Goudsche Courant, donderdag 21 januari 1892

I m stige ziekls ontstond tht Dando genaamd dio nismand kon ontsfaan Haar verloop was als volgt Zq begon in de nieren en in de schouders en wie werd aangetast gsl oofde aan niersteen te lyden zoo gruwelijk was ds p n En dan werd men door een sterke rilling geschud an was men wel 8 10 of 15 dagen zander dat men eten drinkei en shipeu kon de een meer de auder minder dan begon men zoo Treeselgk te hoesten dat men in de kerk den predikant niet kon verstaan zoo n leven was er door al dat lioesten Idem dit duurde tot na Allerheiligen nog wel 14 dagen £ n er was niemand iran of vrouw die niet voortdurend een geschonden mond had of een rooden neus alleen van hot snuiten en wanneer men elkaar tegenkwam was de eerste vraag Hebt gij de Dando al gehad Zei iemand neen dan antwoordde moo terstond ffXeeui u dan maar in acht dat ge ook niet nog uw aandeel krijgt En waarlijk men loog niet want er waren weinigen groot of klein vrouw of kind die niet gedurende eeuigeu lijd altgd maar moesten snuiven hoesten of rillen Ill He Namrteher waidt een brief aangehaald vaU 1782 waarin de schrijver zegt Dezen morgen opstaande vind ik mij bezet met de ziekte van demode la gripe zijnde myn borst heeiybezet en ik zoo loom en pqulgk dat u de armen 4 tast niet kan opbeuren heb er toch nog eventjes alles van gezien dooreen kier van de deur der aiidero kamer Overheerlijk I Eeoht kinderlijk naïef Op die wgza is t zalig zelfs voor een koningin der Nederlanden om een kind nog te zgn Groene aojelieran trokkeu otiïangs in de Parijsche Halles de aandacht Bg onderzoek is gebleken dat voor eenigen tijd eene vrouw bezig kuntbloemente kleuren bij ongeluk groene verfstof liet vallen ineen kan met witte anjelieren en tot hare verbazingzag zij na eenigen tijd hoe de bloemen zich van lieverlede groen kleurden en even frisoh en geurig bleven Aan het gemeentelijk laboratoruim heeft doGirard nu allerlei bloemen op verschillende wijzeweten te kleuren groen violet eu rose dit laatsteo a met luohsine en groenachtig blauw Voor deze laatste kleur gebruikte hij tetratnethylparadiakidophenylorthoxiphenylméthane Hij stelt zichnu voor proevon te nemen met inspuitingen ingroeiende planten en verwacht daarvan nog veel vurrossender uitkomsten ü C Het Bijks geroohtshof te Leipzig heeft in hoogste instantie uitspraak gedaan in de disciplinaire zaak der Berlijnsche advocaten Cussmanii en llallien die in het beruchte proces van hel echt Heiuze door het drinken van champagne gedurende de terechtzitting eu andere ocbetumelgke handelingen van zich hadden doen spreken De eisch om hen als advocaten te schriippuu isafgeivezen maar evenals in eerste instantie is hun eeu scherpe vermaning toegediend met verhooging ilcr opgelegde boele tot 1000 mark voor dr Cossinunn en 500 mark voor B illien Over het lieluiigrgksle punt echter de vraag of een advocaat zijn client in een strafproces mag aanraden geen antwoord te geven op de h tu door den rechter gestelde vragen is bij deze gelegenheid geeue principieele beslissing gevullfn het Hof te Leipzig heeft die zaak tur zijde gelaten rnet dr opmerking dat de heeren Cosaiuann eu Ballien zich m dit opzicht hadden verautivoord Men weet dat de houdi ig der advocaten in dit proces de aanleiding was tot de bekende aanschrijving van den keizer eenigen maanden gefeden Buitt nlamiscti Overzicht Gisleron stormachtige zitting der I ronsche Kamer Naar aanleiding dor