Goudsche Courant, dinsdag 26 januari 1892

Lucifers van papier In Frankrijk heoft men naar de PapierZeitung mededeelt proeven genomen om lucifers uit papier to vervaardigen Deze inoefen den middelwüg vormen tusschen de Zwoedsche on zoogenaamde wasliicifurs en beslaan uil vast iu elkander gewikkelde pnpiorrolletjes die gedrenkt worden in oen mengsel van 4 deelen oolophonium 1 deel stearine en 2 deelen zinkwit VVil m n gekleurde lucifers vervaurdigeu zoo neme men in plaats van zinkwit aniline De kosten van het vervaardigen on de verkoopprijs ziju luger dan voor waslucifers Eoiiiire tijd geleden spraken wij van den prijaromun van den l iigolschen aohrgver Goodin in vTho only witness vihat did she ree De roman werd toen zonder hol laatste hoofdslulc verkocht hot radon is nu uit en do prijs is toeguivezen Er is au eon nieuivu oditio van den roman verkrijgbaar mot de ontknooping er bij slechts één persoon oen damo Mrs Punsonliy du vrouw van dun particulieren secretaris der koningin heeft liel raadsel volkomen op gelost zij heeft dun ook den prijs 30 pond Ontvangen Een der slerkale mannen was de Pruisischu gene mal Vnn Favrat die iu t laatst der vorige eeui gouverneur van ïlatz was Zgne tijdgenoot u hebbun vele bewijzen van zijne merkwaardige kracht verhaald In den zuverjarigen oorlog door een Onsleiirijksch buznrenoffieier in t nauw gebracht gaf Favrat hom met zijn pnllas zulk een guweldicon houw op het hoofd dat hij hot tot op ilo schoiidors spleet I ut hij een paard met ruiter uu al omhoog hief is meermalen van hein getuigd Een kanon in het tuighuis te Dantzig dattotdusvone niemand tiad kunnen optillen dan August de Storke tilde Favrat verscheidene malen met do grootste gemnkkelijkhoid op wat in de jaarboeken van het tuighuis vermeld staat Een driepondor droeg hij op den schouder als een soldaat zgn geweer Hoüfijzers en thalers tiisacheii zijne vingurs om Ie buigei was voor hom kinderspel Even gemakkelijk droeg bg op elke hand eun forsuli gebouwd man en wiegde twee of drie menschen op zijne kuit terwijl hij bet been tot op de hoogte van do knie achterwaars boog Dikwgls roldo hij twee groote tinnen schotels op alsof het vellen papier waren Nog iu 1796 toen liij rcud i een zestiger was gaf hij hut volgende bewijs van ziju lichaamskracht in Februari van dat jaar op reis van Warschau naar Breslau om een onderhoud met dun Silezischen Minister Graaf Hoym te hebben moest hij op do grens van Silezie door eene moerassige streek waar zijne reiskoets tot uan den dissolboom iu de modder bh ef steken Drie officieren en zgn secretaris stapten uit ott het rgluig op tu heffen Maar nog zij noch de krféohts nocli de postiljons noch de paarden konilen het verwrikken of verwegen Torn beval Fravat do paarden lot voorttrekken gereed te houden zoodra men bespeurde dat er bewegiug in bet rgtutg kwam Nu leunde hg er tegen aan en hief hot van liuvorlede uit het moeras op Men zegt dat de generaal nog op zijn storflied onder het klagen van hel afnemen van zgne krachteneen vriend die voor zijn bed znt mrt zgn stoel om hoog lilde Zondagdlad boeren die het burengerucht hoerende voor het huis van Lamers waren bijeengekomen Het bestuur der wereldtentoonstelling te Chicao o he ft besloten vergunning te geven tot hot verkoopen van wijn en dranken li uorsj in do restauranis op het tentoonstellmgsterroin met uilsluiling ecliter van dianklokaleu en tap gelegonheden dnaiing ban and aaloom Hieruit wordt afgeleid dat de totdus vor hangoii le vraag of do leiitoonstelling op Zondagen geopend zal zgn in toestemmenden zin beslist is De aanvragen voor plaatsruimte en de kennisgevingen vnii deel emiiig voor do vorsehillonde limden houdeu nog niet op Het gouvernement van Chili heelt zgn voornemen te kunnen gegeven