Goudsche Courant, woensdag 27 januari 1892

iu het algemeen ven de Takvereenigingen zoo noodig voor het schoone doel bevorderlijk te zijn aan de goede verstandhouding en verbetering van den toestand van hen die Ie s Gravenhage het bouwvak beoefenen de menschen misschien wel iets gegeten hadden wat hun verkeerd bekomen was enz Hoe dit zij vreemd was het zeker dat men s morgens by de ontdekking van t geval geen kolendamp rook en dat een onderzoek van de verwarmingswerkluigen niets abnormaals aan t licht bracht lutusschen is een dier vermoedens juist gebleken daar de dokter verklaarde dat de bedwelming veroorzaakt IS door een caloriftïre ilie onder de slaapkamer van den oppasser staal en welke dient om hel bad te verwarmen De meeileeling van den heer Haffmans in het Penloos FeekUadf dat de heer Poelman oen wetsontwerp tot landnationatisatie uitgewerkt en aan zijne medeleden der Tweede Knmer toegezonden zou hebben was onjuist Dr P schrijft aan de Prov Gron Ct In 1889 heb ik bij den heer W Versluys te Amsterdam eene brochure uitgegeven ouder don titel Oiitworp van wet tot regeling van het grondbezit met toelichting Sedort heb ik dat onderwerp niet aangeroerd Op dit gesolirifi moet dus do redacteur van het Fml WU het oog hebben In dit stuk is echter van lundnationalisatie geen sprake de hier i door mij voorgeslagen regeling staat lijnrecht tegen dit stelsel over Het is algemoen bekend dat de landnalionalisten hot privaot grondbezit willen afschaffen om hot te vorwissulon voor communaal bezit hetzij door de Gemeente hetzij dour dou Staal Het door mij iu bedoeld geschrift ontwikkelde plan strekt daarentegen tut bevestiging en uitbreiding van hot privaat bezit Hoe hol Feiil Whl hier landiiationalieatie kun hobtieu ifozien is voor mij en zal ook I wel vour hen die van hel booksken kennis geuomeu bobben een raadsel zijn Bij het Begrooiiiigs debat moondo ik van dit geschrift met een enkel woord melding te moeten maken daarna heb ik er aan eiikolo leden der Kamer op bun verlangen ee i exemplaar van toegezonden Hobüen ook andere leden er een ontvangen dau is dit gebuurd zonder mijn toedoen of modoweten Mon kan hieruit weer eens Iceren hoe grondig vriiagstukkou uls dat der landnotionaiisutio worden beoordeeld Maar dat zelf a mr Haffmans aan zulke oppertlukkigheid meedoet dat valt ons toch nog logen Ons werd door deu hoor George W van Sicleii uit NewYork oon tweetal merkwaardige gedrukte stukken betreffende den zovondun jaarlijksohen feestinialtijd door de Holland Society of New York aldaar den 14n Januari in de Manhattan Athletic Club gehouden Het menu bevat een iuteressiin o verzameling portretten van beroorade grondvesters der Republiek der Vereeuigde Nederlanden die door de f Holland Society te New York in hooge vereering worJen gebonden beginnende met de fraaie beeltenis in liarniis van Willem den Zwijger vervolgens Poter Bor Jan Van üldenbarneveld ötolius Vondel Boerhnvr Erasmus MarniX Van St Aldegonde Jan De Wilt Rembrandt Jacob Cats Piet Hein Tromp eu De Ruyter allen van betreffende klassieke gelijkenis Do ïommissie voor deu maaltijd bestond uit de heoreu ü W Van Siclen Augustus van Wyck Wm J Van Arsdale Henry S Van Beuren Eugene Van Schaick en Ch A Van der Hoof De spijskaart opende met blauwe Landtongsohe oesters eu eindigde met gekrulde Goudsche pypen en tabak De Heililroiiken waren allen toepasselijk op Oud Holland eu worden afgewisseld door vadorlandsche liederen als Het Haringlied l Wien Neerlandsoh bloed Vliiggelied Do Kabels lus Wilhelmus van