Goudsche Courant, vrijdag 22 januari 1892

N d Hair Oemeente nog lang niet nutig De neigend nededeelingen daaromtrent geeft het BaitdeUilad De twee aooialiatiaohe kerkvoogden der Hervormde gemeente alhier en met hen het meerendeol der onttette lidmaten blaren volhouden in hun verzet tegen het claaaikaal bestuur Wel erkennen sg dat dit oolle e hen kan royeeren ala lid der kerk dooh zg onlzaügen bet alle reoht lioh te mengen in het beheer van de goederen en fondsen der gemeente In eene Donderdag gehouden vergadering waartoe alle stembevoegde lidmaten waren opgeroepen hebbeu Eg eenii e nrgtigingen aangebracht In het reglement op het beheer waariloor zij hunne positie ala slembevoegden gelooven voorgoed Ie hebben bevestigd Volgens het reglement hadden alleen stembevoegde leden ler Gemeente recht tot stemmen thans is dit zoo gewijzigd dat allen stembevoegd zijn die thans 14 Jan lidmaat zgu der Hervormde Gemeente en dat alleen vertrek uit de gemeente of vrijwillige uittreding uit het kerkgenootschap die atembevoegdheid doen ophouden Hierdoor hebben ze naar hnnoe meening ofschoon geen leden meer der kurk hunne stembetoegdheid in het beheer behouden en denken dus als meerderheid over bet kerkgebouw t kunnen bigven beschikken Tevens is aan dan kerkeraad die aan de zgde slaat van het clasticaal bestuur het recht ontnomen vergaderingen van stembevoegden bijeen te roepen tot wijziging van bet reglement op het beheer Voorts wordt in doze corri 9pondentie verder uitgerekend dat deze reglementswijziging den socialisten niet helpt omdat zg aiet bijtgds s aangebracht Te NewYork is een man gevangen genomen die bekend stond als yjack the Slasher Zijn ware naam is echter Henry Dond en hg is een I ondenaar Tan geboorte Men vond hem terwijl hg bezig was een dronken man met een scheermes den hals af te aogdeo Hij wordt beschuldigd op deze wgze zeven dronken personen te hebbeu vermoord In het district Choctaw Alabama zoo verhaalt de Sun van New York was eene zonderlinge sekte de SimsieteD wier voornaamste leerstelling was dat het menschelijk geweten boven alle menschelijke en goddelijke wetten verhevn is Hun profert Bob Sims preekte alle Zondagen en gaf een blaadje uit getiteld De ware weg Op Kerstmis werden Bob Sims en twee anderen door eene rolksmenigte gelyncht als schuldig aan den moord van een gezin waarmee zij twist hadden Da overige leden der sekte tferden vervolgd totdat Neil Sims en twee andere mannen gevat en opgehangen werden Da twee dochters van Bob Sims Laura en Beatrice steeni den de lynchers en zg werden nu onmiddellijk opgehangen aan eeozelfdeu boom Het waren netgekleede meisjes met een zedig en Bchrantler voorkomen en zij maakten een zeer gunstigen indruk op den gouverneur van Alabama toen zij diens voorspraak voor hunnen vader kwamen vragen Maar zg waren met geweren gewapend en echoten met die wapenen verscheidene personen dood bg het toepassen en verspreiden van de eigenaardige beginselen haars vaders Onder den titel let algemeen kiesrecht en eigendommen gedaan Aan allerlei nesterijen verknoeid Maar laat Mc Dermot doen wal hij wil Ik bddoelde niet hem en zijns gelijken oen ik dst voord gebruikte maar die anderen I Wat zijn dat voor lui Menschen van niks Menschen die het heelo land doortrekken en nooit een eigen dak boven d r hoofd hebben Een Mc Dermot moest op ééa dag niet genoemd worden met die lui geld of geen gold Ja maar i geld telt toch mee Bridget zegt bet meisje met een diepen zucht Bij die lat die pas opkomen ja maar niet bij een oud ireslacKt zegt het oudje viuij Een Me Dermot die arm is is dezelfde l een Mc Dermot die rijk is fNoen neen 1 Zegt tt dat Schande over hen die u dat hebben laten merken roept de oude vrouw met trillende lippen Hoe zon iemand de tijden durven vergeten dat dit uude