om do door Balinaoeila voorgestelde plannen uil te voeren en tevens diens nanvrugo om honderd vierkante meters ruimte hernieuwd Het bestunr der kolonie NiouwZuid Wales hoeft 600 000 beschikbaar gesteld en dat van Victoria hoeft zich bureid verklaard drieviurdu der kosten van inriehting zijnor afdoeling voor zijne rekening te nemen In de afdeeliug Schoone Kunsten is laatstelijk ingekomen oen aanvraag van den directeur dor Fransohu nfdeeling Antonin Proust ora 82 000 vierkante voelen wand ruiinte Voor Engeland en Duitsohlaud 13 onderscheidenlijk 20 000 voor België is 8000 oor Denemarken en Nederland elk 3000 en voor Japan 2000 vierkante voeten aangevraagd De grondopporvlakte van het hoofdgebouw en do bijg ebouwen voor de Kunsten bedraagt 260 000 vierkante voetoii de geheelo wand oppervlakle is eene Eng mijl lang en de diroctour goneraal de hoor Davis gelooft dat bg in staat is zonder ruimte te kort té koraen alle aanvragen in to willigen Het adres van de Utrochtscbe Handelssocieieit ondersteund door eenige aanzienlijke firma s iu het vak van goud en zilverwerken aan den minister van financiën over du in do wet op den waarborg beslaande gebreken wordt mot instemming bosproken in het weokbliid Nederland De beslaande toestand wordt door den Öchr aldus gekenschetst De wet op dun waarborg bad du bedoeling het binneniaudsch fabrikaat te besebermen de binnenlandsche industrie te bovoordeuleo inanr dezelfde wet omdat zij tevens bolasiingwet is verandert die besühorming eu bevoordeuiing in het togonovergestolde bescherming van buitenlandsch fabrikaat benodeeling van do binnonlnndsch industrie Zoo IS lie toestand maar frattkis hg niet Nog minder fraai wordt hij loor eene eigenaardige soort van bolasting ontdufking Als iemand uit het buitunland werk van goed gehalte laat komen dan is hij er op gestold er een sturaprl op ta krggen die van dat goed gehalte Dowijs levert Daarom lual hij het goed binnen smokkelen dat kost hem wol evenveel als de 5 pet invoerrecht maar t is er hom ook niet ora te doen die to besparen Vnn allo kanten dus niet anders dan nadeel en tol urstelling Wat nu te doen om aan zooveel dwaasheden een einde te maken Spruel t men van afschaffing van het stempelen der buitenlaodsche werken de miuister van financiën is mot zgn autwoord gereed dan komt et van de buListing niets meer terecht want elk oogestompeld stuk dal de ambtenaren in een winkel vinden heet dan buitenlandsch fabrikaat Zal me dan spreken van atschafiing van geheel dun waarborg of van geheel du bulasting Dat zou radicaal zijn maar als rren met zoo iets voor den dag komt is het alsof men de stem van wgleu Klaas de Jong nog hoort mompelen daar komt toch niets van Du belaughebbenden en mot hen de ütrechtscbo Handelssociëteit vragen uiels radicaals en evenmin protectie andere dan bescherming tegen onze eigene wet Zij voelen zich krachtig genoeg om aan elke coDCurreutiu het hoofd te bieden als de Nederlandsche wet hen maar niet dwarsboomt hen niet bij den vreemdeling acbterstelt Zij vragen dimrora dat bot buitenlandsch werk alleen voor stempolicg in aanmerking kome als het gehalte bevonden wordt niet lager te zgn dan 583 duiï voor goud eu 833 duiz voor zilver zoodat van ulkun stempel verstoken blijft buitenlandsch werk van laser gehalte dan het hinnenlandsche dat gewaarbord wordt Het antwoord van den minister is te voorzien het zal wol op het zoo even bedoelde neerkomen maar dan is mijne belasting grootendeels weg want zie boven Dat antwoord wijst al ligt het niet in de bedoeling hot te doen op do fout De belastingwet gelieft belasting te heffen van Work van zoo laag gehalte dat de wet op den waarI borg er zich niet mede wil inlaten Te Eist in Gelderland hebben een drietal linuenverkoopers een leelijke