Goudsche Courant, zaterdag 30 januari 1892

ij ke TToegere of Toor eene andere betrekking geen tpiake kan tqn Hoogstens staat men kier voor eene ouEekerkeid maar op die onzekerheid kan de eischer zich niet beroepen hy moet bewijzen en in hot lereren van bewijs is hij te kort gesohoten In die omstandigheden bepleitte mr de Brauw de bill jkbeid van do door de gedaagde maatsohapp gedane aanbieding De rechtbank zat over vier weken uitspraak doen Staten Generaal Eekste Kauk Ziiting van Donderdag 28 Jauuan 18y2 De begruoting is thans ook in Eerste Kamer afgehandeld alle hoofdstukken zijn zonder stemming goedgekdni d Bij Marine af de heer Van Alphen eenige wenken voor de iDdiache schepen Bij Financien wis elde de Minister Fierson van gedachten mut den heer Van der Breggen over de vraag of afachafiiug van den accijns op het geslacht dan wel die op de zeep de prioriteit vcrdienue De minister verdedigde met klem het meerdere nut van de afschaffing der Eeepbelasting Bij Oorlog bracht de beer Van Ëysinga de oud strijders van 30 ter sprake die in behoeftige omstandigheden verkeeren Bij Waterstaat enkele locale belangen maar ook de weuscbelijkheid om door de Rijkspostpaarbank inschryvingen op t Grootboek verkrijgbaar te stelten Btj Koloniën deed dè he r Van Uedem belangrijke mededeelingen waarvan deze kamer de primeur had De Minister van Kolomen gaf een volledig overzicht van t gebeurde bij de aftreding van kolonel Pompe De afgetreden Gouv van Atjeh wilde blokkade en scheepvaartregehiig laten varen en door veelvuldige liceutieu als t ware allen invoer vrijlaten Van z n standpunt dat de oorlog niet tegen t Atjehiche volk werd gevoerd wilde hij blijkbaar langs don weg der verhooging vau welvaart door vestiging van fon nieuw handelscentrum op een eilandje uabg Olehleh de bevolking toUons doen toenaderen De Gouverneur Generaal die het stelsel tot hiertoe gevolgd m het belang van ons gezag meende te moeten hauithaven werd door den kommandaut der zeemacht bovendien versterkt in ziju verzet tegen de veranderde tactiek in Atjeh daar de chef van onze marine de taak die de Gouv van Atjeh haar opleggi n wilde onuitvoerbaar verklaarde Men kon t dus niet eens worden en de Gouv Gen weigerde toe te geren aan een uitbreiding van het licentie stelsel Daarop cara de kolonel Pompe zijH ontslag om waar overeenstemming zoozeer noodzakelijk was geen lelemmeringen in den weg te leggen aan de uitvoering dei voorschriften van den Landvoogd Voor die daad bracht de Minister hulde aan de vaderlandsliefde van kolonel Porape En de Kamer temde daarmee zwijgende in Er volgde geen debat over de teedere zaak De kamer is tot nader order uiterngegaau Van overheidswege is te Londen een lijst uitgegeven van voorzorgsmaatregelen tegen influenza Volgens de Time wordt ons kleiue beetje wisheid ten aanzien van de geheimzinnige ziekte er niet zeer door vermeerderd Grootendesls ii het stuk een bekentenis van onkunde en alteen iu zoover mag meu het beschouwen als een eersten tap naar kennif Bovendien zijn niet alle raadgevingen aanbevelens a L doet mr Eyre onrecht als u zoo over hem spreekt zegt zij openhartig Een sprankel van het vuur dat in baars vaders oogen fonkelt schittert op dit oogenbtik ook in de bare Luistrrt goed zegt de oude Mc Dermot woedend je kunt je verbeelden dat je verliefd bent op wien je wilt maar Anketetl zal je trou en dat staaf vast Je hebt hem je woord gegeven en ik zal zorgen dat je Het houdt Ik zat hem niet trouwen als ik bet zelf niet wil zegt zijne dochter met minachting En toen barst de oude Mc Dermot ep een vreeselijke manier los en zegt allerlei krenkende dingen tot het meisje dat op hare manier kookt van woede de deur wgdt opengooit en den tuin inloopt om daar rust te vinden en hare g