Goudsche Courant, woensdag 20 januari 1892

Hl iï f3 i T pïyy fr f 7 s 3 der stad gelegen zeer vermoedelijk inderdaad niet beantwoord aan de hygiënische eischen welke de hedeodaagsohe wetenschap aan een gesticot voor verpleging en herstel van krankzinnigen stelt Kil vochtig lugubre verpest door don slonk der riolen en zoo klein dat de armlastige patiënten ook bij slecht weer in den tuin moeten als hun zalen geschrobd worden ziedaar klachten dio ieder kan onderzoeken en gebroken die niomand kan wegstoppeii als ze bestaaü Dat de geneesheer de lijders nog kranzinuiger maakt door togon hen een vruwon sarroiiden eu spottenden toon aan te slaan dat de regenten heel lief zgu maar grieven nooit ernstig onderzoeken en dat er patiënten in het gesticht worden gehouden die er niet moer bohouren zooals sohrgfstor geduron drie maanden dat zijn beschouwingen welke mooilijKer gecontroloi rd kunnen worden Maar de schrijfster deelt nog meer mede Zij ver ekort n l dat eene opzichteres eiken morgen de arme zieken uitvloekt ui sclioldt en hun zelfs klappen toedient dat in du cellen nooit licht of luoiit kan doordringen en de verpleegde er op een stroozak op don grond moot liggen met een open raampje des winters dus in do gskoude on somtijds met vocht op den bodem dat zg dikwgls hoorde zegg n br iig II maar naar do col voordat ze begint te janken Zij vertelt verder dat oen vrouw bg de haren naar do cel word gesleept en een andere gestompt zoodat zg bloed opgaf dat de eene patient soms in plaats van schoon bedlinnen hot Vi dü van een ander krijgt omdat er niet genoeg is dat er geen nachtdienst wordt godaan dat de voeding zelfs in de lo klasse zeer slechi is en in de 3e beueden alle critiek dat ineu brieven van de patiënten aan hun verwanten achterhoudt dat patiënten 3e klasse door opzicliteressen worden geschopt on teïen elkaar opgehitst OU soms zonder schoenen of sloffen aan de voeten buiten op de plaats moeten loopen ja dat een vrouw een nacht geheel ontkleed in de col heeft iroeten doorbrengen Zijn al dio mededcolingen vaarp t Is bijna teongeloollgk om het aan te nomen in hot einde der19e eeuw in Nedoriand j Doch laat ik dan nog deze regelen mogen af sohrgven Eenige dagen voor mijn vertrek uit het gesticht zeide de oppasseres Marie V gierende van lachen en met den vinger op mg wijzende Dokter als ze er uitkomt wil zo ons in Het f uderland laten totten Ik zeiile Neen ik zal jelui niet in Het raderland iKton zatten want voor al wat ik hier gehoord gezien en ondervonden heb daarvoor zal het rog wel geen genoegzame ruimte kunnen afslaan maar als ik het geluk zal hebben om in do maatsobappg terug te koeren zal ik daarvoor een anderen weg kiezou waarop do doktor laehend in zgiie handen wrijvend zeide Jammer Marie I dat wg er wol voor zullen zorgen dat de monschen hot niet zullen gelooven Mg duukt als er van alles maar dit ééne ding waar is deze ééne uitdrukking tegeuover eene pa tiënte in een krankzinnigengesticht dan reeds wettigt dit ernstige maatregelen en naar ik hoop ook deze vry uitvoerigo bespreking van een loostaud dien men eerder in een roman van Dickens dan in onze residentie zou zoeken heliben lo bolalen wanneer tg een winstgevend berodp uitoefenen Het wetsvoorstel legen de drondensohap is heden bg I den Bijksdeg ingediend Het wetsonlwqfd is vodmamelgk gericht tegen de dronkenachan openbaren weg en in openbare lokalen fl o onver betirlgke dronkaards zullen onder voogdg gesield De pers ontvangt dit wetsontwerp mot weinig ingorfbraenheid en zegt dat hot aan de politie een madht loekeud die de slgters benadeelt Generaal Caprivi hoeft volgens de Post bij de ontvangst van afgevaardigden der Westfaalsoho ngverheid verl laard dat do graanrechton niet onherroepelijk warin vastgesteld Men moei rekening houden met met onvoorziene