weigering an Preyoinet om op een interpellatie van don Boulangist Laur te antwoorden voer deze tegen de Regeering uit en beweerde dat die reeds lang door de openbare meening is gebrandmerkt De minister Constiins werd nu zoo driftig dat hij op Laur toeschoot en hem een klap in t gezicht gaf Hel tumult werd nu onbschrijfelgk groot Men deed de tribu les voor hel puliliek en die voor de pers ontruimen maar do argttvsardigdeii verlieten de zaal niet Bij de hervatting der zitting zeide de minister Constnns dat ieder licht zou kunnen liogrijpen hoe het inogelgk nas dat bg zich door zijne drift had laten raedesloepeo en aldus in den eerbied jegens do Kamer was to kort gekomen Sedert 17 jaren voegde hij er bij behoefde hij nimmer tot de orde geroepen te worden Hij vroeg vorsohooniug wegens het storen der beraadslagingen doch er waren oogcublikken dat men onmogelgk zgno koelbloedigheid kon bewaren De pi ealalile quaestie over de interpoUatie Lesonne werd met 338 tegen 44 stemmen aangenomen en de zitting onder betrekkelijke kalmte tot Donderdag verdaagil In de couloirs vroeg men zich af of de heer Constans als minister zou aftreden Wat het geval betreft waarin de minister zich geplaatst ziel nainulgk uit het oogpuni vat tucht hiervan is geen preoodrnt bekoud Hot reglement der Kamer voorzie allpen in het geval dat een afgevaardigile zich schuldig mankt aiin een vergrgp in het af osloten deel der vergaderzaal Het bnrfau zou den quaestorgeneraal van het gebeurde kennis moeten geven maar de heer Constans is geen afgevaardigde Het bured iadan ook bieengekomen om over de zaak to beraadslagen en heeft als zijn gevoelen te kennen gegeven dat het reglement niet op den heer Jonstans van toepassing is en dat niut aan den qn aestorgeneraal bericht zal u orden gezonden Da Oostenrijksohe l atner beeft met 254 legen 42 stemtneti de handelatractaten fnet Belgié Zwitserland en Duitychland aangenomen verder dat met Italié I hetwelk 211 stemmen verwierf tegen 88 I Te brussol werd weer een groote vergadering gehouden van handelaars en fabrikanten om te spreken over hel handelsverdrag met Duilsohland Ongdvoér dertig takken van ngverheid waren vertegenwoordigd De heer Strauss uit Antwerpen wees op bet gevaar dat België dreigt zou men het tioodlotlfg vüMtapoor vau Frankrijk ging volgen Wanneer het verdrag met Duitschtand afspringt zeide hij 1 I l l l i XT De Haagsche briefschryver er ank Ct laat zich in de volgende weinig vleiende bewoordingen uit over het Zeebad Loosduinen Het is voor d aandeelhouders eener uaamlooze vennootschap en in t algemeen voor allen die eene of andere onderneming op t getouw zetten steeds een begrijpelijke wensch nat de nieuwe zaak eene vlucht zal nomen Dien wensch zullen ook de aandeelhouders van het Zeebad Loosduinen die in de zeer verre toekomst gevuarl ke en dreigende concurrentie van Scheveningen wel hebben gekoesterd maar nu is alles geheel en al mis want wat men vau de Maatschappij verwachtte en hoopte is daan door mijnheer den directear en dat is gewoonlgk geen voordeelige zaak voor eene Maalschappij Commissarissen van voo t noemd zeebad hebben namelijk hunnen directeur zijnde thans zouder bekende woonplaats in die betrekking geschorst en geven van deze aangename tij ing aan hunne aandeelhouders en het gansche publiuk bij advertentie in de dagbladen kennis Met andere woorden de fraaie en groote koperen plaat welke eeiie woning in een der noordwestelijke stralen van s