Goudsche Courant, zaterdag 30 januari 1892

Al is dus voorby tfn minsto aan dien ki yre hRft mot eene buiging afscheid genomeij van n gastheer nadat hij naar zijn plicht bat meebrengt nigszin gedwongen maar beleefd zijn erkentelgfceid heeft betuigd voor de ontvangen gnstvrgheid erkentelijkheid die beloofd wordt aaniaard oen heeft hy cone boodschap naar het dorp gestuurd m een rijtuig ten einde hera eu wat hem toeliehoort spoedig mogelyk naar de herberg aldaar te brenI Zijne verontwaardiging mnakl hem woedend w oude vontl Hij wil zijne dochter geven ao n een m in dien zy hoat alleen omdat het armo kind in ongelukkig oogenblik gedwongen is tot een verging met hera Nooit heeft do geest van Don nichotte mr Eyro zoo geheel en al vervuld als op t oogenblik Hij zal haar te hulp komen vader geen vader Wat Zoa iemand het kalm aanen dat een vraolijk kind willens en wetens werd pgeofferd zonder een hand uit te steken om haar redden Als f at zoo was dan heette hij geen ucien Eyre moer ¥ Mriaa Cilierioop HOMm Il lauvSj Hp K MIK S © o l i nk aiKïi$iCL 89S 4746 Zaterdag 30 ianuari GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken mtgave dezer Courant geschiedt dagel ki met aitcondering van Zon en Feestdagen prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 tlzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden gepla van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTER3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflnt Oe inEendlng van advertentita lian gesohieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND deze schaal waaraan alzoo vaderlandscho herinnorin tweemaal ƒ 1700 als uitkeering voor de jaren 188S gen verbonden zijn in ons Und blijven De baan was 1600 meter lang er waren 8 mededingers opgekomen waarrsb de heer Eden de eenige Kederlander was De beide snelste rijders mtfesten om den eersten prijs rijden Al spoedig bleken Kiten tn de bekende Tabbot een Engelscliman do aangewwen personen te zijn lie om het kampioenschap zouden moeten rijden bij dezen rit was de heer Edea Ifchts een paar seconden voor bij den boslissenden rit evenwel was dit verschil grooter en kwam Eden hoewel op zijn geraak rijdende met een verschil van ongeveer 150 meter voor Tabbot aan in 3 m 25 sec een vrij langen tijil wal evenwel grootandeela is toe te schrijven aan bet bijzonder slechte ijs GOUDA 29 Januari 189Z De beer H T B Snhadee onderwyzer te Moorreobt is als zoodanig benoemd te Marken To en den predikant da Gravemeier vroeger te ideboorn nu te Gorkum it door bet opanbur inisterie bij de rechtbank te Haorenveeu geeisoht 25 boete subsidiair iO dagen gevangenisstraf egens bedeeling van den burgemeeater Smarter in DO openbare godsdienstoefening Het bericht dat reeds lang te Utrecht de rondl had gedaan dat H H M M de Koningin en de Koningin Ref entes die stad zouden komen bezoeken werd gisteren orti ieel bevestigd door de mededeeling van den voorzitter van den gemeenteraad dat lijding vas ontvangen dat H H M M op een nader Is bepalen dag in de eerstkomende maand Juni de chligheid der eerste steenlegging van hot nieuwe niversitcitsgebouw zouden komen bgwonen Voor de Utrechtsche Keohtbank is dezer dagen gepleit over de vaststelling van den sohadestaat in het proces om schadovergoodinf dat de heer J K K te Groningen een An l b tSi Il R liet WOarSSt ongeluk bg Buinerwold op 2 Xanuari 1833 i a M I E V S S beeft aangedaan De verplichting tot het geven van schadevergoeding is door de maatschappij erkend eu door de rechtbank uitgesproken Over te beide eerste posten van don sohadestaat de uitgaven betreffende die door den heer K gedaan zgn ten gevolge van de ramp tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 844 70 bestaat geen verschil de maatschappij is bereid die som terug te geven on nog 7 50 bovendien diedeeischor verzuimd hoeft op te nemen De tusschenkomst van den rechter is ingeroepen om den derd n post vast te stellen Do eischer heeft oen bedrag van ƒ 25 00 gevorderd tot verbetering van de se ade die bij geleden heeft en zal lijden nis gevolg van zijne verminking en verwonding De maatschappij hoeft daartegenover aangeboden eon totaal beilrag vnn 6400 en wel en 1889 en gedurende de vijf volgende jaren eena nfloopendo uitkeering hot eerste jasr ƒ 000 o eindigende in 1894 met ƒ 200 Bij bet doen van dit aanbod is de maatschappij uitgegaan van de onderstolling dat de heer K was een volkomen genezen man die in staat was zgne zaken weder op te vatten en allfou gedurende