Goudsche Courant, zaterdag 23 januari 1892

1892 Zaterdag 23 Januari 1N 4T40 GOUDSCHE COURANT iSieuwH en AdvertetUiehlad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertontlön kan geschieden tot eén uur des namiddags van den dag der uitgave Ken onbekende heeft aan de rrge uuiveraiteit te Amsterdam 60U0 geschonken Uit Bergen op Zoom wordt gemeld lat de uief tal van oesters uit de putten van do Nederlandsche Maatschappij tot oestercultuur gepleegd is geworden door 3 personen waarvan zich reeds 2 in hechtenis bevinden terwy l de derde voortvluchtig is naar Belgié De dieven badden omstreeks 900 stuks oesters uit do putien gehaald deze in zakken verpakt on gtreed gemaakt om ta vervoeren toen zij werden rerrut Alle drie zgn hoofden van gezinnen en een hunner IS reeds 10 jaren in dienst bij de Maatscbappg STOOMBOOT MJSEL il Zonder tegenbericht zal de d i e n 8 1 ZATERDAG 23 JANUARI hervat worden Goederen voor de tusschen stations worden onder voorbehoud aangenomen Het tarief wordt tijdelijk met 50 verhoogd DE DIRECTIE De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Htert u imnm e PnftaMro wntlmémna OMWMfeMfM Mr kM r MI k ta c a t B aaaWToIaa ato o A a aaunam mtku w rk MI tm M ailjk Ctenees ea HBliniladeL b vmm om nu Ir B Vlpdiow BmnjK M Ir t FFerielu jn m T Oletl MUnehOT m KBSOanÊ ▼ Seanzonl WOnburg Bedam i xg n J MÊÊltB t t C Wltt o ▼ Nnssbaom n ftin iü SiH HS Zdekaner Hertz Amtantan ffB HI S I I SoedentAdt T KorezTiiskl Kmam AZzj t jtSÊ Lunbl wandMM Brandt KI MiH WM OritW Hrmingiwn bü storingen in de IglH JÈMF Qnderbuiks organen 8 Hg il iemand van zeer goede familie die een titel lou erven want zgn vader is dood hij is de ei nige toon en zijn grootvader ie de voorname lord Branscombe Hg heet Luoien Eyre en men zon moeilgk een knapper man kunnen vinden Miss Mc Dermot kwam reeds kort na zijn verbigf tol die ontdekking j n zelfs nu nu hg aan de beterende hand is en er Jus geen reden bestaat zoo sentimenteel over hem denken als toen hij zwervende tusschen het iohoono leven en den leelijken dood op zgn bed Ing uitgestrekt ook nu ziet zij geen reden om an meeaiiig te veranderen Hij ia werkelijk zeer knap en van het donkere Italiaansche type dat men soms onder de Engelsohen vindt In elk geval zijn zijn mo d mot den gullen lach en de groote gestalte echt Engelsch Ben vorigen dag was hg genoegzaam hersteld om naar oen der benedenkamers getransporteerd te worden een loelijke onooglijke kamer Miss Mc Dermol l ad hem liever naar het salon willen brengen do kwal M ómt UT r imat vaa wub dvr iid vvratavplac n d d Bfaeden teotla noofSpiJB Aols Ifbald ffabrek a tt rnuUumt m Richard Brftodt word n om hmn B Mt d icbarp rk iid Zouten Bltt iFwit r Oroppdl ijt Om zich by den aankoop te beffchermen m nasreniaakte pri paraten vnt f men In de potbeken ftMdi sur d llMfl e hte mwUtHxruéhe FUIeii van den Apotheker Blehard Brandt Pryt per dooi met ebmlk MnwIJilDc 70 C ntt t ii Kri fim viF urrtr rr up tint tiet blerbowcn éfgeéruktc door de wet bewliermde hiindelniieA of Iket het iviUe kruis op het rooile veld en de handteekeninff Relid Brandt Eleb op ieder doosje b V uiu jer lloofdilepot F E van Santen Kolff te BvtterdsM M Snolperadruk van A Brinkman 8e Zoon moet gezorgc worden maar do beide andere punten tullen veel tyd