Gravenhage tot kantoor van het Zeebad Loosduinen proclameenie is door den met de Noorderzou vertrokken directeur zóó danig en danig gepoelst dat ze vooreerst wel niet onder poetsers handen zal behoeven te komen Ik wret niet waar de aamleelhouders van deze Scheveningen met een zekeren schoon nog verwijderden ondergang bedreigende Maatschappij gevestigd jjn ilocb rermoetl niet dat er veel Hag naais ouder fijn Nirt wegens dat concurreorend karakter want waar t eene zaak van geldbelegging geldt houden evenals bij t spel trouwens er is meer overeenkomst tuischen spel en geldbelegging alle betrekkingen op en zwijgt zelfs de liefde tot zijn stad die ieder aangeboren is tegenover de kans om desnoods ten koste van dat object der liefde dubbeltjes te verdienen Maar de Hagenaars zullen zich wel van deelneming in die Loosduiimho adlc oiithuudeu Men schrijft aan de AmtterdamTner Do regeering staat gereed om hel getal llijks opvoediügsgostiohten van twee up drie te brengen en niemand der zake kundig zal willen beweren dat deze tnaatregel overbudig is Immers zuowel te de Kruisberg als te Alkmaar vindt men 20U a 250 jongens dio moeten worden opgevoed dat wil zeggen ilie tal van onhebbelijkheden eu oiideugilen moeten af en tluarentegiitji de noodige liekwaamhudt ii eu deugden moeten aanleeren onder één dak en houdt men nu in het oog dat bg een zóó groot aantal verpleegden een evenredig groot getal bewaarders dienflt doet dat die bewaarders uit den aard hunner vorming schier zonder uitzondering al zeer weinig geschiktheid bezitten uin als opvoerders op to treden tiat de jongens desniettegenstaande dat voor verreweg hot grootste deel van ileti dag aan hunne zorgen zijn toevertrouwd dan vraagt men zich onwillekeurig af hoe het mogelijk is ilat eene regeering die van opvoedings gesticbten spreekt al niet lang heeft iugozion dut de mogelijk gi ede resultaten door genoemde inrichtingen opgeleterd allerminst te danken zgn nan het systeem door haar gevolgd dat geheel iu afwijking van de meest elementaire begrippen gver piicilagogi k eeni groot aantal als bedorven gesignaleerde knapen bijcendrgft aan het hoofd er vau veelal een oud gedienile of adtninistnitief persoon plaatst hem personen toevoegt als hoven bedoeld eu den onderwgzer den aangewezen man lol Igilen kiveeken en opvoeden eene zeer ondergeschikte rol toebedeelt De waarlreid is dun uok dat in onze Rijks opvoedingsgestiobtaii de zaakji gaande worden gehouden men neeipt er op men ontslaat men administreert en allerminst n de ambtsparen mag het geweten worden t da retdltateu ur verkregen zooveel te wenschto varhlteD de meesten bunher hoe geêthikt vpor ietii anders zgn voor de taak daar verbeteren eti opvoeden van vei iraafloosdeu niet zelded diep gezonketien alleiminst opgewasseneii en ten anderen het getal opvoedelingen d onder 4én dak wordt aaamgebraifht is vaat ta gf d9t om niet een beletsel ts tgn dien invlaad uit te oefenen die noodigisom van bedorven jongens goede jongens te maken Wil men werkelijk opvoediugs gesticliten hebben T wil men werkelijk wat men beweert te iVille ojirichten en terechtbrengen men zofike het dan niet ip kuzerueeren docti bepab zich tut het gozin dii plaat van opvoeding b j nitnemonehëid tot voorhuid nemende tot kleine gestichten welker hoofden mannen zgn Van wie zoo met betoog op hunne vorming als in verband met hun verleden met grond raag worden vetouderstolil dat zij als opvoeders ook van verHivaalden op