Goudsche Courant, vrijdag 29 januari 1892

Oo 4745 Vrijdag 29 Januari 1892 GOUDSCHE COURANT IMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentlfln kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave Staten eenige inrloed vorden uitgeoefend ten einde dat besluit zoodanig te doen wgzigoo nat de vaart althans niet geheel en al aordt gestremd en loo jal op welke wijse Ieder die kan medewerken tot afwering dezer ramp voor Gouda on den handel verdient den dank van ieder die het goed met onze stad on onze handel meent Mei de plaatsing dezor regelen Geachte Keilscteur znlt gij misschien A r weg openen die tot ons do 1 leidt Bij voorbaat mijne dank Uw Dw Dn T UE H ZooaU uit het raaiisvfrflag in ojm nr van gisteren bleek is éoor den Raad besloten zidi tot Gedateerde Staten te menden in deie zaak De Bedactie 338 ® Staats loteHj 5e Klasse Trokking van Woensdag 27 Januari No 46 2829 6341 8397 10824 1506 i 1S453 ƒ 1000 556 4847 8640 146 7 16871 en 17172 400 8456 13038 14847 15884 en 20793 ƒ 200 605 639 2632 4416 9299 9436 12768 13319 en 14607 ƒ 100 Prqien Tan 70 132 2573 5326 8067 10574 126S0 16172 17820 152 2594 6234 8270 10685 12684 15307 17917 203 2605 5422 8314 10689 12707 15 07 18198 214 2658 5434 8691 10590 12815 15451 1 237 457 2670 6609 8667 106S8 12996 16479 18301 679 2700 6528 8687 10652 13052 15536 18308 679 2764 6852 8848 10729 13360 16626 18399 876 2783 6029 9073 10860 13370 156 8 18415 1016 2824 6185 9105 10904 13422 16728 18601 1103 S899 6212 9121 11100 13614 16788 18635 1126 2913 63 3 9160 111 35 13617 16816 18678 1138 966 6332 9190 11174 13638 15955 1S74S 1164 3022 6333 9337 11208 13746 15977 18902 r 97 3120 6352 9S79 11317 13820 16136 189J 1316 3167 6430 9683 11337 13918 16201 18846 1350 3282 6521 9715 11379 13962 16277 19067 1483 3344 6657 9726 11661 14036 16389 19295 1706 3566 6738 9761 11768 14107 16407 19709 1715 3591 6739 9847 U813 14130 16572 19757 1813 3767 6918 9925 11920 14 89 16719 19943 1877 3775 7136 10085 12033 14325 16748 20076 1965 3935 7234 10205 12126 14340 16882 20178 1976 4156 7263 10283 12129 14461 17002 20447 2016 4232 7275 10289 12139 14610 17037 20534 2044 4306 7326 10290 12147 14768 17146 2 9S 2090 4348 7366 10329 12176 14866 17195 20706 2100 4475 7634 10332 12199 14919 173O0 20718 2182 4565 7567 10353 12206 14983 17640 20766 2279 4693 7619 10405 12352 15000 17654 20849 Ï342 4866 7676 10436 12426 16061 17761 1337 2616 5021 7930 10601 Kanton9 erecht te Gouda Zitting van 27 Januari 1892 Verwekken vtiu rumoer waardoor de nachtrust kon worden verstoord W V te Gouda tot ƒ 3 of 2 hechtenis Als voerman van een met een trekdier bespannen voertuig dat niet tot het landbouwbedrijf gebezigd wordt daarmede na zonsondergang rijden niet voorzien van helder brandend licht P S M M en A G te Nieuwerkerk a d Ulel A A J Ie Gouda allen tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis In staat van dronkenschap in het openlinar de orde verstoren T B te Gouda tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis Bezoeken van eene tapperij te Gouda op verboden tijd P S te Gooda ontslagen van rochtstervolging Als tapster te Gouda aanwezig hebben in hare tapperij van personen op verboden tijd tweemaal gepleegd J A wed £ O van Z te Gonda tot 2 geldboeten elk van ƒ 5 of 3 dagen hechtenis voor elke boete Als tapster te Gouda aanwezig hebben in hare tapperij van personen op verboden tijd M T wed P te Gouda tot O óO of 1 dag hechfenii C Ij huisv van G do G to Gouda lot 1 of 1 dag hechtenis Doir het bevoegd gezag naar zijn naam gevraagd opgeven van een valschen naam H C M P te Gouda tot 6 of 3 dagen hecht Op straat spelen met gehl H F den E en H W te Gouda tot 1 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap G de B te Gouda P M te Gooda J A te Rotterjum A J te Gouda en K D te Gasselternijvcen allen tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis en D S lo Gouda en A S te Zoetermeer tot 6 sf S dagen gepleegd bij Ie herhaling S Ie Moordrecht beide hechtenis Openbare Dronkenschap B S te Gouda en G tot 3 dagon hechtenis Allen zgn tevens