dachten te verzamelen Zg vindt in deu tuin niemand dan haar neef Andy roe it ze Andyl Hij is aan het andere eind van den tuin en hoort haar eerst niet Andy I Ué zegt hg midden in een bed inet kool staande Kom hier Kom dadelijk hier t Is hoog uoodig Dit brengt hem bij haar Wel wat is er nu weer Een heele boel Dat wil bij een meisje gewoonlijk zeggen niets 1 Maar ik moei bekennen je ziet er uit alsof er ditmaal wat aan de hand is Wat is er Als ik zeker wist dat ik je vertrouwen kon waardig De raad tegen misbruik van sterken drank is zonder Iwgfel goed maar zou beter zijn indien zg werd aangevuld door een raad tegen een onthouding waaraan men niet gewoon is In den t jd der pest bleef slechts éea geneesheer in de stad dr Hodges H j ontkwam ongedeerd wnarschijntgk door zyn geloof in een matig dageluksch gebruik van een soort van sherry als voorbehoedmiddel tegen besmetting dat hij ook zguen patiënten aanbeval Met het gebruik vau alcohol op te houden zonder bet t vervangen door een middel dat een gelgksoortige werking oefent uf zelfs ook in dut geval is onvoorzichtig Men moet zgn paarden niet verwisselen als men in het midden van den stroom is Ëën raad echter kan ieder volgen wie influenza heeft of pas er van hersteld is moet zich niet in openbare plaatsen vertoocen Dit even goviiartijk voor heinzi lven als voor audi reu Men vermgde kouvatten bcgeve zich uiet naar pluatson waar de lucht onzuiver is enz enz maar vooral denke men aan influenza zoo weinig magelgk In de groote Andesketen die Zuid Amerika van het Noorden naar het Zuiden doorsngdt zgn vulkanische uitbarstingeu zeer menigvuldig en bg de eerste uitbarstingen worden in deu regel groote massa s water die tal van visschen bevatten opgeworpen Drie bekende vulkanen de Cotopayi de Tanguratma en de Sanguy werpen van tgd toi tgd verbazende hoeveelheden visschen uit djtn eens uit de verschillende kraters der toppen dan weer uit reten of scheuren De Indianen beweeren dat die visschen nog levend langs de bergwanden neerstorten en inderdaad hoeft men bevonden dat van de tallooze visschen die de üotopayi uitbraakt er slechts weinige verminkt zijn De verklaring van deze merkwaardige feiten is zeer eenvoudig Gedurende de tijdruimte tusschen tlvee uitbarstingen die dikwijls eene eeuw duurt worden de kraters verstopt en in de e soort van bassins verzamelen zich onderaardsche wateren die door kanalen met elkander in verbinding staan waardoor visschen van het eene bassin in bet andere komen en dit bevolken Wanneer na 50 of 100 jaren du vulkaan ontwaakt is zgn eerste werk het dek van den krater met het water en de visvsben die zich dnarin bevinden uit te werpen Te Weenen begon gisteren t geding tOiten Franz Schneider en zgn vrouw die beschuldigd warden dienstmeisjes ouder voorspiegeling van goede diensten naar buite if bebbeji gelokt om haar $ s lierooven en te vermoorden Drie lijken zijn in een bosch opgegraven Vrouw Schneider die een mislukte poging tot zelfmoord deed erkent schuldig te zijn aan die drie moorden Schneider meende dat zgn vrouw dood was en bleef de moorden ontketmen toen hg hoorde dat zijn vrouw hersteld was en de misdaden had bekend viel hij in zgn schrik door de mand Hij beweert nu dat zijn vrouw hem tot de misdaden dreef Eene commissie van studenten uit Leipzig is aan prins Bismarck op Friedriohsruh het diploma als erelid van de Leipziger Akademitch dramatische Verein komen overliandigen Bij die gelegenheid heeft de kanselier het volgende gezegd Ik verheug mg zeer antwoordde hg op de tot hem gerichte opdracht over elk blgk van waa Andy zegt zij wanhopig maar je zult nataurlgk w l niet zgn partij willen kiezen t Wiens partg Wel je moet weten zij aarzelt tis dan zoo er volgt een doodelijke stilte O ga toch