Goudsche Courant, maandag 25 januari 1892

Usolub Good BsmeB de volgende penenen öeel H Schouten Hoogendqk G van Kekem J A C IJsaelstein Aug van Oorschot J J van Lingen A C Koster J Niel Schuren M F de Baadt en D W IJssel de Schepper De uitslag was aldus Xe prys C van Kekam groote verguld zilver med in 42 sec 2e prijs Aug van Oorschot groote iilv med ia 4i 8 sec Se prqs A C Coster kleine zilver med in 14 sec Kaar w vernemen zal op Maandag 25 Januari eene bycenkoni t planis hebben van de gezamonlgke Barbiers en Kappers hier ter stede tot oprichting eener onderlinge vereuniging waarvan het hoofdiloel zal zijn 1 De Zondagsrust te bevorderen 2 Elkander hulp sn bestand te bieden in geval van ziekte 3 Oprichting van oen ondersteuningsfonds 4 Veredeling van het vak enz enz Ue Stoomboot Volharding VIII varende van Gouda op Amsterdam is heden morgen voor de wal bq den Jan Kattenbrng gezonken Aan den wedstrijd op schaatsen te Stolwijk uilgeschreven door de ijsclub Stolwijk werd gisteren middag deelgenomen door 17 personen onder welke de beste rijders uit den omtrek De prijs vai 25 werd gewonnen door C Snoek van Nieuwerkerka d IJsel de Ie premie van 10 door K Graveland van Ouderkerk a d IJsel en de premie van ƒ 5 door A Snoek van Nieuwerkerk a d IJsel broeder van den prijswinner Terwijl Succi te Londen weer aan het vasten ia zal in het Grand Hotel te Parijs een dergelijke proef worden vertoond door een Amerikaunsche kunstenares mej Nehon Ouk zij zal dagelijks slechts één glas van zekeren drank gebruiken en tijdens den duur der proefneming vier liefdadigheidsconcerlen geven Zij bew eert dat armen zich mn haar drank zonder eenig nadeel van voedsel zullen kunnen onthouden Aaüstaanden Zaterdag begint zij ea zal natuurlijk dag en nacht worden bewaakt Onder de merkwaardigheden van de ysbaan mag niet onvermeld blijven een schaatsrijder op krukken een negenjarig jootEentje te Witmarsum wiens rechterbeen lam is Onder den voet van het linkerbeen is eene schaats gehouden fn daarop scharrelt hij met behulp van zijne krukken vlug als de wind de baan langa In een vergadering der Delfticke HandeUvereeniging is de volgende motie aangenomen frDe vergadering gehoord het door den inleider gesprokene en het daarop gevolgde debat acht het wenschelijk dat de handel in de Staten Generaal meer norde verteg =uwoor ligd dan tot heden het geval is doch om dit doel te bereiken wordt eene politieke haodelspartij overbodig geacht De minister van oorlog heeft bepaald dat in die kazernes waarin geen officieren wonen door de adju irOank c Over een uur of zoo is het voldoende antwoordt hij koel en hij sluit do deur achter zich Daar nn tegt Dulcinea eu zij kijkt Ëyre aan met oogen vol woedo en vol tranen boe vindt ge dat na Ik heb toch zelf aangeboden om mee te gaan niet waar En nu ziet ge hoe hij mij behandelt U zaagt bet toch niet waar Zeker xag ik het Dulcie waarom denk je nog aatt hem Wat kan het je schelen Hq is je toorn tiet wiard O t dat i ook hij niet Hij is een draak I Ik haat hem roept zij heftig uit Met haar kleinrn voet stampt zg op den grond en toen bedekt zij plotseling het gelaat met de handen en barst iu een tranenvloed los Nu Dulcinea een uur daarna volgens haar afspraak met Sir Kalph het salon binnen treed verkeert zg in een bepaald oorlogzuchtige stemming Sir Ralph ligt achterover in een groeten leuuiogstoel met de handen achter het hoofd en staart somber in het vuur Zijn voorhoofd is gefronst en hij traoht dit niet te verbergen nu hij langzaam opstaat om haar tegemoet te gaan lyGe hebt u niet vermoeid met u te haasten zegt bij op onaangenamen toon Ik kreeg den indruk dat elk uur u schikte Jierneemt zij en haalt de schouders op In t geheel