Goudsche Courant, donderdag 28 januari 1892

P geeneswijze en drukten den vi nsch uit dat hg minder mocht gehinderd worden door heeron dootoren die hom rolgeui dezo hearen op allerlei w zeo trachten te dwarsboomen Staten Generaal Eebste Kaheb Zitting Tan Dinsdag 22 Januan 1892 Nadat de Kamer in eene arondzitting haar werk Itamheden was begonnen met de toelating van het nieuwbenoemde lid voor Noord Hollaud den heer Breebaart en de herdenking ran het pos overleden lid Van Akirlakon werd een aanvang gemaakt met de begrootingdiscussién Weinig nieuws werd te berde gebracht hetgeen ook niet te wachten was Vermeldenswaard is dat niet alleen de heer Melvill van Lgnden maar ook de heer Van Egsinga de uplossing der ministerieele crisis in den afgeloopen zomur constituiionue juist achtende het optreden van den heer SeylTardt als Minister van Oorlog betreurden wijl daardoor een belaogrgk werk reeds ten deele voltooid ongedaan werd gemaakt Daarenboven was de heer van Lgnden van meening dat de natie niet had doen bigken van den wensch om op defensie gebied een wgziging te zien brengen in de beginselen der vorige Begeering De Minister van Buitenlandsche Zaken voerde daartegen eenvoudig aan dat waar dezo regeeriog van gevoelen was dat de legurwet van den hoer Bergansius te zware personeele en financierle offers op de natie legde zg hem moelijk in haar midden kon opnemen Van den tegenwoordigen Minister verwachtte de Kegeering binnen een niet te ver vertvijdtrd maar daarom niet gepreciseerd Igdstip een minder drukkende regeling Door de heeren Bultman en Van der Broggen werd een warm pleidooi gevoerd voor den landbouw of Bopals men het noei de voor het platteland waarvan de belangen de Begeering niet genoeg schenen ter harte te gaan Trgen dit verwijt kwam de Minister rau Buitenlandsche Zakeu met emat op hij kende geen steden en platteland er zijn alleen gemeenten wier belangen do Regeeriog gelgkelgk tracht voor te staan En hij waarschuwde tegen de onderscheiding der natie in agrariërs en niet agrariers Eindelijk gaf de heer Aloerda van Ëkenstein eenige beschouwiugen ten beste over de verplichtingen der Begeering ten opzichte van alle klassen der maatichappg speciaal ook op t gebied van onder vgs waarbij voor iedereen diende te worden gelet op hetgeen hg behoeft om nut te stichten in de gemeenschap vakonderwijs voor den aanstaanden naudweerkman doelmatige opleiding ook van de vrouw v or de roeping die zy te vervullen heeft De begrootiug van Buitenlandsche Zaken gaf den heer Begout gelegenheid om een protectionistisch pleidooi te houden dat echter met klem door den neer Pierson werd wedergelegd Hy bleef met overtuii iug het vrghandelstelsel verdedigen De Minister van Buitenl Zaken gaf te kennen dat geen traotaat met Frankigk zou worden gesloten maar leer waarschijnlgk aan ons land op grond van onze vrijgevige tanef wetgeviug zonder eenige verbintenis onzerzijds de behandeling op den voet der meest begunstigde natie zou worden toegestaan Zonder stemming werd Hoofdstuk III evenals Hoofdstuk II zonder discussie zelfs aangenomen Justitie is nu in behandeling die verbintenis zonder liefde en nog wel met een man die naar baar zeggen slechts minachting verdient Hij grlooft stellig en 2 er dat haaf hart wegkwijnt van verdriet dat zij geen vreugde meer kent dat zij komt iu een geestestoestand waaronder haar lichoam zal wegteren üit dit geloof wordt hij wakker geschud toen zg den volgenden morgen het oude school vertrek binnenkwam kort nadat bij ook naar dat eerwaardige verbigf was afgedaald O I ik heb zulk goed nieuws zulk goed nieuws roept zij uit terwijl zij binnenstuift en de deur achter zich met een