Goudsche Courant, zaterdag 23 januari 1892

eor veel kachels tgn in gebruik genomen welke I londer de nooilige voorzorgen inderdaad wel wat MMt Jlaiii da tot dusverre gel ruikte gevaren opleveren Toor de geaondheid Ik heb hier op het oog de loogenaamde Amerikaansohe vulkaohels en in het bytonder de naar d ze nas maakte Het systeem waarnaar de meeste dezer gebouwd lyn is dat met neerslaande vlam Hierroor i aan de achtorzqde van het lyf aangebracht een vertikaal kanaal door eene tong in doszelfs midden in twee deelen gescheiden De rook en de verhitte gassen verlaten Jen vuurpot gaande naar omlaag door het eene gedeelte van het kanaal tot op den voet siygen van daar omhoog door het andere naar de rookpijp Nu kan deze beweging niet geschieden zonder fiJDc aschdeeltjes en bg kolen van minder goed gehalte Dat het maken ran zoogenaamde bonne fausse monnaie vooral in on Indië zou geschieden is nooit gebleken en als het gebeurde zou hetzeker niet lang onopgemerkt bly ven Als Nederlan l door die bonne fausse monnaie bedreigd werd zou ze uit andere landen mouten komen maar ook daarvan is nooit een spoor van ontdekt Dit verklaarde ook de president der Javasohe Bank mr N P van dun Berg in 1888 Onder de valsche munten die in de laatste jaren in Indie in beslag werden ijenomeu en te ülreoht onilerzocht waren er zeer goed nagemaakte maar men kon ze toch terstond van de echte onilorsoheiden Volstrekt onmogelgk zegt de beer S v Ë is hot zeker niet dat er invoer plaats had van uitmuntend nagemaakte stukken als ze niet te onderscheiden zgn van echte munt kan natuuilyk de aliaolute zekerheid nooit gegeven worden Daar staat editor tegenover teerende brieven te stelen die Prager altoos in zijne i jaszak bij zich hield zoodat er geene andere knus bestond om o machtig te i ordoD Verder dal hij toun Prager verschrikt oprees in eene z nuwachtign opwinding blindelings een schot had gelost om zijne vlucht te dekktn Een aaulal bijzonderheden pleiten esbter tegen deze voorstelling De jas waarin de brieven waren hing namelijk juist dtó wnar de mourdunaar verscholen zat en niet nan het uiteinde Vün het ledikant waar hij het sehot beeft gelost Bovendien had mevr Prager reeds eenigen tijd te voren het gerucht verspreid dat het zich üet aanzien alsof haur man zich nit verdriet wel van kant zou maken In de jcte vnn beschuldiging wordt dan ook anngenomen dat er met oierleir een moord was beraamd waaraan de schijn van zelfmoord zou worden gegeven Do vrouw zou dan erfgename van het vermogen zijn eworden het huiselijk leven met haren man zou bij het puliliek wel in het vergeetboek geraken en zoo zou zij in horen slnnd hebben kunnen voortleven Woensdag is in ileze zaak uitspraak gedaan Do gezworene i verklaarden Schwoizor en zijne zuster schuldig nan pugmg tot doodslag Hut openbaar ministerie had voor beide beschuldigden vier jaar tuchttiuisslraf en lric jaar verlies van eer geeischt Het gerecbtsliof ging echter veel verder het veroordeelde Scliweizer tot vijf jaar tuchthnisstraf en insgelijks tien jaar verlies von eer mevrouw Prager als nanlegster an liet plan tot zes jaar tuchthuisstraf en insgelgks tien jaar verlies van eer Mevr Prager viel snikkende voorover en baar echtgenoot was edelraoedii genoeg haar nog in de rechtzaal vergiffenis te schenken onder belofte van persoonlijk bg den Keizer een verzoek otu gratie te zullen inbrengen van Laur aan te nemen omdat het feit gepleegd wat in het gpbouw der Volksvertegenwoonliging In de Belgiscbo Kamer van Vertegenwoordiger diende de heer Du Naeyer het voorstel in om de specifieke rechten in de plaats te stellen van de rechten naar do waarde voor geweven goederen en kleedingstukl cn De voorsteller vioeg veriof deze voordracht toe te