Goudsche Courant, donderdag 21 januari 1892

VrUdag II Jüéiari 1893 l o 4739 GOÜDSCHE COURANT ISieuwH en Advertentieblad ooor Gouda en Omstreken De DETA1LPRUZEl van De iczeadlng van advertentlöa kau geBCbieden tot ee uur des namiddags van den dag der uitgave I I I i I I per V Kg per Kg per Kg per Kg bos C J 7011 Houten Zoon Stoomboot Reederij Maas IJsseL De Stoomboot OUDERKERK a d IJSSEL zal voortaan des DONDERDAGS van GOUDA rertrekken ten U ure in plaats van 12 ure Doirferdii den ï8 Januari dei rbixts ten 7V uur lal in eeoe openbare vergadering van de afd Gouda van rleo Neilerlaudsehen Protestantenbond ali spreker optreden Dr H K Groenewegeu van tJjtreoht die de onderwerpen zal behandelen 1 De bÓfaelsobe Christus 2 Voordrachten uit hot boek Job Deze ve x dering is voor belangstellenden kosteloos toegankelijk Goedkoop Solied Elegant 1 sa ta Gangbaarste fc modellen © © B V Ir r BOHIZJJBI QroattiF IOriMltali y £ Ai wTo S S E uvcour B p dMijB 1 19 Verkrijgbaar to Gouda bij den Heer C A B A TZIi GER Korte Tiendeweg D 17 J VV E van EDE van der PALS Markt A 107 Jirect hij MEY EDLICH Versand Ceschaft Lelpzig Plagwitz In allen geralle treedt dit rraagstuk meer en moer op den Toorgrond en achynt het ran jtroot politiek belang te worden PETKOLEÜM IVOTEEKIXGEN Tan da Makelaara Cintzlaar di Sebalkwijk te Rotterdam De markt wai heden cnreranderd Ixjco Tsnkfust 8 Januarilevering ƒ 7 86 Februari levering ƒ 7 40 Maartlevering ƒ 7 15 April Mei Juni en Juiileforing 7 10 Augustu l9 uring 7 16 September ücioberNofi mber en December levering 7 26 Belasting op de Honden BURGEMEESTER on WETHOUDERS lanGoudn in ovorweaing nemende dat bij Art 3 der Verordening op de uivordsniiin der Belasting op do Houden vastgesteld door den Raad dier Gemeente don 8en October 1875 aan eigenaars of beiitters dezer dieren de verplichting ia opgelezd om daarvan jaarlijk in de maand Januari aangifte en hetaliog der belasting te doen Herinneren den belanghebbenden aan die bepaling met uituoodiging de govordcnle aangifte eu betaling te doen ten einde beboeting te voorkomen Gouda 30 Januari 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd Van bergen uzendoorn De Secretaris BROUWER 338 Staats loterij 6e Klasse Trekking ran Woensdag 20 Januari No 1236 4447 5070 6132 7265 13954 enÏ0712 ƒ 1000 I No 1S3Ï 400 No 6618 7308 12967 18986 19039 1948Ï en 20894 ƒ 200 No 681 2961 6683 7427 7455 7859 982S 16923 en 19916 ƒ 100 Prijzen Tan ƒ 70 79 Ï506 4661 7479 10439 12940 16778 17900 177 2598 4709 7624 10495 12950 16813 18021 ÏU 2627 47 4 7559 10577 1302 15853 18048 275 2680 4793 7674 10601 13l73 16005 18123 320 2720 4317 7714 10933 13179 16047 18144 376 2734 4 949 7946 10959 13250 16133 18241 401 2869 4984 8027 11250 13471 16147 18246 438 2916 5061 8418 11254 18532 16292 18436 605 2940 5123 8446 11340 13677 16324 18680 646 2985 5331 8627 11383 13734 16476 18768 648 299S 6493 8659 11398 13889 16477 18867 668 3111 5644 fc743 11424 13946 16488 18931 791 3241 6737 8746 1 656 13970 16522 18940 MS 3264 5753 8926 11687 14181 16 36 19106 978 3277 5850 89fi7 11990 14215 16608 19191 1129 3584 6S6 U9147 13005 14257 16642 19282 1141 36 8 5999 9216 13064 14564 16684 19793 1286 3784 6019 9269 12087 14651 167 8 19860 1427 3849 6092 9291 12098 14656 17003 19888 1603 3897 6228 9358 12144 14734 17062 19913 1623 3996 6265 9484 2217 14860 17250 19924 1746 4087 6305 9540 12317 14866 17375 20066 1776 4136 6311 9673 12364 16022 17398 20139 1781 4178 6356 9894 12387 15088 17401 20150 1968 4216 6461 9980 12586 16095 17583 Ï0177 1981 4272 6462 10018 15635 15106 17596 20211 ÏI86 4369 6698 10154 12736 16117 17624 20399 2266 4407 6882 10192 12806 15183 17722 20567 2277 4412 707010819 12809 15436 17782 20740 2367 4488 7108 10349 12837 16621 17802 20777 Ï377 4533 7288 10377 12900 15567 17838 20905 2419 4663 7368 10382 12903 15682 17879 20919 2430 4599 ADVERTENTIfiN Heden oyerleed in den onderdom van Tflf en Tgftig jaren rogn geliefde Echtgenoot d Heer P F CO IMANS Kidder in de Orde Tan den Nederlandschen Leeaw LnitenantEolonel der Infanterie Wed P F C0ÜMAN3 geb IJZKNDOOBN i Grarenhage 18 Jennari 1892 Gout a Snelpersd u c van A Beikkman k Zoon