Nassauon Piet Hein Wy leven vrij on AI is ons landje nog zoo kluiu Ds C S Vedder had voor hot banket oen fraaie gelegenheidsvers in do Eugelsche taal ervaaraigd getiteld Holland Toen Zaterdag morgen in dé vroegte de schoonmaakster van het Israelietisch badhuis op hel Jonas Dauiel Meijerpleiu te Amsterdam aansoholde kreeg zij maar geen gehoor Ze schelde nog eens en nog eens maar niemand kwam opendoen Hare verwondering maakte langzamerhand plaats voor een zekere ongerustheid en deze bleek gerechtvaardigd want toen men zich eindelijk toegang tot de woning had weten te verschaffen vond meu den oppasser M Ouds bewusteloos in een stoel zitten terwijl zijnu vrouw en een 10 jatig meisje eene bloedverwante die daar tijdelijk iu huis was bewusteloos te bod lagen Onmiddolijk werd doktor Graanboora geroepen terwijl later op deu dag Dr Schaap en Dr Benjamins hun hulp verleenden Het meisje kwam reeds spoedig bij de vrouw bracht men met veel moeite des middags tot bewustzijn terwijl haar man den geheeleii dag in levensgovaar verkeerde en hol eerst s avonds gelukken mocht hem tol zichzelven ts brengen Alle drie zijn tUos buiten gevaar Omtrent de norzaak vnn de bedwelming liepen dadelijk zooals men begrijpen kan ailerloi tegenstrijdige geruchten Do oon wisl voor zekur te ver I tellen dal zij door kolendamp bedwelmd waren een ander zocht de oorzaak in de verwarmingstoosttllen van de badinrichting een dorde weer meende dat Een onzer stadgenooten verzoekt ons mede tedeeleo dat hij zich van de influenza heeft genezendoor zich te Uien behandelen volgens de Kueippschemethode Hij begaf zich nl te bed liet ztch betgeheele lichaam van bet hoofd tot de voetzolen wassehen mot koud water waarin wat azijn j e geheele wassching moest iu éun minuut zijn afgeloopen waarnado patent zich goed toestopte zonder zich af te drogen Om het uur lot 10 malen toe werd die wassching herhaald tot dal hij sterk begon te transpireeren De twee volgende dagen had de wiisscberijslecht 3 malen plaats eu den vierden dag was de patient genezen N Bred Ct Boiteolandscli Overzicht Met het oog op de naderende algemeene verkiezing heeft do LonJensche Liberal an Radical 6 nww schikkingen getroffen tot bet houden van eeue reeks groote politieke vergaderinscen in verschillende deeleu van Londen gedurende de ran ünden Februari en Maart I deze vergaderingen zal het woord gevoerd worden door de volgende aauvoerders der liberale partg in beide Parleraontahuuen Sir George Trevelyan Sir Charles Russell Lord Ripoii thaw Lefevre Sir Lyon Playfair Herbert Üladslone Stansfeld Sir Wtlliam Harcourt Mundella Campbell B ianermann LordKimberley eu Henry Fowler Ue Koophandel deelt mede dat een hd der Betgiscfao Kamer behoorende tot de rechterzijde en gewounlijk Itood ingtjiicht omtrent de plaunyn der regeering I deüer dagen gezegd heeft dal het Belgi chegü ver I nement zich vïeit d Fransche regeering tot concos sies op het gebied van het hamleisverkeer te kunuen dwingen door eene belangrijke verhooging van deu wijnaccijns en door eene hernieuwiag te weigereu van de letterkundige conventie Do Pruisische landdag is sinds eenige dagen bezig met het wetsontwerp tot uitvoering der grondwelsbepahng in zake do openbare scholen in Pruisen Graaf Von Caprivi verdedigde het ontwerp Het verschilt zëide de rijkskanselier niut veel fan bet oijtworp Van Goszler dat in het vorige jaar is ingediend Tuch gaat het verder op gruud van de ervaring in vele jaren opgedaan en tracht o a eea eind te maken aan den ciiaotischen toestand der Jai ere school