lichten De minister president d heer Beehiaert verklaarde zicb daartegen De Kamer bes iste echter in strijd met den Minister dat de heer Do Naeyer in de ziiting von morgen die toelichting zou kunnen houden De ceitrale sectie heeft zich eenparig vereenigd met het I wetsontworp waarbij do Eegeeriug wordt gemachtigd tot eene voorloopige regeling over te gaan van do handelsbetrekkingen met de landen waarmedei de bestaande verdragen afloopen In het rapport wtordt er op gewezen dat Belgische producten bij uitvoer naar Spanje tot 30 Juni e k gebruik kunnen maken von het tegecwoordig tarief evenals Eogelsche producten Dank zij art 2 van het ontwerp zal de Belgische regeenng een dam kunnen stellen tegenover de uitvoerpremien welke uit de artikelen 10 en 13 van het Fransche tarief voortvloeien Aanstaanden Dinsdag komen le handelsverdragen bij de Kamer in bebandeliug Do Zwitserscbe Bondsraail hoeft bepaald dat indien op 1 Febr geene verstandhouding met Frankrgk is bereikt Zwitserland voorloopig aan Frankrgk de behandeling op den voet der meest begunstigde natte zou toestaan De ooderbondelingen met Italië stuiten nog altgd op bezwaren De Engelsche vice consul Ie Buenos Ayres beeft een belangrijk verslag uitgebracht over de landverhuizing naar Argentinië Men leert daaruit dat na 1880 de aanvoer van immigranten sterk is toegenomen Het getal was in 188B 108 722 teriv jl 14 685 bet land verlieten In 1886 dauldo echter de aanvoer tot 93 116 terwgl het vertrek ougeveur op éene hoogte bleef Daarom loofde do regeering toen premien uit waarvan een snelle aanwas het gevolg is geweest In 1887 1888 en 1889 stegen de cijfers der nieuwe werkkrachten tot 120 842 1 55 632 en 260 909 terwijl in die jaren 13 630 16 842 en 40 649 weder heengingen Aon premies is ongeveer 10 millioen gulden uitbetaald by wijze von voorselrot dat echter slechts zelden kon worden terugbetaald In 1890 werden die uitkeeringen gestaakt met hot gevolg dat tegenover 110 EGO die aankwamen 83 000 het land verlieten een versrhil dus van slechts 27 603 In 1891 kwamen tot 1 Aug 44 630 aan maar 72 000 gingen heen Volgens opgaaf van den directeur der immigratie kan het land niet meer dan 100 000 bekwame personen sjaars gebruiken Van de 134 000 die voorschotten kregen wos twee derde onbruikbaar Br waren 63 000 onder die opgaven landbouwer te zgn maar lelec hadden onjuiste verklaringen afgelegd om de premie machtig te worden Van de immigranten der laatsie jaren waren 60 pCt Ilalianen 18 pCt Spanjaarden 10 pCl Fransohen en 3 9 pCt Biigelschen De percentage der Nederlanders wordt niet opgegeven Volgens het verslag bestaat er nog behoefte aan geschikte londbouwers die een klein kapitool bezitten De lüonen zijn wat de goiidwaarde betreft laag en minder don men iii Engeland kan verdienen maar voor landbouwers bestaan vooruitzichten in enkele proïinoies bijv in Santé Fé Daar kost de bewerking van een ocre voor tarwe slechts 7 60 waarbij men een kapitaal van 12 noodig beeft en dan een zuivere winst kan maken van f 14 Toch raadt het verslag aan Engelschen de landverhuizing niut aan omdat de streek meer geschikt i voor Italianeu PËTR0LEUi I NOTEfe r 6ffi van de Makelaar Claatzlasr SehaikwU li te Rotterdaa De markt wa heden onveranderd I 0C0 Tankfust ƒ 8 Januarilevering 7 85 Pebroari leTerfBg 7 40 Maartloveriag 7 15 April Mei Juni en Julilevering 7 10 Augustus levering 7 15 September October November en December levering 7 261 Mi l I ll Burgeriyke Stand Moordrecht GEBOREN Aaiye ouder H van Mullem en C van den Berg OVERLEDEN W Kappetgn 83 j A Bloot huisT VIII G Diepenbotït 34 J GEHUWD G Alphenaar en M Bloot Reeufrijk OEBOBEN Adriena Wilhelmina ouders J de eenig roet mede te voeren Dit roet nu en d zc achdeeltjes blgren