door Als je iets op t gemoed hebt breng het er dan af I Je ziet er uit als een zieli kuiken Iets nieuws of is het weer bet oude spelletje is onze welbeminde oom aan den gang geweest Ja en dezen keer met een wraakoefening zegt Dulcinea toornig Hg staat er op dat ik met Sir Ralph verloofd zal blijven hoewel ik er voor bedank Jij I Andy zwijgt en draait zich om zoodat hij haar goed in t gezicht kan zien Hoe heb ik het nu vraagt hij Wil jg je engagement met Sir Ralph verbreken Waarom Wat is er dan met Sir Ralph gebeurd Dat is de vraag niet zegt zij heftig Ik wil noch met jou noch met iemand anders over Sir Ralph praten Het eenige dat in aanmerking komt is of ik verkucht zal worden ja togen mgn wit verkocht zat worden aan een ander Hou je bedaard zegt haar neef zachtzinnig Daar steekt iets anders achter niet waar Ik heb nooit iets van diep aard vernomen vóórdat die jonge man in het moeras zukte on door den een of den ander ondoordacht bij de hareu er uitgetrokken werd en thuis werd gebracht om door jou verzorgd deering dat ik van de jongelingssohap ontvang Op mgnen teeftijd stelt men zgne hoop meer dan vroeger op de komende geslachten en ik ben niet onverschitlig voor het oordeel dat deze na mguen dood over mij zullen vetten Het zij mg geoorloofd ten opzichte der kunstlieveude oogmerken die gg nastreeft iets pro domo te üeggen Ik ben onder de verilenking geraakt dat ik voor kunst geen gevoel hebt ik heb dit nog kort geleden moeten tiog ren en dat nog wel ten opzichte van muziek iratr ik zeer veel van houd Het gant met ds poji tiek echter als met alle mensohelijke hartstocluni wanneer men hun den vinger geeft nemen zjj Je hand en evenals de groote roofvisschen de kleintjti opslokken zoo verhinderen ook onze sterkste neigingen de andere op te komen Ik heb mij door Ie politiek geheel in beslag aten nemen en voor het tooneel of do kunst geen tijd overgehoudeo Thans uu ik met den dienst niets meer te roakeii heb zou ik gaarne mijne schade in witten haten ea dikwgls naar den schouwburg te Hamburg rgden wanneer de Hamburgers eerst wat aan mgh geiiolit gewend zulten ziju en mij vrijlaten om rond te toopun als een hunner wat ik krachtens mijn sladiburgerschap immers ben In den gouden tijd van het jaar hoop ik stellig meer in den schouwburg te komen Aanvaardt inijue heeren mijne beste weniohen voor den bloei uwer Vereeniging Ik verheug er mij over dat gg uwe liefde voor de kunst ook tocot door haar zolf te beoetenen Goethe stelde hil toonoetspelen op prgs als eene voorbereidende schooi voor ons optreden in het leven en ik geloof dat het vooral voor den Duitsoher nuttig is om tiem te dégourdir hem af te leeren bleu te ziju Het maakt iemand zijn leven lang vrij en gemakkelijk iu zijne bewegingen De studontuu bleven op Friedrichsruh ontbgten Toen het gesprek een oogenbtik naar de politiek zwenkte zeide de oude heer op zijne schilderachtige manier Ziet ge dat alles is mij volkomen onversohiltig Om politiek bekommer ik mij uiet meer Het gaat mij als iemand die verdwaald is in de sneeuw hij begint langzamerhand te verstgven b zinkt ter aarde en de sneeuwvlokken overdekken hem i het is eene aangename gewaarwording Zoe verstijf ook ik trapsgewgs mijne belangstelling voor de politiek vervliegt maar ik voel mg daar goed bg R U N Do Frankfurter Zeitung bevat een merkwaardig I e8chryving van de brandweer te Rome naar aanleiding van den groeten brand waardoor bet huil van Prof Corrupt met at zijn Icuustscbatten geheel vernield is Beeds lang wist men dat de Romeinichi brandweer allerslechte was ingericht fn bij dezen brand is dit opnieuw gebleken Ma den brand van het paleis Ode calchi werd een ouiler oek iugosteM naar de organisatie der brandweren in andere Italiaansohe steden Het rapport