Goudsche Courant, donderdag 28 januari 1892

p 3 t f g m fé vfv f v f ff fnisr v f i n i o 4744 Donderdag 28 Januari 189d GOUDSGHE COURANT IMieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeixdlng van advertentiön kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave Stoomboot JJSEL 11 WOENSDAG 27 JANUARI hervatlin van den dienst n n LAN0BE2ITTEBS h LANEBOUWESS Wij berichten hiermede dat de Heer D W van BEUSBKOM te Hekendorp door ons is aangesteld als onze VERTEGENWOORDIGER Toor de door ous in den handel gebracht wordende en op Terscheidene Tentoonstellingen bekroonde H culp lv£eststo£± ©3 3 Toor de plaatsen gelegen ten oosten van den Spoorijjn Woerden Capelle aid IJuel uitgezonderd de plaatsen tusschen Krimpen en Schoonhoven a d Lek gelegen VAtv t IEVELT en Co DORDRECHT Gouda Si elpor druk sn A Brinkman SZoon spreid Dat er onder de gematigd conserratioven velen zgn die dezen veg niet opwitlen en bang zijn voor de nog sterke uitbreiding van het Ultramontayisme willen wg gaarne gelooven maar niet al de conservatieven zgn zoo de partg van de Kreuzzeitung is en van baar standpunt terecht met het ontwerp zeer ingenomen en met de meerderheid der conservatieven zal dat ook wel het geval zyn En men weet dat de Regeering niet al de stemmen der conservatieven noodig heeft om deze belooning aan de Ultramontanen haar beslag te doen krijgou Over het geheel schijnen de liberalen dan ook niet gerust te zyn ten opzichte van de toekomst en in den Rijksdag en de Pruisische Kamer vermeerderen de trekenen van toenadering tussShen de verechillcnde liberalen I NGEZONDEN M nietr de Redactairl By het lezen der circulaire van de vereeniging de IJsclub tot ondersteuning van minvermogenden trof ons de zinspeling op do te leituen evolgen der heerscheode ziekte en de gedachte kwam bij ons op ot niet velen onzer m er gegoede stadgenouteu die hans de IJsclub in staat stellen hunne behoeftigen te ondersteunen ook oiw zouden willen belpen in den nood der vele zieken en zwakken op vohioende wijze te blijven voorzien Immer waar week aan week ruim een leitigtal steeds afwisselende zieken en zwakken op verzoek vau H H doctoren door ons van versterkende middelen wordeti vooizien is het voor een ieder duidelijk dat t ij een dergelijke meer dan verdubbelde aanvraag ook het inkomen wei eenige laat ons liever zei gen JlijUce vermeerdering mag ondergaan zal t ons mogelgk wezen als naar gewoonte voort te goun En zeki r t is geen onwil om te helpen het is onbekenilheui met de vele eischen aan de kas van het Roode Kruit gesteld die velen wiêrhouilt om geldelyken sleun te schenken Daarom wenden wij ons tot U met het ver oek lu Uw blad onze z iak te willen bepleiten en verblijven met dankzegging voor de opname dezes UED Diennressen Mevr M i tkn BOSCH geb ScHOLMN Voorzilster I Mej G W DE JONG PüODingm 338 Staats loterij 5e Klasse 1 Trekking van D inadag 26 Januari No 828S 13549 15483 eu 17 57 1000 No 479S 5067 8225 400 No 57i i 139 9 17613 200 No 467 2027 4338 5386 10611 11123 13781 16040 19198 en 2 657 100 Prijzen an 70 10 3400 6071 8536 11108 133 0 16013 18335 384 3514 6268 8893 11182 13403 16067 18468 645 3580 6379 8965 11212 13708 16190 18512 813 3780 6439 9025 11294 13795 16195 1 604 146C 3820 6454 9117 11362 13 94 16298 18692 1544 3825 6522 9134 11432 13902 16491 18935 1585 4073 6633 9217 11540 13998 16685 19068 1689 4113 6772 9505 1156 14074 16750 19148 1698 4140 6875 9539 11574 14175 16918 19196 1754 4168 6884 U592 11599 14277 16952 19214 1809 4179 6912 9629 11775 14337 17026 19232 1831 4206 7138 9687 11828 14444 17032 19276 1842 4237 7155 9730 11954 14447 17067 18574 1870 4251 7240 87 1 11992 14553 17095 19641 1884 4311 7243 9961 12075 14562 17106 19938 2117 4382 7273 9986 12152 U570 17175 19965 2165 4403 7274 10148 12181 14571 17187 2004 2170 4482 7299 10151 12291 14596 17278 20130 2316 4511 738510221 12356 146 4 17309 20203 2326 4904 7399 10339 