smak dicht smijt Zij is blijkbaar dadelijk toen zij bet nieuws ontving naar hem toegebold Haar krullen zwierven om baar hoofd haar oogen schitteren opgewekt eu om hare lippen speelt een innemende glimlach Boven haar hoofd wuift zij met sso telegram Zooals zij daar staat zou zij tot model kunnen dirnen voor ha beeld van de frissche levenslustige jeugd Zij tiet er allerliefst uit Zeker een telegram van dien kerel dal hg het engagement verbreekt besluit Eyre bij zich zelf Is het in orde vraagt hij snel uO ja dezen keer zeker I Dus behoef ik niet met je v84er te spreken Met vader vraagt ze of zij hem niet begrijpt 0 hij eet bet Hij zal ook wel big zijn Je vader Ja ja ja zeker en zij danst bijna naar hem toe Denk je nu omdat ze wel eens In ds groote Aadasketen die Zuid Amerika van het Noorden naar het Zuiden doorsnijdt zgn vulkanische uitburatingep teer menigvuldig en bg de eerste uitbarsting worden in ilen regel groote massa s water die tal van visschen bevatten opgeworpen Drie bekende vulkanen de Cotopayi de Tanguratma en de Sanguy werpeu van tgd tot tgd verbazende hoeveelheden visschen uit dan eens uit de verschillende kraters der toppen dan weer uit de reten of scheuren De Indianen beweren dat dis visschen nog levend langs de bergwanden neerstorten en inderdaad heeft men bevonden dat van de tullooze visschen die de Cotopayi uitbraakt er slechts weinige verminkt zgn De verklaring tan deze merkwaanlige feiten ia zeer eenvoudig Gedurende de tijdruimte tuascheu twee uitbarstingen die dikwijls eene eeuw duurt worden de kraters verstopt en in deze soort vau bassins verzamelen tich ouderaardsche wateren die door kanalen met elkander in verbinding staun waardoor de visschen van het eene bassin in het andere komen en dit bevolken Wanneer na 50 of 100 jaren de vulkaan ontwoakt is zijn eerste werk het dek van den krater met het water en de visschen die zich daarin bevinden uit te werpen Door moj C K worden in het Dagblad ds volgende vragen gedaan sn wenken gegeven Te oordeelen naar de liuurplanken kan men berekenen dat legen Mei velen van wonmgen zullen Tsrandsren Met het oog op de gaheele ontruiming dier woningen vraag ik of het met raadzaam zou zgn dat na het vegen ds sohoorsteenen door deskundigen uitgebrand werden méit toestemming van t öemeeutebestuur tot wering van den roetregen in den zomer Dat middel zou tevens nog van grootere betoekenis kunnen zijn in t belang der algemeeno gezondheid Immers de geschiedenis van Engeland leert dat in 1666 in Lauden een verschnkkelgke epidemie heerschte die eensklaps door een hevigen brand afnam en eerlang ophield te woe leo Naar aanleiding daarvan doe ik sen andsre vraag Zouden de schoorsteenen der tiokenkamsrs ook ziektekiemen kunnen opnemen die door den luchtstroom omhoog gevoerd in den dampkring opgenomen wor den om bij vochtige weersgesteldheid vooral bg mist tot nadeel te liju vau diegenen bovenal welke t meest jn de open lucht moeten zijn Verder acht ik hst raadzaam bg de groote schoonmaak te wijzen op het behangselpapier In geval men in t onzekere verkesrt of iii de nieuwe woning ziekis geheerscht of sterfte plaats gehad beeft zg men in t belang der gezondheid niet spaarzaam in topknfppeu der wanden Men ontdoe die vau de oude behangsels waarvan er gemakshalve maar al te dikwgis vele op elkander gepakt zgu Men late daarna de muren afbikken of met heet sodawater reinigen en men zal verbaasd staan over het vele vuil dat behangselpapier doorlaat wegens verzuim of onmacht vau een vroegere genoegzame stofafoemlng Da nalatigen of onwetenden zal het schoonheidsgevoel bg het begrip van zindelijkheid gewijzigd worden en wellicht een licht opgaan