niet zou u nog beter gepast hebben jloof ik zegt hij bitter Vrel beter als ge van plan zijt in een slecht ge dant onderofficieren door het doen van rondes een nauwlettend toezicht gehouden moet worden op het verblijf der militairen in hunne chainbróes Deze maatregel moet beschouwd sordou iils eeue uitbreiding van den goeden maatregel dat des nachts op de soldatenkamers licht moet branden Wij lezen in de Atonópmt By de bestaande animositeit tusechen den legercommandant iu Indié generaal van Zij II de Jong en kolonel Deykerhntf heeft bet hier te lanile algemeen verbaziug gewekt dat laaatsgenuemde tot gouverneur van Atjeh is benoemd Onder reserve deelcn wij mede hetgeen ons van twee verschillende zijden hieromtrent ten üore kwam De benoeming van kolonel üeykerhütf zou geschied zgn buiten de voordracht van den legercommandant om De Nederlaiidsche kamer van koophantlel te Londen zal Donderdag 28 Januari eene algeineene vergadering houdeu waarin o a zal worden behandeld de beslissing over de vraag of de Kamer z d onclersteuueii het door het Noderlandsch Landbouwcomité eu door l6 Friescbe Maatschappij van Landbouw bg de Nederlandache regeeriug ut edieiidu ver oek om over te gaan tot de benueintng van een land bouwconaulent te LotiJeu den groenten en oofthandel en wat verder ter tafel zal wonteu gebracht De Nederlandache Sohutterij kaderboud zal in den aanstaanden zomer te s Hertogenbosch worden omvangen tot het houden eener jaarlijksche algemeene vergadering met daaraan te verbinden scbietwedstrijd en feesten Op de algemeene begraafplaats te s Gravenhage werd gisteren voormiddag elf uur onder buitengewoon talrijke blijken van belangstelling het stoffelijk overschot van den luitenant kolonel op noü activiteit P F Coumans ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw laatstelijk directeur van de normaalschietschool aan den schoot der aarde toevertrouwd Kon breede schare vau opper hoofd eu subalterne officieren van de veraoliillende wapenen zoowel van het leger bier te laudu als van dat iu Nederl Indie actief dienend en gepensioneerd een groot aantal ma onnieku broeders hel personeel onderofficieren en minderen van de schieïschool en uiet minder vrienden en belangstellenden hadden zich op den doodeuakker vereenigd om den ond kameraad en vriend een laatst Vaarwel loe te roepen Bij de groeve werd hel woord gevoerd door den tezinwoordigen directeur der normaal schietschool majoor J K H Hanekar Spreker huldigde dan afgestorrsne als een man die eene hooge mate van plichtsbesef paarde aan groote bumHoiteit Zijne buitengewone werkkracbi en zijn edel hart deden hem bemind zijn bij een ieder die het voorrecht had hem te mogen kennen Waar het do behartiging der belangen betrof van de hem toevertrouwde taak dacht hij aan geen rusten en wellicht was het aan deze krachtsinspanning toe te schrijven dat men ihans aan dit grat stond Niet alleen verloren officieren en minderen van de normaalschietschool in hem een rechtscbapen chef en edel mensch maar ook het Nederlaodsche leger humeur te wezen antwoordt zij scherp Anketell ziet haar een oog nbtik doordringend aan Er schittert een vreemde gloed iu zijne oogen Hij beweegt de lippen alsof hij wilde spreken maar hij beheeiaeht zich Is mij humrur het eenige wat ge tegen me hebt vraagt hij met een glimlach die nog wel geraaktheid verraadt doch tevens droevig is Ik heb me niet beklaagd antwoord zij ijskoud Maar ik wou dat ge het deedt J oept hij heftig uit terwijl bij alle bedwang over zich zelf verliest en eer storm van hartstocht hem beroert Deitkt ge dat ik van steen ben of zóó dwaas dat ik niet kan zien hoe ge mij behandelt Kom voor den dag met wat er aan ontbreekt Beken het maar Laat