huis het beste was in de landstreek rsn Corck en dat de Mc Dermots al hun vganden de tacden konden laten zien Ik geloof dat we dat nog wel kunnen zegt Dulcinea en lacht ondanks zich zelve En toen voortgaande zegt ze ongeduldig i die tijden zgn al lang voorbij Bridget Het einde dor Mc Dermots is gekomen Va ler is zooals je weet de laatste Neen dat weet ik niet tJ is er nog roept de oi de vrouw Em treurig overbigfsel zegt het meisje met wat daarran vainif renohilt ran nabg bekeken heeft de heer J Varslugs te Amsterdam een vlugschrift uitgegeven waariu hg de rerschillende redenen die men zoo vaak ten gunste van het algemeen kiesrecht boort aanroeren van nabg beziet Ër is in dat boekje een grooie dosis gezonde redeneering te vinden De schrgver tooul aan dat het kieanoht niet ia een natuurrachtj dat ons volk niet rgp is voor algemeen kiesrecht dat dit rucht ongeschikte kiezers niet geschikt zal maken noch ons land beter zal doen regecreu evenmin als dit in andere landen het geval is geweest Verder behandelt hg bet algemeen kiesrecht als volksweusoh als veiligheidsklep en ook iu verband met de fiouncien do vrgheid eu het bekende grondwettige vooraohrift Dat alles wordt bulder en zonder omhaal van woorden uiteengezet en door menig sprekend woord of voorbeeld toegelichi De slotsom van bel betoog is dat het van meer belang is voor bel welzgn der natie dat de belastingen worden verbeterd het recht goed en goedkoop gemaakt en beter wordt toegezien op den arbeid alvorens men het kiesrecht gaat uitbreiden Te meer omdat van een grooie uitbreiding in den eeraten lijd het gevolg tal zgn dat twee derden der kiezers naar de stem der katholieke eu ant revolutiouaire leiders luisteren en men de nieuw kiezers eerst weer moet gaan overtuigen van ile wensohelijkheid van verschillende zaken In de eerste jaren toa men met nagenoeg gelgke verdeeling van zetels tusschen de katholieken auurevolutioiiairen en liberalen radicalen f socialisten niet veel kunnen uitvoeren Ën tan slotte vreest da schrgver dat er eeu meerderheid iou komen van meer ot minder socialistisch gezinde afgevaardigden die niet veel meer zouden doen dan dingen die de tegenwoordige kiezers ten oeuenmalu verkeerd vimlun Kn ze zouden die diugen doen tenzij de wet of de Ij rste Kamer of de Kroon het huu beletten In dit geval zou het land vol beroering zgn en er zou ten slotte al weer niets geschieden Daarom kiezers past op uw neuzen zoo eindigt het gescnrift Ër is IU het boeltje zeide wg een groote hoeveelheid verstandige mdaneering Maar naar ons voorkomt ook heel wal zwaariillendheid en niet weiuig wantrouwen in het gezond verstand van ons volkDe schrgver erkeat dat de bestaande kiesregeling niet deugt en wensehl een betere regeling ilia trapsgewgie uitbreiding teelaat en op zulke gezonde beginselen berust i t ook later wanneer het aandai kiezers toeneemt d meerderheiit nooit in staat is de minderheid te plunderen zelfs niet zander het veto van de Kerste Kamer of van de Kroon Maar op de vraag welke de gezonde beginselen zgn bigft hg hel antwoord schuldig Wg vernemen alleen dat de leeftijd van den kiezer op 25 jaar moet worden gebracht maar daarmede zal mentoch wj niet kunnen volsiaan Hg noemt het zelfseen voordeel wat de vasiheid der staatsinstellingenbetreft wanneer bet aantal bevoegde kiezers grootia Dat pleit dus we Ier voor een uii ebreid kiaarecbt mits men maar vele Devoegden beeft Opdie bevotigdhuid komt het ten slotte san maar daarvoor weel ook hij bigkbaar geen bruikbaar reeeptte geven Jlg Hand een somber laehje tk geloot niet dat ik ooit zooveel moed bjeen zou kunnen krggeii om ieaand de tanden te laten zien Ër is iemand tegenorer wisn n het dikwijls genoeg doet zegt de oude verwijtend Pas maar op dat het niet te vaak gebeurt Zouden de gevolgen