grootendeels op dat de invoer op groote schaal niet gemakkelgk verden bodem liggen hoopen zich zoe jes uan op en j borgen blgft en dat dus als men er niets van boorteindigen met den doo gaog die in du systeem toch of ziet zonder griut gevaar voor misrekening kanniet al te wgd is geheel te verstoppen worden geconcludeerd dat het kwaad zoo het al be Bij kachels met zoogenaamde voetwarmins waar staat geen groote uitbreiding kreeg bij de rookdoorgaog eene roudirekkinge beweging j Voorts doet de schrgver uitkomen dat zoo men op maakt door den geheelen voet wordt er dit niet groote schaal rijksda ilder8 wilde maken men daarbeter op Hier zit het gevaar Elk deskundig voor aanzieulgk kapitaal zou moeten hebben en groote kachelverkoopor zal niet nalaten zijne afnemers hier j kapitalisten laten zich niet ligt in met een gevaar op opmerkzaam te maken en teven aanwijzingen doen om dit te voorkomen Van dezen kant wordt dus het gevaar niet in de hand ewerkt doch wel door de afnemers zelven welke aanwyzingon vorwaarloozen of vergeten Dit is ons binnenkort nog gebleken roet eene dergelijke kachel welke men drie winters achtereen gebruikte en loec klaagde dat er steed eene onaangename lucht was en heter s nachts de kamer geslooten blgvcnde niet was uit te houden Geen wonder dan ook de voet was geheel vol a oh er was geen doorgang meer en men had daaraan niet meer gedacht Ën nu de middelen of liever eene gebruiksaanwijzing £ r behoort te zgn en er is meestal aan elke zoodanige kachel eene gelegenheid die toelaat den rook vooral bij het aaninakeu rechstreeks naar de rookbuis te leideu Hierdoor voorkomt men bet al te spoedig aanladen der rookkanalen Brandt het vuur goed door dun doch eer t dan die gelegenheid door de bestaande klep af te sluiten Vervolgens moet men van tijd tot tgd de verticale en de voetkanalen reinigen Dit geschiedt iloor de ter noodige plaatse aangebrachte openingen Hier moord Igk bedrgf aan minvermogenden die hiervoor geld Vlagen zou men geen kapitaal toevertrouwen Nu zijii er in het Oosten wel landen aar men de justitie en politie zou kunnen omkoopen maar in die landen is er niut reel kapitaal Kn als er 20 ji 30 pCt met dat namaken gewonueu wordt wat moet er dan af om het clandestiene bedrgf te kunnen uitoefenen Want voor weinig geld mengt men tioh niet in ongeoorloofde zaken Er bostaat dus niet veel grond ooc de vrees dat wg door bonne fauue monnaie overstoomd tullen worden Bg vonnis van de nrrondissements rocbtbank te sGravenhage van 13 Juni 1882 werd H B Tb voormalig koopman in huidin en leer aldaar op verzoek van de firma W te Waalwgk failliet verklaard mot ingang van 8 Juni te voren Do curator mr H J H Modderman begaf zich naar de woninu van den gefailleerde No 144 on ronds niets dan eeiiige snippers papier zonder waarde Later bleek dat beklaagde tussohen den Stn en 13en Juni zgn geheelen inboodol voor 27B aan een opkooper bad verkocht en hg zich naar Londen had begeven Tor zake vau op bedriegelijke wijzo do rechten van zijne sohuldeisohers te hebben Verkort had du voornoemde koopman zien gisteren voor de 9ri oudts emeut recbtbaak te s Hage te verantwoorden Beklaagde erkende de door hem gevoerde handelszaken mot do firma die zijne faillietverklaring had aangevraagd doch betwistte zooals hg in 1882 reeds per blief aan de rechtbonk bad gedaan de juistheid van het gevorderde cgfer erkende zijn inboedel verkocht te hebbuu doch met het bedrag loopende schulden te hebben afbetaald terwijl hij slechts 16 had nchtergeboiiden voor zijn overtocht naar Londen Uit het goluigenverhoor bleek voorts dat de beklaagde tot die soort vnn kooplieilen behoorde die er geen konpsmauaboekeu op nahouden en alles kunnen gebruiken wat blind vertrouwende