Goudsche Courant, maandag 25 januari 1892

4 1 V ï spï 14 2ii ivj toi MÖ 1893 N 4741 Maandag 25 Januari IJSCLUB GOUDA m mBMMBWMi voor de Leden der Club ten 2 uur0 Inschrijving bij den Heer van den BERG VU uur s avonds 7 uur ai f AVONDFEEST IToordsche Verliclitiiig van het terrein enz enz Leden met eei Dame en Donateurs met bun gezip VRIJEN TOEGANG JJc Deelnemers worden uitgenoodigd met Verlichte Lampions het terrein te bezoeken sfÖbMBOOT IJSEL ifF Geen vrije beschikking over de IJSPLOEG kunnende krijg en kan de voorgenomen hervatting van den d i e n i91 op Zaterdagf 23 Jan iilet plaats lieblien DE DIRECTIE GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentiön kan Keechieder tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave I JoDg eo M Tao Leeuwen Simon ouders A van Vliet en C A Klsverreld Maria Wilbelmin ouders L vau Leeuwen en J van Dicmen GEHUWD J van Eoom en I Breedyk T Binnendgk en W M van Boilograven stoiwyk GEBOREN Cornelia ouders H Stoot en G Sreure Dirk ouders D Vonk en G Kool Adriana Aartje ouders A Zijderlaan en Z L Oom OVERLEDEN N de Pater oud 81 j B G de Mik oud 1 m 338 Staats loterij 5e Klasse Trekking vau Vrijdag 22 Januari No 6153 6204 en 14141 ƒ 1000 No 456 5170 14420 17783 en 20027 ƒ 400 No 2336 3401 8695 9856 9951 13251 en 17629 ƒ 200 No 1125 1482 2230 2820 6904 7Ü96 7480 12740 16931 17086 19016 20101 en 20540 100 Prijzen au 70 S 1994 5426 8802 11697 14663 16646 19123 27 2021 5553 9056 11758 1484 16679 19131 124 2077 5554 9131 12113 14867 16720 19166 J46 3085 5564 9195 12241 1496 16735 19205 249 2099 5620 9264 12335 16158 17049 19292 265 2116 5704 9283 12347 15166 17216 19S25 322 2142 5803 9339 12645 15252 17276 19360 559 8223 5813 9465 12660 16286 17354 19465 591 2376 5876 9561 12760 16373 17402 19628 70S 2461 6000 9667 12777 15439 17418 19687 865 25S1 6052 9771 12853 15563 17498 19743 922 2599 6143 9908 13003 15694 17913 19968 1006 2926 6336 10175 13115 15763 17916 20202 1038 3276 64U 10274 13217 15767 17932 9023S 1214 3326 6570 10244 13311 15849 17939 20318 1260 3359 6603 10469 13392 15899 17945 20 342 1318 3668 6634 10477 18517 16038 17987 20425 1365 4036 685S 10513 13531 16137 17990 20 74 1S97 4r 37 7481 10685 13571 16168 18026 20649 1429 4054 7495 10800 13626 16 04 18097 20654 1432 4271 7504 1089S 13B57 16333 18124 20672 1509 4575 7776 10917 13709 1642R 18209 20673 1538 4639 8077 11068 13863 16444 18389 20717 1674 4684 8182 11059 14102 16499 18406 20731 1619 4736 8294 11125 14234 16574 18566 20757 1727 4909 8366 11389 14272 16614 18702 20899 1774 5230 8448 11501 14380 16536 18761 20922 1861 6247 8628 11513 14507 16644 18789 20937 1979 5279 8750 11576 14621 ADVERTENTIËN Heden OTerleed in het Oade Vr Hnis alhier in den onderdom van 79 jaren zacht en kalm onze waarde Tante ti HAZENDONK Wed D HoogMDOoaN L TAN VLIET P BONTEN BAL E HOEVELAKEN Gouda 19 Jaanari 1892 Heden overleed in den oaderdom van bgna 95 jaar onze geliefde Moeder Behawd Groot en Overgrootmoeder MARIA WOUT Wednwe van den Heer F Lafcbeb O it aller naam C LAFEBER Fz Gouda 22 Januari 1892 Een net bekwaam EELLNËR P G ond 18 jaar eenigzins bekend met moderne talen thans in betrekking biedt zich aan voor O O 2 Br fr lett L bg den boekh P KLUITMAN te Alkmaar i Zeer Uette Gesteendrukte NAAUSAA TJES worden GELEVERD