dan zoo erg zgn vraagt ze ondeugend Kom u weet er alles veel beter van dan ik het u kan zeggen Maar drijf het niet te ver met sir Balph miss pas op ik waarschuw u Hg is niet een van de makkelijkslen Mij Och die akelige sir Ralph 1 zegt het meisje en gaat weg met een overmoedig gebaar t Is een maand later en kort voor Kerstmis Een sneeuwlranje hangt aan eiken tak De natuur heeft zich een mantel gespreid zoo wit en zoo kil dal men bijna niet dronraen durft van het leven dat daaronder schuilt Wat ook in t oude huis spaarzaam voorhanden moge zijn niet de hrandstuf Voor Mc Dermot is warmte goud en terwijl hij in andere opzichten gedwongen is de meest mogelijke zuinigheid te betrachten is hij royaal wat dit punt betreft In het schitterend schgnsel vnn de reusachtige dennobloklen op de groote glooiende kolenvuren is iets dat hem eeuigermute herinnert aan bet verleden toen hij zich met d n besten meten kon en open tafel houden voor al zijn vriendeta j Een beele maand 1 Dertig bange jan e dagen en nog is de jonge mau die bewusteloos bg de Mc Landverhuizing naar Canada De Canadeeiobe regoering zal de landverhuizing naur Canada aaamoedigen Do minister van landbouw is gemachtigd behalve de 160 acres vruchtbaar land die de regeering aan elk man van minstens 18 jaar in Manitoba en bet noordwestelgk gebied kosteloos afstaat mits tg er zich 18 maanden nn hun sankomst vestigen de volgende premicn toe te staag i 10 dollars voor het hoofd van een gezin 5 dolltn voor de vrouw eu voor ulk ander familielid boven de lü jaar en opnieuw 6 dollnis voor elk familielid boven de 18 jaren Inlichtingen worden voorts verstrekt door den hoofdcommirsaris voor Canada 17 Victoria Street Westminster London S W Het noordelgk deel der provincie Groningen is door èene geldelgke ramp getroffen van omstre y vgf tonnen gouds Deze ramp is veroorzaakt door den aanleg van den spoorweg Sauwert Eoodesohool De kosten werden inderiijd geraamd op pi m 8 ton do Ëxploitatie maatschappg gaf 4 ton en pi m 4 ton kwara bgeen door aandeelhouders van ƒ 600 en 1000 die samen de Groninger Lo oaal spoorwe mnatsehappij vormden Het bestuur berust bg een directeur en commissarissen door de aandeelhouders gekozen Aan subsiilieén was bijeungeliraolit ruim 2 ton welke som Is waarborg diende voor de aaudeelhouders zoodat den laaisien verzekerd werd eene jaarlgkscho rente van 4V pet gedurende tisn jsren Toen de gelden bijeenwaren heette het dat geldelgke bezwaren niet zouden voorkomen wgl de raming der kosten mei 60 000 was verhoogd Ën op het oogeublik dat met den bouw der stations zal worden aangevangen staat de maatschappij als het ware voor een bankroet De uitgaven zijn twee a drie tonnen guuds hooger dan de raming De uitbestedingssom overtreft verre de begrooting to met de onteigening is het evenzoo gesteld Ten einde raad is nu beslaten dat het aubsidiafonds aan de Ezploitatio maalschappg zal gescljonken wordei terwijl du laatste dan de genoemde schulden betaalt Wellicht zgn nu de aandeelsa waardeloos Ouder de getroffenen behooren niet alleen bgzoBdere personen maar ook waterschappen en gemeenten Viwr eenige jaren werd het Oldambt erg getroffen door de mislukking van ile tramign Scheemda Finsterwolde Winschoten Ëeu millioen gaat er voor beide Ignen zeker ver loron N R O Men schrift uit Haarlem aan da N R Ct Als een bewgs dat het veroeniglogsirven zich bg ons meer en meer ontwikkel en zelfs reeds tot da jongste lagen onzer maatschappij is doorgedroniya kan wel d ionen dat toen dezer dagen een aantal leerlingen ecner openbare lagere school ban verzoek tot het hoold der school gericht zagen geweigeril om eenige middaiaraa raoantie ten einde die op de gsbaan te kunnen doorbrengen deze leerlingen de hoofden bijeen staken om te beraadslagen op welke wijze ten deze