hoe die fraaie wanden soms verraderl k do bron kunnen zijn van ziekte In de keus van nieuw behangselpapier zij men zeer voorzichtig twist hebben gehad dat vader niet blij zal zgn als hij hem ziet Ik verzeker je hg is er big om I En dat zal jij ook zijn als ja mgn Andy gezien hebt Je wat Eyre is weer naar zijn stoel terug gegaan Andy Hij korati Heb je me niet begrepen Hg komt van daogl Wie is Andy vraagt Eyrs ietwat gekrenkt Natuurlijk zoo redeneert hij bij zich zelf verheug ik mij in alles wat den last verlicht die haar zo zwaar drukt Maar wat heeft Andy daarmee te maken En dan een Andy die naar den schijn te oordeelen bemind wordt Wat een naam Misschien is Andy per slot van rekeuing een meisje Andromeda De menachen goven soms zulke vreemde namen en Andy is misschien een verkorting van een vrouwennaam Ken je Andy niet roept Dulcinea uit sn haar wenkbrauwen trokken omhootr Zeker een aardig meisje Een meisje Andy een meisje Zij barst in een onweerstaanbaar lachen uit Neen maar dat zal ik hem eens vertellen Hij is juist ingelijfd bg het 18do regiment huzaren Ah zoo klinkt hei een beetje stroef Een broer misschien Neen zeker niet Ik heb geen broer en t is of zij er volstrekt niet rouwig om is Maar Andy is beter dan een broer zijn kan Vódr eenige jaren toch waarschuwde professor Weefers Bettink in vPhysica tegen drie kleuren in papier en katoen welke in Daitsohland ver ide i zijn in den handel gebracht te worden en die van daar uitgevoerd nochtans geree den aftrek vinden in Nederland Een kleine uitgave is noodzakelgk in t belang der I gezondheid voor een ventilator in den sohoorstesn zoo dicht mogelgk bg t plafond of in dec buitenmuur Men wacbte zich te slapen in bedsteden De ledikanten behooren zonder behangsel van klosjes voorzien en om meer dan één reden zoo ver mogelgk van den wand verwijderd te zgn Men voorzie de bedden en matrassen van wilti hoezen wgl die gemakkelijker eu eenier gowastobeu worden dan het gekleurde tgk enz Bij t koopen van nieuwe dekens geve men dt voorkeur aan wollen zoo licht mogelijk van kleur Alvorens de schilder zgn werk errioht lorgo men voor een flinke reiniging zoo vel van het uitwendige als bet inwendige der woningen Zg die door te drukke bezigheden weinig of niet iu staat zgn zich op de hoogte te stellen van de gezondheidsleer doen wèl een nbounemeut te nemeu voor maandelgksche bezoeken van hun geneesheer om onderricht te ontvangen in t voorkomen van de meeste ziekten i Aan hot Atjeh verslafi van 21 November tot December wordt het volgende ontleend Enkele onzer posten werden nu en dan door den vgaud beschoten Toen den 23n November jl eene s avonds om 7 uur uit de versterking Lamith afgezonden patrouille bestaande uit een onderofüoier en vgftien minderen tusschen genoemden post in Landjamoe een hinderlaag wilde betrekken werd ig plotseling door eene ongeveer 30 man sterke vgaj dige bende aangevallen Hoewel de onzen staiï hielden en ilen vgjnd nislen te verjagen leden t bg dit gevecht een verlies van twee dooden en renigs gewenden Volirens ingekomen berichten was ds bende af komsiie uit Boekit Seboen Don 4n werd een Inlandsch onderofücior in do versterking Lampermeg licht verwond Sedert 5 December beeft de oholera opgehouden te KotaBadju en Oleh leh epidemisch te beersohen Unze versterking te Segli werd sf en toe zwak beseboten In de onderlinge verhouding dsr hoofden kwamen geen veramloringen De rust aan de Oostkust werd niet verstoord In alle landschappen legt de bevolking zich bg voortduring op den land en tuinbouw toe zoodat met het oog op de bijzonder gunstige weersgesteldheid de vooruitzichten voor den rgst zoowel als voor den psperoogst van het