lunne plaats zullei tgn en wier geest des te gemakkelijker en zekorder agn invloed op de verpleegden 2al doen gelden Daarmate het idéa gesticht voor die vau gezin wijkt Aannemende dat aldus handelende meer geldelijke offers zouden moeten gebracht worden dan thans het geval is t geen echter vooralsnog door ons wordt betwist zou ilit allerminst reden mogen zijn om op don ingeslagen weg voort te gaan Hot welbegrepen belang van den Staat vordert dringend dat niets worde nagelaten wat strekken kan om het getal puna s en misdadigers te beperken en de billgkheid eueerlgkheid eisohen dol waar de Staat er toe overgaat om te doen wat der oudoruu is hij ilie taak zoo goed mijgelgk volbrengu Daarum geen derde gesticht gt ijk wij er helaas twee liezilten uf is bet alleen om opbergen te doen Patsy pakt hem beet Is hij heelemaal dood miss Neen all en maar bewusteloos Pas toch op Z n arm is gebroken zegt hg Wat uu weer O ben jij het Bridget Eu tot de oude vrouw die naar buiten is gekomen waar kunnen we hem brengen denk je In de kamr r op het noorden Het voorhuis zal wel voldoende zijn denk ik tot de dokter zegt waar we hem kunnen sturen meende de oude vrouw Met blijkbaren tegenzin helpt zg den bezwijmden man in huis brengen Een paar stoelen in het voorhuis naast rlkamler gezet vormen een ziekbed maar de bewustelooze man die er op ligt ziet er zoo naar uit dat het meisje het niet kan uithouden Hij kan hier niet blijven Breng hem naar de kamer op het noorden zegt ze lievelend Miss Dulcinea doe dat niet zegt Bridget en knijpt de lippen op elkaar terwyl ze hare meesteres angstig aanziet t Is al ongeluk genoeg zoo n half dootl schepsel over den drempel te krijgen maar hem in huis brengen hem te houden tot de do d hem komt balen dat zou noodlottig worden miss Ik waarsoliuw u t komt voor uwe verantwoording miss Onzin I antwoordt het meisje toornig Wat een bijgeloof Hofendien hij zal niet doodgaan omdat hij zijn arm gebroken heeft Patsy help eens een handje Naar de kamer op het noorden zeg ik Miss Dulcie wees verstandig Ik waarschuw u een gewonde brengt geen geluk a uw vader zal 1 uitschlond zich met Neileriand vorstaaUi u Tuisiuniu CU uilen Amsterdam en Rotterdam weldra boven Antwerpen worden voorgetrokken Verder zefie hij uiteen hoe de door sommige indusirieelen gevraagde specifieke rechten meer gelegenheid lot fraude zouden openen ilan die ad valorem ƒ Verschillende afgevaardigden voornamelijk eige naars van Gentsohe spinnerijen tonnden de nadeelen van hot verdrng voor h n industrie aan eeu fabrikant uit Verviers verdedigde het op grond van do voordeden ilie er voor de lakenfabrieken uit voortvloeien Ten slotte ging de vergadering uiteen zonder een beslissing te hebben genomen Op een bijeenkomst van ongeveer 600 personen onder wie rie sunntoren en afgevaardigden van het arrondissement Brussel en mtt üetzelfde doel te Brussel belegd werd hot verdrag evenzeer door den heer Strauss vbrdedigd en dnarentegen door den heer Van Oye aangevallen Na langdurig debat werd de volgende motie aangenomen De vergadering van oordeel dat het Belgisoh Duitsche handelsverdrag de Kamers te goedkeuring aangeboden in geen enkel opzicht de sedert tang door de Belgische handel en nijverheid geopperde grieven wegneemt overtuigd dut de positie van België bij aanneming van het VMrdrug in geen verhouding tol die van Duitschland zon staan oordeelende dat de aanneming do verwezenlijking zou verhinderen der wenschen door