Goudsche Courant, woensdag 27 januari 1892

i o 4 43 1893 HJ LANIlBESITmS LMSEOÜWEBS W berichten hiermede dat de Heer D W van BEVSBKOM te Hekendorp door ons is aangesteld als onze VERTEGENWOORDIGER voor de door ous in den handel gebracht wordende en op verscheidene Tentoonstellingen bekroonde voor de plaatsen gelegen ten oosten van den Spoorlijn Woerden Capelle aid IJeeel uitgezonderd de plaatsen tusschen Krimpen en Schoonhoven a d Lek gelegen Van i IEVELT en Co DORDRECHT Woensdag 27 Januari 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De DETAILPRMZEl van li Oe Inzending van advertentiön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave I ÖO f om f 0 2 f0 2Tl zijn per V Kg per V Kg per Vj Kg per Kg bus C J van Houten Zoon KRAEPELIEN êb HOLM S Eikel Cacao Aan bevolen Joor H H Genees en Scheikundigen Bekr met Gouden en Zilveren Hed iiies Voedzaam Versterkend en Aangenaam van Smaak Met melk gekookt zeer aan te bevelen voor da elijksch gebmlk by kinderen zwakke personen en klierachtige gestellen Met water toebereid is z j als irenpi 4kraclHi e ilrnnk uitstekend by diarrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen pclitp Klkel Cacao van KniepelieH ii llnlni is alom rerkrijgboar invierkante bussen van i Ksfr f 1 70 K tr a f l iK en a Kar k f OJiO voorzien Jli C Etiquet waaro nevenstaand fabrieksmerk en de handteekening van de fabrikiinteii mr hH KI Kl irN en HOL M te KI SI aÜ geen oppositie de katholiekeD willeo goen staat binnen den staat vormen maar zg even erenmiii toe dat de kerk aan den wereldlijken staat wordt toegevoegd als een der raderen zijuor administraiie vee meer dan dit te duldt 3 moeten zy gereed zjju alles te lijden en bereid tot krachtigen tegenstand De tegenwoordige wetten tegen welke de grieven der katholieken zgn gericht zijn volstrekt geeu integreerend deel van der republikeinschen regeeringsvorm volgens de kaniinalen zoodat de katholiekeat zonder als tes enstandors der republiek op te treden alles moeten in het werk stellen om deae wet te doen berroupen of ten minste alles wat er krenkenda in is voor het geweten er uit te doen verdwijnen Iets verder wordt dan in het manifest nog eens gezegd dal eerbied voor de wetton geboden is uitgezonderd waar zij in botsing komen met de eiscben vaa het geweten Maar het bovenstaande is voldoende om het karakter van hot manifest td doen uitkomen Wie houden de kardinalen voor den gek vraagtde Justice Den Paus Frankryk Misschienbei len Houden zij Leo XIII voor een farceur Het meest verlegen mot de zaak is de Temps die aldaar zulke warme pleidooien voor de verzoening heefi geleverd on de geesttflijkheid en de kerkaltijd in bescherming neemt tegen de radicalen Metgeheel Fraakrijk weet dj pTemps nu wat de kardinalen eischen als vredesvoorwaardu van de rrpubliek Het is zoo ongeveer afschaSing van allo repubtikeinsche en moderne wetten kAangennam vooruitzicht In den Ouitschen Rijksdag had de heer Benuingsen het hoofd dor nationaal kbtralen otider duidelijke wijzigms naar den door de wet op het lager onderwijs in Pruisen oulstanen toestand een beroep gedaan op de vrijzinnige om de tweedracht op ecoDomiscb eu bandolsüubied te vergoten en gemeenschappelijk op te tieder voor do beginselen van de liberale burgerij tegenov r het streven der reactionairen In de Zaterdag gehouilen zitting antwoordden de vrijzinnigen Bamberger en Kichter dat zij den strijd tegen de graanrechton nimmer zouden opgeven maar gaarne bereid waren met de nationaal liberalea op staatkundig gebied samen te werken voornamelijk tegen de reactionaire wet op bet lager onderwijs De heer Bennigsen vurklaarde daarmede volkomen in stemmen De rijkskanselier Von Caprivi en de IMen van den Rijksdag volgden met groote aandacht deze besprekingen over eono toenadering tusschen de tot dusver onderling vijandige liberale partijen Volgens een van bijzondere zijde uit Lissabon ontvangen bericht dat echter sWchis onder voorbehoud wordt medegedeeld zou de res eenng de coupons der buitenlandsche schuld met eene korting van S3 pCt treifen PETKOLEUi l i üTEEIll GE van de Makelaars C ntzlaar Schalkwijk te Kotterdam De markt was heden onveranderd I co Taukfust ƒ 8 Januanlevering 7 85 Februan levcring 7 40 Maartlevering ƒ 7 15 Aprd Mei Juni en Jutilevering ƒ 7 10 Augu8tu5 lovering 7 5 September OctoberNovember en December levering 7 25 ADVERTENTIEN Bevallen van een Zoon Mevrouw T C HOOGENUIJK MlJNLIBW Gouda 23 Janaari 1802 Heden overleed onze geliefde Vader de WelEerw Heer