dio nu eens een rijksinstelling dan een provinciale of een gemeentelijke inrichting is Maar niet alleen omdat het orde brengt maar yooral zeide Caprivi met zijn bekende openhartigheid moet het ontwerp worden aanbevolen omdat de regeering daarmede tracht vrede te slui en met het Katholieke deel der bevolkmsir en do scholen onder omstandigheden tvil plaatsen die de Kathulioko kerk te rredeu stelleu f De tegenwoordige regeering zride hij vervolgeus heeft den Oulturkamf uiet voottgesot maar heeft dien overgenomen in zijne laatste oogenblikkeu Wij gevoelen dat wij in zeer ernstige lijdon leven en dat er zich krachten in den Staat ontwikkelen waartegen wij onze verdedigingsmiddokn moeten aanwenden Een der bylaugrijkste middelen die tot dit doel leideu is te vindeu in de schooi en het is zeker dat bij dit werk de godsdienst niet kan worden gemist Evenzeer is het buiten twijfel dat de meeste schoten den Cbrisiolijktn godsdienst noodig hebben Maar de school kan dien niet bezitten zonder belydenis eu moet daarom id verbinding gebracht worden met de kerken die de belijdenis vaststellen en er van gebruik maken Wilt gij eene school zouder geloof dan begrijp ik uw aanval op bet wetsontwerp Maar zoo niet dan moet gij u bij ons voegen in ons streven naar een schooi m t den godsdienst Een derde weg is er niet Het debat duurde nog eenigen tijd voort en het merkwaardigst daaruit was dat de minister van ondt rwys en eeredieust schijnbaar in strijd met Caprivi s verklaring ontkende dat de regeering ter zake van de schoolwet zich met het centrum bad verstaan Men beweert te Berlijn conservatieven na eenigszina Ie hebben nagedacht over do nieuvve onderwijswet er ook niet mee ingenomen zijn en iu het minst geen lust hebben om met de Ultramontanen mee te werken dit kunststuk van confessionalisme of clericalisme tor wereld te hidpen breiden V rgissen wij ons niet dan hebben wij hier te doen met een nationaal liberalen wensch die als bericht wordt ver 4o Wilt gij dat de fatsoenlijke bekwame en ijverige huisvader zjjn gezin voor gebrek kan bewaren Wjj twjjfelen niet wat uw antwoord hierop zal zijn Welnu Dit kunt gjj bereiken door uwe werkzaamheden te verdeelen over het gcheele jaar t w lo Doe in het voorjaar niet meer werk verrichten dan hoog noodig is wijl er dan overvloed van werk ia 2o Laat uw buitenwerk wachten tot den nazomer of herfst 3o Bewaar uwe tuinmeubelen emmers tobben vaten r tuigen enz voor den winter dan behoeft de patroon niet als nu des zomers steeds vreemde knechts in dienst te nemen Gij knnt dan vrij zeker zijn niet telkens vreemde werklieden in uw huis te krijgen i Dat stuk bevat veel waars zei Jan toen ik zweeg In ons vak en misschien nog andere gaat het evenzoo en als nu de klanten zich maar eenige moeite en last wilden getroosten zou men veel goeds kunnen doen zonder geldelijke opotferiug Het is iu onzen stand van den winter droeviger dan anders met die ziekte di velen nog het werken onmogelgk maakt ook al kunnen zij arbeid vinden Gelukkig dat ik iu een ziekenfonds ben Ik ben een paaj weken met influenza thuis geweest en heb elke week ƒ i uit de kas ontvangen Dat is voor ons soOrt menschen een uitkomst als de kostwinner niets inbrengt Zoo zei ik dat is nog al veel Dan is uw kas zeker heel goed voorzien Och neen mijnheer wij betalen dat onderling Er zijn zoo n 100 leden die ieder elke week een dubbeltje bgdragen dat is ongeveer 500 sjaars waarvan ieder zieke dan ƒ 5 per week krijgt Jongen zei ik ik ben geen rekenmeester maar als het weer vergadering