12403 14714 17372 20204 2330 498 7428 10443 12419 14808 17384 20390 2432 5075 7484 10559 12427 14984 17425 20507 2476 5082 7590 10569 12496 15023 175 30 20=37 2732 5143 7794 10634 12529 15311 17551 20616 2872 6267 7865 10691 12571 15437 17605 20668 2978 5530 7883 10770 12625 15600 18041 20699 3080 5608 7956 10804 12790 15712 18142 20755 3109 5645 8068 10971 12915 16713 15290 20801 3139 5829 8139 10974 13294 15730 18307 20846 3142 5900 8293 10989 13367 15783 18310 20866 3198 5936 8438 10999 13371 15864 18312 20883 3308 3993 8465 PETKOLKUMi OTEERL GE van de Makelaars Oanuliiar Schalkwijk te KoUerdam De markt wat heden onveranderd I oco Taiikfust ƒ 8 Januari lovering 7 85 Pebruari levering ƒ 7 40 Maartlevering ƒ 7 16 April Mei Juni en Juli levering ƒ 7 10 Augustus levering 7 16 September OoioberNovember on December levering 7 26 BurgerlUke Stand GEBOREN 22 Januari Pieter Glaudius ouders D Schouten en M de Keizer 23 Fopbertus ouders D Hoogendijk rn T C Mijnlielf Corneli Gerrit ouder C van Leeuwen en M van der Neul 24 Hui bert ouders D Prins en C Hoogendoorn I 25 Pieter Johannes ouders J Nuvelstgn en A Laurier Marinua Johannes ouders P van Vlieten M Snel OVERLEDEN Ï8 Januari H van Balen huisvr van G Flux 60 j 11 m J W Haverkamp Begemann 7u j W van der Louw 4 m 24 N Hoijmans 69 j M C Lafeber 3 m A A van der Pool 2 m P J Ferwerda 52 j 25 I J de Jong 60 j 11 m Zevenhuizen GEBOREN Gerrit ouders A Schinkolahoek en T Siofberg AP VERTEN TIEN ♦ ♦ Heden overleed onze geliefde Vader de WelEerw Heer J W HAVERKAMP BEGEMANN Emerit Pred in deo ouderdom van 75 jaren Uit aller naam E HAVEKKAMP BEGEMANN Gouda 23 Januari 1892 Voor de Tele bewgzen Tan deelneming ondnrTonden bjj het OTerljjden van onzen geliefden Echtgenoot Vader Behuwd eu GrootTader betuigen wg onzen hartelijken dank Uit aller naam E Dl VOS Dl JONO Gouda 20 Januari 1892 Mevrouw van IJSE DIJK te Gouda UosthaTen Traagt tegen 1 FEBRUARI eeo nët HI BERIIEISJË en tegen 1 MEI een flinke KeukeiL Werkineid beiden P G TE mi mum met 1 MEI een BÜBGERWOOyaUI8 Toor gehuwde lieden zonder kinderen den huurprgs Tan 200 niet te boven gaande Adres onder No 2167 aan het Bureau Tan dit blad OPENBARE VERGADERING TAN Dl Afdeeling GOUDA TAN DBU NEDERtAKDSCHBN PROTESTAJlTBiöND op DONDERDAG den 28 JANUARI 1892 dea aTOnds ten 7 uur in de Sociëteit di Réünib aan de Oosthavea Spreker D H K GROENEWEGEN Tan Utrecht n j D Bijbelsche Christus Onderwerp g Voordrachten uit het Boek Job IngeTolge Art 11 Tan het Huishoud Reglement ig de bywoning dezer Vergadering voor belangatellenden geheel kosteloos opengesteld GABRIJ Secretaris De ondergeteekeiiden Gebroeders van der MEIJDEX verklaren hlermcden dat JT € II YA DEN TOL sedert 20 Januari M bU hen om gegronde redenen niet meer In dienst is en nooit anders als in eene ondergcscliikte betrekking tot hen of hunne zaken ffestaao heeft Gebroeders van der MEFJDEM Langewarande 79 te Rotttidam Wegen ziekte DIRECT GEVRAAGD em TURFMARKT H 89 j WERKSTER I gevraagd Toor ZATERDAGS Adres aan het Bureau dezer Courant ADVEBTENTIEN in alle Jiinnen en Huitenlnn lHchf Couranten worden dadel k opgezonden door bet van A BRINKMAN en DE DIRECTIE AdTertentie Bureau ZOON te Gouda Üe uitgttTe dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen Ue prflfl per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 7Ü Slzonderlijke Nomroers VIJK CENTEN GOUDA 27 Januari 1892 Hedenmorgen ten 11 uro bad zich op de begraafplaats aan do Korte Akkeren een aanzienlijke scbare Toreenigd om de lernardebestelling bij te wonen van het stoffelijk overschot van deu heer J W Haverkamp Begemann Onder de aanwezigen raorktu men op den Burgemeester dezer gemeente Mr A A Tan Bergen IJzendoorn dé Wethouder Noothoven van Goor hot Collegio van Curatoren en de Eeotor van het Gymnasium De leden van den karkeraad der Herv Gemeente droegen de niet praciitige bloumkransun bedekte kist grafwaarls waarop de oudste predikant