door A BRIi KMAi en Zn k Hooglieemraa4scliap Rijnland OPKXBAHR BKSTKDIMG DIJKGKAAF i HOOOHEËHRADEN vak RUNLAND ZDlien p Zaterdag 0 Februari 1S9S de voormiddaga te 11 nren in bet Gemeenlandshoia te Leidtn bg enkele ingchrgviog BE T£UEN De levenng van verschillende Houtwaren in 6 peroeelen en van Dijk en Wegmaterlalen in 8 peroeelen De voorwaarden van besteding lyn voor 10 cents de algemeene voorwaarden voor 25 cents en de getegelde inacbrgvings biljetten voor 22 cents verkrggbaar ter Secretarie van Rgn land te Leiden De inacbrgvings biljetten zullen op den bettedingsdag des voormiddags vóór 10 nar in het Gemeenlandshnig ontvangen moeten zgn Nadere inhchtingen zgn te verkrggen bg den Ingenieor in het Gemeenlandshnis te Leiden en hg de Opzichten te Leiden Halfteeg Gouda en Kataijk Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnlaod Vas DEK DREGGEN Dgkgraaf Mr EGBERT de VRIES Secretaris Leiden 16 Jannari 1892 Prima Maltlia Aardappelen 8 Cent per Pond by hoeveelheid flink rabat I GË1UUT8E1 A D V R T E N T I E N inalleJïiuMei eu Bultenlan lnche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnrean ran A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Suelpersdrulc fan A Bïinkiiin Se Zoon IJSCLUB JE IJSEL te LIUER tK IJs en weder dienende HAEDBUDEBIJ voor MANNEN op Maaodag 25 Jaoiiari 1802 Aangifte tot s morgens 11 our bg den beer C RIJKAART Aanvang s namiddags een nur HET BESTUUR Wie zeker zijn wü de Echte Eikel GoCftO te ontvangen tesam igesteld en na vele prcefnemingon in d n handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr Michaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabbltssement van Oebrjk Stollwerck te Keulen elache Bikel eacao in Tierkanten boaseo Deze Eikul Cacao is met melk gekookt 1 eene aangename gezonde drink voor dagelijksch gebruik een 2 theelepels ran t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval ran disrrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar b j de Toonuumste H H Apothekers enz p Ko V Ko prOBfbngjes f 1 80 c 0 90 c 0 35 Cieneraalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden is 1 25 franco per po t 1 70 Alzoaderlgke Nommera VIJF CENTBN GOUDA 23 Januari 1892 VEHGADEEING van uen GÜMEENTERAAÜ Sinsdaj dea i Januari 1892 ilea unmiildaxa ten 1 ure Aan de orde De Rekeoiug van de Stads Librqe over het dienstjaar 1890 Een voorstel betreffunde den openbaren verkoop op stam van 162 doqdj evroren buomuii staande langs verschillende gracKtun in do Gemrente De IJtcluh lot Onieralmnin ca Mimermoi mden heeft de volfiiende circulaire verspreid inzevolgu bet besluit der verjjndering van 20 Januari dat iv j reeds vrocxer meded elden Stadgenooten I De IJsclub tot Oiidersleuniug tan Minvermojrenden neemt de vrijheid rcor het onderstaande Uwe welwillende aandacht te vrages Noopte de strenge winter van bet vorige Jaar haar tot een buitengewoon optreden wie herinnert zich niet de in deze gemeente nog nooit plaats gehad hebbende brooden koffie uitdeeling waartoe eenige nienschenvrienden baar in staat stelden ook ditmaal is de armoede groot Niet alleen dat door de ongunstige weersgi steldheid in den afgeloopen zomer de pryzen der meest noodzakelijke levensbehoeften als aardappelen en brood aanmerkelijk zijn gestegen maar ook is menig gezin bruodeloos