van uw fondais dan moet ge toch eens vragen of die uitkeering niet wjt groot is en of men daar altijdmee nit zal kunnen Ik ben ook in een verzekering maar daar is het tarief wetenschappelijk berekend is dat bij jelui ook gebeurd Anders zou de teleurstelling wel eeus grootkannen zijn in tyden van algemeene landsziekte Tien menschen die tien weken ziek zijn verslinden t beele bedrag van uw fonds en die later komen zouden de kas leeg vinden eu zoudenzeker denken dat zij slecht behandeld waren Ik vind zoo n zaak wel wat gewaagd op zoo jlosse grondslagen I Nu mijnheer ik hoor dat in de tegenwoordige tijd de kas dan ook sterk vermindert het zal wel zoo n vaart niet loopen als u denkt maar bet kan toch geen kwaad als ik eens aan het Bestuur vraag of ons fonds wel soliede U voor alle tjjden I Doe dat vriend en dan zal ik in de krant ketell Ik heb je gezegd dat ik hem bant zegt zij londer zijn vraag rechtstreeks t bentsroorden irmaar als ik mijn engagement moest verbreken dan zü slaat de oogen naar hem op je kent tader niet ik weel heusch niet wat er van worden zal als je hem mijne hand vraagt Dus ik mag met je vader spreken Hè zegt ze alsof zij uit een droom ontwaakt en toen gejaagd ja ja doe het Hoe spoediger ik kan gevoelen dat hij en ik gescheiden zijn voor altijd hoe beter Bedoel je Anketell zegt Ëyre terwijl hij haar gadeslaat Ja en zij knikt beslist toestemmend ik heb er eens over nagedacht en ik geloof dat hij mii al even weinig begeert als ik hem Hij mag dus naar de maan loopen Natuurlijk Je denkt toch ook vraagt ze ietwat angstig evenals ik dat bij volstrekt niet om me geeft Ik heb heelemaal niet om hem gedacht Als gij Eoo weinig om hem dacht als ik zou het beter voor u zijn Och ja Maar ik heb je al gezegd hoe moeilijkhet IS niet aan iemand Ie denken die jp kwelt Zij houdt op en ziet hem vorschend aan Weetje zegt zo langzaam ik ben tot de overtuiging gekomen dat hij me haat I Hij is tot alles in staat geloof ik het publiek verzoeken hun karweiljes zooveel mogelijk des winters te laten doen zulk een gemakkelijk middel om het lot van ijverige eu eerlpe werklieden te verbeteren zal men gaarne met beide handen aangrijpen Misschien is er ook onder mijne belangstellende lezers wel een financier die tevens eens zjjn gedachten wil laten gaan over de zieken en ondersteuniiigs fondseii welke voor vele vakken afzonderlijk als paddenstoelen uit den grond oprijzen en wellicht niet stevig enoeg gebouwd zijn om eventueele stormen te trotseeren BINNENLAND GOUDA 26 Janaari 1S92 r4 de hedenmiddag gehouden vergadering van deu gemeouteraad die door 12 lellen werd bijgewooiiil afwezig waren de hh Jager Hoefhamer Straver Ouilijk en Lotsy word medegedeeld door deu Vooreittur Mr van Bernen Uzoncloorn dat de hb Hoefhamer en Straver hadden keanis gegeven wegens afwezigheid nit de gemeente verhinderd te zijn tegeuwuordig te zijn terwijl de hh Lotsy en Oudijk door ongesteldheid verhinderd waren üe Raad keurde goe l de Rekening van de StadsLibrye over bet jaar 1831 en besloot lot den openbaren verkoop op stam van 162 doodgevroren booraen staande laogs verschillende grachten in deze gemeente l e volgende stukken kwèmeu bij den Kaail in 1 Ken voorstel van het Israel Armbestuur tolwgziging zijner begrooticg dienst 18D1 Ter visie 2 Een missive van hb Regenten van hot Hoff mans esticht inzi ndenile eono aanbeveling ter benoeming van een Regent iu de vacature veroorzaaktdoor het overlijden vau den hrer A J Biozenaar Aanbevolen worden 1 de heer J A BIEZENAAR en 2 Dr H IJSSKL de