hunne belangen het best konden bevorderd worden Op de straat vergaderde men en op de straat was men het na kortstondige discussie er over eens dat het verzoek buiten hot hoofd der school om tot den burgemeester der geraeeniu behoorde t warden garicht die op een dergelgk verzoek van Hoogere Burgers reeda gnnstig moest hebben beschikt Dermots werd binnengedragen hun gaal De haastig ontboden dokter had verklaard dat de jonge man in hevigen graail de koorts had eu niet vervoerd mocht worden Bjj eene jachtpartg had hg een arm gebroken en sgn vergeefsoho wandeling vau vele mgleu om oen korteren wug naar 3allyberg te vinden de woonplaats van zijn gastheer lord Bcgmore gevolgd door zgn verdwalen in het moeras bg het kasteel en zijn pogingen om er uit te ontkomen dit alles bad hem zeer zwak gemaakt Het zou onmogelgk geweest zgn hem te vervoeren Ongastvrijheid was zeker nooit een eigenschap van Mc Dermot geweest en hij had zijn gast zoo goed mogelgk verzorgd En lord Begmore wiens gast de jonge man eigenigk was wa onuitputtelijk geweest in zgn attenties had om den anderen dag naar hem laten vragen en tol nu toe bloemen rruobten eu wild geionden Dat laatste vooral was een uitkomst voor Bridget en Dulcinea Want zij werden in bun buishoudotijke uitgaven zoo kort gehouden dat zij zonder deze hulp waarlijk niet zouden geweten helibon hoe zg hun gast de versna Mringen konden bezorgen die een herstollende zieke behoeft En t was dan loch gobleken dat hij geen artist was Hij bad nooit rondgezworven in den zin dien Bridget dedoelde en hg had ook altgd een eigen dak boven zgn hoofd geted fTorH vervolgd Zoo besloten zoo gedaan 1 De verbansdu burgerij zag heden tiisschen 13 en 2 uren een stoet van een twinglal der moedigste scholieren door do straten trekken om in do naliijheid van des burgoraeesters woning te beslissen wie hunner ala gedeputeerden de stoep souden betr den eu do schel doen weerklinken De drie oudsten die duartou nis do natuurlijko vertegenwoordigers dor andere werdoii aangewezen liedankten voor do eer en daarop boden zich drie vrijnilligors nan de dapperslen zonal niet de grootston Er werd gescheld en de deur werd dooreen knucbt geopend de burgumeesler was ziek on kon dus de deputatie niet omvangen maar liet toen hem de won oh der heereii wiis overgebracht dc en beloofd inedodeelen dat hij togen do inwilliging van hun veriook gien bezwaar had indien maar hi t hoofil dor achool hun permissie wildo govi n Dit hoofd der school willigde hun verzook geenszins in on scheon van oordeel dut wanneer do knapen lederen dug tusachen 12 en 2 uren en bovondien Woensdag en utordag don gansebon namiddag op het ys konden Itiorbrengen dit voor burgera van Nederland dio al ioo vroeg op hunne grondwettige rechten sinau moer dan genoeg was Do Ëngelsche Great VVostern S ioorweg raaatschappij is genoodzaakt eiken trein 10 minuten te Swiudon te laten stoppen ing Volge een met den restaurateur van de wachtkamer voor een tijdvak van 99 jaren gesloten ovoroonkomst Inderi ijd werd nl het station aan Ie lonalsehappij op ileze voorwaarde kosteloos afgestaan en dit blgkt voor don schenker geen aloobte alf iiro lo rgn geweest daar het contract reeds geruimeu tijd geleien voor 12 ton gouds verkocht is Het hindorigke van den torsland is dal Swindon een halte van niei de minste beteokoms is en niet ver genoeg van Londen liKt om voor do sneltroinen een oponthoud van 10 minuten te woltigen Maar toen oenigo dagen geloden een trein er slechts 7 minuten topto om verloren tgd iu to halen werd do maalsoha pg in rechten aangesproken en tot schadevergoedin veroordeeld doolt de correspondent van hot Hbl mod In De Vacature vesiigt de h cr J A Bientjes met iiiKenamenhoid de uandaobt op bot artikel van de Schulvorsteherin Mathildo Heinric in Schavers