Goudsche Courant, woensdag 20 januari 1892

Donderdag 21 Januari 189d o 4738 GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiön kan gesohieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Stoomboot Reederij Maas IJfssel De Stoomboot OUDERKERK a d IJSSEL zal voortaan des DOKDERDAQS van Q O ïï D A vertrekken ten 11 ure in plaats van 12 ure DB DIRECTIE De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Aart 10 JaraB Aaar Prafi toafapaat aa aaabavolaa i Genees Pnllr R Vlrehow svija T Gletl MOndMn l t I Beclam Laipiig m T Nussbftum a I Hertz Amtordam T Korczynskl Brandt XlauMnburg bij storingen In de kwalea ailavar laat tm saai B IPilR i baljan tracan atoelrans ToartAnranAa varatospiiif KflilSlRudi Toortkomendc onieiteldh d D o o I fcaofdpljB dalM Miiiji Miiiji Uchaid baaanwdhald kortadam Icbald rabrak aan aatlnat aaa I CzwltmMli i llleii Ddeiiilp iheker K ie bard Braadt ordea om bar aa hla warUaff daorvraawaa faaiaa lafaBvoMa b ilJn m varkiaaen borea tabarp warkeada Zoatan Blttanratar Droppala Maafiala aaa IW Om zich by den aankoop te beschermen ir ei a nair maakte preparaten raire nao In de apotheken iteedi naar de alleen echte SSwftafjrarhC l llleii nn den Apotheker RIehard Brandt Pry per dooi met g ebruik an fj lü f 7o Cem i en I ite mtnwkturip er op dut liet lilerbowen afifedi ukti door de wet tM herrnde hHOdtliiiKrk of ttiUot hct witte kraU op het ronde veld en de handteckenins Kohd Brandt zich op ieder doo j l e in ii iW Hoofd de pot F £ i n Hanten KoJff te Bitfterdam W Van ZEVENHUIZEN Brink Dalfsen Gouda ii Januari 1893 De Directeur van het Poatkoutoor I VOKSTKR iPËTROLHUMi OTEpi GK van de Makelaar fCanlzlaar Schalkwijk 3e ItoUerdaiii De ma k waa hed lOnveranderfij Loco Tankfust J j If J nuari leverini ƒ fl 85 Februari levering ƒ 7 40 part levorinft 7U5 April Mei Junien JnliSlevering ƒ 7 10 Aaglstus ievurins ƒ 7 16 SeptemJbef October Novoipber n December levering ƒ 7 25 33 St4atfi4oténj ee ICJaslje Trukking vau Dinsdag 19 j nuail I JJo io34 1601 17J63 ƒ 1000 i No 4766 10688 1278 12825 13659 i 400 9 97f 2202 7071 12770 135 12 Usip 1 647 lis 5748 8897 ISÓÏÏI 16064sl 19581i Nb 841 ƒ 10 Prgien tan 70 4607 B379 8118 10294 135 7 l 6379i1l 12p ilO 5482 8287 1Q434 13OT2 15431 146 3768 5525 8318 10595 13m6 15475 SUO 2771 5566 8352 10608 138 5 IS S 671 306i 96 865 3091 6001 892 3148 6055 936 3182 6097 963 3216 6184 1067 3774 6326 1221 87 7 6S61 1840 4194 1879 4258 1393 4396 6426 1499 4458 6616 1487 4545 6786 1489 4677 7002 1617 4695 7124 1753 4696 7261 1936 4725 7432 2225 4770 7608 2267 4778 7717 2S62 5052 7761 16498 19257 16606 19501 16638 19723 16652 19739 16693 19984 im 2809 5627 8464 10803 139 7 16579 478 2902k932 8514 10812 13992 isbs 6U 3046 5940 8612 10855 14002 16109 Ii84l7 641 306$ IJ5946 869 1 105 14026 iai6 18666 8764 11166 14065 16192 1 8899 8853 11546 14119 16212 18933 8907 11619 14136 16235 190a8 936 U691 142Ó0 16411 19172 kgiO 117 6 14382 16462 19218 8972 11743 14485 8999 11858 14581 6366 9010 U906 14694 6406 9027 11934 14806 9240 12162 14840 12209 14924 16715 20111 9317 12306 14992 16812 20298 12538 15019 16885 20364 12595 16051 16989 20460 9792 13696 15118 17028 20729 9842 12637 15197 17177 207489850 12659 15225 17215 207549863 1 970 15229 17325 20890 9880 13002 1629 17420 20951 2454 5314 7838 10003 13044 15321 17531 20972 2473 5324 7958 10257 Burgeriyke Stand GEROREN 16 Jin Mitlhiji Fmlui oyderi A Spiering en fi Sliufirrluid AllegoDfla t etronrlla ouden A TiQ LeeQweD ea P Loypen BsstiuD oudere H OtERLKOEN 16 Jen A dro Oudeo ed J de Brain 67 S M IM 70 J 17 M atliedd ed G P Sebedd 64 j 10 m H E Boer 6i j 18 J E 1 tin Straeten Sm J ia Leeowen B4 j 11m K SliDODie 4 J U m J ea der Horet 4 m K de Haio 50 j 19 J S Koorevur 4 j ADVERTENTIEN HedeD overleed na een kortstondig Igden na voorzien te zgn van de B H Sacramenten onze