dat toen werd uitgebracht beval de aanschaffing van brandladders en dergelgk matriaal wat te Rome nog alt jd ontbrak Het stadsbestuur beitelde daarop al de uoodige bluschcn reddingsmiddelen maar nooit wordt dit materiaal anders gebruikt dan hg inspecties of bg gelegenheid van een revue voor hooggeplaatste personen De hervormingen dia werden aanbevolen zijn geen van alle ingevoerd en zullen zeker na de laatste ervaringen eveumin worden ter hand genomen te worden Ik heb nooit gehoord van iemand die in t moeras viel en er bg de baren aitgetroklcen werd zegt zij koet Luister eens goed Dulcie en hg plakt haar op eeu vermolmde rustbank laten we hem een naam geven Eyre ia de na m van dien moeras man En ik vermoed dat hij je een beetje het hot heeft gemaakt he Hij is in elk geval niet als sommige andere menschen roept zij uit en fronst hare wenkbrauwen Hg leest me ten minste niet de les en scheldt niet op me van den ochtend tot den avond t We zullen verder gaan en ook een naam geven aan deogeen die scheldt Anketetl I En nu wil je Anketetl laten varen en met Eyre trouwen Koint het daar niei op neer N een Niet precies Dan wil je Aiitietetl laten varen en Eyre n huiven Is het dat Neen óók uiet Maar was is het dan AU je zoo goed wou zijn om een tipje van dien geheimziunigen sluier te lichten zou ik er misschien achter komen Nu ik zal zeggen wat bet is roept ze m plotselingen hartstocht uit Ik wit me niet laten bevelen om iemand te trouwen en zeker niet zoo n tiran als air Sulph O als je hem gisteren gehoord hadt Maar dat komt er niet op aaii i ff ordt vereolgd int verontwaardiging en geestdrift gaan hier spoedig voorbij Evenals vroeger zat de brandweer oen uur na het uitbreken van den brand met een paar kleine spuiten aanrukken zij de brandkraun niet kunden vinden en eindelijk gelukkig ziju als zij uit eeu naburige fontein het noodige water kan halen Natuurlgk ia er dan nog kans dat de kleiue spuiten geen dienst kunnen doen en wet de straat ouder water zetten raaarde vtammeu uiet bereiken De Romeinen bezitten ook eeii stoomspuit maar niemand kan daaimede werken eu bovendien is deze spuit zoo groot dat zij in de smalle straten geen dienst kan doen De brandwaclits zijn goed maar de hoogere beambten ziju grootendeets voor faun betrekking ongesqhikt Daar het stadsbestuur hierin wel geen verandering zal brengen zal het ivenschelijk zijn zegt het Duitsche blad dat de regeering eeus wat orde in dezen chaos bregt Zeer nieuwsgierig ben ik zegt de correspondent of men gravin Kzewska die geplaagd door slapeloosheid in oen toestand vaninervositeit een brandende lucifer op hel tapijt werpt on zoo teven en eigendom von van hare buren in gevaar brengt ter verantwoording zal roepen Waarschgnlgk niet want deze dame is de tante van den Smdacus Caetani hertog van Serrooneta en aan dergelijke personen waagt men zich liever uiet Misschien wit de gravin echter wel de schade dte zij acugericbt heeft herstelten Een welk een scbaiJe De woning v au prof Corrodi to Rome beroemd wegens de pracht en de onvergelijke inricliting met al de kostbnarheen schiidorgen door den professor in Azië en Afiika verzameld is eeu prooi der vlammen geworden Toen liet scheen dat de brand niet tot dit huis zou blgven beperkt waarschuwde de politie de buren en verzocht deze liunne woning te verlaten Prof Quidde chef van het Pruisische historisch instituut te Kooee iu wiens woning naast tiet brandende huis gelegeu de bibliotheek van dit instituut wordt bewaard trachte met twee leden van het instituut de heeren Schelthaas en Liliencron zijn documenten te redden Hij werd hierin door de politie verhinderd eu eerst met groote moeite getukte het hem van een hoogered beambte verlof te krijgen het reddingswerk voort te ze