pijp gerookt waarvan hun de bittere nasmaak nog lang zal bijblijven vooral zoo het hier gegeven goede voorbeeld navolging vindt Na in den omtrek eenige slachtoffers te hebben gemaakt kwr mon zij ook den landbouwer Th Lamers ta Eist bun voordueligo aanbieding doeu Toen op de gebruikelijke wijze 24 linnen zakken 10 el molletel en 12 banddoeken voor een prikje waren verkocht maar niet terstond werden geleverd natuurlijk kwam de hoer met de traditioneolo rol linnen voor den dag Ook daarvoor werd een niet booge prijs bedongen en om den boer dos te beter te vangen zou hem bet linnen alloen worden verkocht op voorwaarde dat de koopman den volgenden dag 70 el van de 85 trgen dan betaalden prijs terug kon bekomen Daarvoor werd Lamers ƒ 6 tot pand gegeven Het glodde boertje slak de 5 gulden op bekeok het linnen had geen zinnighoid in bet koopen en weigerde de tot £ Rnd gestelde 5 giildou lerug te geven tenzij na ivering vnn het gekoobtu Toen bet drietal een dreigende houiiing aannam greep de boor de blaaspgp van den haard en wijl de heoreo nog geen trok kregen om heen to gaan riep Lamers zijn zwager terwgl zgn vrouw inmiddels een geiadon geweer van den zolder was gaan holen Tegenover zoo krachtige overrodingsmidilolen waren de heeren niet bestand n zij kozen derhalve het hazenpad Een hunner iel in zijn haast met het pak linnen hals over kop de deur uit tol niet gering vermaak van eenige op zijn zaohts uitgedrukt is zij de vemietiglns van den particulioreu grondeigendom door en len behoeve van den al verslindenden Staat De Duitsohers zouden dit eene Verstaatliohung noemen Maar ofschoon zg de spoorwegen verstaHtlicbt hebbeu aan eene Versiaatlichung van den grond is zelfs iu het land T n bet Stuats socialisme nog niet gedacht Hoe komt men er dan ten ofizent aan Hoe komt de afgevaarditfde van Veendam de heer Poelman soo n denkbeeld in de Kamer te opperen en aan te prijzen Meent de goede man werkel k dat oaar in de eerste honderd jaren quaestie van kan zijn Het schgnt van wel want hij beeft een omslachtig wetsontwerp tot landnatiorialisatie uitïewerkt laten drukken en aan alle leden der Kamer toegezonden Een curieus stuk De Staat maakt alle noodlijilende werklieden tot kleine laudbcuivers door hun niet alleen een stukje gronds maar ook eene woning yee en al wat verder voor het landbouwbedrijf noodig is te Trrstrekken Goede hemel dal zou wat geven Verbeeld u een fabriekwerker plotseling herschapen in een keutcr Naievt r kan het niet De schryver koestert blijkbaar de beste verwachting Tan dit middel tot bereiking van het doel vverelfeuing deV maatschappelijke ongelijkheden jammer maar dat dit middel evenmin doel kan trelTen als andere middelen welke daartoe zijn uitgedacht £ n toch de heer Poelman heeft zich met zijn wetsontwerp verdienstelijk gemaakt Voor ieder dic dat leest wurdt het tastbaar dal landnationalisatie eeu onmogelijk iets is eu dat in geen geval de werkman daarmede kan geholpen worden Zulke buitensporige plannen schijnen mogelijk zoolang men in algemeenheden blijft maar komt men tot de reductie der wet blyken zij onuitvoerbaar SloUom Landnationalisatie is onmogelijk te bereiken en al werd bet bereikt toch machteloos om het lot van den werkman te ve beteren Op 1 Januari 1892 waren er in de Ned herv kerk 375 vacatures Gedurende tjaar 1391 werden er 161 plaatsen vacant en 158 vervuld zoodat het aantal vacaturen met 3 vermeerderd werd Toch zal deze toestand binnen kort veranderen want als men eeu Igst opmaakt van de gemeenten an welke men weet dat ze spoedig vacant zullenworden en van de gemeenten die biui eu kort zullen worden vervuld krij l men ene andere verhouding Sinds 1 Jan 1891 werden of worden in GelderlandTacant 24 plaatsen en werdtn of worden vervuldS8 