dier iemeonte de heer H C N van Amerom het woord nam om namens den kerkeraad op hartelijko gevoelvode wijze de groote verdiensten van den overledene te herdenken Spr schetste den weemoed en de smart door het overlgden vm ds Begemaoii in zoo menigen kring tewoeg gebracht waar hij zoo tal van jaren als dienaar des Woords werkzaam was Op treffende wijze richtte spr zich tot den zoon des overlodrnen die met zijne zusters in Iubbelen rouw gedompeld is doordat het graf dat nog zoo onlangs het stoffelijk omhulsel hunner moeder opnam zich thans ook voor hun vader ontsloot Spr bracht voorts in herinnering de 26 30 en 40 jarige Evangeliel ediening van den overledene hier in Gouda herdacht waarop hij eindigde met een verzoek aan do aanwezigen tot aanhefBng van Gozang 188 vers 4 Toen de laatsie tonen van dit gezang waren weggestorven trad ds Bloemers vroeger predikant by de Hervormde Gemeente alhier thans te Hummelo tot de groeve Spr dio met zijn gezin tal van jaten door da nauwste vriendschapsbanden met den FEVILLETOni uu het MiffeUei taan kom je waarschijnlijk nooit van me af Maar wat heb je in eens een haast Dulcie Ik geloof Is ik den dokter gelooven mag dat ik tegen het einde van de week weg kan Je moet je niet overhaasten pas op niet weer alles fe bederven wat hij goed gemaakt hoeft zegt ze vriendelijk en vol gastvrijheid En om te beginnen moet je stellig naar bed Ik zal Patsy sturen Zj gaai naar de deur ToJ nu toe heeft Patsy mr Eyre gewoonlijk van de eene kamer naar de andere geholpen Bij do deur blijft zij echter staan en kijkt naar hom Haar oogen staan onrustig Wees maar niet bezorgd zegt hij luchtig Ik voel me heel wel boter dau ooit Ja ik vind ook dat je er beter uitziet zegt zij zacht Maar er is iets gaat ze verlegen voort dat ik je wilde yoggpn en ik bun het wocr vergeten Zij gaat weer naar de deur aarzelt weer on kijkt weer naar he Ti om Wat ik zeggen wil heb ik i m bij jou zwart overledene veroenigd was gatoelde behoefte eon woord aan zijne nagedachtenis te wijden If ij hebben veel verloren dat waren da woorden die de overledene uitte Ijij hot vompmon van het ontslapen zijner I echtgenooto en die woorden maken wy ihans tot de I onze zoide spr die daarop den omvang van dat verlies in warnio bowoordingon schetste Hij tee kende ons het gezin vau den overledono dat zich jaren achtereen kruschetsto door ueluk en vreugde I en van waaruit aan rijken eu armen zooveel liefde i bewezen werd Mot innige waardeering herdacht I spr de echtgenoole van den oterledene die zonder vcol woorden vaak slechts met één wenk of gebaar iemand wist af te houden van hetgeen minder goed of verstandig was om te eindigen met een hartelijk woord tot de familie vau den afgestorvene Nadat de heer E Havork mp Begeraaun uitHelmond een woord van dank had gesproken voorde laatste eer zijn vader bewa n was de plechtigheid afgeloopon De burgemeester onzer gemecltte heen Hedenmorgen met zijne echtgenooto groot gevaar eloopen een ernstig ongeluk te krijg en Zij reden naar het Station van don Staatsspoorweg toen de viïelante waarin zij zaten bij den hoek der Crabethatraat door de stoomtram werd aangereden en zoo beschadigd dat zij te voet hun weg moesten vervolgen Gelukkig zijn zoowel do burgemeester als zqn eohtgonoote er met den schrik afgekomen Wij zijn zeker de tolk van Gouda s ingezetenen als wij onze hartelijke blijdschap uitspreken dat de zaak geen ernstiger gevolgen had In de zitting der Rotterdamsche Arr Rechtbank van gisteren stonden o a terecht M L C oud 47 jaar koopman en D G huisvr ran M L C oud 30 jaar zonder beroep wonende te Goud bekl van omstreeks 31 Oct een jas een gemaakt Hem Wie O die kerel Ankelell Ja l Eigenlijk wel Wanrom vraag jo dat Hij is de kamer doorgegaan naar haar toe O Nergeus om Zy laat toe dat hij hare hand vat en die liefkoost alleen maar t is toch heel leelijk niet waar Wat Wel om iemand zwart te maken t Is toch niet aardig