den hoooen raad van handel en nijverheid uitgedrukt Voorts door het beschikbaar stellen nm èerttfida tengrootboek ten laste van de spaarbank dat is door het aanbieden van du gelegenheid welke eenvoudig te regelen is om nutuurlgk toteenzeke r maximum geringe bedragen staatsschuld op naam aan te knopen gevrgwanrd tegen het te lour gaau door diefstal brand uf op eenigerlei andere wgze Is reeds dit laatste niet van gewioht Niet van gewicht bovendien der kleine burgerij den weg te effenen voor een betere geldbelegging dan in die allerhande buitenlaudsche etfecteii welke juist voor haar verletdelgk door hun hoogere rente en dan ook juist haar zoo gemakkelijk aan te smeren maar al te vaak de moeitevol bijeengngaarde vi uchteu van zuinigheitl en vlgt doen overgaan iu da handen van deu tpeculant Niet van gewioht uit eeu staatkundig oogpunt in don besten zin tan het woord dal de staatsgeineenschap haar sehuldeischi rs dus de ook uit dien hoofde belanghebbenden bg haar gezonde ontwikkeling telle in ileii ruimst mogelijkeu kring der natte Door de uitbreiditig eindelijk van de beinoaiiug der spaarbank tot Igfrente en levens miSBchien ook tot ougelukken vorzekeViug Of de wetgever hier te lande f r spoedig toe zal overgaau op het gebieil dier verzekeringen zgn dwingend woord te sprekeu is te bezieu Maar dat de Staat geroepen is iu die riohting mede te werken werd door do regeering al reeds erkend Wat ligt dan eerder op zijn wu j dan met zóódauigeu waarborg van onvoorwaardelijke zekerheid als hg alléóii vermag te schenken daaraan dienstbaar te maken het uitiietneode werktuig hetwelk hg in de post spaarbank onder zijn bereik heelt Nial voor de eerste maal is het dat wij deza maatregelen aauprgzeu Naarmate eg genomen worden naar die mate te meer zulleu da feiten bewijzen gelgk zulks reeds doet het tot uu toe bereikte lat wg toen ter tijd aangewezen om da zaak welke op 1 Apnl 1881 in het leven trad bg onze landgenooten in te leideu teri oht schreven Nog na jarou zal die dag worden herdacht all de geboortedag van een iuatelliug Zegenrijk voor velen Over onze koningin sprekende zegt da Haagsche correspondent der jf O CL o a Men hoort met veel genoegen dat onza kleine suuvcreina wat gezoudbrid en ontivikkeling aangaat zeer veel reden tot tevredenheid geeft Toch zgn de verhalen die men uu on duo heeft zien opdisscheo over de wonderbaorlgke geestesgaven van koningin Wilhelmina overdreven Ik constateer dit met vreugde want ik houd met van woniierkiuderan en vind niets zoo gelukkig dan dat da kleine vorsiiu blijkt eeu kind te zijn gelgk aan andere kindereu vau haar leeftgd Ben paar staaltjes worden medagadeeld door een der heer n die in de vorige i eek de eer had ten paleize te dineereu Koniiigiu Wilhelmina was daarbij als gewQonIgk aan tafel en mijn zagsman onderhield ziob druk mul haar ovar allerlei onderwerpen Welnu telkens kwam H H in t gesprek op haar poppen terug die niet goad tegen de kuu konden die heel goe t leerden maar daarvan niet veel hielden en dit uf dat zeiden En nog op een ander punt toonde zich ons koniuginnelje eau kind een echt lief kind Toen er over den raout gesproken weril eu moeder da kleine koningin noemt de regentes steeds iu hartelijk Hol landsch moeder er op zinspeelde dat de jong vorstin er nog ni t bg kou zijn merkte zgop Ik hebben om te t mUtrouwm in de personen die er de eerste viool in speelden welk mistrouwen door deze plaatpoetserij van dm heer directeur