veroordeeld in do kosten verhaalbaar bg Igfsdwang van eeu dag KEi li lSGEVli G KIEZERSLIJSTEN l o VOORZITTER van don Goraoonteraad van GOUDA Gelet op Art 7 der Wet van 4 Juli I860 5 a i blad tt 37 zooals zy is gevgzigd bij du Wet van 6 November 1887 Staatsbcad n 193 Noodigt de Mannelijke inwoners der Gemeente uit lo indien zij in eene andere gemeente over het dienstjaar 1890 1891 in de personeele belasting naar oene hoogere huurwaarilo dan tie aanspraak geeft op vermindering tot een derde of twee derde gedeelten der belasting naar de drie eerste grondslagen ol voor het dienstjaar 1891 in de grondbelasting in eene andere gemeente of in m r gemeenten tezamen ot een bedrag van ten minste 10 lija aangeslagen daarvan door overlegging der voor voldaan geteokeode aanslagbiljetten vcSijr den I6n Februari a st te doen blijken 2o indien zij meenon aanspraak te kunnen makenom op de kiezerslgsten geplaatst te worden op gronddat zy van den inwonendeii eigenaar of eersten huurder van een woonhuis of afgezonderd gedeelte vaneen woonhuis waarvan de huurwaarde voor Aepersoneele belasting op en minsïe ƒ 88 gesteld is geilurunde 9 maanden voorafgaande aan den 15nFuhraari 1892 een gedeelte in huur hebben gehaden bewoond w iarvoor geen afzonderlijke aanaiag i de personeele belasting geschiedt maar waarvan dejaarlijkscbe huurwaarde ungestolfeerd op ten minste 44 kan worden geschat of op grou l datzy als mede eigenaars in de grondbelasting zijn aangeslagen wegens onverdeelde onroorendu goo deren doch wier namen niet bij den aanslag in hetkohier zijn vermeld mits hun aandeel in dien aanslag ten minste ƒ 10 be lraagt van eeu of ander aangifte te doen vóór den 16n Februari a s door invulling en overlegging eener verklaring welke gratis verkrygbaar is ter Secretarie der Gemeente GOUDA den 27n Januari 1892 Bur eme jtter en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOOfiN PETKOLKUM i OTF Ettl GK I van Ie Makelaars Claotzlaar Sebalkwijk te Kotierdaiul De markt was heden flauw Ijam Tankfusl ƒ 8 Januarilevering ƒ 7 86 Pebruari leverinL 7 40 Maartlevering ƒ 7 10 April Mei Juni en Ju ilevering 7 Augustus levering 7 16 September OcloberNovember en December levering 7 25 ADVERTENTIÈN Heden overleed in den onderdom van 65 jaar mjjn Stiefvader JAN tan BAALEN eerder Weduwnaar van Johanka Doetland A H KÜLIK Gouda 26 Jan 1892 Heden overleed in den onderdom van ruim 88 jaren mgn innig geliefde Oom de Heer TEUNIS JOHANNES dbn HARTOG in leven Wethouder der Gemeente HaaetreclU W H BLANKEN Haaêtre eht 26 Januari 1892 Eenige kennisgeving IIRDOOIL S EeltknobbelH Hoornvlien Uuideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwijderd zouder de minste pijn t veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste buid PrijH pier flacon met permeel HO ctë Allédn eelu by B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vii A v TÜIJLL AANBESTEDING De Curator van den Heer A C J tan di PAVOORD r en de Heer J A H vah di PAVOOEDT te Gouda zgn Toornemens aan te besteden den 12 FEBRUARI 1892dei Toormiddags ta 11 nnr ia het Koffieboii cVbedbbbst Tan den Heer P X HABOIJZER aan de Markt te Oouda I Het bouwen van een Win keigebouw II Het bouwen van een Mag zjjngebouw Bestek en teekening liggen ter inzage in bovengenoemd Koffiehnis Gedrnkte bestekken met teekening zgn te verkrijgen ad 1 2S bjj Mej de Wed A QUANT te Oouda De aanwijzing in loco den 5 Februari 1892 dea voormiddftgB te 11 nar Inlichtingen gerit de Bonwkundige C P W DESSIN6 te Gouda Een bekwaam HALFWAS kan dadelgkroor vast geplaatst worden bg L B VAN ES Mej BÜSCH vraagt een IToodliiilp DieiLstlsode die DADELIJK in dienst kan treden Terstond gevraagd een net D lENSTM EI S J F tosschen 15 en 17 jaar Adres A LAMBERT Tarfsingel TE KOOP GEVRAAGD Hollandsche Postzeg els van 10 cents af No 2168 aan het Ba Brieven franco onder reaa van dit blad FEANSCHE STOOMVEEVEEU CheniLscbe eo Zwiisersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen üameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordijnen Taielkleeden Trjjpen met nienwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander blgven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Goada en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A Mo 73 Zeer ITette Gesteendrukte miiimm worden GELEVERD door A Bm KMA en Zn Qouds Suelpertdruk vnn A Bbinkmak St ZooN De aitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prjjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aixoaderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 Jsnnari 1892 Maandag 1 Fobrnari a s al het 60 jaar gnleden zijn dat ile firma P Goedewaaaon en Zoon pijpenfabriVanten alhier werd opjjericht Op kleine schaal begonnen i zij langzamerhand uitgebreid terwijl zy zioh than ranif verheugen in een bloei die haar maakt tot een der grootste zaken hier ter stede Onze geachte stadgenoot de heer M Spruijt is beden morgen aan een groot gevaar ontsnapt Do ooupé waarin bedoeld heer zijn patiënton gewoon is te bezoeken is op de Bogen omgurallen doordat eeu der wielen brak Gelukkig heeft de heer Spruijt geen letsel bekomenden kwam met den sohrik viij Gisterenaïon l had in het lokaal van den heer Hardijzer de jaarlijkscbe vergadering plaats van de Schoenmakers vereeniging Help u zelven tot hot doen van rekening en verantwoording Uit het verslag van lien Penningmeester bleek dat aan ziekengeld was uitbetaald ƒ 182 terwijl een batig saldo over was van ƒ 23 40 makende met hetgeen op do spaarbank is belegd oen som van f 454 5 Het ledental bedroeg 48 terwgl met alg stemmen tot Secretaris werd herbenoemd G H Flux ftisleren heeft de IJsel stonmtrara op den Goejan FEVILLETOK Uit het Bngelsch 7 Den liepsten toon van t hart roept vaak de scheiding op zegt mr Eyre zacht terwijl hij een glimlach bedwingt En Andy hoe denkt hij over nP hier en ginds Als hij hier is zegt zo met een vroolijken Innemendeu lach gedraagt hij zich nu en dan aller onbetamelijkst Maar als hij giuds is o dan is hij dol op ma Ik vind dat gij en hij altijd ginds moeaten zijn zegt hij ernstig Wel ik niet Ik hen wat blij dat hij komt Goede hemel zegt ze op de klok Icijkend ik heb nog maar een half uur om te zien of alles in orde is en ik gfloof dat Bridget niet eens er san gedacht heeft om den haa d op zijne kamer aan te leggen Nu Adieu voor een poosje Ik moet me haasten Hij zou rao opeten als hij geen vuur op zijne kamer vond Zij vliegt de kamer uit zooals zij is binnengekomen Eyre staart haar na en voelt zijn hart bonzen Wat is zij hef Wat een verschil met audere moia verwelsohen dijk op het Jaagpad een paard toebehoorende aan den bouwman D Z aangereden oodanig dat een poot is gebroken Door eonige onderwijzers uit Oudewater Woerden Haastrecht Hekendorp Wnarder en Barwoutswaarderis te Oudewater eene afdeeUne van den Nederlandsohen OnderwijzersBond opgerinht Do afdeelingbeslaat uit 11 leden waarvan do heeren N Beijete Oudewater pn J Spek te Hekendorp het bestuur vormen Schocmh Ct Uit Stolwijk schrijft men Een der twee oudstrjders die we nog in ons midden hadden de91jarigs Ernst Amersfoort is Zaterdag avoii l overleden De andere zijn 88 jarige broeder Willem ligt ook gevaarlijk ziek Schoonh Ct Uit Zevenhuizen schrijft méi on Dinsdag overleed alhier plotseling do heer J Vente ia leven lid var den gemeattwnad heemraad van den Eendraohtspolder en kerkvoogd De gemeente verliest in hem een harer achtingawaardigste ingezetenen die altijd bereid waa ieder met raad en daad bij te staan Bij gelegenheid dat H K H de Prinses Wilhelraina Koningin der Nederlanden werd is door den heer C J Begeer te Utrtcht eene herinneringsraedaille vervaardigd die in zilver en in brons in den handel gobracht wordt De medaille geeft aan de voorzijde een uitstekend portret van H M de Koningin te zien en aan de achterzijde het wapen van H M daarnevens een oranjetak en de aloude spreuk van een van Hr Ms voorvaderen Jlorira Vorangier daaromheen I jes I En die neef van haar die Andy Zeker zoo n jonge Adonis zoo u lieveling met krullen I een schepsel half jongen en half man ea verbazend snoezig Nu hij drie uur later Andy ziet kent zijn verbazing geen grenzen Andy is bepaald