de eerste jaren na zgn herstol nog eene ondersteuning behoorde te genieten om t hera gemakkelijker te maken weder aan dan gang te komen Het feit der genezing werd echter door do tegenpartij betwist waarom de rcchthank by interlocutoir vonnis deskundigen heeft benoemd om to onderzoeken 1 in hoever de lichaams en geestestoestand van den eischer hera ongeschikt maakt lot het weder opvatten van een dergelgke handelszaak als hg vóór hot ongeluk gedreven heeft 2 of volledig herstel te wachten is 3 of de eischer reeds in staat is tot eenigen anderen werkkring Omtrent den afloop van den wedstryd waarbij de eer 5 J Kden uit Haarlem den l prijs hoeft ewonnen en die te Ungay Ken bg Cambridge is ehoiideii bevat de Haarl Ct de volgende byzonerheden Deze prijs bestaat in eone gouden medaille beneens eene prachtige kristallen schaal in 1880 uitgefd door den Prins van Oranje bij eun in Engeland houden internationalen scbaatsenwedatnjd weike oor denzelfden rijder drie achtereenvolgende ir alen oei worden gewonnen Do eerste maal is die prijs baald door Donoghue die hem medenara naar anhiillan V S w umeer hel den heer Ëdeu gekt nog tweemaal dezen prijs te winnen dan zal Door beide partyen werd op den inhoud van dit rapport een beroep gedaan tot ondersteuning van hunne woderzijdsche conclusien Mr M Ruigen van der Loefl betoogile namens den eischer dat ook al ware deze hersteld van de bekomen verminking de gevorderde som niei te hoog was maar dat a fortiori het aanbod dor gedaagde maatschappij als onvoldoende moet worden voorbijgegaan omdat uit het rapport van de deskundigen bly kt dat de eischer lichamelijk en geestelijk ton gevolge van het ongeluk niet moor do ncan is die hij vroeger was on dat nooit woer worden zal In den strijd dos levens zal hij voortaan met groote bezwaren to kampen hebben en bij meent daarom recht to hebben op de gevorderde schadevergoeding die hom nog slechts ten deole hot verlorene teruggeeft De advocaat der exploitatie maatschappij jhr mr E N de Brauw kwam daartegenover op erond van zijno ontiek van net rapport ler di skundigen tot do slotsom dat van volslagen oageschikthoid van den eischer voor FEVILLETON niet haar vader bedoeld wel by krijgt wat hg erdiout moer niet Ja dat is waar dat is zoo zegt ze alsof zij haar bfst doet zicli zelf den noodigen moed in to pralen Eene slavin zei je Maar toch Dulcinea Dulcinea schreeuwt iomand op eanigeu afstand t Is de stem an haar vailer Hij roept me ik mott weg zegt ze on trekt hare hand een weinig bevreesd terug Denk n n den trein fluistert bg en houdt haar nog bg haar schort vast donk aan den trein het station Itgt maar een mijl van bier 6 30 onthoudt het Ik zal zorgen dat ik er ben De wandeling beteekent niets en Maar mijn kleeren Och on in Mijn zuster sal Dulcine i t Klinkt nu als een toornig gebrul Dulcinea werpt een onzekeren blik op Eyre en loopt dan de trap af die naar t heiligdom baars vaders voert Hülit u me geroepen vader zegt ze zenuwachtig Je geroepen Dat zou ik den en Een kearof tien op zyn minst Wat voerde je uit Stondt jo te vrijen met dien vervloekten idioot van boven he Voor iemand van zijn stand en bg is van heel goede familie al zgn t Engelschen vind ik het een ierduivaid gemeene manier van handelen om een mei3j het hof te maken in bet huis van baron vader ondtr diens toestemming @ li Q Q @ l t Uit M Engetêch Doch hij moet Dulcinea noodzakelijk spreken Zij moet weten wat voor lagen haar golagd worden Tot nu toa heeft het arme kind bare verloving nis iets gewoons zij het ook iets onaangenaams bcssjmuwd maar zij raoet nu inzien dat geweld zal vordeuSfehrniltt als zo weigert kalm met dien Ralph naar het altaar te gaan Hij is in do gang an staat in eens vlak tegenover haar Nu ik heb mot je vader gesproken zegt hy Heb je zegt zg Jawel en zoo n trotsche oude pardon neem me niet kwalyk Maar Zegt hij dat ik roijna belofte kan Sir Ralph gestana moet doon Dat zegt hij en als je eene slavin waart had by niet duidelijker kunnen doon uilkoijion dat je niets ta zeggen helit Je overdrijft toch zeker een beetje antwoordt zij eu wordt zeer bleek Eene slavin Vanwien Zoo straks van sir K ilph als ji nitt spoedig maatregelen neorat om ja vrij te maken Dulcie je vertrouwt me toch met waarP Ga met mij mee Om half zeven gaat er een trein kom en En wat En ik noem jo m e naar de stad naar het huis van mijn zuster eu morgen ochtend kunnen we getrSuivd zijn Morgen ochteml trouivd En en hij Hy I Eyre bedodlt haar vader doch zij had