volgende jaar g nstig zijn Door ds irSindoro wsrd op sen vojr Langaar liggende tongkang een repeteergeweor in beslag genomen en aan het bestuur tu Rdi overgegeven Daar de commandant van bovengenoemd oorlogsschip op zgn kruistocht vernomen bad dat oen prauw met smokkelwaar van Singapore was binnengevallen ilaed hg er onderzoek naar op de Birimrivier waar het gezochte vaartuig ledig werd aangetroffen ook dit vaartuig werd naar Edi gnbracht Hoeveel de rgstuitvour van Edi naar de landschappen tuascheu Edi en Dinmantpunt vrg groot is komen toch dagelgka Passeiers naar Edi om aldaar rgst in te koopen ep naar de Passei streok over te brsngsn Ia hg Maar zijn stem klinkt onaangenaam als jg er nooit een gehad hebt liegrüp ik niet goed hos je dat kunt weten Van andere meisjes die hebben me er wel van verteld zegt Dulcinea wgsueuzig Du Andy is Mgn neef Kn loo n aardige nesf zegt zg mat warmte Hoe is tmogsigk datje nooit van hem geboord hebt Nu als je hem r iet dan zult gs ook wel dsdelgk van hem honden t Is zoo n grappenmakker voegt ze rr met ingenomenheid aan tos Is hij O wacht maar je zult eens zien I Maar wat ik zeggen wou haar linkerband dis zg op haar mg gehouden had brengt ze nu naar voren die had ik bijna vergeten Ik heb ze gevonden en voor u meegebracht Viooltjes Ruik eens en zg houdt ze hem onder den neus Heeriijk hè Ik heb zs gevonden onder den muur met klimop Andy en ik hebben ze daar verleden jaar geplant Gij sohgnt groote vrienden te zijn zegt hij wat vriendelijker en vat hare hand met de viooltjes er in en houdt die vast O t is zoo n beste goede jongen Maar en zij wordt plotseling ernstig ik wil t n niet verbloemen dat we wel eens kibbelen en peinzend vervolgt ze we kibbelen zelfs heel dikwijls samen Maar als Andy weg is o dan merk ik eerst boeveel ik van hem houd ffordt vervolgd Er viol ves regen De gezondheidstoestand was in hel algemeen gunstiger Het gemiddeld ziekteogfer per dag in het hospitaal te Ksta Railja was 24 4 togen 28 7 sn dat der beri beri 9 6 tegen 7 1 Het sterftecijfer was lager De correspondent van bet Bat Nbl te Kota Badja scbrgft Onlangs toog de controleur ie Kota Radja met dun hoofddjaksu diens adjudant eu tal van oppassers naar de kampougs Kmpiroen Bital en Lampoedajn waar zich volgens spiounenberichten veel smokiïelwaar moest bevinden Die berichten bleken juist te zgn Groote hoeveelheden clandestiene kaina serbn slendang dalimu wit en zwart kaloen werden in de huizen en tuinen op verborgen plaatsen ontdekt en in beslag geuoraeu Omtrent den overval oenor patrouille eonigd weken geleden kan ik u nog bet volgende mededeelen Men trok uit s avonds om ha f negen eu de patrouille sterk 6 man ging van ile benting Lamtih naar do bunting Lamdjamoe Onderweg werd zij onverhoeds door een 20 tiil Atjehers uit de IX Moekims waarvan Toekoo Matzaleh t hoofd is aangevallen Nadat do vgand zijn donderbussen op de on en had losgebrand vloug hij mol de klewang op hun in Dit wapen bantoerdou zg zóó wel dat een inlandsch soldaat t hoofd geheel van den romp werd afgeslagen Wg hadden 12 zwaar gewonden g tjing tjangd en 2 dooden waaronder de onthoofdo wiens hoofd door den vgand werd medegenomen Verder verloren wij 3 geweren De vijand had slechts 2 gewonden en 1 doode Verscheidene onderhoorigen van Toekoe Amin hadden zich in de verlaten benting bg Lumsagie genesteld en vau daar uit onze nabijgelegen beuling Lamtih willen bestoken Dit werd echter belet door do Bali die op den vgand een zoo goed gericht vuur operde dat bij de benting ontruimde en het pad der hazen koos Golukkig want Lamsagie zou voor hem een zoo wel gukozen punt zgn geweest dat hij ons nog menig warm oogonblik