pi terwijl t getal vacaturen thans 33 bedraagt In ZuidHolland zijn deze cgfers 31 38 en 55 In iK Holl nd 27 33 en 39 In Utrecht 0 12 en 14 lu ileeland 11 17 eu 4 In Friesland 26 86 on 68 In Overgssel 11 lU en 16 Iu Groningen 20 14 en 42 In N Brabant 8 5 en 20 In I Drente 7 7 en 15 terwijl in Limburg 3 gemeentenvacaui werden of zullen worden eu t aantal vacatuturen thans 5 bedraafft Spoedi zal dus bet getal i Tacatures 350 bedraden wa nrbij buiten rekening zijn I f elat n de gemeenten die dezer dagen vacant wer iden door t overlijden van den predikant I De Heraut meldt dat de christelgk gereformeerden afgescheiden kerken bare instemming met do reglemantswijzigiugou hebben beluigd Kort daarop is het officiéele stuk waarin van de reglements wijzistipg kennis werd gegeven aan H M de Koniugin re V I I 1 en stapt naar binnen mot eene heftigheid waaromtrent Eyre zich niet kan vergissen Er is iets gebeurd zegt hij Wat is er voorgevallen Dulcie O hij heeft zich zoo onhebbelijk aangesteld antwoordt zij met fonkelende oogen Hij heeft zulke Treeselijke dingon gezegd Stoor je er maar niet aan lieveling Kom wat naast me zitten en laten wg zien boe wij uit onze moeilijkhed n zullen geraken Maar ik moe me aan hem sloren roept zij verontwaardigd uit 01 ik kan je niet vertellen wat hij al gezegd beeft Dat vind ik eigenlijk heel prettig antwoordt hij sussend Maar ik moet het je vertellen Ik herinner me elk woord Ze schijnen in mijn hersens gebrand te zgn O hij was zoo rnw Verbeeld je hij zei dat ik zijn leven vernietigd had Ik geloof veele r dat hij bezig is het uwa te teruietig n t Mijne Zij staart hem een oogenblik aan alsof zij hem niet goed begrijpt en zegt dan U begrijpt me niet Hoc zou hij mijn leven kunnen vernietigen Maar dat doet er ook niet toe dat is dwaasheid Doch hoor uu do andere vreeselijke dingen die hij gezegd heeft Hij begon met mo te vartellen Dalcie bij wenkt haar om op te honden Hij zal het toch goad beschouwd niet noodig vinden gentes afgezonden £ n da regeering heeft blykeus eene mededceling in de Bazuin bericht van de ontvangst van dit stuk gezonden zonder uenigu reserve Deze zaak in nauw verband staaade met de vereeniging met de doleerendeii heeft dus thans haar volledig beslag gekregen Wij Aebboo vroeger mol verscheiden dagbladen medegedeeld dut pastoor Kneipp ter gelegenheid van I t KerstfeosI uit alle deelen der weield zooveel ge I scheuken bad gekregen dat er eeu geheel fortuin in bestond I De Neue Augaburger Zeitung bevat dienaangaande do volgende verklaring tn do laatste dagen kon men in de meeste dag bladon lezen dat PÜ ondergeteekende uit verscliilleude landen en zelfs uit do hoogere standen zeer veel kostbare geschenken ter gelugeuheid v in Kerstdag eu Nieuwjaar waren toegezonden zoodat ik daardoor zeer lyk zelfs mitlionuair gewordou was Het IS voor mij geheel onbegrypelijk dut er iemaud is die zoo iets kan schrijven duur er tnch geen woord van aan is Eukol twee Kerstgeschenken heb ik ontvangen en deze zelfs had ik niet verwacht dat ligt met in m jn karakter Ik beb wat ik uuodig heb eu daarmee bim ik ten volle tevreden Ingevolge dit leugenachtig bericht ontving ik dagelijks veel brieven om hulp en onderstand I ffToch kan ik bg deze gelegenheid niet nalaten over het Kerstgeschenk te spreken dat zich in den nieuw geopenden kiudertuin bevindt Sedert omtrent 3 a 4 weken zijn er ongeveer veertig kindoren bij I mij gekomen van welke twee gehorl blind twee half blind eeuige met lamme voelen zoodat zij staan noch gaan kunnen andere weer gaan met krukken in ééi woord allen zijn ouguueeslyk verklaard en vonden nergens hulp Daarbij dient nog gevoegd dat de meesteu zeer arm zijn en ik ze bggevoig zelf grouteudauis moet onderhouden en zulke arme hulpeloozo