J W HAVERKAMP BE GEMANN Emerit Pred in den ooderdom van 75 jaren Uit aller naam E HAVERKAMP BEGEMANN Gouda 23 Januari 1892 DE NEUWE LONDON de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelijk in t gebruik wordt verkocht in flacons van 85 en 150 cents en is te Gouda verkrijgbaar alleen bg I A CATS Groot Succes mm VOORSTELLING door den beroemden Hoi Jager van Z M den Keizer van Rusland CRISTIAAN CBODASCHEWITZ met zijne SIiiiI§ SiiiiEg l geeft ffOENSDAG Donderdag Vrijdag Zaterdag en Zondag Groote Voorstelling by den Heer R BEIJEüaz gemeente Stein s AVONDS Tv UUR Eerste Rang éO et Tweede Rang 30 et Zeer ITette Gesteendrukte NAAEAASTJES worden GELEVERD door A BRI KMA en 7 n Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten 2onals het los vorrlen der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangenamt reuk uit ilen mond kalkvormiag ivorden zekei voorkomen en genezen door bet dagelijks gebruik van het echte K K Hof Taidarts Dr POPP s Anatherin Mondwater I in aanmerkelijk vergroote flcsschen I voor 60 cents 1 20 en 1 7J I hetwelk gelijktijdig aangewend mot Or fOPP l Tandporder of Taudpaota steeds de tonden getond en schoon houdt Dr PQPP s Tandplom heersel l r POPP s Kruiden Zeep tSgeii elkei huiduitslag en voortrolTelijk voor baden I Mswm I Veiius zeep en 7 oiiiiebluemeiiz e iPOPP 5 kristalliseerde en Transparaii Gl vcerlnezeepen van de fijnste Toilet on guzondheidszeepen welke ook een verwonderlijken fitten tint te weeg brengen H0 De namaaksels van Anatherin HondWater verwoesten de tanden binnen korten tijd M Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Gouda Sf elpernrlruk van A BaiNKMAN k Zoon De uitgave dezer Conrant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoiiderlpe Nommers VIJF CRN TEM m PRAATJE Dezer dagen hadden wij met een ambachtsman die eene kleine reparatie moest doen iu onz9 woning een praatje waarvan wij onzen lezers iets willen mededeelen Wij hadden het gehad over de koude en het jjs waarbij onze vriend ten slotte de opmerking maakte dat het foor den ambachtsman des winters toch maar een kwade tijd is Ja zei ik maar de goede werklui sparen toch des zomers ora te kunnen leven in den tjjd al er geen werk is t Ware wel te wenscheu zei Jan maar er scheelt veel aan Ik wil niet zeggen dat er geen zijn maar dan toch kunt ge ze tellen gewoonlijk is het dan het werk van een uitstekende huisvrouw die de boel bü elkander weet te houden In den regel is bet juist andersom wj levëö in den winter van hetgeen wij op krediet halen en den volgenden iomer moeten wü ons best doen om weer zooveel mogelijk uit het krgt te komen Maar je begrijpt wel zei ik dat nw leveranciers daarbij rekenen op kwade betalers en dat zij u dus uwe benoodigdhedeu hoog aanrekenen veel hooger dan ge ze in groote winkels contant kunt krijgen Spaar liever en zorg dat gij voorraad hebt voor den winter dat komt n veel goedkooper uit Ja meneer dat is zoo gemakkelijk gezegd maar het vol te honden dat is zoo licht niet wij menschen kunuen zoo slecht geld bewaren en dan komt er nog eens ziekte of andere FEVILLETOIM VMWi QtW UU het EngeUch 5 ffOr ze8 t zij Zy blijft zwijf end nnast bem staan raet den blik op den groud gevestigd en met saamgetrokken wenkbrauwen Plotseling kijkt ze naar hem op en hij kan zien dat haar oogeu vol tranen staan wDulcie roept hij uit wje bent ongelukkig Waarom zou mon ongelukkig zijn Ons leven is zoo kort dat het dwaasheid is zich elk uur niet zoo prettig mogelijk te maken Vergeet al die narigheid Verbreek je engagement en trouw met mij O klinkt het flauw dat kan ik met Wat Wil je dan hier blijven eu dien man huwen wNooit Nooit Waarom laat je hem dan niet eens vooral merken dat hij geen macht over je herft dat hij iemand anders zoo onhebbelyk de les raag lezen maar jou nint Dat zou ik hem heol graag laten merken zpgt zij en haar oogen schitteren wraakzuchtig Laat mij dan met je vader spreken tegenspoed zoodat gij al spoedig achterop raakt Wij betalen in de kleine winkeltjes in onze steeg te veel dat i w ar maar ik kan er altgd terecht ook als de tijd komt dat een groote winkelier mij op rajjn eerlijk gezicht niets geven wil Als er maar altijd werk was dan ging alles goed De klanten zouden daar veel aan kunnen doen door niet alles in den zomer te lafen maken Ik spreek nu alleen van mijn vak van het behangen waarom moet alles in groote haast gebeuVen in t voorjaar bij de schoonmaak terwijl men op andere tijden beter geholpen zou worden Zou U daar niet eens een