gobeurtenisaeii in togeiistelling met de ijechten op de voortbrengselen der nijverheid daar deze niet zoo nan onvoorziene omstandigheden bloot staaf Men wil hieruit afleiden dal Caprivi niet tou terugdeinzen voor eSo nieuwe veriagiug der graanreohjen zoo de stijging der prijzen aanhoudt Fijankrijk biedt nog sleets zijn minim imtariof van in en uitvoerrechten den Euro ioesohe staten aan maai gretige koopers vindt het niet Spanje heoft iu antwoord op de boogo Fransche invowrechten op Spaanschen wijn geweigerd vorder iets toe te geven Beide landen zullen nu van elkaars voortbrengselen de hoogste rechten heffen Een tarievenoorlog is dus uitgebroken Het is mogelgk dat tusschen Frankrijk en Zwitseriand een schikking wordt getroffen doch vriendelgk is de toon niet waarop beide regoeringon elkaar toespreken Dit blijkt o a uit de notJi door Zwits riand aan de Fransche regeering goricht Zwitserland noemt Frankrijk s eisch om dezelfde voorn ohten te bobben als Duitschland en Oostenrijk buitoiisporis Dozo beide staten hebbeu aau Zwitserland Jen belangrijke vermindering van invoerrechten verleend torwijl Frankrijk door zijn hoog minimumlarief laan te bieden niets doet In de nota wordt editor gezegd dat de regeering een tjrieveuoorlog hoopt te voorkomen door aan Frankrgk den tgd to laten het minimumtarief nog te wgzigën Italië is met Frankrijk in hondolsoorlog en ook lusschen Zwitseriand en Italië ia een tarievenstrgd goopeijd EeUi zeer vreemde geschiedenis leidde gelgk men weet tot het ontslag van den Portugeeschen minister van financiën Carvalho Zonder er zijne ambtgenooten in to kennen leende hg eeu belangrijke som aan de Poi tugeesche spoorwegmaatschappij Het sotignt dat do handelswgze van den minister alleen envorstandig was In de Cortes legde hij deter dagon eene verklaring af die diepen indruk maakte De geWeldigü moeilgkhoden waarmode Carvalho te worstelen bad waren hom te machtig geworden Het moeilijke ambt liad hg aanvaard bijna tegen wil en dank op uitdrukkelijk verlangen van hot geheele volk dat in hem den cenigen man zag die de ontreddordt geldmiddelen herstellen kon Daar men zulk ec groot vertrouwen in hem stelde ondernam hij veel bp oigen verantwooidelijkhoid Zoo ook don maatregi l betreffende de spoorwegen Op eigen gezag betaalde hg do Jnli coupon dor spoorwegen Had hg dit niet gedaan dan bad hij dus verklaarde Carvalhd nooit geld kunnen krijgen om do staatacoupon t Tu i te betalen Men gelooft algemeen dat Carvalho volkomen te goeder trouw was Hij deed wat hij kon om s lands krediet staande te houden maar t was groote onvoorzichtigheid dat hij zgne handelingen voor do andere loden der rogeoring verborgen hield Opniebw blijkt boe het thans afgetreden ministerie zwak wa door zijn geringe homogeniteit De meeningeii eb plannen der verschillende ministors konden zelden satnon gaan Een nieuw kabinet is thans gevonden Oliviera Martins neenlt de belangrgke portefeuille voor financiën Voorts zijn ook nieuw de miuisler van koloniën en marine admiraal Porreire ouitenlandscho zaken Casta Lobo en oorlog Fustado De overigen zgn staatslieden die reeds voor 20 jaren in hol ministerie zitting hadden Wellicht zal echter naar Reuter seint deze Igst o veranderingen onder aan Naar aauleiding vsn Deibler s aftreden alsscherpr cbtor deelt Ie Figaro eenige bijzondorheiloii mede van zgne voorgangers iu hot ambt dat zoo hét al niet in hooge eore is toch dogenen die het bekleoden iu da uogen van hut groote publiek tot belangwekkende personen maakt zoodat la retraite du bourreau een gebeurtenis is die als het aftreden van een Ministor besproken wordt in eeu lang artikel met een opschrift in groote kapitalen met een levensaohets en beschouwingen over de vermoodalgke aanleiding tot bot altreden Henri Samson zou lezeu wij daar de