leveranciers willen afzenden die overal prijsopgaven vragen en in elk artikel bestellingen doen Beklaagde beweerde volstrekt liet doel niet gehad te hebben zgne achuldeischers te ontloopen Hem wa door zijn broer Ie Londen eene goede betrekking aangeboden welke hij aannam spaarde in 9 jaar ruim 600 over en kwam daarmede in Nederland terug om zgn schuldeischer te betalen Maar een fatum scheen op hem te rusten Met vrouw en kind in Amsterdam gekomen kwam by in aanraking met zoogenaamde kwartjesvinders verloor zijne zuurbespaarde penningen weder en werd later geknift De substitnut offieier vaftjuatitiemr Van Buttingha Wiohers ving ij reqgisilpi a p jnetjer op te wgzeii daf ta vnd JiflfliJelin en 4opt beU bedreren zijn waarvoor hg tengevolge van eene verandering in de strafwetgeving niet meer vervolgd kan worden Het feit wafirvoor beklaagde thans terechtstaat valt eii ZEd Achtb noemde dit gelukkig zoowel binnen de grenzen der vroegere als van de than bestaande strafwet en de justitie achtte het noodig aan H B Th dij zich al oen geraariijk ujet ls een fliwehantrekker heeft doen kennen te bewijzen dat dejuttilie sleed waaki Toen bekl te Amsterdam aangifte kwam doen dat hg bestolen was werd hg iugerekencl en stond gisteren terecht Z Ëd achtb vorderde voor den bekl ter zake van bedriegelgke bankbreuk 1 jaar gevangenissiiaf De toguvoegde verdediger mr Paap uil Amsterdam traohlte do rechtbank te overtuigen dat het verbaal van den bekl omtrent de kwartjesvinders niet zoo onaannemelijk is ja hem volkomen geloofwaardig voorkomt na zijne informatién bij de politie te Amsterdam Bij de rechtbank van gezworenen te Serign is dezer dagen een sensatieprocea begonnen waarbg de zaal tot in het afgolegentte hoekje door toehoorders bezet wa In den nacht vau 18 September des vorigen jaars wa er namelgk een moordaanslag gepleegd op dr Prager een te Berlijn algedieen liekend rechtsgeleerde Zgne vrouw wordt beschuldigd al aanleg ter van het moordplan Haar broeder wa de dader tegen hem luidt de a inklaoht poging tot l r prager ia een welgeateld man achrijft U bij sommiite kachels het zwakke punt Namelgk p j j i geeft aan jondie openingen behooren ie Z jn zoo dat ze gemak i mliedeu V Ink Hnnr 1 Kr iV r l J k l l i uil rgke familiën privaat les om hen in te wgdeii in de hooitere fijaheden der reehtswetensehap Hij is i4 igne vrouw 33 jaar EU jaar geleden heeft hij haar al onbemiddeld meisje gehuwd doordien hij zieh door hare schoonheid bijzonder aangetrokken gevoelde Zg staat bekend al een koud en gdel wezen Van hare gdelheid bg de arreatatie worden zelf pot ierlijke dingen verhaald Ook heden in de rechtzaal verscheen zij in eene coquette kleeding en frisuur Zij ia ook over het geheel eene elegante peraooulijkheid eone brunette met bleek gelaat Haar broeder is iemand van dertigjarigen lerftijd schraal opgewassen en verkeerde than io eene niet geringe opgewondenheid maar een zenuwachtige levendigheid wa hem reeil vóór zgne gruweldaad eigen Dr Prager i een iorach breodgeachouwderd brulnacbiig man die wel met een eakelen vuistslag deu aanrander had kunnen nedervellen kelgk door de gebruikers zelven zonder behulp van een deskundig werkman kunnen daargesteld en gesloten worden Eene reden om bg aankoop hierop toe te zien Men lette op de twee hieraan gegeven punten als zijnde in dit geval ile voornaamste namelijk op den reehtstreekschen rookuitgang by het aanmaken en op het tgdig reinigen der rookkanalen In het weekblad Nederland behandelt de redacteur mr Sprenger van Eijk de vraag of er millioenen Taiache rijksdaalders in omloop zijn zooals tegenwoordig ifaeweenl Wordt Hg betwgfelt het evenals reeds de heer Bochussen in zijn geschrift Ie bimetallisme international die zeide dat er