eeu openbaring Hij is missoiiien de leeliikste jonge Ier dio er bestaat en dat zegt wat Zoo aardig als de lersche I vrouwen zijn zoo afschuwelijk zijn naar eveuredig beid de mannen I lUaar zijn manier van doen maakt veel goed Hij is zeer opgewekt goedhartig en vroolijk In de vijf minuten die hij bij mr Eyre mag doorbrengen mr Eyre wordt nojr altijd als patiënt beschouwd 1 verkoopt gij zooveel grappen als oen ander meosch I moeite zou hiibbon in eene maand te verzinnen Toen zeido hij dat hij zijn opwachting moest gaan maken bij den heer Mc Dermot zijn voogd en nam afscheid waarbij hij Dulcie vftor zich uit de gang in duwde tis nog zoo n kwade kenl niet maar hij kan niet in de schaduw staan van sir Ralph zegt hij fluisterend terwijl hij nog steeds Dulcie bij den arm heeft Je weet wat mijn mecning omtrent sir Ralph is aniwoordt ij en tracht te vergeefs zich van hem los te maken Meisjes hebben nooit een meening die een halven cent waard ia herneemt hij ract een gebaar of ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r el meer 10 Centen GROOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Koningin der Xederlanden 23 Nov 1890 Geb te s Gravenhage 31 Aug 1880 De medaille is 60 millimeter in middellijn Thans is in druk verschenen een statistiek van het christelijk onderwijs in Nederland eenige voorloopiïe bladzijden uit het dertiende jaarverslag vao de wUnie een school met den bijbel Dit 30tal pagina s bevat eene volledige opgave van alle vereenigingen en corporatiën op het gebied van ons christelijk onderwijs en teu slotte wordt eeu recapitulatie gegeven fsm het aantal der scholen waaruit blijkt dat dit op 1 Januari 1892 B25 bedroeg met een getal leerlingen van 86 93 terwijl nog een tiental christelijke scholen eei tdaaga geopend staat te worden Van deze 525 scholen worden er 201 gesubsidieerd door do Veraeniging voor christelijk nationaal onderwas tot een bedrag van ƒ 21 000 en 41 scholen door de Veroeiiging voor gereformeerd schoolouderwijs tot een bedrag van f 6700 terwijl er 245 scholen bij den schoolraad ztjn aangeboden Voor de 86 933 leerlingen die deze scholen bezoeken wordt jaarlijks berekend tegen 20 min ƒ 5 aan rijkssubsidie ƒ 15 per kind ongeveer ƒ 1 3 5 000 door de ouders en belangstellenden in de school met don bijbel vrijwillig te zamen gebracht De rijkssubsidie beilraag ongeveer f 435 000 Het aantal hoofden ooderwijz jrs en onderwijzeressen dat aan de scholen met ten bijbel werkzaam is bedraagt ongeveer 1800 en dat der k eekelingen ongeveer 400 Ter vergelijking zijn hierbij nog aangeteekend dat op 1 Januari 1873 het aantal christelijke scho lun nog slechts 300 bedroeg Van 1873 tot 1880 kwam het op 340 en sinds nam het jaartgks toe met een gemiddeld cijfer van 15 Het gebruik van eloctrische lichtwerpers op d hij niets om haar geeft Daar begon het kibbelen al Nu Eyre van Dulcinea verlof heeft bekomen verlangt hij zelf de zaak tot een beslissing te brengen en neemt spoedig de gelegenheid waar om eeu onderhond met zijn gastheer Ie verzoeken Dat zal van daag plaats hebben t Is de dag na de aankomst van Andy Mc Dermot en t regent zooals het in lang niet geregend heeft s Morgens hadden Eyre en Dulcinea een gejaagd nderhoud gehad waarbij het meisje ontmoedigd en wanhopig scneen en wel geneigd om de zaken maar te laten zooals zij waren hoe slecht ze dan ook eigenlijk genoemd moesten worden Maar Eyre aangevuurd door hare droet heid en met het vaste plan haar te redden van het gevaar om met dien verfoeilijken Aiiketell te huwen Eyre heeft geweigerd naar hare bedenkii gen te luisteren en na staat hij buiten voor de kamer an het hoofd der Mc Dermots wachtende om toeaelaten te worden De toestemming tot het onderhoud word spoedig geïeven Het vertrek bevat eene verzameling nuttige en nutteloüzo zaken t meerendeel nuttelooze maar is een geliefd plekje omdat het aan betere dagea herinnert Te midden van den ohoas zit het hoofd der Mc Dermots kalm zijn pijp te rocken een pijp uie er nooit mooier kon hebben uitg zien omdat zij nu zoo zwart is als een doorgerookte pijp ooit wor