laatste der bekende beulenfamilie die ontslagen werd omd l hij hot mos dor gulUotino had verpand wfei alc Monsieur do Paria voor 1871 was de beul van Pargs nog niet zooals nu die van geheel Frankrgk opgevolgd door Heinderioh een zeer knap man zes voet lang met heldere oogou kortgeknipt grga haar korte bakkebaarden om mond en kin lorgwWi geschoren on met bedaarde manieren Hg z r uft als een deftig heer een oude kolonel in burgerkloereu Bij het vervullen van zijn ambt was hij altijd geklued in zwarten rok met witte das Na iei ore terechtstelling ging hij naar de kerk om een mis te laten lezen voor de ziel van den ter dood gebraohton misdadiger Daarna ging hij een bad nemen Hij stierf op 66 jarigoD leeftgd na 60 jaren in het vak te zijn irowoosl Zijn opvolger Nicolaas Koch zag er heel anders veel burgerlijker uit Hij was reeds op S jarigon leeftijd in het beulsvak gekomen als helper van zg n vader on toen hg in 1879 overleed had bij naar 1 hg berekende 173 menschen onthoofd Hij was j FÖsa E3ie Xcr£ iT LIJST Ivan brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand December 1891 en door tusschenkomst van het Postkantoor te Gouda terug te verkrggen A J Akkermans Breda do Kat s Gravenhage W don IJs Rotterdam J Mulder Amsterdam Mej K WessolS Amsterdam A van Gelder Rotterdam Van HAASTRECHT P Schaab Amsterdam I Van WADDINGSVEEN Stibbe Zivolle Toen liet Torige jaar de Torat buitengewoon vroeg en onvervachts was ingerallen en daardoor de verdiensten stilstonden werden da steenkolen van ƒ 0 75 tot ƒ 1 verhoogd niettegenstaande sommigen geen cent onkosten meer hadden dan toen zij ie voor ƒ 0 75 afleverden Toen werd de mindere man gedrukt door de grootere ja er was zelfs een steenkolenhandelaar hier ter plaatse die zoo menschlievtnd voor zgn minder bedeelde natuorgenooten was dat hg een tobhert die maar een half heel kon koopen 60 et daarvoor liet betalen doch die een heet geIgk kton betalen kreeg dien voor ƒ 1 Maar toen werden geen extra nommers verspreid om de tobbertjes te helpen toen gingen er geen jammerklachten op dat de nijvere werkman totaal ten prooi der armoede werd prijs gegeven maar nu nu de werkman door onderlinge spaarzaamheid wil trachten ia het hoogst noodige voor zich i n zijn gezin te vooreien nu ontziet niemand als t ware zich zelfs geen geestelijke dat kwaad te trachten af te wenden Het lust mij niet ditmaal verder daarover uit te weiden maar ik behoud mij voor zoodr ik eenige gegevens van de inrichting en werking drr Coöperatieve Broodbakkerg en Verbruiksvereeniging heb uwe lezers er mede in kennis te stellen teneinde te trachten ook op deze wgze hun maatscbappelijken toestand eenigszins te verbeteren Het gerechtshof te s Gravenbage bevestigde gisteren het vonnis der Zierikzeescbe rechtbank waarbij eene huishoudster als eigenares erkend werd van eenige efiecten welke uit de nalatenschap ran een oud heer met wien de huishoudster op trouwen had gestaan vermist en in het bezit der huishoudster gevonden werden en waaromtrent laatstgenoemde een door den ouden heer geschreven stuk pro luceerdo waarbij aan haar de bewuste effecten werden geschonken De secretaris van de Unie deelt in de Standaard mede Na de plaatsing vau de laatste lijs onzer 3de jaarcollecte voor de scholen met den Bgbel ontvingen wij de verrassende mededeeüng dat eenige vrienden te Oud lblas gecombineerd met het Lokaal Comité te Alblasserdamj mei toestemming van onzen correspondent in hunne gemeente eene Augutiatcoüecte hebbon gehouden die de som van 696Ï heeft opgebracht en waarvoor reeils eene school mat den Bijbel wordt gebouwd Hadden wij dese extra collecte kunnen noleeren dan zou het bedrag van de 13de Augustus of Uniecollecte 735 hooger geweest zijn dan de 12de Het hoofdbestuur v n deu Bond van NederUodsohe onderwijzers vestigt