Goudsche Courant, dinsdag 26 januari 1892

üfm g sf w is r T¥W ï 3ifi n S ï i sgff sr i ai t lf J W l Wi if I Xo 4742 Dinsdag 26 Januari 189S ünoverlroffen KWALITEIT GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iDzendlnK van advertentiön kan gesobiedeD tot eön aur des namiddags van den dag der uitgave t van welken aard ook en tanden bol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend f mezen door het gebruik van het beroemde xtract v n Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Cents 3 = Likdoams Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bë het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SËLLK Anegang 42 oar em Depóthouder LA de V LETTER Markt 97 naast het Hotel oi ZALM Qoads Snelpersdruk van A Bbinkman ZoON Haastreclitsclie IJSCLUB HABDBIJDEBIJ op SCHAATSEN Dinsdag 26 Januari 1892 Aanvang 1 nar IJs en weder dienende OM PRIJZEN VAN 3ü 15 5 en 2 50 GOIIÜSCHE ONTBIJT eo Sukadekoek Echte Burgs EOEST CAEAMELS en StoUwerks BORST BO nBONS Terki baar bij M VAN DEH BURG Zn Laag in pr s ën fijn ran qaaliteit Zijn J F HERMAN Zn s PORTWIJNEN Boode Portwgn van af 1 per flesch Witte 1 20 iwmii mix MARKT A 68 GOUDA Specialiteit in ileeren Mo ie e KNport Ar ikeleo Groote kenze in Engelsche en ScboUcbe Stoffen Ahonnetnent f 95 per Jfiar Het eerste jaar een COSTUDM twee PANTALONS en een DEMI SAISON Het tweede jaar een COSTÖUM twee PANTALONS en een WLNTERJAS Men beboudt de Kleedingstakken en betaalt per knartial voornit Wenscht men bet eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar UEMI SAISON dan betaalt men 9 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis beiorgd Natuurwollen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜS Mareband Tailleor Markt A 08 Gouda rSJASEWINKEL a Oravenhage Noord Einde 139 Speciaal Arts voor Maagf Lever en Üarinlijders Consultatie dagelflks 10 12 1 2 ZONDAGS 10 12 nor FDIEE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP Verkrgabaar bij M PËETERS Jz N B AU bewij van echtheid is cachet en kurk steeds roorzien van fien naam der Firma P HOPPE Geg arande id zuiver LET OP DEN N A AM VRAAG CHOCOLAA r II A ATE C Fabriek te Westzaan llllUUIIi Opg erichl 1825 S E LANDBESITTEES LANEE07WEIIS Wij berichten hiermede dat de Heer D W van BEV8EKOM te Hekendorp door ons is aangesteld als onze VERTEGENWOORDIGER voor de door ons in den handel gebracht wordende en op verscheidene Tentoonstellingen bekroonde KC cLlp is £eststo£f©3n Toor de plaatsen gelegen ten oosten van den Spoorlyn Woerden Capelle aid IJuel uitgezonderd de plaatsen tasschen Krimpen en Schoonhoven a d Lek gelegen Van i IEVELT en Co DORDRECHT Stoomboot Beederij Maas IJfssel De Stoomboot OUDERKERK a d IJSSEL zal voortaan des DONDERBAQS van GOUDA vertrekken ten 11 ure in plaats van 12 ure DB DIRECTIE met die van andere Firma s alvorens tJwe Bestellingen te doen PRIJSCOURANT franco op aanvraag Verkoop biJ elke hoeveelheid Th Con tinental Bodega Company Firma T CBJEBAS Oouda SS@Sti Sl llif BorslIIJders vlnd n baat bg den voortreffelgken Rynlandscben DRDirEN BORST HOIIG Wegvelhem W Vlaanderen Reeds twintig jaar lang door een chronischen hoüst gekweld wordende heb ik den proef genomen van de Druiven Borst Honing dezelve geeft my eene bepaalde verlichting zoodat ik daarvan nog roeer wensch te gebruiken gelieve mg dus te zenden enz Ontvang Mgnheer mgne hartelgke groete J C TAN ACKEKE Burgemeester 500 Gulden betalen wjj aan hem die bij gebruik van Goldmann s Kelser Tand water oo t wpder Taiidpgn krijvft S aOLDUANN Co Dresden 50 Cents Ie flacon verkri gbiiar bij denl rog J C ZELDENRIJK Alleen echt verkrijgbaar in flacons van fl 2 die van geele flacons van fl 1 die van roode en flacons van 65 Cent die van witte capsulen voorzien zgn waarop nevenstaand fabtieksmerk Te Gouda bjj F H A Wolfi Boskoop b j J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog üudewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot en 6 Hgnekamp Stolwgk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool H zerswonde bg Wed W Hendriks ADVERTENT fËl in a e Binnen eu Buitentanduche Couranten worden dadelgk opgezonden door bet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te ffoiida