geliefde Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader JOeA NNES vam LEEUWEN in den oaderdom van 85 jaren Dit aller naam Do Wed A M V LEEUWENVAN VlLZEN Gouda 18 Jannari 92 Heden overleed na eene ongesteldheid van slechts enkele dagen onze geliefde Zoster en Behnwdzoster MejoïFroaw JOHANNA SUSANNA KOOREVAAE in den ouderdom van 49 jaar O A KOOBEVAAR A VAN UVEN Gouda 19 Januari 1892 Gouda Snelpersdruk van A Beinkiian fc Zoon Heden overleed onze geliefde Moeder MARIA WILHELMINA SCHADD in den ouderdom van 64 jaren welke door ons diep betreurd wordt t Q F K SCHADD W C J 8UHADÜ Gouda 17 Jan 1892 Beden overleed in den ouderdom van vjjf en vijftig jaren mijn geliefde Echtgenoot de Beer P F CÜUMANS Ridder in de Orde Vaiy deu Nederlandschen Leeuw LuitenantKolonel der Infanterie Wed P F C0UMAN8 gQb IJZKNDOOEN i ravenhr e 18 Januari 1892 3 Voor de vele bewjjzen Bn deelneming viDgen zoo van buiten als in de stad bg he pVeriyden van onze geliefde MoederJ BehullM hullMen Grootmoeder Mejuffrouw de Wedi y e vA f DILLEN geb tevkns bet igen wy oi ien haitelüken danl f Uitallel naam W 4 A Ho i BètAdark 20 Januari 1862 verte NMien in MêjBtnAen on BuitenlandHche Courtititen worden dadetyk Dpgezqnden door het AdverUhtieUureau van A BUINEMAN en zoom te Gouda FRANSCEE STOOSVEHVERU Cheniisctie ea 2witser$c e Wasscberij Gabreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbelmer Kotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen bameskleedingstakken ook alle soorten Meubelen LedikaotgordÜDen Taielkleeden Trgpen met meuwe patronen geperst Kwasten Gamitnivta Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kennen in elkander bijven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannfo in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN 08 Az Kleiweg A No 13 De ondergeieekende vraagt beleefd aan zjjne geachte stadgeuooten of het Vleesch wat zijj l Vrijdag en Zaterdag van de RijksAmbte naren gehad hebben naar genoegen is geweest zoo ja blgf ik mü voortdurend d uwegunst aanbevelen daar de Os van mg afkomstig wad UEd DieUar S DE JONG Vleesch houwer I Lange Tieadeweg D 7 1 Eeltkttobbelti Hoornvllen Hmdeelt Wratten enz wordeu in 7 i 8 djjl n tiJd gehell verwijderd zouder de minste pjjn t e veroonaken ook zelfs niet op de gfl ligste hnij PnjK Pér flaeon met penned fO et AlUén i At bö B SCHOL fBN Coiffeur Eiseh de handteekening ven A v TU JLL t j I H H Broodbakker if Er biedt zich aan een f linke Sakkersknedit Voor N00üH ULP of voor VAST T bevr Fluweelenjiingel U 626 Gouda Stéllwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na vuorschrift van den kon Universiteits Prot Oehm Hofirad Dr Hliriess Bonn hebben g crt 50 Jaren als rerzachtend middel t en hoesten heeschbeid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelen wardig een bonbon te gebruiken o a h t t t k t rnbU k JM Mkar warkamd oawbaAaUJk ila4eL a fvMH dMri rMDr ▼ Freriehs awnjn t ▼ SeanZOnl WOnburg C Wltt Copanhaa I a Zdekaner etPMMvburg SoederstAdt k mw Lambl Wm cimu a n ForSteF Birmingham Qnderbuiks organen Verpakking Qeele pakjes 26 oent Alom verkrijgbaar De nitgare dezer Cobrant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr B per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ilzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND OOUD 20 Jsnaari IS92 B j koninklijk besluit zyn benoemd de roorzltters en burgerlyke leden en hunne pluaiavervnngeri in de ondenoheidene uiilitierailen voor de lichting der D tion le militie rnn 1S92 In het Sde militie diitriot Prorinoie Zuid Holland U benoemd tot voorzitter Mr A A van Bergen Uzeniloorn lid der Prov Stnton tol zyn plaataverTsuger L M de Laat de Kanter lid der Prov Staten Door de Botterdamsohe rechtbank ie F H sjouwer te Gonda beklaagd geweest van verduistering van S duiven die bq hem waren komen aanvliegen ontalagen van alle rechtsvervolging daar uit het feit Zooals bet bg