of tot meerdere uitgaven gedrongen doordat de kostwinner of andere huisgenooten door de heerschende ziekte zgn aangetast Door grondig onderzoek ia boengenoemde Vereaniging dan ook tot de overtuiging gekomen dat y niet alleen tot optreden gerechtigd is neen dat het plkU is om op te treden I I ii i iii yajaa iim iiiÉ É swM FEVtLLETOiy ll i Utt ke Engeliei Waarom zou ik mijn bes doen om u lief te hebben zegt ze en de tranen komen haar in de oogen Waarom zou ik mijn best doen iemand lief te hebben Ik zeg je immers dat ik me verbonden heb sir Ralph te trouwen on ik mooi mijne beI Jofte nakomen Toch niet ala je zelf er iets tegen hebt Waartegen P Tegen die belofte Sen pauze volgde Heb je er iets tegen f Ik zie niet in hoe ik er iets togen mag hebben de belofte ia eenmaal gegeven antwoordt ze onrust g Maar toch heb ik er wel wat tegen Vader heeft het in o de gemaakt Hg geloofi dat sir Ea ph de volmasklheid zelve is Zij baalt do chouders op en wendt zich plotseling tct hem Stel je ïoor zegt z heftig stel je een meisje voor tegen wie gezegd wordt dat zij im man moet Irouwen of zo van hem buudt of mot 1 ff Ik kan ma een meisje voorstellen tegen wie dat Stelden Uwe milde bijdragen in bet vorigo jaarbaar in staat 600 vnn de me Bt behoeftige gezinnenvan levensmiddelen on bran btnlf n te voorzien eneen honderdtwintigtal kinderen een warmen maaltijden kleedingetukken te verschaftn ook ditmaal hooptzij niet te vergeefs een beroep op Uwe liefdadigheidte doen Zy is dan ook voornemens Aan diu gezinnen en hun aantal is groot die het meest hulp behoeven eene uitdeeling van lovcnsinidltelen en brandstoffen te doen en aan een aantal kinderen een armen maaltijd te versohaffen en kleedittgstukken uit te reiken Veel veel geld is daarioe iioodig willen niet vele armen teleurgesteld worden I t Is daarom dat zij U mat bescheiden aandrangvraagt wanneer zij dezer dagen bij ü aanklopt tastzoo diep mogelijk in Uwe beurzen helpt ons doormilde bijdragen het beoogde doel bereiken niet alleen maar de door onze tiisscbenkomst verleende hulp enondersteuning aan de behoeftige inwoners onzer stad zoo uitgebreid mogelyk te doen tgn Gouda Januari 1892 Het Bestuur E h K TAN DANTZIO Eere Voorzitter J VAN GALEN Voorzitter M VAN AALST ViceVoorzitter J L VAN BUK Secretaris A C C08IJN Vice Socretnris A J IJSSELSTUN d Penningmeester O J A KERKHOF Vice Penningmeestor A STEENSMA P VAN DE KLEUN Je A HOOGENDIJK E VAN DANTZIG J VAN ESSEN P J J HUIJBRECHT Het mag wel onnoodig heeten aan deze circulaire een woord van aanbeveling toe te voegen Waar gezegd wordt Ik kan me geen meisje voorstellen die dat doet Je bedoelt i Komt er niet op aan wat ik bedoel Je zegt dat je vader het zoo verkiest Ju Dan neet ik genoeg Maar Anketell Hij woi t daar niels van Hij deed by mijn vader aanzoek om ing Dat kan ik mot uitstaan Waarom kon hij niet eerst bg mij komen Ja waarom niet i Hg zeidc toon ik het hem vroeg dat hg bang was zegt bet meisje met gefronste wenkbrauwen en alsof zo bij zich zelf spreekt Maar bang Hg moet gek zgn meent Eyre en hg zou misschien nog meer gezegd hebben als zij de donkere oogen met eensklaps naar hem had opgeslagen mot een ielwat dreigende uitdrukking Vermoedde hg niets vraagt hij haastig Wat dat ik hem niet lief had Neen Er viel niets te vermoeden