geen feiten aanwezig waren welke recht gaven om het te gelooven wel daarentegen feiten die er toe leiden moesten om het te betwijfelen dan niet van me Weten wat Geen man mag me liefhebben zegt ze en tsekt beide handen uit of zij alle liefde van zich af wil weren Maar waarom niet Omdat ik verloofd ben en ga trouwen antwoordt zij met zonderlinge plechtigheid Daar hij een man van den wereld i zou deze verklaring hem in elk ander gevat stof tot vroolgkheid hebben gegeven doch daar hij een man van don wereld is en het ernstig meent met zijn liefde wekt zij verslagenheid bij hem op Veiloofd 1 is al wat hij zeggen kan Ja Ja Heusch en ze laat bet hoofdje hangen Er preekt zoo weinig vreugd uit t een zij zegt zoo weinig anders dan verdriet dat bij weer moed vat Eene verioving I Wal beieekent dat roept Eyre hettig uit Eene verloving kan verbroken worden Neen als ge nu getrouwd waart hoewel ook dan maar eene erloving O maar je weet het niet Deze verloving kan niet worden verbroken Waarom niet En wie i het Dulciel daarhadt je me toch wel vroeger iet van kunnen zeggen t Is nooit bij me opgekomen Nooit geen oogenblik Nooit bij je opgekomen Je verloving niet K om Amr zal je toch heusch wel eens em enkelen keer aan gedacht hebben I I Daaraan Onzin is dat was dat jij je je weet wol Dulcie roept hij uit O neen Baak me niet aan t Is zoo gek In een maand kan je to h niet verliefd op me worden dat kan toch niet 1 Kan dat niet Waarom niet Nu goed maar al kan het zegt ze en schudt treurig het hoofd t helpt toch niet Vader heeft er zjn zinnen op gezet djat ik hem zal trouwen Wien Sir Ralph AnkeUll Anketell Ja Maar bij is Mker wel tweemaal zoo oud alsjg O neen dat is hij nietl zegt zij snel H is Tieren dertig Hij ziet er eerder uit al iemand van vieren negentig vind ik en hg ia zoo leelijk als de nacht Ik heb wel fiens gelezen dat de nacht altgd mooi is ntyool dt zg kort Dan is Anketell zoo leelijk als iets anders maar hij is toch leelijk niet waar t Ik vind hem niet zoo leeiq pMl hem vindt zegt zij ontwijkend Ik geloof dat je Je moogt gelooven wat je wilt antwoordt zg van uit de hoogte Wat niet bij me opgekomen dat jg nu dat Prager had in de laatste jaren et zgne rromr geen gelukkig leven en moet hn r eens in aeoe vlaag van gramstorigheid te Ostende hebbeo mi handeld Althans zoo beweert zg Ten slotte ging hjj voor een getuimen tijd op reis Na zgne terugkomst erd de wedengdsohe verhouding nog erger vooral doordien hg in haar schrgf bureau verscheidene brievea had gevonden die hem op het vermoeden brachten dat zg ontrouw jegens hem pleegde Hut gevolg van een eg ander w i dat hg aandrong op echtscheiding Daarin kwam zg hem echter voor door zelve eene aankUcht ten behoeve van scheiding in te dienen en wol op grond van misliandolii g De advocaat gaf baar evenwel doo raad bg onderlinge schikking elkaar te verlaten daar de man door middel der gevonden brieven bare schuld zou kunnen bowgzen Hieromtrent dient te worden opgem rkt dat wanneer eene vrouw wegens mishandeling eene echtscheiding verkrijgt de man haar een onderhoud naar haren stand moet verschafen terwijl ijj in geval van bewgs barer suhuld niets krijgt Ofschoou het huiselgk ongenoegen lusscben man en vrouw inmiddels reeds tol den allorbefstigsten graad was gestegen woonden zg toch in hetzel du huis maar ieder afzouderlgk io eigen kamers De broeder der vrouw Schweizer genaamd geemploieerde op een handelskantoor macht er Met aan huis komen Prager had hem dit verboden en ten slotte zou ook zij eindetgk naar den wil van haren man de gemeenschappelijke woning verlaten Tegen den nacht vóór den dag van haar vertrek wa de broeder heimelijk het huis binnengeslopen eer Prager terug wa en toen had zg hem in de slaapkamer van