ten Was werltetgk de brand evorgestagen dan zou door dit oponthoud ook prof Quidde evenals prof Corrodi geheel en al van de vruchten van zgu arbeid zgn beroofd De Ligue internationale de l onseignement waartoe ruim drie jaren geleden tijdens do Pnrgssche teiitooustelling de eerste grondslagen zijn gelegd al dit jaar te Parijs haar eerste congrus houden Wg berinneren dat deze bond is opgericht door bet bekende lid vau den Franschen Senaat Jean Mace den schrijver van Een hapjo brood en andere populaire geschriften Het doet is een band van broederschap aan to kuoopen tusschen alten die zich in welk tand ook aan de zaak van het volksonderwijs wgden en bun een gelegenheid te verschaffen voor vriendschappelijke betrekkingeu en ouderlingen steun op den grondslag van gemeensehappelgke weusohrn en pogingen In het 2de bulletin der Lique wordt haar doel nader uiteengezet Men vindt daar do aandacht gevestigd op Je groote zorg die thans in alle besohaatdo landen wordt besteed aan het volksonderwijs De Staatszorg op dit gebied heeft zich ontzaglijk uitgebreid honderden millioonen worden gelukkig op de Staats en gemeentelijke begrootingen voor ilat doet aangewezen en de personen die tot het openbaar onderwijs behooren vormen een aanzienlijk leger dat de onkunde bestrijdt Daarnaast vertoont zich tevens allerwege om allerlei redenen een zeer merkwaardig streven van particuliere personen om het ouderwg te bevorderen t zg door scholen in hun eigen geest te stichten hetzg op andere wgze voor de ontwikkeling der menigte werkzaam te zgn Zoo vindt men thans over de geheele wereld een ander leger verspreid van vrijwilligers mannen en vrouwen die door geldelijken steun of eigen daad deelnemen aan de taak om de onkunde te bestrijden Dat leger strijdt veelal bij k eine groepjes die elkander niet kennen Zij zouden elkander reeds sinds lang hebbon gevonden nis zij etksnder zochten maar het eigenaardige van zulke menschen van eigen initiatief is dat zg liefst zelfstandig werken zij gevoelen niet de behoefte van aanoenstuiting Het doel is dan ook niet dien vrijwilligers de handen an een geregeld legerkorps aan te leggen Reeds de zoo gevoelige snaar der nationale eigenliefde verlet zich daar tegen Maar men kan wat anders doen Men kan elkander inlichten over hetgeen men verricht met volledig behoud van de eigen zelfstandigheid Men kan elkander steunen door gemeenschappelijk overleg meii kan zich laten inschrijven in een algemeen registfr ten dienste van de volksontwikkeling om elkander te vinden als men het noodig heeft Daartoe te geraken is het streven van de Ligue eu het congres dat dit jaar op een nader te bepalen tgd zal worden gehouden zal strekken om over de middelen tot bereiking van dat doel te spreken en de grondslagen van den Bond vast ta stellen Wij leeren uit het Bulletin tevens dat zich reeeds een aantal te l n hebben aangestoten hetzij stichters membres fondatuers die 100 francs storten of gewone leden membres adherents die 20 fr s jaars bijdragon hetzij correspondenten die niets betalen raoar door hun persoonlijken arbeid den Bond steunen Reeds heeft de Ligue aldus 6000 francs ontvangen Het bestuur bestaat thans uit den heer Macó als voorzitter en uit 9 vice presidenien van verschillende landen van Europa en Amerika Van Europa zgn vertegenwoordigd België door deu Couveur Zwitserland Spanje Portugal Italië Duitscblaud door Max Nordau eu Nederland door mr VerIcouteren Secretaris is de heer Louis Macon directeur der Corr Helvétique te Parijs Het rcgelingscomité telt ook een groot aantal oorrespondenten van buitenlandsche bladen onder zgne leden Sinds wanneer is de suiker bekend Wanneer deze stof ontdekt is weet men niet dit feit verliest zich in de grijze oudheid De Cbineezen kenden