kinderen zgn er zeer veel Dezo arme schepseltjes boud ik voor geschenken van God die ook onsterfelijke zielen hebben en er geen schuld aan hebben dat zij zoo arm en ongelukkig zyu Ook zg zoeken hulp eu kuuneu die ook vinden door werken van barmhartigheid Voor deze schepsels zou ik zeer goed geschenken kunnen gebruiken dan zou ik gaarne bat mijne daartoe bgdragen eu al het mogelijke doeu opdat ook zij gezond worden wat bg bet grooute getal dier kindereu te verwaohteb is Tot zulke vrgwtllige bgdragen voor die arme otigelukkigen we ke aiea kan helpen uoodig ik de goede menschen niet alleen uit maar ik bid er hen zelfs om Doch ik herftaal het met om mgnontwil alleen voor die arme kinderen Ik verzoek dat men de bijdragen aan mg parsoonlijk zende eu voor elke gift zeg ik een hartelijk Vorgelde de lieve God het u duizend maal I SïBAOTIAN Knïipp pastoor van Worishoïeo iWieren De Hnagtche Cl maakt naar aanleiding van de voordracht die ds J B T Hugenholii van Axel in de laatste dagen in verschillende plaatsen gehouden beefl over de iviseotie de opmerking dat deze predikant bet werkliedenverbond Patrimonium schijnt te willen doeu optreden in de wetenscbappelijko quaestie der vivisectie het doeu van proavaa dat ik alles hoor Wg baboeven die bgzondorhedeD niet op te halen vindt je wel t Is genoeg voor mij om te weten dal hg enfin dat bij beestachtig tegen je geweest is Beestachtig zó i is hij niet geweest meent zg Beestachtig is en gemeen woord Hij is afschuwlijk geweest Dat ontken ik niet maar beestachiig is hij nooit geweest Je bént een udelmoa lige vijand zegt hij glimlachend Hare edelmoedigheid treft hem inderdaad als iets bgzonderj als iets bakoorlgks dat niet ondor woorden is te brengen De omsiaudighedea I aaakteu het voor baar zoo gemakkelijk om van dezen I iastigen in elk geval zoo ongewenschteu minnaar kwaad tu spreken Kn toch kan zij het met bare oprechtheid niet overeeitbrengen om ook maar de geringste deugd die hg mocht beziltun te loochenen Welnu dau zullen we over bem zwggen als je wilt waartoi ook over zoo n fielt als hg te spreken Welke eeu afschuwelijke woorden gaoruik je zegt zij Ook als is Sir Ralph nu onhebbelgk tegen mij geweest dan zie ik nog niet in dat gg een vreemdeling hem leelijka namen moogt geven Jo hebt gelijk Maar nu na al wat je vertehl hebt nu voelt ge u toch zeker niet meer verplicht mei dat onaangename meuscb to trouwen NatuuHijk niet zegt zij en drukt de lippenstijf op elkander Als er iuts is waaromtrent ikvast besloten ben dan is het dat ik nooit met sir Balph zal trouwen met levende dierun hetzg als autoritait of als adviseur Hij riep daartoe nl op eene vergadering der afd Amsterdam in naam van godsdienst eu humaniteit Vooropgesteld wat door lettorlijk alle ernstige mannen van de wetenschap volkomen wordt toegestemd nl dat men geen dier noodeloos pijnigea moei en de vivisectie moet beperken tot het noodzskelijko om te weten te koraen hoe men menschen genezen kan sohgiit ons dus dit vraagstuk voor zoover t dan nog een vraagstuk is geen onderwerp voor een volksbeweging maar een gewetenszaak van de wetenschap Als kia aateur Koob Donders of ander geleerde verklaart do nuttigheid der vivisectie in sommige gevallen in tu zien dan betoekent dit meer dan dat duizend of honderdduizend wenklieden of predikanten verklaren in naam van godsdienst en humaniteit hal tegendeel te gelooveti Trouwens do hoofdzaak der voordracht lag naar t schijnt ook older daar men nl aan t slot van het debat de wenscholijkhoid toejuiolite vnn een medische faculteit aan do Vrije Gerolormeerdo Universiteit De vrouw van Prins Louis Bonaparte die te Loiiden een aanklacht wegens oplichterij en dubbel huwelijk tegen den Prins indiende heeft voor do rechtbank eenige pikante