eischen De Cortes zullen moeten overttaan tot een bepaling van de offers die muii van de houders van Porluge sche schuldbrieven zal moeten vraiten De Minister wijst er op dat dit punt van het regeeriiigsprogramma op de Londonsoiie beuas een rijzing in plaats van een daling heeft te woog gebracht Alleen de houders van do vlottende schuld ïullen gespaard worden De Minister bood een ontwerp aan houdtnde iraobtiüing om het tliana bij de Cortes oanhanüige douanetarief tan af 1 Februari toe te passen voor die naties welke dien dag geen handelsverdrag met Portugal hebben 338 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Donderdag 21 Januari No 10179 26000 No 6371 15000 No 13069 5000 No 1182 1457 en 2005 ƒ lOflO No 2333 3435 677 14505 16428 en 20421 ƒ 400 No 3480 200 No 629 3634 11901 15232 15351 20236 0603 en J0749 ƒ 100 Prijzen an 70 09 3366 6384 8193 10769 13249 16824 18340 52 3580 6414 8232 10912 13134 16891 18358 233 3887 6661 8264 11013 13506 16052 1844 S02 3666 6668 3469 11044 13567 16065 18605 357 3670 8t 07 6567 11054 13a05 16098 18641 389 3752 6624 8597 1 209 13956 16220 18706 747 3766 668r 8609 11232 14145 16285 18877 S45 3838 6723 8874 11271 14282 16309 1S968 957 3902 6728 8924 11420 14298 16456 19062 979 3903 6798 8940 11446 14307 16609 19254 1361 407S 6822 9045 11541 14426 16660 19267 1 1 4124 6836 9161 11699 14468 16746 19279 1760 4126 6840 9165 11717 14622 16831 19347 1769 4411 6931 9582 11833 14678 1688 19409 1803 4617 6934 9654 11834 14770 6977 19424 1885 4649 70S8 9720 12043 14874 16988 19432 2239 4719 7166 9749 12046 14866 17101 19563 Ï299 4727 7221 9895 12067 15033 17287 19679 1398 4743 7306 10043 12107 15046 17386 19614 8412 4855 7363 10107 12110 15072 17410 19645 Ï439 5365 7372 10161 12606 15164 17473 19648 2469 6407 7407 10266 12622 16260 17494 20137 1498 5421 7503 10361 12789 16279 17837 20161 Ï685 5660 7620 10402 12852 15292 17676 20217 2880 5640 7603 10451 12892 16446 17792 20375 Ï893 5762 7605 10453 12931 16462 17927 20376 SI91 5891 7915 10646 13169 15619 17966 20444 8229 8032 8036 M698 13189 15662 15024 20560 SS68 6109 8120 10708 13193 15627 18072 20619 S397 6321 8149 10710 13244 15676 18082 20939 S336 6331 PETROLEüM IVOTKEmNGFA ran d Hskelsars Cftntzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden cnveraDderdr Loco Tankfust 8 Jsnuarilevenng 7 85 Febniari leT ring 7 40 Maartleverinif ƒ 7 15 April Mei Juoi en Julilevering 7 10 Augustas leveriog ƒ 7 16 SeptemW OctoberNovember en December levering 7 25 MARKTBERICHTBH Ooada 21 Januari 1892 Aangezien de vaart geheel gestremd is was de graanhandel van geen beteekenis Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel en prijzen matig Vette varkens redel aanvoer handel ving 21 a 24 et per half K 6 Biggen voor Engeland goede aanvoer handel matig 16 18 et per half K G Magere Biggen weinig aanvoer handel stil ƒ O 40 a ƒ 0 70 per week VetU schapen weinig aanvoer handel matig 14 a 22 Nuchtere kalvrren goede aanvoer handel vlug 4 i f 8 Fokkalveren ƒ 8 a 14 Aangevoerd 16 partijen kaas handel gewoon 1ste qnal 28 a 30 2de qual 23 a 26 Boter lamel aanvoer handel vlug Goeboter f m i f 17 0 per kilo Weiboter 1 40 a 1 50 per kilo Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Jan Comelis Hendrikus ouders H Kooiman en C Rietveld 