opnieuw de aandacht op Heiloo waar de onderwijzer A Smit die IZ jaar zgne gemeente ijverig en trouw gediend had ontslagen is omdat hij niet in het bezit was der hoofdonderwijzersakte Het hoofdbestuur roept allen onderwijzers in Nederland toe ir Weigert als één man naar zulk eene gemeente te solliciteeren In naam van het beleedigd gevoel voor wat recht en billijk is in naam van uw gevoel van eigenwaarde dat ar zich tegen moet verzetten om als koopwaar beschouwd te worden solliciteert nieti Het is thans de eerste maal dat de onderwijzers kunnen toonen wat zij voor elkanders von Hohenhausen met Werner von Buchenau en van Alma von Buchenau met kapitein von Gronau gegierd De oude heer Von Buchenau had aanvankelijk niet willen gelooven dat Hohenhausen een gevaarlijk avonturier on moordenaar geweest was maar de bewqzen waren overtuigend en diontengevolge werd Hackrftt weder in genade aangenomen De verkoop Ier kunstverzameling ging niet door en nog beden loont de oude Daniël de schatten n ziJB overleden meester Juffrouw Sanilbaupt gaf aan een jaargeld dat Unica haar aanbood de voorkeur boven de betrekking van gezelschapsjuffrouw Het proces Raimann kwam nogmaals in behandeling maar hoewel de beschuldigde van de aanklacht don matroos te hebbeu vermoord werd vrijgesproken ontving hij voor het doodschieten van Sandhaupt levenslange tuchthuisstraf en hij nam dit vonnis onverschillig op Daarentegen smaakte Bob de voldoening dat de advocatenklerk zijn trouwe raadgever die hem ten slotte verraden had nevens ham voor de balie kwam te staan en evenals hij tot een langduri e tuchthuisstraf veroordeeld werd Theodoor had in de broeders zijner brnid in Paul Vetter en Adelbort trouwen steun gevonden hij vierde na een half jaar zijn bruiloft met Panny Die van Adalbert werd uitgesteld maar niet lang want door stalen vlgt verwierf hij zich spoedig een goede positie op vasten bodem leed gevoelen Welnu laat iKe eerste maal onze verwachting niet beschamen Slechts één wachtwoord gelde thans ook voor de minimumigders solliciteert niet naar Heiloo l Voorbeelden trekken zegt het spreekwoord en als zoodanig kan het volgende dienst doen door de Tribune medegedeeld onder het opschrift Wacht u voor rechterlgke uitspraken Dr Sanders behandelde eene dame lijdende aan ingewandziekte en wel van 28 Mei tot 18 Juni 1800 waarna de patient naar allo regelen der kunst sterft De docter zendt een nota van 245 De weduwnaar vindt die rekening te boog De rechtbank is van dezelfde raeeiiing eu bepaalt het bedrag dor rekening op ƒ 180 met S pCt rente en bepaalt de kosten van partgen op ƒ 165 waarvan de weduwnaar ƒ 110 tal te betalen hebben de doktersiekening Jie de rechtbank te hoog achtte bedraagt dus nu niet ƒ 24 6 nat te veel was maar ƒ 290 en de rente Nu weten we heel goed dat het tóó verdedigd kan worden op grond vau verordeningen reglementen wetteta bepalingen enz maar het is voor onbevoordeelde raenscben nioe te verdedigen j in het belang van het algemeen zouden die verordeningen enz dan veranderd moeten worden Men zou dus eigenigk als stelregel moeten aannemen laat u bes elen of steel zelf zooali gg wilt maar houdt ieder die u lief is buiten de vingers van heu die overwegen in rechten De schade door deu brand van het Bonedicignar klooster te Fecamp veroorzaakt moet 2 000 000 francs bedragen Ër is slechts één gebouw gespaard gebleven het laboratorium in welk kelders uen goode voorraad van de welbekende Benedictijner likeur lag de liefbebliers behoeven zich dus daarvan niet te spenen gelgk ook reeds door de agentes is bekend gemaakt De brand brak uit ib de schilderswerkplaats de vlammen tastten weldra ook da kistenrankerg aan on verspreidden tich snel terwgl hel blusschingswerk zeer Iwlemmerd werd door gebrek aan water daar de aanvoerbuizen bevroren