de suiker waarschijulijk al eeu 300 jaar geleden en 200 jiiar voor Christus werd do stof ongetwijfeld reeks gefabriceerd De Indiërs hoblion de kunst vermoedetgk van do Chineezen geleerd en verder westwaarts verbreid In het jaar 315 vóór Christus I zond Alexander de Groote Nearchus met een groote I vloot den Indus af om hem over de omliggende I landen inlichtingen te verschaffen Uczo veldheer j bracht het bericht naar Griekenland dat de Aziaten zooder de hulp van bijen oen soort van honig suiker uit riet wisten te verkrijgen Dit was de eerste medeileeliug die de Westersche volken verkregen omtrent ilo suiker tot dusver was zij den Joden j den Egyptenaars en don Babyloniérs niet bekend Anderhalve eeuw na Christus werd de stof door den arts Gatanus als geneesmiildet voorgeschreven Vóór de ontdekking van Amerika was suiker iets zeer kostbaars en een pond van die stof was een ontzaglijk geschenk Er werd dan ook zeer weinig van gebruikt Het raSineeren vun de suikers dat omstreeks 1659 in Engeland bekend werd is waarschijnlijk een uitvinding dor Arabieren Van de Saraceenen op Siciiié leerde een Venetiaansche koopman het geheim en verkocht het voor de toenmaals enorme som van 100 000 kronen Boltonlandsch Overzicht De Bertijnsche ministerpreaident Beernaert heeft gisteren in de Kamer van Vertegenwoordigers aangekondigd dat de beraad ging over de grondswetherzieoing op aanstaanden Dinsdag is bepaald De Kamer heeft het Duitsoh Belgisch handelsverdrag met 76 tegen 17 stemmen aangenomen Twintig leden namen aan de stemming geen deel Hot handelsverdrag met Oostenrijk Hongarije is goedgekeurd met 6S tegen 16 stemmen 6 leden onthielden zich Niemand weet nog hoe t te Berlijn met de onwijswet zal afloopeu Do Keizer werd eergisteren 33 jaren en is steeds druk bezig in de politiek Z M gaf bg gelegenheid van zgu veijaardag aan den Minister van Onderwijs graaf Zedlitz een ridderorde en sommigen willen daaruit afleiden dat de Vorst bestolen is met behulp van de conservatieven en ultramontanen de onderwijswet door te drijven Dat is echter nog zoo zeker niet Vooreerst is de Keizer uiterst mild met het schenken van portretten met bijschriften ridderorden titels en andere zaken van dien aard on men kan evengoed de gevolgtrekking maken dat de Keizer den heer Zedlitz er op wil voorbereiden dat hij straks in volte genade ontslagen zat worden nadat behoorlijk geconstateerd is dat het beoogde doel met dit ontwerp niet te bureiken is Verschillende in den regel nog at betrouwbare berichtgevers toch stemmen daarin overeen dat het niet de wensch is van den Keizer de onderwijswet door te zetten tegen den uitdrukketijken weiiscli van de nationaal liberalen Is dit werkelijk het geval dan heeft men een omkeering in de houding der conservatieven te verwachten althans van het gros der partij De wimt zat dan eenigen tgd waaien in de richting van een vergelijk tusschen de conservatieven en nationaal liberalen maar toch zoo dat het Centrum niet met ledigen zak wordt weggezonden De conservatieven zoo wordt gezegd zou dan wel terstond een anderun toon hebben aangeslagen indieu zg niot bevreesd waren geweest dat een verwerping van de onderwijswet een wijziging van het Ministerie in meer nationaal liberalen zin tengevolge zou hebben van die vrees bevrijd en op de hoogte gebracht van s Keizers verlangen zou er dus spoedig een gansche verandering van tooneel kunnen komen Onder den titel fmver fuM imirijiue deelt een schgnbaar goed ingelichte en met de nuntiatuur te Pargs welbekende persoonigkheden het een en ander mede dat eenig meerder licht op het veelbesproken manifest der kardinalen werpt Er wordt beweerd dat dit document in de plaats is gesteld van den pausolijken brief aan den aartsbisschop van Parijs