Voor de T le blpen T n deelneming onderTonden bj het oTeriyden mijner Echtgenoot betuig ik hiermede mjjn dank Wed TAK OUDSHOORN Beklijn Omida 20 Jan 1892 BBJr Een algemeen als goed erkend middel bij HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALMIAE PASTILLES van Kraepelien Holm zijn O0KTH2 p dMijiift Apothekers te 2 eiat Verkrijgbaar bjj Apothekers en Drogisten in □ flescbjes a 20 cent Te Gouda o a by de Heer A H TEEPE ToorheenC THIM DE NIEUWE LOUDOH de beste van alle bestaande HAARKLEDRMIDDELEN is zeer gemakkelijk in t gebrnik wordt verkocht in flacons Tan 85 en 150 cents en is te Gouda verkrijgbaar alleen bj I A CATS Zeer ITette Gesteendrukte NAAUEAAfiTJES worden GELEVERD door DB DIEEOTIB A BR1 KMA en Zn De mtgave dezer Coarant gegchiedt dagelgki met nitzondering Tan Zon eu Feestdagen De pr R per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 AlzoaderlQke Nommers VIJF CBNTEM BINNENLAND GOUDA 21 Janaari 1892 GisteroDavond had e ne Tur a lerin plaala van do IJèclub tot ondertifviting van minv ermogendm alhier waarop beslotoii ia na bekomin der daartoe vereiflchttf verKUuniug wederom zicb tut de Goudsche initecetenen te wenden met verzook om bgdraf eu ten inde ereuals vorii e jaren de bcboefligen dio in dit barre aeizoen aan inotuel K bruk hebben bg te staan Met veel genoegen deelen wy dit bericht mede De heereu die gauoemde Club vormen toonden berbaaldalgk met tact nauwgezetheid en grooten qver zloh van de vrywillig op zich genomen tsak la kwyten zoudat ieder gaarne hen zal iteunen In plaats van den heer O M Adegeovt die bediDkta is tot Lid der Club b Memd da beer P J Uaqbnobt Naar w vernemen zal op 6 Fobr in ile Vereeniging Alg Kies en Stemrecht het woord niet ge Toeid worden door den heer Vliegen uit Maastricht maar door den heer i H Gerhard uit Amsterdam FEVMLLETOni ll Q t8k Uit Ut JSngeUet De stralen der ondergaande zon kleuren hare kutanjebruine lokken Haar blik getuigt van bezorgdheid zij heeft zich een weinig naar haar vader gewend en hare oogen on welke oogenl blauw diep vestigt zij vol verwachting op hem Op den achtergrond die twee zwijgende mannen de Tader en de minnaar beiden stil en nieuwsgierig Hg is ziek vader hg zal sterven als hg hier niet blijven kan zegt het meisje zacht en met een zekeren angst in haar stem Hij Wie is hij vraagt Mc Dermotaohterdoehtig O dat weten we niet Hare hand houdt zg nog altijd in de hoogte i Maar Bridget zegt hij moet daar blijven daar en zij maakt een snel f ebaar naar het ongemakkelijk ziekbed tot de okler komt iNeen zegt De Dermot en trepdt een stap naar vorra Hier Patsy waar zit je Breng dien vreemdeling waarheen Dulcio De kamer op het noorden is hot warmst Hg Men sohrijfi ons uit Zevenbtiizen Du influenza heerscht hier Ihans Z6er hevig hetgeen aan het sterftecijfer zeer goed te bespeuren is daar er in 1S91 slechts 32 mMMohen stierven en er in deze 20 dagen reeds 10 dctodeu zijn De heer A van den Boseb heeft bg bet vieren van zijn 25 jariï julrilé als l oofd derwyzer te Moeroapelle zoowel van het Gemeente Bestuur als van de ingezeienen zuer vele bijfken van belangstelling en waardeering ontvangen Dinsdag werd te Baambruffge een harddraverij met paard en arrealede gehouden waaraan door 10 flinke dravers werd deelgenomen De prijs is behaald door H liOenen van Ahkoude pikeur de eigenaar de premie door H Matse van Boskoop pikeur P Tan Bossum Door den heer A Dekker t Kazerswoude is uiteen bakospte hu nai£in voor de meat winsigeveode bewerking der luini randen en het kwaeken van groenten Het boekje dat het opschrift heeft Wat schoone moestuin bevat tal van nuttize wenken voor het onderhoud van tuinen en het verbouwen van groenten eenige bijzonderheden betreffende een groot aantal bloemen on siergewassen eu een opgave van de noodige hoeveelheid zaaizaad en vau eanige landbouwge Dezer dagen was het 10 jaren geleden dat op Terschelling het Willem Baremlz fonds dat zich ten dorl stelt hulpbehojvende weduwen en weezen en hulpbehoevende oud zeelieden en vissohers te ondersteunen werd gesticht Dit feit werd herdacht in do alïemeene vergadering den 17en dezer gehouden Uit het verslag dat bg deze gelegenheid