dagvaarding is teu laste gelegd niet bigkt dat beklaagde de wetenschap bezat dnt hetgeen h zieb toeeigecde het elgendoia wat van een ander Uit Gouds schrijft men aan De Tgd het volgende In de R K Leemreeniginy alhier word Zondag een komisohe lezing gehouden door den heer J A Hesker van Rotterdam De leden en hun dames waren in grooton geiale opgekomen vertrouwende dat hun een paar recht geiioegelgke uren wachtten Sn zoo waa het ook Nadat Ie geachte spreker in eeo allerkoddigste inleiding had verklaard dat hy den lachlust tier aanwezige heeren en dames eenigf oogenblikken wenechte op te wekken en gaande Ie houden schetste hij in keurige taal en met een onberispelijke voordracht enkele recht amusante tafreelen uit hel huwelgkaleven Herhaaldelijk werd de heer Hesker door teekenen van algemeeue vrooIqkheid onderbroken en vooral na de pauze toen een Botterdamsche hospita met echt Koiterdamsch FEVILLETO Uil het Rtfelêcü 1 Bridget Bridget I roept do jonge meesteres De tem klinkt angstig genoeg om de oude vrouw een weinig vlugger dan hare gewoonte is van de keuken naar de kamer te doen loopen Wat is er aan de hand zegt ze en kijkiinde raime kamer waar bg het raam een slank kinderlijk meisje staal Iets verschrikkelijks Kom eens hieri en zij wenkt haastig de oude vrouw zonder de uogen vnn het raam af te wenden Haast je dan toch wat Kijk daar eens Wat is dal Een man geloof ik een man dio gekwetst is t Heeft er veel van zegt de oude vrouw en brengt de hand boven t oog om in de toenemende duisternis van dien November avond iets to onderacheiden Wat zou hem schelen Bridget Ik weel het niet Maar hij ziel er slecht uil al doet iel Hij had dezen weg met fnoelon nemen zegt miss Mc Dormol bezorgd Met al die moerassen dialect ten tooneele werd gevoerd kostte het oud en jong moeite om niet schier onophoudelijk te schateren De heer Mi eker had volkomen succes gooo wonder dus dal een daverenil applaus volgde toen de voorzitter der Veruenijring den spreker liad gecomplimeuleerd hierbij vooral W zende op deu weldadigen invloed die in een t jd waarin ten gevolge der heersohende ziekte zooveel naars tot ilroefgeostigheid stomt zijn frissche gezonde humor moest oefenen op hel gemoed der toehoorders Aan den te Berkenwoude gestalioneerden rijksveldwaohler Struijk van Bergen is het in den morgen vnii 18 Januari mogen gelukken nadat hg den geheelen nacht op de loer had gelegen 6 J G te Bergambacht op heeter daad te belrappen met drie wiUlstrikken en twee groots hazen die in beslag werden genomeu Niettegenstaande de vele aanvragen van vrouwelijk rifauilMl eii Mtk p l s ti ittj gde staataspoorwegmaalschappij is duor de directie bepaald dat aan het thans in dienst zijnde korps vrouwelijke ambtenaren voorloopig geen uitbreiding zal wordeu gegeven Voornamelijk het groote aantal mannelijke personen dat zich voor het surnumerairs examen aanmeldt heeft tot dit besluit aanleiding gegeven OP Maandag is te Amsterdam namens de regelingscommissie van hel Sociaal Congres onder leiding van den voorzitter eene vergadering gehouden ter constitueering van de Patroonsvereeniging tol welker oprichting in de dagen van hel congres door bolanghebbeiiilen besloten is De statuten voor deze Vereeniging zijn tlians vastgesteld Beo begluur van twaalf leden is gekozen bestaande U t de heeren daar en di o Bridget I zag je dal Hij viel er bijna in jyDe duivel mag hem halen dat hij u zoo n schrik aanjaagt zegt Briilgel boos En de bemel moge hem zooveel sezond verstaotl schenken dat hij voortaan in dit jaargetijde geen koude modderbaden komt gebruiken rJe geeft toch ook nergens om Bridget zegt hare jonge meesteres en kgkt haar nijdig aan behalve Behalve om u lieveling I zegt de oude gelrouwe geval en toen begonnen meesteres en dienstmaagd te lachen Bij mijn ziel I hjj zal daar den heelen nacht blijten als tenminste de volgende morgen hem