bijzonderheden omtrent baar levon en hare betrekking tot den ncbtoroeef van den groeten Napoleon medegedeehl Zij verklaarile tweemalen gehuwd en tweemalen van haren man goscbeiden te ziju wegens echtbreuk In het laatste geval was de prins hnnr minnaar en na bare scheiding trouwde hg haar op het eiland Man Later verliet bij haar om een andore vrouw te trouwen De prins had haar modegedoelil dat Dr Coghill die vroeger haar minnaar was geweest togen hem een aanklacht indiende wegens oplichterij en ook een eisch tot ongoldig verklaring van zijn huwelgk naar hij geloofde werkelijk niet inden vorm was geweest De prins zou nu zelf voor den vorm zeide hg eon eisch tot echtscheiding indienen en zich na do scheiding weer met baar vereuninen Iu die verwachting gaf zij hem bare jiiweelen om zijne niet bestaande schuld aan Dr Cngbill af Ie uoeu en zoo een gerechtelijke vervolging Ie voorkomen Do behandeling van de zaak is verdaagd Het Kopenhaagscbe blad Berlingiche Tidfnde maakt het rapport van liet Ministerie van Marine openbaar over den uitslag van het officeel onderzoek betreffende den zelfmoord van den cadet Simonsen Daarin wordt geklaagd over de toustanden welke aan d marineacademie bestaan en waurooor het mogelijk is dat de oudere cadetten de jongere dikwgls mishnndoleo door slagen iu h t aangezicht of met een eindje touw zonc er dat do directeur of de officieren dar school dat konden belulten voorts dat in do school onder voorzitterschap van den directeur feesten worden gevierd als dat van 17 Oct den dag vnn Simocseii s dood waarbij da cadetten zes verschillende wijnsoorten en dan nog likeuren bg de koffie dronken enz Toen de directeur commandant Carstensen vernam dat zulk eeu schrijven aan de school gezomleo werd vroeg bg zijn ouulsg dat hem onmiddellijk werd verleend Dat is goed ook zegt hij Meen je het Kan ja niet zien dat ik het meen en zij draait haar gezichtje dat buitengewoon bleek is naar bem toe Neen antwoordt bg en ziet haar teleurgesteld aan Ik kan alleen maar zien dat je bedroefd bent Natuurlijk beu ik bedroefd dat ik zoo pas oen standje bob gekregen Vader heeft me nooit eea tandje gemaakt zoools bij Kan je hem dau niet vergeten zegt bij vleiend Neen t Is heel moeilgk iemand te vergeten dien man haat Maar of ik hem vergeet of niet mijn plan staat vast ik zal nooit met hem trouwen Trouw dan met mij zegt Ey e overmoedig Met jou Het zou onmogelijk zijn om de verbazing te beschrgven die uit die woorden sprak Ja waarom niet Je weet hoe lief ik je heb Vertrouw je aan mij toe Laat mij je redden van die tirannie die je leven vergalt en vernietigt Tirannie I herbaalt au alsot dat woord haar gotroffen heeft Ja bij is een tiran vindt ge niet Laat hem ïoopon Hij is niet waard dat iemand over hem dunkt zegt mr Ëyre met hooghartige minachting Wie niet Jij niet Ik niet Ja hebt gn me zelf niet verteld hoe gemeen bq heeft gehandeld JTordt vervolgd Wil men belasting heffen van gouden en zilveren werken t zg zoo maar dan worde dia belasting niet geheven dun van hetgeen op dien naam degelijke aanspraak heeft en dus niet van mengsels van laag gehalte Wat te slecht is ora gewaarborgd te worden zij ook te slecht om object van belastingheffing te zijn Dan ia auu do maar al te gegronde grief van de noderlandscheu industrieeion ook een eind gemaakt Dan komen er op buitenlandscb werk geen stempels meer dia middelen zijn tot bedrog en misleiding Zou le belasting op do gouden en zilvuron werken veel minder gaan opbrengen als men dien weg eens insloeg Do deskundigen zeggen en zeker niet zonder grond de binnenlaDdscho fabrikonton maken geen werk beneden hot gehalte dat gewaarborgd wordt eu als men geen buitenlandsch werk van laag gehalte meer stempelt dun zal dat hier evenmin komen als het nu