mij zien waarin ik te kort kom rAls ge zegt zij en legt haar hand op den rog van den stoel die het dichtst bij baar taat als ge mij gevraagd hebt hier bij u te komen om tegeu me te razen da hadt gé meen ik lie uitnuodiging liever achterwege moeten laten Zij is zeer bleek terwijl ze hem zoo tart maar ze houdt haar lief gezichtjo fier omboog en elke trek op haar gelaat teekent strijdlust Nu ik vraag u vergiffenis zegt hij met de berusting van iutnand die eene zaak hopeloos vindt Laten we aannemen dat ik in niets Ie kort schiet i Io alles Altijd en overal roept zij plechtig Er moest n piipieren ireteekend worden met b trekking tot ons huwelijk zegt bij Daarom vroog verloor in hem een kundig oo degelijk hoofdoffioier De eeiiige broeder van don overledene dauktti ia gevoelvolle bewoordingen uamons do weduwe voor de laatste eer aan den afgestorvene bewezen Ben tiental kransen on palmtakken waaronder eeu van het korps olficiereri van de scbietachool en een van de maponnerie dekten de lijkbaar Door eenige socialistische vereenigingtin te Amsterdam alsmede de veri euiging De Unie en da afdeeting Amsterdam van den Bond voor algemeen iesen stemrecht is aan den burgemeester der hoofilslud vergunning gevraagd om op Maandag den leu Februari e k des avonds te s uur eene demonstratie te houden ton einde te doen zien dat de invrijheidstelling van Geel du wensch is van genoemde arbeidsvereemguigen Het gerechtshof te s Gravenhage bevestigde eeu vuuuis lier llaagsche rechtbank houdende veroordeeting tot 1 maand gevangenisstraf van een stukadoorsknecht die il naam van zijn patroon eu nog wel len onrechte eene vroegere scbuUlenares om geld maande eu weigerde zich uit biire woning te verwijderen terwijl hij baar bel lte die te verlaten Dit werd beschouwd als wederrechtelijk vertoeven lu eens anders woning en vrijheidsborooving Van brt laatste was bg echter iu eeisten aanleg vrijgesproken In bet Weekblad voor provinciale gemeentelijke en waterschapsobligaties heeft do beer Sassen de direcieur der Uijks poslspaarbank oen artikel geschreven naar aanleiding van de jongste ver8la 6a der postspaarbanken in ir iot Uritanuië Daarin komen ook eenige opmerkingen voor over het opricbteu van Uijks postspaarbaiiken iu onze Oost Het antwoord van den minister van Koloniën aau den heet Levyssohn Noraiati gegeven die daarop aandrong doet den heer Sassen vragen wanneer er toch in Nederland eens een einde komen zal aan de overscbatliug der kracht van bet parlionlier initiatief De zeer groote raoerdorheid der inlaudseliu bevolking voor wie eenige kapitaalvorming door belegging ven kleine bedragen bij de spaarbank eene zeer groote weldaad zou zijn kan natuurlijk door particuliere instellingen van dien aard onmogelijk worden bereikt Bovendien Keven dergelijke instellingen naar de heer S aanmerkt hoe voortreffelijk tok beheerd nooit de waar het die bevolking betreft onontbeerlijke volkomen zekerheid welke dour den Staatswaarborg en slechts door dezen te verkrijgeu is i at er bezwaren zijn erkent de hoer Sassen Doch dat mag meent hij de rogeering niet weerhouden om althans en met bekwamen spoed naar de beteekeuis en den omvang dier bezwaren een grondig onderzoek door deskundig en liefst ter plaatse te doen instellen Blijken dr bezwaren dan onoverwinnelijk zoo zal er zegt hij een einde gekomen zijn aan het aanprijzen voor ouzen Oost Indischen archipel van eene instelling die in de overzeesche gewestuu wier karakter met dat vau ons Oost Iudië zéér groote overeeukonisi vertoont groeit en bloeit en der bevolking in hooge mate ten zegen is Doeb blijken zo dit uiet zoo zal teu deze voor het aanvoeren van eiceptien de deur voortaan gesloten zijn Wij houden zoo besluit