SCHKPPER Ter Visio eu benoeming in eene volgen le vergadering Kon voorstel van B eu VV om naar aanleidingvan eenige door Gedeputeerde Staten gemaakteopmerkingen op het raadsbesluit vau 20 Novembertot wijziging van bet weegloou daarin eeuige veranderingen te breogeii Op voorstel van den heervan Veen wordt 4il voorakel ailelyk in behauc elioggenomen en vervolgeus goedgekeurd Een missive van B i n W inzendende eene conceptverordening op de stedelijke zweminrichting Ter visie 6 Eene missive van den heer L Burgersdijk dank betuigende voor de blijken vau welwillendheid van den Raad ondervonden bij zijn 26 jarige ambtsvervulling als gemeente bouwmeester eu opperbrandmeester Aangenomen voor kennisgoviug 6 ¥ ea adres van de hh Ribbing van Bork en Co te Arasterdam verzoekende de concessie tot aanleg en exploitatie van telephooische verbindingen in 1 dezff gemeente In banden van B eu W om bericht en raad 7 Ken adres van T H Lakerveld verzoekende benoemd te mogen worden als veerman aan het veer I Kn dat bij blij zou zijn ala hij wist dat het met de verloving uit was Als dat zoo is zegt hij vroolijk dan is bet werk al half voltooid Laat ik dan liever met hem er over spreken zoo of t toevallig ter sprake komt weet je zonder namen te noemen natuurlijk maar Neen dat verbied ik je zegt ze bijna hartstochtelijk 0 moogt met vader spreken maar niet met hem t Ia goed t Spijt me lieveling dat ik het voorgesteld heb Je hebt er zeker niet tegen om hem op de eene of andere manier de vrije hand te laMc om te beslissen Ik ilacbt alleen maar hem een ksnije te geven om t ontkomen Ontkomen f Aan die malle verloving tusschen jou en hem waarbij de liefde van beide zijden ontbreekt O ik begrgp hel zegt ze en barst in lachen uit Wat een vreemde manier van lachen Ze lacht zoo hevig dat haar do tranen in de oogen komen Je denkt dat hij blij zal zijn met een gelegenheid om vrij fe komen Dat maak ik oj uit hetgeen ge me vertelt en uit de sombere uitdrukking op zijn gelaat altijd als ik hem met je zag Dat heb je goed geratlen zeat üe en slaat op terwijl zij met fonkelende oogen en half g ïopenden mond op hem noeniet Ik heb zelf ook gemerki hoe hij den laatsteii tijd veranderd is Hij heeft genoeg van me genoeg van me Zij lacht weer o or den Uael in de plaats van den Held di Mb leden is Tor visie en benoeming in de volgende vergadering Door den Voorzitter werd medegedeeld dat Gedep Staten hadden goedgekeurd het raadsbesluit van 8 December tot het aangaan eener geldleening met regenten van het Hoffmans gestioht en dat Gedep Staten ongegrond hadden verklaard de reclame van den heer Jooslen alhier in zake de directe belasting op de inkomsten Voordat de vergadering gesloten werd vroeg da heer A K van der ünrden hot woord naar aanleiding van de dezer dagen in de dagbladen voorkomende aankondiging van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen dat wegens vernieuwing van de Spoorwegbrug over de Gouwe de Scheepvaart door die brug van 1 Mei tot 16 Juni a s zal gesloten zijn Spr zou niet uitweiden over de finimcieele uadeeleu die daaruit voor gemeente en particulieren zouden voortvloeien maar daar deskundigen spr hadden verzekerd dut ren sluiting van de scheepvaart gedurende 14 dagen voldoende zou zijn stelde spr voor dat de gemeenteraad van Gouda zich tot Gedep Staten zou wenden met verzoek of die termijn van 6 weken niet zou kunnen worden ingekort De Voorzitter zoide dat B eu W insgelijks met leedwezen hadden kennis genomen van die aanstaande sluiting der scheepvaart Zij hadden inlichtingen