De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per dne maanden is 1 25 franco per post i 1 70 Alzonderlgke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 26 Januari 1892 De heer B W Beloer handelsessayeur alhier i beuoemil tot essayeur aan de Munt te Pretoria en tal eerlang voor luinatens 3 jaar naar de Transvaal vertrekken Hedeu uaoht ton omitreeks 2 uur ontstond er een bej in van brand veroorzaakt dooi een theeiiobtje in de wouing van K aohler de Vischroarkt Door onmiddelijke toegesnelde hulp der buren is het iiülukt den brand spoodig te blusschon zoodat het slechts met eene kleine schade is afgelooptin Te Haastrecht was de bevolking op 31 December 836 M 862 V Totaal 1688 Geboren in 29 M 36 V totaal 64 Ingekomen 75 M 88 V totaal 163 Totaal 940 M 976 V totaal 1916 Overli den in 1891 24 M 14 V totaal 88 l ertrokken 88 M 90 V totaal 173 BerolkiDg op 8 December 1891 833 M 871 V totaal 1704 Levenloos asnguguveu 2 Huwelijken 9 Te Vlist was de bevolking op 31 December 1890 238 M 220 V totaal 468 Gebftren iu 1891 6 M 8 V totaal 14 Ingekomen 20 M 29 V totaal 49 Totaal 264 M 267 V totaal u21 Overleden in 1891 4 M 4 V totaal 8 Vertrokken 22 M 29 V totaal 51 Bevolking op 81 December 1891 238 M 224 V totaal 462 Levenloos aangegeven 2 Huwulijkon 2 Door B en W van Haarlem is aan d hoofden der Bcholfu voor openbaar en bijzonder onderw ijs bet volgendr schrijven gericht De directie der gasfabriek deoll ons mede dat FEVILLETO Uit iet Engehch i Dat Neen Dat ligt allerminst in myne be dooling Maar als ge zelf gelooft dat ik genoeg van uhen dan zult ge locli zeker vcriange Dat zal ik niet antwoordt hj koel rOok dan zelfs nietP Ge hebt het ne hooren zegifen dat ik genoeg van u heb en tüoh lk zal mijne verloving met u nooit verbreken zegt hij langzaam Nooitl Hot verbreken van ons engagement laat ik aan u over Ge wilt zeggen hernoemt zij met ietwat verstikte stem dat ge al het onaangename en hatelijke van zoo iets op mij laat neerkomen Ik il zeggen dat ik nooit mot u zal breken voir gij met mij breekt Ge zijt een tiran roept zij ui Ge geeft niets om mij en toch wilt ge mij houden ondanks mij zelve Is dat uwe opvatting ffJa dat is wat ik er van denk wat ik er in alle oprechtheid van denk Weet ge wat zij ziet hem in de laatste 8 maanden van 1891 in de verschillende gnslantaarns 3100 vernielde ruiter doorniuuwe zijn moeten vervangen worden Zy roept onze tüsechenkomst iu ten einde deM vernieling veelal veroorzaakt door do baldadigheid of speelzucht der jeugd worde beperkt of voorkomen Gerei deiijk is aan dit billijk verlangen voldaan 8tn vorschorpi politietoezicht is bevolen Het is evenwel duidelijk dat dit niet alles vermag zelfs niet nl ware hol aantla agenten van politie grooter dan het thans ia Het IS uit dien hootde dat wij de eer hebben oen beroep te doen op uwe hulp om paal en perk te stellen nan velerlei straatsoheni enj en baldadigheid waaraan de schooljeugd zich schuldig maakt Uw invloed zal naar onze uiueni lï daarop veel vermogen Het hoofdbesttliir van den Kederlandschen Sohildersbond te Eotterdam vertegenwoordigde 6 afdeelingen met 248 loden patroon heeft een circulaire verspreid met het loel oun poging aan te wenden tot verbetering van bestaande toestanden tot leniging van nood Na een schets van de heerschende wajdcloatbud ni vaa 4l nHapAf i étiimnt ve rtvloeien vraagt het bestuur Wilt gij dat de schilderpatroon terwijl hij u eerlijk bedieni kan blijven bestaan en zijn fatsoenlijke werklieden in zyn dienst kan houden Wilt gij medewerken om de werkloosheid tegen te gaan en de sociaal democraten oen dor snijdendste wapenen te ontnemen Wilt gij dat liet werk waarvoor gij uw geld uitgeeft naar bohooren wordt verricht Dat gij stoods bekwame en fatsoenlgke werklieden in uw huis ziel Wilt gij dat de fatsoenlijke bekwame en ijverige huisvader zijn gezin voor gebrek kan bewaren Welnu dit kunt gg bereiken door uw werkzaamheden te verdeden over het geheele jaar Doo in het voorjaar niet meer werk verrichten dan hoog noodig is wijl er dan overvloed van werk is Laat uw buitenwerk wachten tot den nazomer of strak aan en haar lie vertoornd gelaat schiitert van ontroering i ik geloof dat ge me haat in uw hart en dat de straf dio ge mij hebt toegedacht bestaat in