haren mau achter een gordgn bg een toilettafel doen verschuilen Toen Prager te hui gekomen naar be l gegaan en iogealapen wa loap Sohweizer naar het hoofdeinde van het ledikant Prager door bet achuifelen ontwaakt richtte zich op en sloeg licht Op dat oogenblik loste Schweiter op bem een revolverschot en trof hem in den nek Naar de mcening van den president der rechtbak bad Schweizer deu loop op het voorhoofd geriehl maar w s wegens oen lieving in zgue hand de kogel anders gegaan Prager verkeerde langen tijd in levensgevaar Dat Schweizer en zijne zuster naar een overlei d plan waren te werk gegaan bleek uit het feit dat hij op zgn kantoor te voren verlof had gevraagd tot een uitstapje naar Hamburg Hij wa toen ook daarheeii gegaan en had van daar brieven geaohreven om later eeu alibi te kunnen buwgzen Maar daarop waa bg onder vermomming met eetï valschen baard en verder door een groeten mantel onkenbaar naar Berlijn terug en bg zgne zuster gokomen die hem den Iwvengcnoemden sohuilhoek bad aangewezen Na den moordaanslag de vlucht nemende had hij mantel baard en hoed vergeten die in het bed der vrouw verborgen werden gevonden Toen het schot was golosi de man om hulp riep en met het dienstpersoneel ook de buren wareu komen aanloopen was mevrouw Prager stil te bed blgven liggen De politie ging dus naar haar toe In het eerst ontkende zg iets van het voorgevallene te weten Spoedig daarna stelde do voortvluchtige broeder zich te Flen berg ter be ohikkingd erju litie En than hebben br eder en zuster eene verdediging gevolgd in dezer voege Zg geeft toe dat zg haren broeder het slaapvertrek heeft binnengesmokkeld en bg erkent op zgu zwager te hebben gefclioteo maar beweert weten en willen niets ander voornemens te zgii gowoe t dan voor ztjno zuster de compromit Een oogenblik van stilte volgt Welnu ben je op hem verliefd vraagt de jong man ten laalste blijkbaar ontstemd Ik ben op niemand verliefd zegt zg op een toon waaruit blijkt dat zg dit punt al afgeha i Md wenaoht te lieschuttwen maar vader gelooft du het voor mg het beste zal wezen sir Balph te huwen En hij ir Balph weet hij datje gedwon i gen wordt tot het huwelgk I Ik weet niet wat hg weet Al hg t weet dan i hij een gemeene fielt roept Eyre woeileud uit Hij i geen gemeene fielt zegt hit meisje mei t Kau zijn dat ik hem niet wil trouwen dat ik overgehaald ben om mg met hem te verloven t kan tgn dat ik voUtrekt niet om hem geef maar hg 1 niet gemeen en hij is een van de beate raenschen die ik ooit ontmoet heb Nu laten we daar niet over twiaten zegt Eyre Hare plotselinge verdediging van deu man dien zg blijkbaar niet lief heeft heeft hem getroffen als eea bewijs van den adel van baar karakter En hij kan dien karaktertrek te meer bewonderen daar er uit schijnt te blijken dat de liefde vreemit is aan haar pleidooi Dulciel Kijk me eens aan Zeg nu dat je je best zult doen mg lief te hebben i Worit vervolgd Voorts kwam pleiter op tegen de zijnj inziens krasse bewoordingen gevaarlijk sujet en flesschentrukker en hij trachtte zijn cliënt in een gunstiger daglicht te stellen Er op wijzende dut het failUssemeut niet had kunnen uitgesproken worden waar beklaagde de juistheid van bet gevorderde cijfer betwistte deod pleiter ook uitkomen dat beklaagde van do voor de meubelen ontvangen koopsom niets 1 verduisterd heeft althans het O M in gebreke is gebleven dit te bewyzen Daarna het begrip van de uitdrukkingen verduisteren aan den boedel onttrekken en niet verantwoorden besprekende I betoogde pleiter ilat beklaagde zich nóch oan verduistering noch aan onttrekking van don boedel noch aan niet veraniwoording vun zijn boedel heeft schuldig gemaakt Vun verduistering toch kan in dit geval nn de veranderde straf