stukje van in do Courant kunnen laten zetten Met pleizier Jan Maar ge begrijpt dal de vrouwen ook gaarne de schoonmaak achter den rog hebben en dan later rtiet op groote karweien in huis gesteld zijn Maar toch wil ik mvju best doen om iM puWtek daarop attent te maken juist ook naar aanleiding van hetgeen ik de7er dagen las in een stuk van den Nederl Sclüldersbond die op hetzelfde aanbeeld slaat als gij Ik lees daar Algemeen was men van oordeel dat door een betere verdeeliug van den arbeid zoo al niet een geheele dan toch een gedeeltelijke verbetei ing in het leven geroepen kou worden Met vertrouwen meende men zich tot de klanten te kunnen weuden omdat èn de klanten zelf èn de werklieden daarbij gebaat zouden worden De klanten omdat ziJ over langer tijd beteren arbeid verricht zouden krijgen de werk Hij zou zoo boos zijn zegt zij aarzelend en dan sneller en t zou ook nieis helpen t I net of je daar blij om bent Waarom zou ik er blij ora zijn Ik ben nergens blij ora zegt zfe bedrukt Laat ik t in elk geval bij je vader probeeren Laat mij hem vertellen hoe ongelukkig je bent dat je het niet kunt dulden Anketell Ie moeten huwen en O dat mag je hem natuurlijk vertellen zegt ze onstuimig Met Sir Ralph zal ik nooit trouwen al zou hij ook duizend jaar worden Du3 mag ik mijn best doen bij jo vader Je geeft me er verlof toe Ja klinkt het Un zaam je moogt je best doen Dulzie herneemt hij snel weetje wat dat verlof l eteekent Wei t je het lieveling Hij heeft hare hand geval en zou haar naar zich toe hebbe n getrokken maar er is iets iii haar gelaat iets peinzends iets onrustigs dat hem weerhoudt Wil ik je eena wat zeggen begint zij weer al zijn we verloofd toch heeft sir Ralph raij nog nooit oo genoemd Vloe irenoemd Liüveliiig O hij IS eek zegt mr Eyre met overtuiging Maar begrijpt ge me lieveling Als jm me toeslaat om met je vader te spreken dan beteekeiit dit dat ju mij zult huwen als ik bij hem slang ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt man omdat hij op deze wyze door het bange jaargetijde zou worden geholpen De meeste klanten toch en wij doen hier pok vooral een beroep op de dames bewaren al wat opgeschilderd moet worden in de huishouding tot het voorjaar tot den tijd voor de groote schoonmaak Wat kan er tegen zijn dit des winters te doen verrichten Het werk zal beter dan in het voorjaar waarin zooveel handen gevraagd worden kunnen worden verricht terwijl de prijzen er niet op zullen rijzen Het bestuur van den Nederlandschen Schildenhond in deze vertegenwoordigende vele schilderspatroons in Nederland en het gevoelen vertolkende van allen richt met het oog op den ougelukkigen toestand waarin vooral het schildersvak zich des winters bevindt en op den bedroefden togstaud waarin vele gezinnen van fatsoenlijke en ijverige werklieden in tijden van slapte der werkzaamheden verkeeren waarin jui st de behoefte het grootst is tot u met den meesten ernst de volgende vragen lo Wilt gij dat de schilderpotroon terwjjl hjj u eerlijk bedient kan blijven bestaan en zijne fatsoenlijke werklieden in ïijn dienst kan houden 2o Wilt gij medewerken om de werkeloosheid tegen te gaan en den Sociaal Democraten een der snijdendste wapenen ontnemen 3o Wilt gij dat het werk waarvoor gij nw geld uitgeeft naar behooren wordt verr cht Dat gij steeds bekwame en fatsoenlijke werklieden in uw huis ziet Ja zegt ze met een zucht Nu en zo laat zich in een stoel zakken en omval hare knieën met haar slankfl vingers je slaagt toch niet Zeker niet als ik minder was dan Anketell zegt do jonge man als sprak hij een vonnis uit maar mijne vooruitzichten zullen eens even mooi zijn als de zijne Ik geef niets om vooruitzichten zegt miss Mc Dermot ik heb alleen behoefte ora vrij te zijn Ik kan het niet uitstaan gecommandeerd te worden U hebt gezegd dat gij u een meisje voor kondt stellen tot wie gezegd nerd een man te huwen maar dat ïij u geen meisje kondt voorstellen dat h 4 zou doen W eet u het nog Tea en haar wil bedoelde ik O dat is hetzelfde Als zo hem wilde huwen zou ze tengevolge van zoo n bevel hem niet willen huwen Dat kan zijf Het bevel om ieis Ie doen is al genoeg om het niet te willen doen Dat is tcch zoo niet waar Wel mogelijk Nu ge hidd me zeker voor zwak en je vondt hot zeker verkeenl dat ik beloofd had sir Ralph te huwen Ik dacht toim juist wat ik nu denk dat geen vrouw ei ii man mag huwen als zij hem niet lief heeft Het IS een vergrijp zoowel tegei over hem als tegenover haar zelve en ïij go eeft niets om An