ingewonnen of die afsluiting niet zou iju te voorkomen of lot eeu korter termijn zou kunnen worden beperkt doch uit betroawbare bron was hun verzekerd dal zulks niet kou Spr verklaarde echter geen bezwaar te hebben togen bedoeld verzoek aan Gedeputeerde Staten waarop de Raad besloot ingevolge het voorstel van den heer van der Garden te handelen Hedenmorgen ongeveer 9 uur is vlak voor het Station alhier van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen een ongeval gebeurd dat in zooverre gelukkig is afgeloopen dat er geen persoonlijke ongelukken zijn te betreuren l n goederentrein is door het verkeerd stellen van een wissel op eenige stilstaande goederenwagens geloopen en met zoo n kracht daartegen aangekomen dat zeer belangryke materieel achade aan wagons en locornolief is toegebracht Verscheidene wagons zijn als t ware in elkaUr geschoven gedeeltelijk verbrijzeld en enkele uit de rails geworpen Aan do goederen is natuurlijk ook groote schade toegebracht De wisselwachter ia in zijne betrekking geschorst Den gaoschen dag bewoog zich een talrijke menigte naar en bij het Station om de beachadigde wagens in oogeoschouw te nemen Van de 60 caudidaten die deelnamen aan hst examen van postambtonaren in den telegraafdienst slaagdon 31 personen waaronder voorkomt de lurnumerair J C NieuwenhuHf rdhior Naar wij rernemeu zal in het begin der volgends maand het Leger des Heils In de groots zaal der Sociëteit 0n8 Genoegen een bijeenkorost houden waarin o a de heer en merrouw Olipbant zuJIeo optreden Gisteren avond werd in het Café Harmonie eeu onderlinge bijeenkomst gehouden van barbiers sn tis een vreemd lachje Verbeeld je twee menseben die graag van elkander af willen en niet weten hoe zij het moeten aanleggen Maar ik zal hem helpen ik zal hem vrij lateli Dan zal ik morgen met je vader spreken Morgen f Waarom wou je het uitstellen tot morgen Zij verlangt nu even sterk naar dat onderhond van hem met haar vader als zij er eerst tegen opzag Ja en zeg dan alles Alles wat je van mü weet van mijn afkeef van sir Ralph Je mag wel zeggen afschuw Ik heb je gezegd dat ik hem haat herinner je het je Ja zeg maar dat ik hem haat Ik zal ales zeggen wat ik west zegt Eyre op gewonden Wees maar gerust ik zal geen enkel argument ongebruikt laten rNu moet ik weg zegt ze en staat op Zij ziet er zeer bleek en vermoeid uit Ik zal je van avond niet meer zien Van avond niet meer I Kom t ia pas zes uuri Zes uur I Is het heusch zoo laat Dan is het tijd voor aile paiienten om naar bed te gaan zegt ze glimlachend hoewel niet van ganscher harto Ik denk dat je blij zal zijn als je voor goed van me af bent zegt hij op zijn beurt glimlachendt terwijl hij volstrekt niet gelooft wat hij zegt Neen antwoordt zij en schudt het hoofd fTordt vervolgd kappen met het doel een vereeniging tol stand te brengen Nadat de heer P C W Begeer een hartelijk welkom aan de aanwezigen had toegesproken eu zijn dank betuigde voor de flinke opkomst gaf deze het woord aan den heer W K Schuling die op waardige wijze het belang lan een op te richten vereeniging uiteenzette deze liet voornamelijk uitkomen dat door onderlinge samenwerking doelen tol stand I koi den komen dio elk weldenkend meisch op hoogen prijs zou stollen b v bevordering der Zondügsrusl elkander hulp en bijstand bieden ingeval van ziekte oprichting van een ondersteuningsfonds en veredeling van het vak enz Dit kan alleen vorkregen worden als men elkander met beschouwd als concurrenten maar uls oprechte vakgenooton Nadat alle uanweziifen