19 Gardina Johanna oudera J van dor Pool en G J de Grauw Paultts Johannes ouders P J Meijer en R M Waltjer Jan ouders W J Dercksen en M H van Wgk 21 Leonardus Adrianus ouders A van der Klein en J Snel OVERLEDEN 19 Jan C Groenondaal huisvr van H de Groot 62 j B Har eilonk 80 j 20 C C van Maaron 60 j 21 G Boot 3 m A A an Leeuwen 13 j GEHUWD 20 Jan M L Cats en D Goedhart Zevenhuizen GEBOREN Arie ouders J A Ugttenbroek en G J Kleg Aplonia ouders G v Helden en A Figgers Hendrikus Tennis ouder J Hey en J V Essen OVERLEDEN A v Tugl hiiisvr van B Rikaart 60 j A v d Haak 62 j A v d Wiel 22 m l v Dgk 36 j G v Vliet 66 j J d Hertog 2 j B Kiknart 61 j N V Roon hnisvr van H Stof berg 60 j APVER TENTIËN i Prima Maltlia Aardappelen 8 Cent per Kilo by hoeveelheid flink rabat F s mwm M Gravenhage Noord Einde 139 Speciaal 4rls voor Maagr Lever en üarmüjders Consultativ dageljjlts 10 12 1 2 ZONDAGS 10 12 nnr DE NEUWE LOmON de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN zeer gemakkelgk in t gebruik wordt Terkocht ia flacons van 85 en 130 cent en is te Gouda verkrijgbaar alleen bü I A CATB ADVERTENTIEN Gouda in alle Binnen en Buitentnn lseht Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bareau van A BUINKMAN eu ZOON te Oouda Openbare Vrijwillige Verkooping Ten overstaan van den No t Vk uii taris i J ÖPRÜIJT resi ïlSilTiiBii deerende te Ouderkerk ajd IJsel zal ten huize van den Heer C F van uknBERüH Kofflehuishonder te Stolwij kerêluiê bü Gouda op WOENSDAG 27 JANUARI 1892 by veilio en verhooging en op WOENSDAG 3 FEBRUARI daaraanvolgende biJ afslagen combinatie beide dagen des voormiddags 10 ure in het openbaar worden verkocht Eene van oude bestaande in volle werking zgnde en goed beklante STEENfABEIEZ met llecrenhuis KOETSHUIS PAARÜBNSTAL HOOIBERG Opzichters en Arbeiderswoningen 3 OVENS LOODSEN MACHINEGEBOÜW metSTOÜMSTEE MMACHlNE venlereüETIM MEUTl N OPENPLAATS TASVELDEN TUIN BOUWLAND eu ERVEN alles gelegen in de gemeente GOU DEK Ai op een balf uur afstand van Oouda voorts diverse ZELLLS iEN met RIETLAND BUITE NUROND en DIJK gelegen in dezelfde gemeente twee ZELLINGEN gelegen in dt gemeente Moordrecht en eene party WEILAI D gelegen in de gemeente Oouderak achter dt Steenfabriek alles brteder omschreven in boekjes o 18 Jannari 1892 kosteloos verkrijgbaar t n kantofe van genoemden Notaris en bjjga noemden Heer vin dsi b£RGH terwyiexemplaren ter lezing znlleu liggen in de vooi naamste kofltebuizen te Gouda h gm trttna stMlaraaVi ▼ eortnil Toertiea nd onf it ldll k 14 bMUWWdlMld kortedmn Dto ZwIlMtMhi Pillen T n d i Apolbdtcr ffMiM tafuMwa M to varklMw bOT n Te aanvaarden dadelyk na de toewgótg met uitzondering van een gedeelte van het Ha renbnis waarvan bet gebruik wordt gereaer Teerd uitrlyk tot den 1 Mei aanstaande De aitgave de er Courant gescbiedt dagel ki met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr a per drie maanden ia 1 25 franco par post 1 70 Mzoaderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 22 Jannari IMI De oomraissaris van politie te Midilelburi waaracbutrt tut voorziclitij heiil bij het lanknoopen an handelsbetrekkinicen inut J J van den BerKh volgens zgu naamkaartje ingenieur oivil die zich door verschillende winkeliers goederen liet toezenden aan de volgende adressen