waren Een stroom brandende alcohol vloeide naar de haven en de schepen die daar lagen verkeerden een oogenblik in groot gevaar totdat het gelukte den lammenden stroom te stuiten De Benedictijner lileur is al sinds een paar eeuwen vermaard Zij dagta kent uit de 16e eeuw Het recept is afkomstig van een fienedictgner monnik broeder Beroapl die uit Italié naar bet noorden van Frankrijk kwam Omtrent de reeds door Du Cbaillu en Usoar Lenz bezochte dwergen in het Ogowe gebied West Afrika heeft de Fransche ontdekkingsreiziger Paul Crampel belangrijke schriftelijke mededoelingen godaan aan het Parijscho Aardrijkskundig Grenootschap Crampel bestempelt de dwergen die ton noorden van de Ogowe in uitgestrekte bosschen wonen net dan naam van Bagaya en zegt van hen dat zij den opperhoofden der Fan dienstbaar zgn Zg zgn aan eene nomadische levenswijze gewend en verwisselen als jagers hunne woonplaats om de vier a vijf dagen Het wild waarop zij jacht maken bestaat in hoofdzaak uit olifanten die mrt een 2 meter lange speer bevochten worden Vergeleken bij de rijzige Fan zijn do Ba aya echte dwergen zij zgu tor nauwernood half zoo groot Toch is hun lichaamsbouw over het algemeen regelmatig on bun kracht niet gering te schatten Alleen de oorschelpen zijn zoo lang dat zg op do schoudert neerhangen hetgeen hun lichaam mismaakt Dh Bagaya doen aan veelwtjverg maar hebben niettemin zelden meer dan twee vrouwen De wetten des lands zgn zeer aartsvaderlgk Afs vijandige stammen don teboorlegrond der dwergen willen verovoren toWen zij eerst recht hoe strijdbaar zg zijn Hun t al moet zeer moeilijk Ie leeren zijn en zelfs de Fan scbijuea deze niet te kunnen verstaan Toen de bokemle Engelsche tooneelspeler Toole voorstellingen in Liverpool gaf werd hij door een kellner uit hot hotel waar hg zijn intrek had genomen lastig gevallen om een vrgkaartje De kellner verzekerde Toole dat hij al zoo lang verlangd had heiD te zien spelen en dat Toole hem ontzaglijk veel genoegen zou doen hem door een vrij kaartje daartoe in de gelegenheid te stellen De tooneelspeler beduidde hem dat hij omdat de directeur hom in de winst liet doelen niet oyer vrijkaartjes te beschikken had Maar zeide hij liever dan je teleur te stellen zal ik voor je betalen Waar wil je zitten In hot parterre Goed daar heb je achttien pence De kellner nam dit dankbaar aan maar kwam er voor uit dat zijn vrouw ook zoo lang ver nngd had Toole te zien spelen en dat hg eigenlijk om haar de vrijheid had genomen een vrgkaartje te vragen waarop Toole dio zich gestreeld gevoelde don kellner gaarne nóg achttien pence gaf Den volgenden oohtend vroeg de populaire tooneelspeler die zooals hg bokonde verwachtte iets vleiends to hooreii den kellner hoe hot hem imi zgno vrouw in den schouwburg bevallen was of zg een goede plaats hadden gthad hoe tg het stuk vonden enz Om u de gulle waarheid te zeggen mgnhcer antwoordde de kelluer op een toun van Oiider ons gezegd toon ik thuis kwam met do drie shillings die u Züo goed was geweest mij te geven in mgn zak had logno vrouw zoo n lust voor dat geld naar de wassimboeldon te gaan Daar zijn we dus geweest in plaats van in don schouwburg en we hebben er veel pleizier gehad mijnheer Ik bedank u vriendelijk voor dien genoeglijken avond In de Controleur wordt do aandacht gevestigd op op een circulaire van de firma Bradens Co in effeoton Leliegracht 42 te Amsterdam In deze circulaire wordt het publiek anngeboilon op oen voorde lige gemakkelgko ed uiterst goedkoope wijze dool te nemen aan 28 trekkingen welke van 2 Januari 1892 lot en met 1 November 1893 dus in ongeveer twee jaar plaats liobbon van vijf premieloten De tirma deelt mede dat zij een inschrgving heeft geopend op gecombineerde c rlificaten die elk een twintigste deel verlegcnwoordigeu van een Servisch