niet 1 in de andere wereld vindt zegt de oude vrouw i die weer is gaan kijken n ar de gestalte die op eenigen afstand den weg door het moeras tracht te vinden Bridget is een knap oudje met snoeuwivil haar Hare kleeding is die van eene lersclie boerin De streek hier is hem blijkbaar onbekend Het is wel het gevaarlijkst moeras uit den omtrek Vindt ge niet Bridget dat we iemand moesten j sturen om hem te helpen Als u mij maar niet bedoelt Ik zou niet welen jwie u kunt sturen want zooals u zelf weet op i Palsy valt niet Ie n kenen En bovendien Goede hemel miss zag u dat De man in t moeras schijnt ondanks zijn gektvet sten arm zich wanhopig la weer te stellen Hel I ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 C ten iedere regel meer 10 Centen GROOVE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdrertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschflnt A E van Kempen te Luiden fabrikant van gouden on zilveren werken J A Wormser te Amsterdam uitgever H vap Dijk te Utrecht timmerman W Hovy ie Amsterdam bierbrouwer H Waller te Amsterdam J G van Schaardenburg te Dordrecht rijstpclmolenaar H Groenewegen Ie Amsterdam bloemist A W Schippers te Vlaardingen reeder j t J Knottenbelt Ie Barneveld landbouwer A van Namen Hzn te Zwijndreebl koopman D Schut ta Amsliirdom aannemer en J Dicgemans Ie Middelburg landbouwer Dit bestuur treedt op de eerste jaarvergadering geheel af Inmiddels zal rechtspersoonlijkheid worden aangevraagd en de patroon zullen in de gelegenheid worden gestelil zich aan tesli iten De statuten hopen we morgen mede tedoelen Ue grondslag der Vereenigiug is die vanhet congres iSU De peDsioenquaestie van den oud commandant der Amslerdamsche brandweer den heer Van Moock zal eerstdaags voor deu rechter worden behandeld Do beer Van Moock wofdt ter zijde gestaan door mr Paap De vraag waarover het gaat is deze of de gemeente Amsterd im in haar pensioenverordeuing aan haar nmbteoaren recht ge ft op zekere voorwaarden en zoo ja of men wanneer men alhier door een eervol ontslag de vervulling dior voorwaarden onmogelijk maakt dan niet gehouden is tot da uitkeering van eene schadeloosstelling De heer Henri de Parville citeert in zijn wetenschappelijk overzicht in het Journal de Débata eenige aanleekeningen van een burger van Parijs die onder Karel VI en Karel VII eene epidemie beschrgft waarvan de verschijnselen veel overeenkomen met die der influenza Anno 1427 Idem omstreeks dezen tgd ongeveer veertien dagen voor St Remigius l October sloeg een verpeste lucht neer waaruit een zeer em noodlot dat hem ia die gevaarlijke massa water en sponzigen grond heeft gevoerd kan hem niet ontmoedigen Terwijl de twee vrouwen die hem ademloos gadeslaan reeds wanhoopten doet hij eene laatste poging en van een vast stukje veen waarop hij te tand komt springt hij op den vasten grond aan dea anderen kant Deze laatste krachtsinspanning achiJDt hem echter uitgeput te hebben Hij waggelt meer dan hij gaat naar het huis Nu hij dichterbg komt kan het meisje opmerken hoe vreeselgk slecht hij er uitziet Zij werpt plotseling do ouderwctsche uitslaande ramen opm en springt zonder te letten op de betoogingen van de oude dienstmeid op het gras beneden Eea paar minuten en ze staal naast den vreemdeling t U is gewond mijnheer Leun maar op mij O we hebben gezien hoe u dat vreeselijke moeras door kwaaml en een oogenblik waren we zelfs bang Maar nu is u in veiligheid Wilt u binneukoraen Uw arm is geloof ik Gebroken zegt de jonge man met een zenuwachtig lachje 0 dal hoop ik toch niet Gekneusd misschien maar niet gebroken Zóó loopt ee nu gemakkelijker Ltun maar goed op mg l hindert me tolslrekl niet en O u moet niet flauw vallen Hola Palsy 1 Patsy I dii roept zg tot het mannetje voor tlles den palfreiiier tuuiraan huisknecht tlio haastig naar haor toe k ml loupen Pak hem aan 1 Hij 13 zoo vreeselgk zwaar