hij er ons trouwens van overtuigd lat de wakkere en bekwame man die aan ik u hier Ie komen doch go dnialdet zoo lang dat Nu dat Ik verbeelde rag dat ge u zeer gelukkig gevoeldet waar ge waart en ik wilde u dus niet storen Ik zei tot uw vader dat ik morneii terug kon komen en de notaris kon dat oqk Ge ziet dus voegt hij er sarcostisoli aan toe ik behartig uwe iHlangeu altijd Ue zijt al te goed antwoonlt zij scherp Toen wendt tij zich plotseling tot hem Wat beteekeot dat alles vraagt zij Er is iets wat u hindert Wat is het Zoo I hebt ge u toch de moeite willen geven dat te ontdekken zegt hij met een bitterheid die ziJ wel begrijpt dat door smart wordt veroorzaakt letst Ik zou wet eens willen weten hoeveel Gedurende de laatste maand is mijn leven een hel geweest Denkt ge soms dat ik in t geheel geen gevoel heb al zeg ik uiet veel Wat denkt go wel dat ik gevoelde op dien eersten vervluetten avond toen die kerel onder dit dak werd gebracht en toen ge de oude Bridget vertelde dat ge genoeg er van hadt om altijd van sir Ralph te hooreii Zij staat tegenover hem on de gloud vnn hot vuur verlicht haar gelaat Ik veronderstel dat ge de bedoeling hebt dat ge wenscht ons engagement te verbreken zegt zij met kleine tusschen poo eii ITorit vemolgd het hoofd Tan ons departement ran Koloniën is geplaatst lïij nadere rustige overweging wel termen cal viudea om met betrekking tot dit gewichtig onderdeel der regeeringbtaak op te treden mut energie en met spoed De maalschapnij die hel speelhol van Monte Carlo Monaco beheert slaat onder de Praiische wet De concessie wird in 1863 door Napoleon III uan de familie Blauc gegeven eu zij eindigt niet vóór 1 April 1913 De m iattchappij bezit hel uitsluitend recht um bacarat roulette treiile et quurante enz te spelen Daarvoor is zg o a verplicht alle benoodigde kaarten in Frunkrijk te koopeu eu voor elk pok kaarten B centiniea aan de schatkist van Monaco te betalen Bovendien keert zij eene jnarlijkfche rente uit aan den vorst van dat staatje welke sinds 1880 is gestegen lot ƒ 96 000 per jaar De jnkoraslen zijn intusscben sterk vermeerderd zooals blijkt uit de volgende cijfers 1888 312 000 1881 6 960 000 1878 4 356 000 1890 9 600 000 1880 6 240 000 1891 10 080 000 Grove winslon werden gemaakt daar de uitgaven gewoonlijk slechts de helft dur ontvangsten bedragen In 1890 werd 5 760 000 onder de aandeelhouders in deze nobele inaalecbappij verdeeld on in 1891 6 460 000 Buiteolandsch Overzicht Op denzolfden dag gestorven zijn kardinaal Manning en prins Albert van Wales ook op donzelt den dag ten grave gebracht Eeue schooiio lijkdienst bad plaats in St Pauls Kathedraal to Londen die door den lord mayor de mayore alle verdere autoriteiten de raadsleden meesters dor city gilden en een ontelbare menigte werd bijgewoond De kerk was met rouwflours behangen en het orgel speelde doudenmarBchen De bisschop van Londen had tot tekst gekozen het 1 Ie hoofdstuk van Johannes Toon Jezus haar zasr weenen en do schare die met baar was ontroerde Hg in den geest en zeide Waar bebt gij hem gelegd En zij jieideu Heer kom eu zie Jezus weende Toen zeideu de joden Zie boe lief Hij hem had Over dez door hunne eenvoudigheid treffende woorden bield du bisschop eene prediking die uiep trot en ontroerde Daarna werd bet lied gezongen Nu is des arbeiders taak volbracht en bij het einde van den dieusl speelde hot orgel den Doodenmacscb uit Saul Plichiig was ook de dienst in Westminster Abdij die o a door den bekenden aartadeken Ferrar iie leid werd Het stoffülijk overschot van den prins is op een door paarden getrokken affuit van Sandringham naar het spoorwegrgluig vervoerd dat het lijk naar Windsor moest ovorbrougeii Eeu korte