lol een Iialiaansoh en een Oostenrijksch Eoodo Kruislot benevens een Int Freiburg De prg van zulk een certiticaat is ƒ 4 Deze vgf loten vertegenwoordigen volgens de OmIroleur een gezaraeiilgke beurswaarde van slechts 40 ongeveer voor welke som ieder zich do vgf loten in eigendom kan anusobaffeu Do tirma Bradens Co laat het publiek echter 4 voor aandeel betalen dus 80 voor de geheola combinatie van 20 deelnemers De firma steekt dus reeds tweemaal de feitelgk waarde dezer vijf loten in don zak waartegen zq haren deelnemers gedurende 2 jaar de kans laat in 28 trekkingen misschien een prijs te winnen Bedenkt men echter dat dio kans bq al zulke premieloten als een tot duizend staat zoo begrijpt men licht dat ilien zich geen al la hooge illusion behoeft te maken Wanneer men volgons de Controleur de vgf bedoelde promiloten ter beurze laat koopen en ze beleent tegen 6 pet met f 4 over twee jaar aan interest t betalen een klein surplus bovendien voor commissie kan men zelf eigenaar bigven van de vgf loten dio hun volle waarde behouden tot den laatstan dag der trekking en blijft dus ook de volle kans op de prijzen in hun geheel Zonder eonigen twijfel zegt rf Controleur verstaan de hoeren fi en Co dat kunstje ook zg koopen dus laat ons zeggen voor elke 20 deelnemers die zich aanmelden vijf stuks loten op belèening betalen daarvoor 4 interest in 2 jaar doch trekken daarentegen van hunne afnemers die voor een twintigste gedeelte aan de kansrekening mogen meedoen tachtig gulden zouder dus één cent te moeten uitgeven is dit een operatie die gezegde firma minstens 70 netto winst laat op elke vgf loten welke lij aldua combineert £ n dat spelletje herhaalt ze steeds met dnzelfde uitkomst als weer 20 nieuwe deeln fners een nieuwe combinatie noodig maken Het blad waarschuwt daarom voor deelneming aan deze zaak en besluit dan Aannemende zelfs dat de geheele operatie van de heerrn Bradens Co eerlijk en ter goeder trouw gebeurt zou tnoggrootelijks verkeerd zijn een hnuraandeel te nomen in loten die men bg een gelijke combinatie voor de helft der totaal som geheel in eigendom kan beiitlen Uit den Haag schrijft men aan het Nieumt v d Doff over eene brochure die voor 25 centen te koop is en een zaak behandelt van publiek belang het krankzinnigengesticht te s Gravenhage waarin niet alleen bgua ieder wordt opgesloten die in s Hage in zijne verstandelijke vermogens ernstig wordt gekrenk maar maarin ook van gemeentewege alle minvermogende Igders San ziolsziekto worden geplaatst Daaraan ontleenen wij het volgende dit bo je is een verhaal van de ervaringen in genoemd gesticht opgedaan door Mevr de Wed Stuten geb te iempt die er in word opgenomen wegens zware melancholie van September 1889 tot Februari 1890 en daarna andermaal van 24 Juli tot het laatst van October doch sedert ongeveer 1 Augustus toon zg volgons haar uitvoerig verhaal uit een hevige crisis geheel hersteld opkwam in normalen geestestoestand Do feiten die zg mededeelt zijn gedeeltelgk op de eenvoudigste wijze te controleeren en reeds a priori waarschijnlijk juist to noemen o a wat betreft bot gebouw dat iu een der oudste achterbuurten getrouwd vader van acht kinderen en in zijn gezin een echte a gateau die met zich liet eoller I gn vrouw was zeer trotsch op zijn talent Men dan h I i lo zij dio beter werkt Deibier dio vroeger assistent was eerst van Heinderieh jaarna van Boch was ook gehuwd Hij had oen zoon en eene lieve dochter dio op l7 jarigen eoftijd stierf De sm rt over haar verlies kon dê beul mot te boven komen Bulteolandscli Overzicht Het stoffelijk overschot van den hertog van Clarence zal Wooiisdagoehtend van Sandringham naar Datchei bij Windsor worden vervoerd De bijzetting in de Koninklijke Kapel zal te ongeveer drie uur plaats hebben Do ganeesheoron hebben