DB JoMO Rouda 15 Januari 1892 Eenige en algemeene kennitgeving Heden oTerleed te Rotterdam onze Behnwdbroeder de Heer I B PARIS G M COMFÜRIDS DB Vkiïs W COMFURIUS 17 Januari 92 Goiidscl e Coöperatieve Broodbakkerij en Verbniiksvereeniging ONS VOORDEEL Het Bestuur van bovengenoemde Tereeniging vraagt TE HUUR eene flinke BBOODBAEEEBU of lokaal dat daarvoor ingericht kan worden liefst zoo spoedig moi eljjk te aanvaarden Aanbiedingen trluico aan den heer B BOLSDERYER Keizerstraat 150 Eeo Jongmensch eene nette hand schrgTende zag zgne Trge Tonden gaarne aangevnld met SCHRIJFWERK of eene andere nuttige bezigheid Adres onder Letter A boekh tak dbe WEERD te Gouda ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuitenlandHche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda joudsche Coöperatieve BROOIBAKKERIJ ei VERBBOlKSVEPiVlGil 01 VOOBDEEl Het Beitunr Ttpi borengenoemde Vereeniging brengt ter kennis dat allen die zich TÓór 1 MAART a s al lid laten inschrgtSDi slechtseen entreegeld t b talen hebben van iO Cent Na dien tgd b drMgt het entreegeld 1 Aanmelding daartoe kan bg alle Bestonnledengeschieden r Dat Tcrder aUeg wal deze Vereeniging betreft zooveel mogelgk schriftelgk moet worden toegezonden aan den Secretaris den beer B HOLSDERVER Keizerstraat 150 HET BESTUUR Sedert 25 Jaren zgn de beroemde echte AbsbaubbiDS of Anti RhumaUscbe Watten bg de Bhumatiek lgders een goed onthaal te beurt geTallen door hunne snel werkende verdrgving van die vaderlandsche plaag De Hoofddepót honder A BREETVELTAz te Delft heeft ze a 30 cent per pakje verkrggbaar gesteld bg C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermear A Kauling Alphen Gobr KaulingBodegTaven K Oosterling Haastrecht jGebr Kauling Woerden G v d Geur Waddinxveen T 4 C van Beth Hej de Wed Bogmiin Gouda FW J den Uijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoopl A Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswyk Zeer Hotte Cjesteendrukte mUEAAMS worden GELEVERD door A BRINKMAX en Zn Gouda Snelpersdruk van A Bsinkmam SiZook Een ware 8chat voor de ongelukkige slachtofferg der ZelfbcTlekking Onan e en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABIi G Hollandsche nitgaTe met 27 afb Prgs 2 gnldea Ieder die aan de Terschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet leten de oprechte leering die het geeft redt iaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg hetVef lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedria ook in postzegels es in eiken boekhandel in Holland Algemeen erkend als het besti MONDWATER der wereld 40jarige roem I Mond en Tandziekten 2ooals het lu irorden der tanden tandplja ontsteking zweren bloedend tandvleeach oniangenanw raak uit den mond kslkvormiog irorden taker voorkomen en genezan door het dagalgks gebruik van het aohte K K Hof TudsrU Dr PO PP S n wV in aanmarkalijk vargroota llesKhan voor 60 cants ƒ l iO an 1 71 hetwelk gelijktijdig aangewend met Br POPP l Tmdporde of Tandpasta steeds de tanden gezond an sehoon houdt Dr POPP i Tandplomhaersal Ur FOPP s Kruiden Zeep tageu eiken buidnitslsg en voortreffelijk voor baden Venns zeep en Zoanebloemeo zeep POFP S Gekristalliseerde en Transparan filycerinfzeepen van de fijnste Toilet nn gezondheidszeapan welks ook een verwonrlerlijken witten tint te weeg brengen 0tr De namaaksals van Anatherin HoBdwatCr verwoesten de tanden binnen korten tqd JPB Dr J G POPP Weenen üepots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlëke Nommers VIJPOENTEN BINNENLAND GOUDA 19 Januari 1892 Zaken behandeld door het Kantongerecht te Gouda in 1891 Vonnisten in strafzaken wagens Openbare dronkenschap 218 Jacht en visscherijovertredingen 46 Overtredingen van Strifwetboek Provinoiale n Gemeenteverordeningen 156 Te zaraen 420 Getuigen en verrtncliten gehoord namens dan Rocliter Comraissari voor strafzaken 54 Civiele procedures 96 Verzegelingen 8 Voorzieningen in de