optocht waa gevorm l uit artillerie en politie De kist was bedekt met de vlag van Engeland wa irop twee prachtige kransen lagen en een groot kmU vau bloemen dat door de prinses van Wales zelve op de kist was gelegd De prins van Wales volgde onmiddellgk na het hjk eu legde den gelieelen afstand tot het station Wolferton bijna een uur gaans te voet af lo oen ru luig volgden de prinso prins George de hertogin van Fife en in eeu tweede rijtuig zaten do hertogin van Teek prinses May n prinso Victoria Een groote volksmenigt die langs deu weg stond geschaard liet blootshoofds den stoet voorbijgaan In eeu bijzonderen rouwwagon wenl het lijk naar Windsor vervoerd waar bet vervolgeus in het familiegraf werd bijgezel Voor if werd in de jboouo oude kapel van St George oen dienst gehouden Op de schouders van 12 huzaren werd de lijkbaar lie kerk binnen en naar het alUar gedragen De dekeu van Windsor las bet formulier de prins van Wales knielde bij de baar en deed een kort gebed warriia do kist naar de Albert memorial kapel vervoerd werd Deze kapel gelgkt een bloemenkas Bloemen waren gezonden door vele Europoesche hoven en door een menigte aanzienlijke Engelsohen Een prachtig kussen van viooltjos met lelies der dalen bezel waa namens den koning van Portugal on de bnar gelegd Waarschijnlijk zal hel stoffelijk oversobot van den pnns lot Zaïerdag daar blijven Te Keusal Green is kariHiiaal Manning begraven Sommige hebben aangedrongen dat don kardinaal een plaats zou worden gegeven bg de beroemde Uooden van de Weslminster Abdij doch betzij dat hg Katholiek wos hitzij om andere redenen ia uit plan niet uitgevoerd Op oen praalbed lag het stoffolijk overschot van din kardinaal in de Brompton oratery de schooue halt voltooide Katholieke domkerk ia Z W Londen waar omstreeks 30 000 ersonen het karakteristiek pronel van deu kardinaal voor het laat t kwarom i u Purperen kandelaars stouden om de baar en daarvoor lagen priesters en nonnen biddende geknield Het requiem werd door duizenden menschon bijgewoond waarbij vertegenwoordigers van den prinsen do prinses van Wales De bisschop van Newport dr Hadley preekte uaar het lOo hoofdstuk van Ezeohiël vs 2 waarbij hij o a s kardinaals ijver voor do armeu zijn werk tot oplossing van arbeidsgeschillen herdacht Uit Lissabon wordt aan de Times gemeld dat de Koning aan de Eegoeriug hoeft doen welen dat hij zelf en de goheelo Koninklijke familie bereid zijn een deel hunner inkomsten evenals alle staatsambtenaren aan den nood der schatkist ten offer te brengen Do Minister van Financiën heefi iu de Cortes gezegd dal hij deu oecoiiomiscdeii toestand van het land beschouwt als een gevolg Van bet verval der volksnijverheid hetgeen alleen tot slaan gebracht kan worden door een beschermend tarief van inkomende rechten Dit is te meer noodig dewgl heiland zelf geen goud voortbrengt om het buitenland Ie betalen PorUio al beeft tot dusver eeu kunstmatig bestaan geleid uitsluitend buitenlaiidscbr voortbrengselen veiteerd en met builenlnndscb kapitaal gewerkt De Kamer zal de offers te brengen door de schuldeiscbers van dei Staat moeten vaststellen maar alle houders van schublbrioven met uitzondering van die van vlottende schuld moeten helpen dragen De Zvveedsche Ilijksdag is met een troonrede geopend die onbtlangrgk als zij was blijk geeft van de rustige ontwikkeling des lands s Konings onvermoeide pogingen om de gunstige betrekkinge n tot andore landen te onderhouden zijn dus werd gezegd gemakkelijk wegens ile slerke verdedigingsmiddelen die de vreedzame onafhankelijkheid van het land verzekeren Eenige wetsontwerpen werden aangekondigd betreffende de nationale verdediging de spoorwegen en eene aanzienlijke verlaging