Farailieublatt ovoi het raoisjesundefwijs In dal artikel wordt er op gewezen hoe weinig bij hot meisjoson ierwijs gedacht wordt aan de eigen aardign beslomming der vrouw Alteen ilonr hot vak vroiiwulgke handwerken bg bet onderwjspro gram te voegen hield men daarniedo rekening Ove j rigens zijn do programma s van leervakken vrijwel dezelfde als voor jonifens alleen aat fnen in ver schillende vakkon niet zou ver Practische welen schap en vaardtghoid worden geheel voruaarluosd Op later leeftijd moeton do vrouwen maar tracliten dit te hboi en te gras maclitiir te worden Er wordt te veel er naar gestreefd do meisjes geleerd te maken Men deed vorstandiger te zorgen dat zg vlug uit het hoofd konden rekenen en een behoorlgkeii brief konden schrgven Wetskennis on staatsinrichting hygiene huishoudkunst en opvoedkunde moeten ook op het progromma van hot meisjesonderargs gebracht worden terwijl eindelijk vrou wen deel moesten uitmaken van het schooltoezicht I en de meisjesscholen moesten inspertuereu j De heer Bientjes deze en andere punten uit het artikel der Duittche hoofdonderwgzeres releveerende voegt er aan toe dat nok het meisjesonderwijs hier te lande in die nchtiug hervorming noodig heeft Hg merkt daarbg cp Uet valt ook natuurlgk ons niet in dat de t genwoordige inrichting onzer meisjesscholen op slag en stoot zi M kunnen veranderd worden en zeer spoedig plaats zou kunnen maken voor een geheel anderen toestand Wij zijn er diep van overtuigd dut alle ontwikkelii historiseh is en naar bejiaaJd wetten in het loven treedt In elke historische ontwikkeling vinden wg echter verachilloiide tgdporken nieui e gedaehtea doen zich eerst op breken zich den baan en overwinnen als zij gezond en natuurlgk zgn en vooruitgang bevatton en beteekenon En als wg dan de historische ontwikkeling van het raeisjesonderwgs volgen dan vinden wg ook ap dit gebied in het verloop van niet zoo heel groote tgdparken reusachtige verbetering en vooruitgang Nog in de vorige eeuw kon men lezen dat eeA bekend paedagoog er tegen was dat de neiqes leerden schrijven omdat hg daarvan ongunstige gevolgen voor hare moraliteit voorzag En vtatwilraon thans don meisjes al niet laten leeren I Wg golooven dat men lianr hoofd langzamerhand te veel met onnutte dingen vullen wil Daarom meenen wij dat het zgn nut kan hebben als de onderwgzeresson en do onderwijzers als de ervaringrgke vrouwen moeders vooral de hier besproken denkbeelden eens aan hunne ondervinding toetsen en er hunne gorlachten over Islen gaan De ratinneele opvoodtns van het vrouwelijke geslacht i4 val het allerhoogste belang voor onze maatochappij hoe beter do vrouw is opgevoed des te reiner eo schooner zal zich hot familieleven van een vollj ontwikkelen Laat ons er dan naar streven om onze meisjes tot van haar plicht eu tnak bewuste juist denkende fijn gevoolendo en klook handelende vrouwen op te voeden die voor de zware laak van het leven zijn opgewassen Papieren bedlakens Zooals bekend is zijn de Amerikanen practische menschen In Amerika is een artikel in den handel dat nog nergens in Europa behnlvo wellicht in Hngeland gevonden wordt Hot zijn namelijk papieren bedlakens zeer licht zeer sterk on zter goedkoop Laten minder bevoorrechte nitnurgouooten die dezer dagen onder dunne lakens of dekoiis liggen te rillen eens een raad aannemen De papieren heddolakens zijn met succes te vervangen door vollen papier Laten zo eena op hun lo dunne dekking een paar flinke vellen stevig popier leggen on dat zoodanig ann de kanton instoppen of bevestigen dat het liggen blijft Men zal t best doen het papier niet hooger te loggen dan tol de hoogte van do borst opdat het bovengedeelte des lichaams vrijer kunne transpireeron Laten behoeftige natuuri enooton daar eens onder kruipen en de uitslag 7 