voogdij 98 Beëedigingen van deskundigen 96 Beêedigingen voor de successie 171 Verschillende werkzaamheden niet onder de rorigen begrepen e A t jt De heet J van Leeuwen alhier Ridder van het Hftalen Kruia is in den ouderdom van 85 jaar verleden Op 66 jarigen leeftijd is te s Gravenhage overleden de luit kolonul P F Coumans op nonactl viteit gewezen directeur der Normaal Schietschool De ontslapene had een belangrijke militaire loopbaan achter zich Den Sen Juni 1854 als vrijwilliger in dienst getreden bij bet 8Bte regiment infanterie werd lig Aa de verschillende lagere rangen doorloopeii te heb ben op 20 December 1858 benoemd tot 2e luite nant bij het 4e regiment infanterie op J April 1861 iot lo luitenant on op 4 April 1870 tot kapitein FEViLLETOM UU het DuiUci xxxx 388 SM Behoedzaam en langzamerhand wijdde Theodoor ïgn zuster in alles in maar hij vond Flora sterker n moediger dan hij verwacht had Klagen en verwijten kon aan den toestand niets veranderen dat erkemle Flora terstond en een inwendige stem zeide haar dat hel van stonden aan haar plicht was den broeder in deze moeilijke dagen itrouw ter zijde te staan Op hem drukte de geheele last op hem rustte nu de verantwoordelijkheid hij moest de verwijten der bedrogen schuldeischors aanhoorau en daarbij zijn geheele kracht aan de moeilijke taak wijden om zooveel mogelijk uit de schipbreuk te redden Het was een verschrikkelijke last waaronder hg de eerste ilageit ilacht te bezwijken En slechts één porsoou kwam om hem te onderaleunen Paul Vetter die hem de hartelijkste deelneming bewees Een nieuwe balans werd opgesteld on daaruit bleek dat de positie erg maar toch niet zoo erg was als man in het eerste oogenblik gedacht bad Door de ontmaskering van den gewaanden graaf 8e klasse Den 19en October 1872 werd hij bij het departement vap oorlog gedetuobecrd on den 2den November d a v aldaar definitief werkzaam gesteld un in verband daanèede overuuplaatet bij den staf der infanterie waapa op 18 Juni 1873 zgne benoeming tot kapitein e klasse un op IB Mei 1876 lot kapitein Ie klatpe volgde Met 1 Mei 1880 werd hjj werkzaam gesteld bij da NormaalSchieischuol en iji verband daarmede overgeplaatst bg den staf dor infanterie Dpu 23 April 1885 volgde zgne benojming tot majoor en tot directeur der Normaal Sehieiachool Zgne benoeming tot luitenant kolonel geschiede bij besluit van 16 Mei 1888 Op zijn verzoek wrrd luitenantkolonel Coumans bij besluit en 26 Augustus van het afgeloopen jaar op non activiteit gestold De overledene was Ridder vw den Nederlandscben Leeuw Het Dagblad van Zuii HoUani en aOrmen Aaye schrijft omtrent den heer Coumans hot volgende Ue overledene bad ii in een schitterende carrière een grooten naam in het leger verworven mowal door xijn bok a iiib daa aU door zijn humaniteit Ook als burger blonk hg uit en wist zich de spreuk Virtus nobilitat van het Ridderkruis dat zijn borst versierde in alle opzichten waardig te toonen Met leedwezen varneerat men het overlijden van dan hoer jhr mr 1 van Akerlaken lid der Eerste Kamer De overledene die sedert 1874 voor NoordHolland zitting had was vóór dien tijd gedurende vole jaren afgevaardigde van Hoorn in de Tweede Kamer Hg behoorde tot de oude garde det liberale partg en genoot groote achting Uit Gouda schrjjfi van Soiterdam Hohenhausen was een aanzienlijke som gered ou he bankroet der firma Hackentierg en Schmidi was ook met zoo heel gevaarlgk als men vermoed hiid Voor Paul Vetter bood zich hier een prachtige gelegenheid van het noodige materiaal voorzien ging hij onvermoeid van den eenen schuldeischor naar deu anderen Theodoor door boekhouder en kassier trouw ti r zijde gestaan gaf den crediteuren van den staat van zaken een nauwkeurig verslag En zoover het zijn krachten getloogden nam Adalbert Von Adlerberg aan den arbeid deel want de eer der familie was nu openlijk ook de zijne En Fanny Wel d cbt Theo loor ook asn haar maar bet