Hellinga Co expediteurs Karpentier en Co Oppert 46 eu van Teiliiigenttraat 7 allen te Botierdam Over den diefstal aan de gasfabriek te Rozünda il wordt r a ler gemeld Er zijn naar men VB neemt sedert eeniso dagen groofe knoeierijen aan het licht gekomen Een hedon ingesteld orider oek door den officier van justitie te Breda heeft er toe geleid verschillende werklieden in verhoor te nemoii en gevangen Ie houden Ook de tlirectour dor fabriek is heden op last der rechtbarik ia arrest genomen en naar Breda overgebracht Aan de statuten der fVatroonsvereeniging ontleent de Sund o a het rol nde De gemeenteraad ran Boskoop besloot gisteren tot het aanstellen aan de openbare school van oen onderwyzer boven bet bg de wet bepaalde minimum Door dit beslait behoeft het hoofd der school zelf geen klasse waar ta nemen dat in eene school van meer dan 320 leerlioüCB zeker gunstig voor het ooderwys zal ciaii Onder patroon wordt verstaan een iegelijk die voor het verrichten van dienste buiten zgne huishouding een of meer personen geregeld in zijn dienst heeft Als patroons worden ook beschouwd eotnmissarisgen of directeuren van maatschappijen Doel der vorreniging is foor de patroons in Nederland de gelegenheid te openen om zich met het oog op de onderscheideno inriohtiiigen waarvan zg aan bet hoofd staan xelféisohap te gevau van de verplichtingen jegens hun o uderhoorigen die naar den eisch van Gods Woord op hen rusten En zulks niei alleen voor wat aangaat hun rechtstreeksche verplichtingen bg de regeling van hun bedrgf maar evenzoo met het oog op do virpliohting waaronder zij als de natuurlijke patroons of beschermheeren van hun dienstpersoneel liggen ora den godsdienstigen zedoiijken eo maaticbappelijken toestand van hun onderhoorigen ta helpen verbeteren De veroeiiiging tracht het bewustzgn van deze verplichtingen ook buiten haar kriug te bevorderen Zij is bevoegd ook buiten haar kring voor de belangen van do loontrtkkenden op te komen Dit doel tracht zij hoofdzakelgk te bereiken door samensprekingeii der patroons onderling door het houdun van openbare meetings door liet uitgeven van geschriften eu door het zich wenden tot de bevoegde autoriteiten of tot instellingen of personen FEVILLETOIV eenige mooie zij het ook zeer eenvoudig ingerichte kamer vau het huis Doch hg had een ander vertrek verzocht waar de komst van bezoekers hem niet I zou hinderen Daarom was het oude vertrek in orde gemaakt en bg den flink brandenden haard was een gemakkelgke stoei gezet TO iet EngeheA Wel hoe gaat het met uf vraagt Dulcinea terwijl zg de kamer binnenkomt een lentebode gelijk vol leven en frischheid Moe niet naar In l eerst zag ze een weinig tegen hem op toen zij hoorde dat hij een titel zou erven ziig zij op tegen de armoeditrhoid van haar eigen omgeving die hg wel moest gevoelen zoo lang bij baars vaders gast was Maar hij bad alles zoo luchtiif on vroolijk opgevat en was zoo dankbaar geweest ook voor de kleinste oplettendheid dat zg liem mocht lijden Zelfs de veeloisclionde Bridget had zich gewonnen gegeven voor oon deel althans Zij staat in den liclitglans van het vuur on ziet glimlachend op hom neer En hij van uit ijn diepen leuiiiugstoel glimlacht teru Ik bon een bedriogorl zeït bij Ik voel mezoo wol als iemand zijn kan maar