reeds in Rusland en Oostenrijk komt Het verlies voor do schatkist laat zich dus niet als onoverkomelijk aanaon Ware het acders en kon do schatkist geeu veriies van eeuigo beteekonis lijden welnu dan zon de Dolfijn met zijn opgeheven staart moeten komen te slaan op alle buitenlandsch werk beneden zeker gehalte Dan zou hij waarschuwen zoowel tegen slechte mengsels uit het binnenland als tegen oiigowaarborgd werk uit het buitenland En ook dan zou Je rijksstempol met de V of den zwijnskop niet langer middel ziju lot bedrog of misk idinz Buitt niandsch Overzicht Bij de verk w Aa te Rossenclale in Eügelrtnd ia de Glitdgtotieiiian Maden gekozen met ruim 1200 stemmen meerdorliüid 6000 tofjcn 480n Dtiii verkiezingsstrijd was vaii groot bülanif daar bij iiop ora den zetel die door het hoofd der libe rauluuiüriisten bezet was voor lord Hartington door den dood vau deu hertog van iX onshire pair werd Daarmede is do reeks van ovfrwinningen die do liberalen iu het afgeloopen jaar op de re eeringspartij behaalden zeer versterkt en worden hunne vooruitzichten voor de algemeene verkiozingeu in den herfst van dit jaar aanmerkelijk gunstiger lutusschen zouden dt liberalen ook van andere zijde versterkinjj krijgen Naar do Indépendance Bdffe uit Londen verneenat worden ernstige pogin gen aangewend om do beide deelen der lorschfl partij met elkaar te verzoenen en zal men waarschijnlijk een modus mvendi vindou die de beide groepen in staat zou stellen bij de algeraeeno verkiezingen gezameiilijk voor Home Rule op te komen Een volkomen verzoening tusschen nationalisten en Parnellisten is natuurlijk niet te wachten De eigenliefde der leiders van boide kanten is zoer gekwetsi ea bij de vorkieaingen van ICilkenny Cork en elders ia duidelijk gebleken dat hunne aanhangers evenmin van verzoening willen weten Niet onmogelijk echter is dat mj voor een wijl de onderlinge veete zullen vergeten als er teoen de regeennapartij gestemd moet worden eu dan zullen de Gladstonianen vau die verzoening het meeste voordeel trekken Ond or de republikeinen heeft het manifes der vgf kardinalen in Frankrijk een slechten indruk gemaakt De radicalen steken er den draak mede en lachea in hun vuistje wijl zij die een bondgenootschap tusschen de katholieke kerk en de republiek als een anomalie en een ongeluk voor de laatste beschouwen koren op hun molen krijgen De gematigden die droomen van de verzoening en bevrediging zitten met deze manifestatie der prelaten die veel op een oorlogsverklaring aan de republiek gelijkt verlegen Om dezen indruk te verifJAreB is het voldoende eenige zinsneden uit het manifest mede te deelen In het eerste gedeelte geven de kardinalen etn lange opsomming van de grieven der katholieken tegen de regeering der republiek over wier vervolgingen de kerk zich zoo bitter heeft te beklagen DegriaI ven zijn de volgende het practisch atheïsme is de wet gfworden van alles wat uit naam van den staat geschiedt de fiscale maatregelen genomen tegen de geestelijkheid machtiging aan den priester tot het sluiten van een huwelgk de uitzetting der geestelijke congregaties en dn fiscale maatregelen togen geautoriseerde rereenigingen de uitsluiting der geestelgkheid uit de school de vervolgingen tegen de vrije school wering vun het ffodsdienstonderwgs uit het leerplan de dienstplicht der seminaristen de echtscheiding de systematische uitóluiting van den priester uit de hospitalen en instellingen van weldadigheid en nog tal vai andere weden en maatregelen waarover de biss choppen recht meenen ta hebben zich te beklagen Wat is nu de plicht der katholieken wat moet in het vervolg hun gedragslijn zijn Zij moeten zich plaa sen op constitutioneel gebied tegen den staatsvorm dien Frankrijk zichzelf heft gegeven voeren