koningin Victoria ververboden Osborne te verlaten Gooii der prinsessen zal bij de bografenispleclitigheid tegenwoordig zijn Prins George van Wales die thans erfprins gewordou is in Engeland is hot zwijjjende lid der koninklijke familie Nog nooit ia melding gemaakt van eene redevoering door hem gehouden Maar in gezelschap is hij onderhoudend en toont hij zich bartolgk en oprecht Men heeft wel eens bowoerd dat het leven als zeeollicier hem tegenstaat maar men zou ongaarne zien dat de jonge prins reeds nu den aciieven dienst verliet Do begrafenis van kardinaal Mimuing is vastgepteld op Donderdag 21 dezer De lijkmis zal gehouden worden in de Brompton oratory alhier dnarna zal het stoffelgk overschot op het kerkhof ter aarde worden besteld Do lijkrede zal worden uitgesproken door Headley den bisschop van Newport Over do verandering van Khedive hebben de Ëngehche bladen hun gevoelen gezegd en laten voor t oogenblik de Egyptische quaestie rusten Trouwens do ziekto en do dood van den Erfprins heeft in do laatsto dagen al hun aandacht iu beslag genomen Het sehgnt dat èn Frankrijk èn Rusland nog oen poging hebben gedaan bg de Porie om bg deze gelegenheid Engeland te nopen oen termijn te bepalen voor de ontruiming van Egypte De Porto wel wetend dat do Mogeudbeden t toch niet eens zouden worden eu vreezend voor standjes waarvan zij ouder gewoonte hot geli zou moeten betalen maakte echter zooveel spoeti met de erkenning van den nieuwen Khedive dat l rankrgk on Rusland met bun raadgevingen te laat kwamon er was nu niets meer aan Ie doen Dat de tegenstanders van Eugiland het land hebben over dozen afloop bemerkt men duidelijk aan de Nord Het officieuse Russische blad meent dat het ministerle Salisbury zich wel tweemaal zal bedookon voor hg t program der conservatieve bladen ten opzichte van Egypte overne mt Do conservatieven wenschen van de tgdelijke bezetting een ge esligderi toestand ie maken die onvereenigbaar zou zijn met de vroegere afspraken van Engeland mot Turkije en Europa Volgons de Nord is er tegenspraak in do rooskleuriüo scbildorg door d ükigeUcbe pers van de ontwikkeling van het herboren Eirypte en do voorgestelde godragslgn De spookgestalte van den Mahdi is verbleekt eu de mogelijke invallen van de Derwischen kunnen geen oriistiir gevaar meer opb veren De fingelschen schgnen Fgypto tegen zichzelf te willen verdedigen en Khedive Abbas Ie willen verlagen tot het spelen van een rol gelijk aan do inlaiidsche vorsten in Engelsch Indie werd opgelegd De halstarrigheid dor Eogelsohin kan alleen ten gevolge hebben dat het vraagstuk der ontruiming spoediger tot oplossing lat worden gebracht niet Frankrgk is de groote tegenstander van Engeland in Egypte maar wel Turkge en met Turkije de geheele Muzulmanscho wereld de Sultan zal uooit een land opgeven dat voor den Islam bijna gelijke beteekenis heeft als Arabië Do nieuwe Khedive hoeft intussclien Zaterdag zgn intocht gedaan in de hoofdstad Kairo Prins Abbas begaf zich van het spoorstation naar het Abdinpaleit voor welk fobouw in togenwoordiaheid van een groot aantal troepen de brief van den Grootviiior hojideniie kennisgeving der benoeming van Abbas tot Khedive werd voorgelezon Daarop volgde de receptie van het corps diplomatique on de MinistersEeu groote volksmenigte was natuurIgk tegenwoordig Het ontwerp der Doitache schoolwet bigft der pers voedsel tot polemiek geven Men zegt dat twee ministers in deu laataten ministerraad zieb krachtig tegen hot ontwerp hebben verklaard De nieuwe wet op de bolnstinli naar hot ickoraen treft zonder onscheid do in Pruisen verbiijfhoudende vreemdelingen Verscheidene Fngelsclicn en Amerikanen die te Boriijn hunne studiën voltooien hebben hot plan opgevat zich te Uresdon of Leipzig to jVestigen waar de vreemdelingen slechts belastiugen