al hen verrassen De Loudonsohe armen weten profeet dat papier een slechte warmtogeleidor is Op Trafalgarsquare ziet men er des nachts velen onder don blooton hemel liggen de armen hebben geen dak dio zich met papier tegen de koude imchtlucht moeten bedekken Te Parijs is een gewezen bediende van de waforloiding in hechtenis gonomoii die de volgende winstgevende industrie had uitgedacht Zich uilgovende voor een inspecteur der Maatschappij meldde bij zich aan verschillende huizen aan en verzocht de i concierge de laatste quitantie te mogen zien verklaarde dat men te veel betaald had en nam de quitantie meê om de zaak zoo het heette iu ordo te brongen De aldus vermooslorde papieren wi t hij schoon te wasscben en ging dan thanö nis kassiersbod tonde naar andere concierges vergeleek du meters vulde de qmlantios in en liet zich hot bedrag daarop betalen Zbo had hj bij den Hertog Van Nemours 1800 ffès bij anderen sommen van SOO eu 300 fros bemachtigd toen hg Zaterdag betrapt werd Er is eene tweede vermeerderde druk verschonen van een boekje dat eenige maanden geleden het licht zag getiteld Limburgs verval gedurende do laatste halve etuw 1840 1890 Door eonigo Nederlandache Limburgers Dat geeft Pe Tijd aanleiding tot bot echrijvon van twee artikelen die zg aldus bealuit Ongel wijfeld een laiidbouwgewest waar do toostanden ran dien aard zijn als hier door mannen van gezag tverkzaam in alle deelen der provincie met bijna algelieclo eenstemmigheid wordt modegedoeld verkeert in een toostand van treurig verval Dat Limburg desondanks niet wordt en niet licht worden zal oen tweede Ierland dat de toestanden hoewel jammerlijk genoeg toch niet zóó dreigend schijnen als in bet noorden van ons land in Friesland en elders is te danken aan twee gelukkige omstandigheden Vooreerst is de toestand der boerenarbeiders hoe zonderling dit ook schijnen moge in Limburg voel gunstiger dan die der boeren zelvon en der pachters Du betrekkelijk hoage loonen zijn mode eene oorzaak van de armoede der boeren In veel gevallen t is aan hot zooeven geciteerde dat wg bet getuigt nis ontleene leven do boerenarbeiders ruiikier en beter dan zelfs vrg groote pachters De reden hiervan is dst de Limburgscfae boerenarbeider bijna altyd goed betaalden arbeid kan vinden in Duitschland Natuurigk hebften wij hier te ens te doéii met eene voorname reden van omigratie In de tweede plaats rerkoeren de Limhurgsche gemeenten Diet in het geval van veel gemeontun in Friesland welke door de kosten voor het onderhoud van dtjken enz en voor Ie armverzorging nagenoeg geruïneerd warden Dank zij do uitbreiding van het bijzonder onderwijs hebben de meeste Gemeentobo sturen iu Limburg ook minder uit Ie geven voor hunne scholen dan de Gemeentebesturen in andere provinciën Van bittere armoede van ellende op groote schaiil zooals in de veenstreken in het noordon is dan ook in Liraburg geen sprake aan werkstakingen ten platlelande wordt niot gedacht Doch dit belet niet l t indien niet de volslagen ondergang van den landbouwatand op de eene of andere wgze worden tegengehouden de provincie uit haren toestand vao verval niet te redden is Boiteolandscli Overzicht De teraardebestelling van den prins van Clarence heeft mot de gewone plechtigheden plaats gehad De verkiezing te Antwerpen heeft bigkbaar weinig belangstelling onder do kiezers gewekt want van de 14 933 ingeschreven kiozors zgn er slechts 7262 dus nog niei do helft opgekomen De cloricale candidaat de advocaat Max Bausart is mot 4724 stemmen gokozon De candidant dor herbergiers en der tegenstanders van de coöperatie ilo beer Do Beukelaer vcrkroog 2422 stommen Bg de twoo laatste poriodioko verkiezingen in 1884 en 1888 verkregen de olericale candidaten 68 0 a 6700 steramen do liberale orastreekt 6000 OfBcioe hadden