zuu hebben bezorgd Controleur Van der Steenstraten gaat ons toch verlaten De Regeering had zijn verzoek om overplaatsing gerenvoyeerd naar den gouverneur en ofschoon deze hem gaarne had willen houden zoo begreep hg wel dat bet maar beter was hem te laten gaan Van der Steenstraten wordt in Biouw bescheiden en in zijn plaats wordt waarnemend assistent resident van Edi do controleur Ie klasse van Batjan J Stormor een flink ambtenaar eu No 3 oin assistentresident te worden Zóó ten minste loopt bier t gerucht Als een bewgs hoe g Aioedelijk het er in sommige plattelandsgemeenten kan toegaan zendt men aan het Nbr Vaghl uit een der Meierijsche dorpen het volgend beriohije Terwgl ds notaris eene houtvorkooping hield werd eensklaps de dorpsklok geluid Do boeren snelden naar t gemeentehuis notaris en hout in den steek latende Niemand wist wat er aan de hand was Daar vertoont zich in de deur de gedaante van een De verbazing stggt ten top Wie kan het zijn De commissaris der koningin misschitn wel Nee diens mins ken ik roept een dor omstander want ik ben n dorderdng nog pas op odientie gewist in Den Bosch ee gouverneur is ut dan nie Maar wie kan ut dan zijn Daar treedt de heer naar voren Mins de zeker inne sussiaal die ons wèwil komme wijs maken Gooit um er af roept een ander De heer begint te spreeken Mannen ik ben de nieuwe ondorwjjzer Zoo straks ben ik hier aangekomen en bezocht aanstonds den burgemeester Deze verzocht mij u even bij elkaar te luiden om u mede te deelen dat de lessen die wegens de influenza moesten worden onderbroken morgen wederom zullen beginnen Stuurt uwe kindoren dus vau morgen af weder naar school Eu de neio meester had zicg bij do bevolking geïntroduceerd Uit Gent O B wordt on gemeld Do gemeonteraad heeft een waarnemend secretaris der gemeente benoemd in de plaats van den voorlmohtigen burgemeester secretaris J E A van der Goes In welk eene wanorde genoemde burgomeester sioretaris de gerneente administratio heeft gebracht 1 T aieonte begrooting voor 1892 thans nog niet aan Ged Staten ter goedkeuring is ingezonden Uit Dordrecht meldt men aan de N R Ct van gisteren I e zaal Musis bleek te klein te zijn om he aantal belangstellenden Tan dezen avond inSequah s genezingen te bevatten Er werden ruim 1200 toegangsbewijzen afgegeven en toch moesten nog ongeveer 200 personen huiswaarts keeron zonder oen toegangsbewijs te hebben kunnen bemachtigen Hot grootste gedeelte der séance werd in beslaggenomen door belangrijke mododeelingen In do eerste plaats een amende honorable voor zijne vergissing tegenover den beer H dien hij Vrgdagavoud eenige moederlijke vermaningen had toegowenscht Nader is gebleken dat geuoemdu hoor zich verkeerd had uitgedrukt Vervolgens het bericht dat zgn apotheker Slutterheim ziek is wat hora voor dezen koor belette medicijnen to verkoopen Dit ging vergezeld van een janimerklaqbt over ie vervolgingen die hij hier te lande al beeft moeten verduren ten opzichte van het toedienen en verkoopen zgner geneesmiddelen Daarna oono verrussendo tijding die zulk eon applaus uitlokte dat do vloer dor zaal dreigde te bezwijken Sequah zal nl Dinsdag en Donderdag aan 60 mannen en Woensdag en Vrgdag ann 50 vrouwen een middagmaal geven bestaande uit behalve de gewone spijzen soep vleescb en voor hon die het verkiezen bier of melk Op Zaterdag zal ann 100 kindoren dezelfde gunst ten deel vallen Natuurlijk moeten allen behooren tot de boboefiigeii van Dordrecht Slechts één patiënt werd behandelrl Wij lezen in de gisteren ontvangen Bataviasche bladen Eenige geponsionnoonle en actieve officio en de heeren Timmermans Lamberts Staal en De Bruijn allen te Batavia hebbon zich