instemden met dit doel werd een vereeniging geconstituteerd onder de zinspreuk vHelp elkander I Na vaststelling der statuten en reglement werden als bestuursleden gekozen de hb I C W Begeer W K Schuling tn A van Mnaren en tot commissarissen C B V d Ree G de Graaf en A Zoet en als bode werd benoemd J do Weger De butnljoiis van het Ie reg iuf uit Leeuwarden en Groningen alsmede die van het 2e reg inf uit Maastricht en vau het 4e reg inf uit Gouda zullen in d maanden Mei en Juni gedurende een lOtal dagen gevechtsachietoefeuiiisen houden in de legerplaats bij Zeist daarna zul die legerplaats gedurende geruimen tijd wurdon betrokken door het korps genietroepen uit Utrecht De loling voor de Nationale Militie van do gemeeuten Waddinx een Capelle a d Uael Nieuwerkerk a d IJsel Bleiswijk Moercapelle en Zoveiihiiizei zal plaats hebben ui Uatstgenoeinde j cmeente op Woensdag den 24 Februari a s te beginnen den s morgens ten 9 uur In eene dor scholen te Niouwerkurk n d IJsel zijn enkele kinderen moeten verwijderd worden die de school bezochten zoiiiier gevaccineerd te yijn Tegen het hoofd dier school is proces verbaal opgemaakt Na eene kortstondige ziekte i Zondag op 60ja rigen ouderdom overleden de heor J H Meijer directeur van hel Blinden instiluut te Amsterdam In hom verliest de hoofdstad een zijnor aclitonswaardigste en Nederland een zijner nuttigste burgers Sinds vele jaren tooli was de heer Meijer niet alleen directeur eener bliiiden inrichting die den roem van baren tegenwoordigen naam aan hem Ie danken heeft inoar was hij teveni de ziul on de spil i n het blindenooderw ijs en der blindenverzorging iu Nederland en zouder twijfel zal dan ook de mare var zijn dood tot in alle uithoeken van on land leedwezen wekken Het verslag van de werkzaamheden van don Arbeidsraad te s Haj e het eerste sedert du oprichting van dit lichaam is thans iu druk versoheoen In de allereerst plaats constateert de Kaad dat zijn pogingen om den loonstandaard te verbeteren en te langs werkdagen tegeu te gaan met welwillendheid zijn ontvangen en op verschillende werkplaatsen tol merkbare verbeteringen hebben geleid Partierle klachten over laag loon werden door den Raad op voorzichtige en welwillende wijze met bestuurders van Werkplaatsen besproken en hadden merkbaar suocès Een algemeriie klacht over hel betalen in bierhuizen en drankwinkels went door middel van de dagbladen en persoonlijk schrijven onJer de aanklacSt van patroons en architecten gebracht en bracht verbetering in dat kwaad te weeg Met genoegen vermeldt de Arbeidsraad dat het gemeentebestuur in zijne bestekken de bepaling opnam om aan de werklieden ieder persoonlijk en op het werk te betalen zeer waarschijnlijk zal die bepaling spoedig door par iculieren wordiu overgenoraeu evenals die op het verzekeren van werklieden togen ongelukken waarin hot gemeentebestuur van s Gravonhage aan de andere genieenton ook het voorbeeld heeft gegeven Ook werd ee i beroep op de patroons on werklieden gedaan om elkaar zoo mogelijk bij tijds te verwittigen bij voornemen tot ontslag of vertrek jDe Arbeidsraad hee t er altijd rekming mede ge houden dat het zijne taak is het verbeteren vnnonKowerisohlo toestanden langs minnelijken weg niet I alleen omdat hem do macht ontbreekt iemand tS dwingen maar vooral omdat eene toenadering uit i overtuiging geboren meer levenskracht bezit daneono die door duang ontstaat verbetering geenverbittering moet hot gevolg van zijne bemoeiingen zijn Ten slotte doot de Raad een beroep op de hulp s 3ii ili f ss p