Wat Ik zou liever niet woif willen zegt luj op zachten toon Ik vind bet zeer vriendelijk van u antwoordt zij en laat zich in een stoel aan den anderen kant i van don uloeieuden haard allen terwijl zy haar blanke vingertjes voor do lammen uitgespreid houdt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere reg l meer 10 Geuten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerscb nt dio in eenig opzicht iniloed kunnen uitoefenen op het lot van do loontrekkonden Grondslag van de vereeniging is de grondslag van het Sociaal Congres gehouden te Amtterdam op 10 November 1891 en volgende dagen Hypnotiseeren door niot geneeskundigen Op een goiollig avondje te Bourget waar men sich Vermaakte met hypnotiseeron werd eenjongmensoh uit Pdnja Adolphe Raylant in hypnotisohen slaap gebracht De liefhebber die zich hiermee bezig hield kon echter niet goed weer nonnaliseeron De jonge man verkeert nu sedert eenige dagen in een beklagenswaardigen toestand hij valt gedurig in slaap en heeft hevige zenuwtoevallen Vassily Vereschagin doet in het Berliner Tagehlatt eenige onthullingen over den Amerikaansohe zivendelhandol mot schilderijen Zekere James Soutton voorzitter van een kunstlievenrt gezelschnp te NewYork dezelfde die MUlet a Ang elas gekocht tejtC toongesteld en eenige malen zoogenaamd wederverkocht heeft telkens met winst heeft ook Vereschaging doen voorstellen met diens stukken een Coup uitte voeren Soutton zou de prijzon opjagen en denkbeeldige verkoopen doen aankondigen zoolang tot er liefhebber gevonden waren die geneigd waren fabelachtige sommen te besteden De winst zou tu schen hem en Veresohaging gedeeld worden Toen de schilder weigerde begon de kunstlooper allerlei dreigementen te gebruiken en toen ook dit niet hielp verklaarde hij voor bet eerst van zijn leven zich genoodzaakt te zien eene zekere winst te moeten opofferen Kaar aanleiding van da verstikking van eene dame en hare dienstbode te s Hage door eene anthracietkachei maakt de firma L Jockin Zn in het f Brab DagU de opmerking dat in don laatsten tgd 0m mij pleizier to doen zegt gjj nu dat wij het n aangenaam hebben gemaakt Nu ja met eeo zucht wg hebben ons best gedaan vader en ik j maar veel is het niet geweest Dat weat ik wel De glans van het vuur valt op haar gelaat Zg buigt irich eenigszins naar den baard en de stralen die op haar bKiuwe oogen vallen doeo te schitteren alsof hel edelgesteenten wnren Wat ik zoï dat meen ik herneemt de jonge man en buigt zich naar haar toe En hjj houdt op Hebt ge rao begrepen Wat zegl op dien eigenaardige zacht vragenden toon die liem reeds zoo vaak getroffen en in verrukking gebracht heeft iiNeen ge hebt me niet begrepen zegt hjj Dulcie vat je waarom ik liever mijn hoele leven patient wil blijven dan weggaan Begrgp je het niet begrijp je bet heusch niet Neen zegt ze De v ammen beschijnen haar bleek gelaat O je moet bet be rijpep zegt hg viiriï elkhöü oen heele wtek al godaclit dat je hot wist Verleden Maandagr toon jo me dit kerstrozon Itraclit en ik nam ze aan en jo je kreeg een kleur en Duloio Hij bleef plot eling steken staat op en gaat raar haar toe llulcie ik heb je lief O men O neon 1 roept 7e pijnlijk uil Zg staat op haar beiirt op en deiii ït voor h m achteruit Djt moet niet Dat kan mol Weet je het