bij circulaire tot al hun collega s gep of niet in Imlie gewend tot bet doalnemcn aan een huldeblijk den generaal Verspeijnk die don 19n Fobr 1892 zijn 70njanrdag hoopt to vieren in Nedorland aan te bieden In den Haag beeft zich daartoe een commissie geconstitueerd bestaande uit de hoeren Van Rees W A Echter van Wissokerke Roraswinkel J H i balf on De Wgs G en dozo heeft zich tot bovongenoemde heeren gewend De heer Timmermans te Batavia belast zich met de correüpondentie en bet ontvangen der bijdragon Ongetwijfeld zal dit plan ook hier te lande met ingenomenheid vernomen worden Dat Koningin Wilbelminn zich vooral geestelijk goed ontwikkelt daarvan boorde de Haagsche correspondent der MiddeU Ct dezer dagen een aardig staaltje op het kantje der kinderlijke ondeugendheid af Hare Engelscbo gonvcrnaute had baar om de eene of andere reden als straf erk waarom zotfeên koningskind ook niet eens strafwerk moeten maken opgegeven hot teekeneu van eone kaart van Europa Ons koninginneije maakte de kaart netjes gereed maar toen zij die aan miss Sax on Winici vertoonde bleek bot Britscbo koninkrgk op veel kleinere schaal geteekend dan Nedorland zoodat het eerste niet do halve groote bad van ons land Een kleine wraakneming van onschuldigen aard die vooral oen aanstaande regeerenrle koningin ziqb wel veroorloven mag en die getuigt voor haren geest Bulteolandscli Q verzicht De Russische regeering gaat voort met iu de coodIgdende districtou zooveel mogelgk werk te versohalfen Ongeveer 30 003 acres buschgroud zullen in bouwland herschapen worden waardoor 100 000 menbchen gedurenue de wiutermounden aan den arbeid kunneu worden gehouden In do provinciën Voronej Kazan Penza en Tauiboff zullen verschillende wegen worden aangelegd waardoor 140 000 boeren aan werk geholpen women Do gezameiilijko kosten worden op 5 3uü 000 roebels geschat Do verwachting onlangs uitgesproken dat het uien we Bussischo ontwerp op de school bestemd was voor oen belangrijke staatkundige rol wordt meer en meer bevestigd Ernstige besprokingen schijnen te Berign te hebben plaats gehad De keizer ontving naar üe National Zeitung meldt den minister van onderwijs en eere dienst graaf Zedlitz ton geboore eu denzelfden avond verscheen do keizer onaangomeld aan de woning vau den minister Op hoog bevel worden do minister dr Miquel graaf Douglas eu de afgevaardigde Von Benda ontboden en tot na middernacht duurden de besprekingen voort Op die conferentie schijnt do minister van financiën Miquel zijn meening over do nieuwe wet te hebben uitgesproken Zoowel bg als de ministors Horrfurtb Von Bötticber en waarschgnigk ook Thiolon zijn er gelijk men weet tegen Miquels i tegenstand is te algemeen bekend dan dat hg onder de wot in dien vorm als zij wordt voorgesteld ooit zijn handteekeoing zou kunnen zetten De heer Miquel heeft den keizer zgu ontslag aangeboden dat evenwel door den keizer met is aangenomen Laatstgenoemde verzocht den minister te wachten totdat goblekec zou zijn of on hoe ds wet tot stand komt Het is opmerkelijk en t pleit voor de vredelievende beiloeling van den brief dor vgf kardinalen aan do Fransche Katholieken dat kardinaal Lavigerie verklaard hoeft de door beu uitgesproken gevoelens te deelen Do Noordafrikaanscho primaat staat geheel aan do zijde der rogoering eu zou zich niet bij de kardinalen bobben gevoegd indien hun bedoeling niet was geweest eerbied te vragen voor recht en staatsgezag Kenigo aandacht trekt intusschen do modedeeling dor Tempn dat op het Vatikaan de gobeelo esobiede niaeerst uit te bladen i vernomen Do kaKli ialeu hebbon dus in naam dor kerk gesproken zonder den Paus vooraf to raadplegen Men weet dat