om het te loon is t wol Je andere vrienden do meisjes die je kent bedoel ik die zoudon het toch niet doen zoudon ze wel Wat doen lievelinï Wel zoo openlijk kwaad van iemand spreken al is het een vijand Zoo zouden ze dat niet doen denk je zea t mr Eyro aan zijn luun toegevend Goede hemel dan ken je ze niet Je moest ze somtijds eens hooren en met een teedore bedoeling en oen blik vol liefde op haar voegt hij er aan toe on eens zal je ze hooren hoop ik ze zullen je do oogen wel openen De manier waarop zij over baar vijandinnen pralen is verschrikkelijk doch dat weet men vooruit maar de manier waarop ze kwaad spreken van vriemUnnen dat zou jo stoutste sürwaehtiiigen overtreden geloof me Ik zou het niet graag hooren zegt Dulcinea met minachting Ik begrijp dat Daarom heb ik jou ook zoo ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdrertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt paar kousen en een jak te hebben weggenomen ten nadeele van den slaapsteêhouder Briejor te s Gravezande Beklaagden ontkenden de feiten gepleegd te hebben Eisch vrijspraak Uit Haastrecht schrijft men Gisteren ochtend overleed een onzer oudste ingezetenen de heer T i den Hartog Sedert lange jaren lid van den gemeenteraad waarvan een groot aantal als wethouder schout van vorschillonde waterschappen in vroegere jaren lid van het bestuur der hervormde kerk en bovendien een oud strijder van den tieudaagschen veldtocht was hij voor velen eene vraagbaak Hoe oud ook hij was steeds een voorvechter dor liberale beginselen Was hij reeds lang lijdende toch liet hij zich per vigilante naar het raadhuis brengen om zoodoende de vergaderingen van den raad nog ta kunnen bijwonen Zijn heengaan wordt door velen betreurd Tegen een koopman uit Oudewater die bij herhaling margarineboter voor goede natuurbotor aan de mark bracht is door de politie te Schoonhoven procesverbaal opgemaakt Uit Dordrecht wordt aan de TV R CL gemeld Sequah heeft heden zijn eerste publieke diner gegeven waarbij BO mannen gratis aanzaten Het menu bestond uit soep en hutspot met vleesch Elk ontving verder een glas bier en oene sigaar Sequah hielp in hoogsteigen persoon bij de bediening dur genoodigden Heden avond deelde hij het pu bliek mee dat hij a s Zaterdag over acht dagen dacht te vertrekken naar Den Haag Na van twee patiënten die beiden rheumatiek in de armen hadden den een geheel den ander gedeeltelijk te hebben genezen spraken de hecren Van de Velde raadslid en Eigeman predidant bij de Ned herv gemeente nog eenigo woorden ten gunste van Davenport s lief N tot morgen dan Dulcie en hij blijft haar vast houden Je geeft me verlof om morgen mijn ons geluk te beproeven Ja Zij houdt even op en dan zegt ze weer met een plotselinge hevigheid Ja O hoe graag zou ik Anketoll eens laten zien hoe onafhankelijk ik van hem ben Joed en wol maar do groote moeilykheid is onafhankelijk van zijn vader te wezen zegt Eyre Miss Mc Dermot staart hem een oogenblik aao Haar vader Dan draait zij zich om en loopt weg l Scheen of zij onmoïclijk kon zeggen wat er m haar omging Mr Eyre is geheel en al onder den indruk van Dulcinea s smart on peinst er voortdurend over Voor zoover hij er nver oordoelen kan wordt zij door oen berekenend vader gedwongen tot een verloving met een man tegen wien zeer veel is in te brengen Het komt hem voor dat het zijn taak is hierin verandering te brengen Hare schoonheid heeft hem zoo geheel en al betooverd dat al wat hy zich voor kan stellen ot zich lierianert an vroegere schoonheden in t niet verzinkt en het bedioefde gezicht van zijne lieve gastvrouw heeft in zijn borst het ridderlijk verlangen gewekt om alle vnor haar op t spel te zetten Hij is werkelijk op haar verliefd t moïe niet zeer diep gaan oeli diep genoeg om te begeert n haar lot zijn vrouw te iniken En die hartstocht wnrilt nog a inge akkerd bioi de overtuiging dat hij en alleeu hij haar kan redden van r a j J i