der invoerrechten op aommifïe graansoorten De bebauduling van dit laatste ontwerp zal oen der eerste workzaaiiibedon zijn van den Rijksdag De invoeriiij dier rechten heeft nl in i et geheele land een zoo sterken togenstaud gewekt da de regeeriug de noodzakelijkheid heeft ingezien ze te verlagen Hot bekende antwoord van koning Oskar oulnngs nnu eeue deputatie van arbeiders gegeven waarbij do koning zich tegen hel protectionisme verklaarde is op dat besluit dei ministers waarschijnlijk niet zouiler invloed geweest Ook uit de benoeming van dr Herzslöw leider vau bet vrijbaudelsgezinde deel van bet centrum tol president der Tweede Kajuer schijnt te blijken dat de regeeriug voortaap a n vrijzinniger politiek wil volgen PETROLKUM i OTEEai GE van de Makelaars Clantzlaar SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden cnveranderd Loco Tankfusl ƒ 8 Januarilevering 7 85 Fobruari levering ƒ 7 40 Maartlevering 7 15 April Mei Juni en Julilevoring 7 10 Augustus levering 7 1 5 September ücloberNovember en December levering 7 25 INadonale Militie KË i l8GEVIi G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat hot register van inicbrijving met de alphabelische naamlijst van hen die iu het afgeloopen jaar iu deze gemeente voor do Militie zg u ingeschreven van den 26n Januari 1892 tot eu met den In Februari daaiaaiivolgende de Zondag uitgezonderd van des voormidilags 10 tot des namiddags I ure op de Secretarie der gemeente voor de belanghebbenden ter lezing is nedergelogd en dat togen register en lijst bezwaar kan worden ingebracht bij den Commissaris der Koningin in deze provincie door middel van eeu met de noodige bowgsstukkeu geslaafd verzoekschrift op ongozegeld papier onderteekend door hem dio het bezwaar inbrengt welk verzoekschrift vóór of op den lu Februari 1892 moet worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer gemeente GOUDA den 23ii Januari 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgoriyice Stand GEBOREN 19 Jan Cornells ouder C Valstar en G Beeuwkes 20 Johannes Marlinus ouders M Lonman eu C M de Jong 21 Pieler ouders W Nieuwveld en M Boot Cornells ouders J Waaaing en B iLamens 22 Geertruida Adriana ouders A D Veening en K Bidder OVERLEDEN 80 Jan C Kasbergen 2 w 21 G Boot 3 m J van dor Kleij 4 j 8 m M Wout wed F Lafebor 94 j 22 M Verdoold huisvr van jG Burger 67 j W van Reeden 4 w ONDERTROUWD 22 Jan A A Sanders 52 J en M Levie te Amsterdam 46 j J J van Waas 36 j on H J van Leer 32 j P den Hertog 22 j en G Carali te Oud Boijerlaud 20 j B Groeneveld 24 j on L B Everling 21 j AD VERTENTIÉN IJSOIÜB MIL Het geanuoDcearde AVONDFEEST oi NÜAG gaat niet door HET BESTUUR Goudsclie Zangvereeniging MAA DAG 25 JAVUAKI geen Repetitie Hbumatiek en Influenza is het beste middel Wollen gebreiden ONDEEGÜEDJIBEN te dragen Zij zijn veel sterker en Verwarmen meer Tevens vestigen wij de aandacht op de witteWollen BOKSTROKKEN van echte Lamswolgebreid welke in de plaats van flanel doorvele Dames met het meeste succes zijn aangewend i lachiiiale Breiinrichting Eenig adres GOUWE C 233 N B Steeds voorradig een zeer uitgebreide sortcering WOL prima qualiteit bet oniiveriroOen LAGEKBIËR en het gunstig bekende van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouiio DROP uit de blikken Trommel Wettig gedeponeerd uitmuntend middel tegen hoest scheikundig onderzocht door versoheiden doctoren en in den handel gebracht in nette blikken Trommeltjes voor 25 cent door N KATER Handelsmerk Co Groningen Il r WAARSHUWLS G Men gelieve er op te letten dat elk stukje Drop de vorm heeft van een zittende Kat Verkrijgbaar bö H W M STEEVENS Govda L ERKELENS Boskoop C ROELEVEN Zoetermeer M ZIJDERLAAN Stdwijk ü VAN WIJK Oudewater