wetgeving geen sprake zijn evenmin kan sprake zijn van onttrekking van den boedel aun den boedel integendeel bekl heeft den geheelen inboedel zg het ook in geld bij zicb gestoken en de niet verantwoording vervalt van zelf waar geen intenta risatie heeft plaats gehad Toen bekl ter verantwoording van zijn geld is I geroepen hoeft hy dit op do lersie aanmaning daarV toe godaan Hij mocht vroeger gerust naar Loni I gaan want by was door den curator niet ter r j antivoording geroepen toen de curator kwam was bekl iagde er niet Pleiter concludeerde tot vrijspraak subsidiair tot het oplejrgen an eene zeer liclilo strof I I Na repliek van het Openbaar Ministerie waarbij 1 gewezen werd op de vroegere veroordeeliiigen vun den beklaagde ter zake van oplioliiiDg en misbruik j van vertrouwen en dupliek van den verdediger die meende dat men met die veroordeeliiigen thans niet meer te maken heeft werd do uitspraak bepaald op Maandag 1 Februari Buiteolaodscb Overzi bt De bijzonderheden die gemeld worden omtrent het voorval io de Fransche Kamer stellen de zaak niet in een fraaier licht Het artikel in de Inirausigount waarover de interpellatie liep was door Kochefort oiiderteekend Er werd o a in gezegd dat Constins een dief was een moordenaar een valsche speler enz met vermelding der namen en datums De Freycinot gaf terstond te kennen dat do vragen der heeren Leur eii Leseune niet zouden worden beantwoord omdat hg begreep dat deze ledeu het bewuste stuk zouden voorlezen en dus nog meer openbaarheid er aan zouden geven Deze verklaring werd met luiden bgval en met het geroep van 1 urgeuce driugendverklaring van bet voorstel begroet Toen nu Laur vrklaarde dat wonneer de interpellatie doougezwegen werd de Kamer do vrijheid der leden opofferde om een minister te verdedigen die door do openbare meening was gebrandmerkt vloog Constans op bem af Froyoinet die hum wil terughouden wordt toruggesliogerd evenzoo do secretarisgeneraal Etienne Delacreiullo wordt uit den weg gedrongen oen bode wordt oravergeloopen en nu grgpt Coiistuns met de linkerhand Lour by kraag dient hein met de rechterhand twee duchtige oorvijgen toe draait hem behendig om en geeft hem een schop achterna Toen riep Lsur Gij schijnt u met mg te willen meten heel good gij zult uw zin hebben Inlusscben waren de Boulangisten Laur te hulp gesneld Een onbeschrgfelijk rumoer ontstaat du zaal wordt een slagveld en het stof dwarrelt op uit een hoop van vechtende menschen Delpech geeft Castelin een slag in t gezicht Cnstelin slingert een dik woordenboek naar den minister dat den afgevaardigde Mir in het gulaot kwetst Men hoort slraatvloeken eft scbeldwooiden uit do achterbuurt Niet in staat de hartstochten te beteugeleo zet de voorzitter Floquet zyn houd op en schorst de zittiug Bedienden snollen daarop de zaal binnen ontruimen de zaal waarop het gevecht in de gangen en bgzalen wordt voortg zet Gelijk men weet heeft de minister Constans na heropening der zitting zijne verontschuldigingen gemaakt Het voorstel dor regeering om de interpel IstieLosenne niet toe te loten weril goedgekeurd Na do zittiug zondOaatelin den afgevaordigtle Delpech zgne getuigen eeu duel had plaats naby Parijs doch zonder dat een van beiden ernstig gekwetst werd Hot voorval heeft algemeen verontwaardiging gewekt maar de gebccle openbare raoening mo uitzondering van de Intransigeant trekt party voor Constans en tegen do Boulangisten Op eene uitdaging van Laur heeft Constans geweigerd met hen te duelleeren De heer Laur heeft daarop den prooureurgene roal kennis gegeven van zyn voornemen een aanklacht tegen den heer Constous in te dienen en verzocht hem te dien einde een onderhoud toe te st nn De procureur generaal heeft geweigerd de aanklacht