de kroon op het hoofd gekregen heeft En er was nog iets bg dat van den aanvang af met erg tot deelneming aanmoedigde Wanneer men eeu grootsoh plan maakt om uit onherbergzame duiuen eene aan alle eischeu van deu tijd beantwoordende budplunts te tooveren eene formeele stad te stichten niet kerken pleinen koulevards hotels enz enz dan berust liit plan naiuurlgk in de eerste pluau op de tetikeuingeu die men op het geduldige papier zou mooi maken kan als men maar wil doch er is ook nog een vastere grondslag voor uoodig Geld uatuurlgk in de eerste plaats Ja wellicht eerst in de tweede in de eerste zou ik zeggen dat men de beschikking deu vrgen eigendom moet hebben over tie gronden waarop de nieuwe stad moet wordeu ajin elegd Zoolang de city lots er niet zijn bigft de city lu de lucht hangen Nu heeft men mg eeu paar jaar geleden toen men Loosduinen in de hoojfte bejiOu te werken reeds gezegd dat hierin juist het zwakke van het Zeebad LoosJuioeii daarentegen juist het zeer sterke eu voorduelige van de zaak voor hut groepje gronders dal haar opzette gelegen was dut de beschikking over de gronden niet rechtstreeks aan de maatschappij zelve toekwam Men Jiad bg die zaak eene soortgelijke iudeeling gevormd als bg menige Eiigelsche maatschappg op aaudeeleu bekentl en berucht is geworden er was eene rez de chuussóe en eene bel etage de bel étage hu4 do beschikking over de terreinen eu deed die naar gelang van de behoefte over aau de rez de chuuB ée waar de aandeelhouders gevestigd waren Had ue onderneming dus opgenomen en was er veel geld in te verdienen geweest dan zuu iu elk geval eerst in de bel étage de room van de melk zgn afgeschtpt waariloor de winsten van de heeren aaudeethoudcrs aanmerkelijk zouden besnoeid zijn geworden Sedert het onverwacht vertrek van den heer ilireflteur lu verband met de overdreven en oumogelgko berichten lu den loop tan l 9i over de zaak lu de wereld gebracht lu verbaud ook met hut niet behourlgk voldoen aau hare v erpliohtiugeu door de maatschappg waarover eeuigu maanden geleden veel te doen 18 gewetrst meen ik echter te kunnen uauueiuen dat het per slot vau rekeuiug niet veel onderscheid maakt of men in de rez de chaussée f in de bel étage gewoond heeft van het zwak gel uiiuaurd au iusolide gebouwd huis Het Sociaal fTeelAlad met ingenomenheiil gewag makende van het stjitistisch butorisch overzicht betrekkelgk het eerste tienjarig tijdperk van bet bestaan der Kgksj postspaarbank dat reeds door ons werj vermeld spreekt daarbg de overtuiging uit dat het hoogtepunt van haar wasdom iu de verte met is bereikt en acht tevens deu tijd rgp voor maatregelen om naar groei oog te bevorderen eu haar Wrrkkring te verruimen Vooreerst door e hooging van het rentegevend maximum dat tot dusver slechts 800 ia Springt het niet in het oog en de directeur zou voorbeelden te over kunnen U0t meu waarin door belaughebbecdeu leeuwezeo wtrd betuigd over die beperking dat daarmede voor eigenigke kapitaalvorming die de wetgeter toeh juist in de haud wilde werken de grenzen inderdaad te nauw getrokken zgn lieveling deuk eens aan hem Wat zal hg el ze gen D Mc Dermot s mogen gebreken hebben maar gastvrijheid aan een bewusteloozen gekwetateu man tullen ze nooit weigeren Maar je moet ook aan sir Ralph deuken Als hij het eens hoorde I Laat hg het booren zegt het meisje bits Moet ik al zijn wenscheu liestudeeren nog voor we Zij houdt op alsof m dien zio niet wil eindigen en fronst haar