werd is roor Andy in orde gemaakt maar die komt misschien niet zegt iniss Do Dermot Fm al komt hij pas toch op Patsy Vader Hg hoeft zgn arm gebroken Zg gaat naar het lichaam dat ze oppakken en met haar eigen stevigen arm ondersteunt zg het waar hel gebroken lid hulprloos naar benedon liaugt Een oogeiiblik daarna voelt ze zich tot hare verbazing vriendelijk maar zooder plichtpleging op zg gedrongen tfüit is werk voor een man en niet voor eene vrouw zeït sir Ralph beleefd maar l list Wie denk je dat het is Bridget vraagt miss Mc Dermoiit een half uur daarna aan hare vertrouweling nadat zg de vorootwaardigdo vrouw in een beter humeur heeft gebracht Hoe kan ik dat zeggen kind t Kan de duivel zelf wel zijn en t zou me niks verbaiep ook Wie anders zou levend door dat moeras kunnen komen Ik zou wel eens willen weten wat hij hiereiïnnlijk komt uitvoeren Kon niemand hem wjiar chuweu of had hij geon oogen in zijn hoofd Maat wat helpt het die JSngelschen of zo oogen huliliun Geon greintje verstand zit er in Zou je donken dat het eon Engelscbman is Hebt ge dat niet gezien aan zijn neus Goode hemel of dan is u al net zoo blind als hij als u dat niet gezien hebt en dan zijn vr mdo tongval och het is bepaald oen Engelschman Ik vind niet dat hg er als een Engelschman ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen QROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt uitgfbracht blgkt dat het fonds thans 83 leden en 13 begunstiger telt Met niets begonnen bezit het tegen den koers van den dag ƒ 6539 60 aan effecten ƒ 900 in eene rentolooze leening een geschenk en 302 61 aan kasgeld dus een totaal van ƒ 6741 21 waaraan in t afgeloopen jaar ongeveer ƒ 335 rente werd gemaakt Aan oontributien werd over het afgeloopen jaar 220 60 ontvangen en aan bgzondere giften ƒ 386 21 Vier weduwen met kinderen genieten reads sedert enkele jaren een wekelijksche ondersteuning van ée n gulden of 60 et per week Over 1891 ontvingen daarenboven 17 weduwen en oud zeelieden eene gift ineens van ƒ 26 of gedurende 13 weken iedere week een ondersteuning van een gulden Over dit jaar wordt ondersteuning verleend aan de lier weduwen en aan 10 anderen Hieruit blijkt dat een gadeeUa dar giften verbruikt wordt voor de juarIgksche ondersteuning Vooral ook weijens het verfbi in den afgeloopen herfst door de Terschellings p vloot geleden de Oaaar tar en da Friila vergingen en hiei ba verloren zeven flinke zeelieden het leren blqn natuurlijk de hulp van velen gewenscht Door zich als lid van het fonds aan te melden kan men hier eene goede zaak steunati De contributie bedraagt ƒ 2 50 r Naar het Centrum verneemt is door den paus aan de bisschoppen de macht verleend om wegens de heerschende ziekte te dispenseeren in de vestenen on houdingswetien Wordt deze dispensatie gegeven dan bigft echter volgens verklaring der Inqui sitie op 20 Februari 189U het eten van vleesch en visch aan een maaltijd in de vasten en op vasten dagen daarbuiten verboden In St Anna Parochie is het op het terrein der uitziet Hij is zoo donker Hebt ge dat niet opgemerkt f En waar zou hg van daan komen Wat zou hij ziin Ik denk oon van die jongelui die naar Ballyberg trekken Daar zijn er den vorigen avond weer twee aangekomen heeft Larry Murphy de koetsier ma Tortelt ü kent hom toch miss Neen neen droomerig ftVolstrekt niet Wat Larry don dief niet Ooh heer uat lehecU er iooh aan hoveling O Larry o natuurlijk zij kreeg een kleur Ik dacht dat je over over Wel neen Denkt n soms dat ik mijn tong zal verslijten met over dat Engelsche volk te j aten Geloof je werkelijk oat die arme man een Enge schmai is Geen twijfel mogelijk Een ongeluksdag dat we hom gezien hebben Let maar op miss hij zal ons geen geluk brongen t Is zeker zoo n rondzwervende artist De oude Lord daarginds wordt platgeloopen door zulke dwazen heb ik gehoord Waarom moeten artisten dwazen zgn vraagt Dulciiion era kool Al was t alleen omdat ze nooit een rooden duit op zak hebben Ook wij hebben geen geld antwoordt het meisje en t is kostelijk zoo als ze fier zich verheft Zgn wg daarom dwazen Min of meer zegt Bridget kalm Uw vade ten minste Wat hieft hg 1 die jaren met ig g