het huwelijk mot u Geloof gi dat workelyk Dulcinea Hij staatnaast haar at haar stevig bij beide armen en houdthaar vast zdó dat hij haar dwingen kan hem aante zien Uenkt ge dat van mg En waarom Waarom Zie mij aan Met ptotselingen hortstocht Hoe durft ge dat van mij donken Gij wier eenig genoegen daarin schiint te bestaan omhet geluk van een eerlyk man te vernietigen hoe durft gij mij zoo onrechtvaardig beoordeelen Daar I hij laat boar los Gn maar heen I Ga bij dienander Ik ben wèl dwaas om de smart te dragen die ik draag i I Hij duwt haar van zich af werpt een der glazen deuren open en gaat naar buiten in de toenemende j duisternis Nu zij op die wijze door hem alleen is gelaten blijft zij een oogonblik bewegingloos staan Haar eerste gewaarwording is onsetnijfeld verbazing dat ie tot dusver zoo versmade liefde van dien man zoo i krachtig blijkt te zijn Doch dan vervult haar woede niets dan onverdeelde woede i Om zóó liehandeld te worden Doorhem Balph die zoo ootmoedig bhj was geweest toon zij zich met haar vaders iii ichteii bad ver ienigd en we had wil 1 len toestaan daf de ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt herfst Bewaar uw tuinmeubelen emmers tobben vaten rijtuigeu enz voor den winter dan behoeft de patroon uiet als nu des zomers steeds vreemds knechts iu dienst te nemen Gij kunt dan vrij zeker zijn niet telkens vreemde werklieden in ow huis te krijgen Naar aanleiding van het vroeger vermelde wetsontwerp van den afgevaardigde Poelman betreffende landnatioiialisatie schrijft de beer Haffmans iu zijn ffVenloosch Weekblad het volgende Alle grondeigenaars in eens van hunnen eigendom ontzetten en den Staat tot eenigen grondeigenaar in in den lande maken wie durft oan zoo iets denken En toch zijn er die er niet alleen aan denken maar die in allen erusl golooven dat do Nederlandsche wetgeter zoo schroomvallig dat hy tot nog toe de couponknippers niet eens met een half procentje van hun inkomen heeft durven belasten zich zou verstouten de hand aan den grondeigendom te slaan Weet gij wel dat grondeigendom nummer een is van allen eigendom zoo zelfs dat eigendom niet alleen in onze taal maar ook in rerschillened andere talen door grondeigendom wordt verstaan Wanneer de groudwet zegt Niemand kan ran zijnon eigendom worden ontzet tenzij enz Jan bedoelt zij van zijnen grondeigendom Wie den grondeigendom aantast die last den eigendom iu het algemeen aan £ n wie dat doet is een sociaaldemocraat al denkt hij het uiet te zgn hij is hot zijns ondanks Na te hebben uiteengezet dat de redeneering dat de landnationatisatie niet anders zou wezen dan eene onteigening te i algomeenen nutte op groote schaal niet opsaat omdat eene wet die verklaarde dat het algemeen nut de outeigening aller gronden in het land vordert eene l espotling zou wezen gaat schr voort De landnationalibatie heeft een geheel ander karakter dan de onteigening ten algemeen en nutte Zii staart naar de deur waardoor hij verdwenen is Kaar handen hangen slap langs haar neer zg staat a s verstijfd Bepaald de wereld liep op een eind Maor voor hem of voor haar Wie had het onderspit gedolven bij deze ontmoeting Wie van hen beiden moest zich onder de overwonnenen scharen Zij niet in elk geval £ n hoewel het onstuimig bokt in haar keel weet z j zich in zoover te beheersshen dat zij de tranen die bij haar opwellen kan terughouden Hij mocht daar nog eens 9iaan daar buiten in de koelte van den invallenden nacht en hij mocht het eens zien Uijl Zoo n tiran En aan dien man heeft haar vador haar overgeleverd Een man die om de geringste aanleiding haar beleediging op beleediging op het hoofd stapelt Maar hg zal het ondervinden Vader of geen vader die man trouwt zo nooit Hjj zal het ondervinden Zij knarst op haar mooie witte tanden en met een Kaatsten woedenden blik naar de tuiudeur gaat ze de kamer uit In het voorhuis blijft ze even stosn Een wraakzachtige gedachte is bij h iar opgekomen Die andere die vroemdelin die heeft haar in elk geval lief Bij hem heeft zg kans om gered te worden Gered te worden van bet huwelijk met dien verfoeilyken man dio haar een heele boel leelgke dingen heeft gezegd en a Iomaal natuurlijk onwaar Zij doel de deur van het oude schoolvertrek open