mooie zware wenkbrauwen Ik htbar genoeg van om altgd van Sir alph te hoorufl I zeg t ze met toori ige slem sane slem die luid genoeg klinkt om het oor te iwreikeu van den voorsta der twee mannen die uu door eene zijdeur hat voorhuis binnentreden Hg IS vrij groot dertig of twee en dertig jaar oud Hij heeft geen bijzonder mooi gelaat Een strenger gezicht als dat van Ralph Anketell zou men moeilgk vuidan Zij groote mond heeft iets welwiUendS iii zgn oogen ligt een ernstige uitdrukking doch dit maakt zgn gelaat niet fraaier Eén din heeft hij echter een prachtige gestalte Men zou moeilijk in de lersclie streek waar hij thuis behoort iemand vinden die beter guboutvd is en een gespierder lichaam heeft De laatste woorden vau miss Mo Dermot heeft hij duidelgk verstaan eu da ir hij met haiir verloofd IS kan men hem met kwalijk nemen dat hij ze niet vleiend vindt Behalve docr een vluohtigun blik op het muisje neemt hij er echter geen notiliavan en ook die blik gaat verloren want za kgkt meer naar dan gswönda ap da stoelen dan naar he nil ie s dal Ankatall met een opaauganame gewaafürorI ding opmerkt Hij is bet ruime voorhuis door de deur die naar den tuin leidt binuongerreden gevolgd door Dulcinea s vader Deze laatste Mc Dermot is een lang man met sombere oogen dia door overhangenua wenkbrauw en worden bedekt Van hem heeft het meisje misschien hare koppigheid en haren afkeer van gezag geërfd eu van hare overleden moedor die groote liefde voor waarheid dat fijn gevoel en dien rgkan schat van liefde welke veelal onopgemerkt in haar binnenste verborgen is Wat is er Wat is er vraagt haar vader terwijl hij haastig naar ila plek gaat waar in lia steeds toenemende herfstschemering de gewonile ligt Dulcinea liclit huur haud op ulsof zij stilte verzoekt voor den gewonde en doet op gedempten toon baar erhaal Het geheele tooneel is een schilder waard Het zachte gedempte wegkwgnende licht dat bet groote oude voorhuis te nauwernoud verlicht de hoofdfiguur die bewusteloos op e stoeh U ligt da oude vrouw mat haar witte haren en haar tuornig gelaat da gebukte gestuite van den knecht en in het volle licht van het ruam aan le oostzijde de trotsctie slanke meisjesgestalt lu hare vullo lengte opgericht ITordt vervolgd voornatnelijk wat betreft het in de pl ts tr den van specifieke rechten voor de rechten ad valorem en overtuigd van de noodzakelijkheid om de werklieden in bescherming te nemen zooveel mogelijk deu arbeid te bevorderen n het behoud der nationale industrie te waarborgen spreekt den wensch uit dat lie Kamers het tractaat zullen verwerpen of ton minste zullen wijzigen iu den geest der wenschen door den I oogen raad van Handel en Nijverheid uitgesproken Ook besloot der vergadorin in beginsel dal oen groote openbare manifestalia op touw zal worden gezet ivaartoe de medewerking van alle benadeelde fabrikanten en handelaren met hun werklieden zal worden ingeroepen Hoe staat het met de grondwetsherziening in België Men hoort er zoo iveinig van dat opnieuw da vrees rijst of niet de regeering en baar clerioals viiendeu hel denkbeeld koesteren haar voorloopig in den doofpot te doen Dat zij hot gaarne zouden doen is zeker of zij het zullen wagen te doen is nog aan twgfel onderhevig Het is intusschen een feil dat tot heden de voorstellen der regeering nog geenerlei vorm hebben aangenomen terwijl er reeds meer dan een jaar iu de kamer en buiten de kamer over de uitbreiding van het kiesrccht wordt