ook bij do administratie hot stuk niet anders dan uit de dagbladen b kend as Misschien hebben de kardinalen dus niet verwacht dat hun schrijven zulk een beweging zou wekken 00 brieven trouwens door audere aartshissoboppen tot hunne geestelgken gericht met do opdracht bij do beropening dor Kamers openbare gebeden te houden werden eveneens van enkele kanten als zeer opmerkelijk voorgesteld Maar protostantscbe en Israelictisoho geestelijken deden hetzelfde er is niets ongewoons in De Temps drong dezer dagen ann dat de Paus de bedoeling dor kardinalen in oen bijzonderen brief nader zou toelichten Hoewel de ligaro beweert dat do Paus zulk een brief aan oen aartsbissohop van Pargs forioht heeft meldt Bahiet echter dat geen enkele mededeeling ten dozen opzichte van het Vatikaan zal worden uitgevaardigd Volgeus do laatste berichten hooft Chili andermaal godaan wat voor de zwakste partij het wgst is indien er geen levousvraag in hot spel is Het heeft do circulaire van den afgetreden minister Matta ingetrokken verklaard dat het schrijven van dit stuk een misstap is geweest on afgezien van den wensch om van ilou gezant Egan tertost te rakou Over hot Baltimorestaadje is reeds vroeger excuus gomagd zoodat hetgeen daaromtrent nog te regelen overblijft sohariever oeding misschien aan do nagelaten botrokkingon der drie omgekomen schepelingen aan eeno scheidarecbtelijke uitspraak overgelaten kan blijven Do regeerinz der Vereenigdo Staten zal nu zou men zeggen tevreden zijn Maar wie peilt do verborgenheden dor partij tactiek Er is zooveel raadsolaohtigs ook nu weder in dozen laatston zot op het diplomatieke schaakbord De circulaire waarover op eens zoo n drukte gemaakt is werd door den minister van buitenlandsche zaken in Chili geschreven den llon December jl naar aanleiding der Boodschap van president Harrisson aan het Congres Do minister vond bet toen noodig de vertegenwoordigers van Chili in het buitenland te dsen weten dat de president der V 8 door onjuiste vooriichting op een dwaalspoor gebracht was ton aanzien van de gezindheid der Chilischo reireoring ton opzichte van do Baltimore quaestio en dat die onjuiste voorlichting het werk was van don gezant Egan Do ministor die deze dingen schreef is sedert afgetreden Welke reden kon er nu zijn om meer dan eeno maand naderhand nog weder te eischen dat zgn goachrgf nietig verklaard word on Chili zich deswege in het stof vernederde Hot antwoord zal misschien vernomen worden bij de presidenta verkiezing wanneer onder de groote dingen die do Repübliekeinen gedaan hebben ook zal worden genoemd de schitterende genoegdoening welke do groote republiek van hare zwakke zuster beeft afgedwongen I NGEZONOEN Geachte Redactie Tot mguo niet geringe verbjkg los ik reeds eenige dagen geloden dat de schSpvaart langs onze stad van den Isten Mol tot den 16den Juni door het vernieuwen van de brug over de Gouwe zou gesloten worden Met de jlappou tijd in de couranten berichten heb pi aerichlen in het eerst voor een flaauwe en bM ib s rap aangezien Mm rf t f a modedeeling van den üirccteurö lïp er Staatsspoorwogen bevestigde echter hedoii fit bericht wat nie alleen een zware ramp voor Gouda genoemd mag worden maar tevens naar mijn inzien een oiigoinotiveerd spotten is met alle Noderlandscbfr handelsbelangen Vergun mg geachte Bedactie d volgende vragen te stellen waarop ik allo deskundigen verzoek to antwoorden Is het mogelijk door hot leggen van een noodbrug of door oenig anderen maatrogel de vaart alware het voor enkelo uren por dag te openen zulksis tusschen Amsterdam on Haarlem eveneens geschied met de brug over het Spaarno Kan er op het belrotreudo besluit doo rGed