Heb jo hot hom dan niet gezegd Ik zei bem dat ik hem geen liefde kon schenken En Hij vnxg me toen of ik een ander lief had El Nu ik zei neen Toen niet Toen hij lioorde dat ik geen ander lief had scheen hij v Ikomon tevreden ADVERT EN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt aan zooveel behoefte is zal zeker ieder gaarne iets I Tan het zijne afstaan om den nood te lenigen en als vorige jaren zal opnieuw blijken dat in Gouda nooit te vergeefs een beroep wordt gedaan op de weldadigheid der ingezetenen Hedenmorgen ontsliep onze hooggeachte stadgenoot de heer J W Havrkamp Begemann emeritus predikant bij de Ned Herv Gemeente Zijn overlijden zal ongetwijfeld door velen met innige deelneming worden vernomen daar hjj onder alle standen tal van vrienden lelde Niet alleen ale dienaar des Woorns maar ook in andere betrekkingen werkte hij krachtdadig mede tot bevordering van alles wat goed en edel was Onvermoeid en onuitpnttelqfc was hij Waar het gold zieken en behoeftigen bij te staan met alleen met goeden raad maar ook met stoffelijke hulp In vele gezinnen zal dan ook bij de tijdmg van zijn overlijden met erkentelijkheid en liefde ern gedachte worden gewijd aan don man die in moeilijke gevallen hen tot steun en hulp was en dit deed met eene bartelijkbeid en wolviUendheid die aller harten tot zich trok Werd hij aU Evangelie dienaar hoog geacht niet minder werd hij gewaardeerd als mensch en ook in het maatschappclyk leven nam hij eene eervolle plaats in In verschillende betrekkingen maakte hg zich verdienstelijk o a als Curator van het Gymnasium voor welke betrekking liy rerleden jaar zich wegens hoogon leeftijd genoodzaakt zag te bedanken Zijne Dchtgenoote werd eerst eenige dag n geledea grafwaar s gedragen zoodat hij spoo lig vereeoigd is in den dood met haar die hem in zijn levenstaak zoo lang trouw ter zijde siond Hun naam zal steeds in Gouda in dankbare herinnering blijven leven en hetgeen zij deden ten bate van anderen gewaardeerd worden Aan de beden gehouden Hardrijdery voor loden Maar kwam het dan nooit bij hem op dat je in de toekomst misschien op iemand anders verliefd zoudt kunnen worden Ër komt zoo zelden iemand anders hier segt zij met een zucht Op dit oogenblik gaal de d ur open Miss Dulcinea zegt Bridw Ot en verschijnt op den drempel met haar beste voorschoot en in haar slechtste humeur Sir Ralph wenscht n te spreken Hij is juist terug van een wandelrit Achter Bridget verschgnt sir Ralph Nu hier ben ik zegt Dulcinea koel Z staat volmaakt kalm op doch ondanks haar zelve bedekt een gloeiende blos hare t angen Eenigszina wantrouwend gaat ze naar de deur Wenscht u rag te spreken sir Ralph Hier niet nu niet antwoordt hij en zjne stem klinkt nog kouder dan de hare Als ge in den loop van den dag vgf minuten voor me hebl in het salon is bet genoeg Laat ik nu uw gast niet van uw gezelschap berooven 1 Hg houdt even op en terwgl hij een blik op Kyre werpt dwingt hg zich zelf beleefd te zgn Zeer aangenaam u zoovee beter te zien zegt hg met een zweem van oen glimlach zg hebben nstuurtijk in die maand kennis met elkander gemaakt Dank u zegt Eyre niet al te gracieus Ik kan nu wel komen als u me noodig hebt zegt Dulcinea nu zg ziet dat haar verloofde nok naar do deur wendt alsof hg weg nil gaan mummmm imimfi