onderhandeld De luiheid der Be ische kamer is spreekwoordelgk Hoe weinig ernst hot haar meerderheid bovendien met de grondwetsherziening is bleek ondubbelzinnig bij de lange Nieuwjaarsvacantie welke zij zich zelve heeft gegeven Terwijl de Fransche kamer slechts achttien uren verpooziog nam gunde de Belgische kamer z oh zes en twintig dagen en dit in omstandigheden dat zij geen tijd hoeft te verliezen Het meerendcer der Eiiropeesche parlementen dii Fransche Duitsche Pruisische Oostonrijksche Itnliaansoho volksvertegen oordigers do Spaanscho on Porlugeesohe corte hebben hun werk hervat de Belgische kamer veroorlooft zich nog steeds een vaoantietijd na zaer weinig arbeid Wanneer zij thans deze week bijeenkomt staan aHereersl do handelsverdragen aan de orde nog zijn virscheidono houfdstukken dei begrooting voor 1892 niot goedgekeurd en de zitting eindist in Mei in verband met de verkiezingen in Juiii a a Wat blijft er uu nog over voor de grondwetsherziening Uit officieuse persuitingen begint men te besluiten dat de regeering voornemens is de grondwetsherziening op de lange baan te schuiven ZjJ zou daarbij van het denkbeeld uitgaan dal een zoo ernstige arbeid als de herziening eener grondwet die dateert uit 1831 en België zestig j aar van voorspoed heef geschonken met bezadigdheid en overleg moet geschieden dat alle ponten iler herziening van evenveel belang zijn en dat alzoo de kiezers in Juni a voor de eerste maal in de gelegenheid ziju zich omtrent de herziening te verklaren Wanneer do regeering thans haar voorstellen indient zal de recliterzgde ze aan do centrale sectie ter onderzoek verzenden en zich voorloopig in acht nomen haar meening over het stemrecht kenbaar te maken De Hamburger Nuchrichien bespreekt in een artikel waarin duidelgk Bismarcks baud te herkennen is de nieuwe schoolwet Met voldoening ziet de schrijve iu de aanvallen die het ontwerp van de pers te frerduren heeft een nieuw bewijs tegen den nieuwen koers Ondanks alle ervaringen der laatste jaren schrgft prins Bismarck stellen wij vertrouwen genoeg ia hut gevoel van waardigheid en zelfbewustzijn van het Pruisische en Duitsche volk dat wij gelooven dat het zal wiigeren mede te werken om zijtie politieke nationale en maatschappelijke ontivikkeling op het einde dor We eeuiv op te offeren aan den Paus te Bomo en zijns aanhangers in het parlement Het schoolwetsontwerp kun wel eens de rol spelen van den druppel die een vol vat doet ovorloopen De tegenstand beperkt zich trouwens niet tot h volk In don boezem der regeering vindt hot wetsontwerp oppositie Twee ministers waarbij de minister van financiën Miquel hebben tegen bet ontwerp gestemd Met spanning wordt gewacht wat nu gebeuren zal Miquol kan natuurlijk nadat hg zich tegen de wet heeft verklaard nooit zijn goedkeuring pr aan hechten indien zij toch wordt aangenomen Hoopt hg dat hel Huis van Afgevaardigden het ingrijpend zal wijzigen Dit is niet waarschijnlijk daar do nationaalliberalen en vrgzinnigen slechts over 150 van de 433 stemmen in het Huis van Afgevaardigden kunnen beschikken Vóór do nieuwe wet op de inkomstenbelasting ivas aangenomen was Miquel s positie in de regeering zeer sterk Toen hij in 1890 zijne portefeuilla verkreeg noemde men hem den minister voor de nieuwe belastingen Hij was uitverkoren om nieuu a geldbronnen te vinden Nu hij daarin geslaagd is kan men hem weder missen Wellicht zal do scooolquaestie de oorzaak tiju dat hü heengaat