was slechts eene voorbijgaande gedachte Zooveel te grooter was zijn verrassing toen hij van de begrafenis zijns vaders terugkeorende Fanny bg zijn zuster aantrof Met tranen iu de oogen bracht Flora haar bij hem Vergeef mij dat ook ik mij aan de tijde vanvadur schaarde zeide zij ik was onbekend met ditedele hart Zoolang je door geluk omringd was konzij u niet geven nu echter de band van het nooc lotzoo zwaar op u rust opent zij haar armen Slechts God in den Hemel weet hoe zwaarhet inij werd je band af te wijzen toen je ze mgonvermoeid aanboodt fluisterde I anny Je verwijtenen klachten folterden mij ik gevoelde zelve dat iknimmer zouder je zou kurnen maar ik wilde nietnogmaals tusschen jou en je vader treden ik moest ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Er heerscht in ons pijpensladje sedert een week of drie enn niaoie ouder den werkenden stand zooals ik brt als geboron Gouwenaar nog nooit heb beleefd en die zoo hevig ia dat zij alle godsdienstige partjjen heeft aangetast tot zelfs de doleerunden en ook de katholieken met uitgesloten De oorzaak daarvan is dat alhier eene coöperatieve broodbakkerij en vorbruiksvereeniging zal worden op ericlit en dat schijnt iets te wezen wat ten hemel schreit tenminste onze eerbiedwaardigo Ter outcscke heeft eun extra nummer gratis door de gelieale stad doen verspreiden om de werklieden te waarschuwen aan zulk eune de kleine bazen vernietigende vereeniging deel te nemen hetgeen echter niet veel geiiifluenceerd schijnt te hebben want het ledental is binnen 14 dagen van 176 tot 335 geklommen en het bestuur reeds g kozen zoodat ik verwacb biunen kort er meer van te kunnen melden Om nu echter te trachten die vereeniging toch den kop in te drukken zijn onderscheidene bestuurders van veroenijfingen tot eene bijeenkomst opgeroepen en is de zaak besproke i daarna eene voorloopige commissie bcnoem l en Vrijdagavond een Bestuur teneinde een Contractanten Vereeniging dat is zeker geen coóperatiej op te richten welke den naam zal dragen van Onderling Belang Twee heeren Bestuurders zgn afgevaardigd om te Hoorn alwaar eene dergelijke vereeniging bestaat informalien in te winnen De Voorzitter die do verga eriiig dank zegde voor de eer merkte tevens op dat het Bestuur mannen vertegenwoordigde van 6 a 7 verschillende politieke richtingen en gaarne zou onderzoeken of dy Vereeniging een goed middel was om de Oooparatie te bestrijden Uit oen en ander blijkt dat nog weinigen een goed begrip van coöperatie hebbon en dat zij liever de coöperatie van gegoeden of liever kapitalisten zien dan van werklieden hetgeen duidelijk blijkt uit hot volgende vreezen dat liet je eenmaal kon berouwen aan mg je vermogen en oen benijde iswaardige positie ten offer te hebben gebracht Doch toen ik vernam boa ongelukkig je geworden waart toen kon ik niet langer weerstand bieder eii nu ben ik weder de uwa in eeuwigheid Toen Theodoor zijn kabinet weer binnentrad vond hij de broeders van Fanny die hem verzoening an tevens hun bijstand aanbodon Theodoor was bg allen die hem kenden geacht men wiit dat hij talentvol ernstig en voor zgn taak berekend was en dat hij de zwendolachtige ondernemingen zijns vaders nimmer had goedgekeurd Zoo gelukte het aan de bemoeiingen van Paul de crediteuren over te halen om door hot noodige cradiet den bodem onder de vooten van Theodoor weder te bevestigen Nog een zware slag trof hem Kapitein Von Gronau hield het na ernstig baraad voor raadzaam de papieren van waarde terug te geven daar da rechtmatige eigenaars er van liem in een proces konden wikkelen zoodra hg ze wilda verkoopon Het uas vreeselgk den vader die in het graf rustte van een onteerende misdaad beticht te zieo maar Theodoor kwam ook dieu slag te boven Vol vertrouwen overhandigde Groiiau zgn vriend de papieren en werd voor het bedrag er van als crediteur in de boeken ingeschreven Spoedig daarna werd de dubb le bruiloft van Unic