zich de libernlo veroenigingen gelgk bekend bij deze verkiezingen onthouden Het wetsontwerp betreffonde de handolspolitiek hetwelk door don minister president do heer Boernaert bij do Kamer is ingediend hoeft alleen ten doel de regoering to machtigen voorioopige schikkingen te treffen mot de mogendheden met wie voor 2 Februari geen nieuwe handelstraciaten gesloten zijn lerwijl mot dien dotum do geldenile troctaten vervallen Do discussie over do tractateu met Duitschland en Oostenrijk gesloten ia op verzoek van den miniater Boornaorl onraiddellgk aan do ordo gestold na het verstrijken van den termijn welke volgens het reglement vorloopen moet tusschen do indiening van het centraal rapport eo de openbare behandeling He ministor heefl intusschen doarbij gevoCijd dat de regeering bleef hopen dat nog in Januari do discussie over het voorstel tot grondwetsherziening zou kunnon komen In de Italinansehe karaor van afgevaardigden hoeft het haudelavordrag mot Duitschland groote kans van slagen In de zitting van Maandag hield do ministor van onderwijs eu eeredienst Chimiri eene rede waarin hij onder warme toejuichingen betoogde dat de handelsverdragen groote voordeelen zouden hebben voor den maatschappolgkeo toostand van Italië en den volgenden dag word een voorstel van den leider der oppositie Crispi dat tegen de verdragen gokniit waa vorworpoii De gewezen minister president stelde voor den duur der verdragen van 12 tol 6 jaar te verminderen Zulk I en iuKrijpende wijziging zou gelgk staan met verwerping Do verdragen zijn uit n stuk opgetrokken op een onveranderbaar beginsel De eerstoiuinistor Die Rudini maakte den heer Cri pi hierop opmerkzaam maar de e weigerde zgn voorstel terug to neraoo Dat het daarop met zoo groote meerderheid verworpen werd opent voor de verdrogen een gunstig vooruitzicht Inderdaad zijn later de handelsverdragen met 177 tegen 70 stemmen aangenomen Door vijf Fransch kardinalen is een manifest gericht tot hun kotholieko landgenooten met het doel richting te geven aan hun denken en gedragingen In dit stuk wordt gezegd dat do khatolioken zich bij den legenwoordigon regoeringsvorra kunnen aansluiten Het land heeft behoefte aan vastheid van regoeringsvorm en aan godsdienstige vrgheid De katholieken moeten op grondwettig terrein strgden voor den bedreigden godsdienst on moeten het concordaat eerbiedigen De staatkundige iustellingon van hun land kunnen zij oprecht en rrijmoedig aanvaarden De vrijzinnigen in Pruisen blijven voor onbepaalde verwerping van de onderwgswet daar alleen reeds bet streng confessioueele van bet ontwerp de aanneming onmogelijk maakt Van nationaal liberale zgdo wordt het denkbeeld geopperd of het niet mogelgk zou zijn zich met de conservatieven te verstaan ten einde do ergerlijkste bepalingen te wijzigen aangezien er anders gevaar bestaat dat de conservatieven zich met de ültraniontanen zullen verbinden en de wet dan nog leelijker zal worden Men weet ochler niet of bg do meerderheid der nationaalliberalen dit voorstel opgang zal maken De wijzigingen welke de drankwot bij den Bondsraad beeft ondergaan bigken veel geringer te zgn dan men had gezegd Verlaagd zgn de strafbepalingen legen openbare dronkenschap het verbod om meer dan een halven liter sterken drank in het klein te verknopen is tot een kwart liter verscherpt het artikel is vervollen waarin aan alle tappers de verplichting werd opgelegd behalve sterken draak nog anderu dranken benevens eetwaren ten verkoop te hebben In de Portugeoscho Kamer werd de minister van financiën heden geïnterpelleerd over den financiëelen toestand De Minister antwoordde dst dezo ernstig ia en gaf eanige inlichtingen over drie punten het financieel evenwichi den omloop van papieren geld en de hondelabalana Voor herstel van het eerste