zonder dat de paus daartoe zijn toestemming heeft gegeven of zelfs van ift voornemen kennis droeg Met deze daad van eatbiedigen tegenstand tegen de personeele politiek v i Leo XIII hoopte men de belangen der kerk en lier monarchie welke men in Frankrijk niet seheidey kan en wil te blijven vereeuigen Hoe men hierbij te w WSyging leeren de onthullingen in den Figaro verder S dat de paus die de triple alliantie ondanks haar ijveren niot wilde naderen besloot na de onhandige agitatie van mgr Gou theSoulard in Frankrijk tusschenbeide te komen schreef hg aan den aartsbisschop van Parijs Hoewel de medewerker van den Figaro verklaart dozen brief niet gelezen te hebben weet hij eenige interessante mededeelingen over het schrijven van den Heil Vader te doen Leo Xltl ging veel verder op den weg dor verzoening dan de kardinalen hij verzocht de oppositie do wapens neer te leggen hg ging zoo ver dat de regeering geen voorwendsel meer zou vinden om voor de eischen der radicalen te zwichten Naar s pausen bedoeling moest deze brief gepubliceerd worden Wat gebeurde echter Na lezing van het pauselgke schrijven bovonil do aartsbisschop van Pargs zich in de grootste verlegenheid Dit was de lormeelo verloochening van de huichelachtige onverzoenlijke politiek welke hij met zijn autoriteit bekrachtigd had door oprichting van het Comitó de la France chrétienne Hij stelde een prelaat van don tweeden rang in kennis met deii brief die hem onmiddellijk aan don vertegenwoordiger van den graaf van Parijs liaron d Hausonvilte en de overige royatistische leiders mededeelde Dezon begrepen zeer goed de ber doelingen van den Heil Vader en verheelden zich er de strekking uiet van De paus heeft zich opgeworpen als de hervormer der democratie waarvoor bij veel gevoelt I De vertrouwetingen van den aartsbisschop van Parijs zagen in dat de publicatie van s pausen brief hun verkieziezingsverwachtingen meedoogentoos den bodem zou inslaan Men besloot het schrijven geheim te houden en het te vervangen door een verklaring van de kardinalen die eenerzijds voldoening zoj schenken aan den paus en anderzijds de beteekenis van de aansluiting bij de republiek zou verminderen door een uitvoerig en scherp requisitoir tegen do republikeinsche regeering Zoo zag het manifest der kardinalen het licht Ter wille van hun vrienden de royalisten en hun politieke belangen verstoutten de Fransche prelaten zich dus tot een kabaal tegen het hoofd der kerk I Belangstellend zien wij de verdere ontwikkelini en het einde dezer ctoricale intrige te gemoet Het nieuwe Fransche tarief zal nu binnen 8 dagen in werking treden nadat Maandag a s het oude 31 jaar bestaan heeft Met bijna alle mogendheden zijn de onderhandelingen nu haast geëindigd Volgens de Indépendancê Beige hebben de volgende landen in ruil voor het Fransche minimumtarief bijzondere voorrechten toegestaan Eugeland Duitschtand OostenrijkHongarije Bulgarije Chili Denemarken Egypte Griekenland Honduras Haïti Mexico Montenegro Nederland Rusland Dominica Ecuador Servië Zwitserland Zweden en Noorwegen Turkije Hetzelfde blad weet ook mede te deeten dat het maximum tarief zal worden toegepast tegenover Italië Rnmenië en de overzeesche landen die hierliovea niet genoemd zgn Wat de overige landen betreft is nog niets bekend Het is de vraag of de Indópendance Beige op een Fransch standpunt niet wel wat optimistisch is De bijzondere voorrechten die Zwitserland zal toestaan voor het hooge voorden Zwitserschen handel zeer nadeetige minimum tarief zullen niet zeer groot zijn In alien geval zulten de handelsbetrekkingen tusschen Zwitserland en Frankigk op l Februari aanzienlg ke veranderingen ondergaan Do regeering heeft aan deu Bondsraad voorgesteld gebruik te maken van de buitengewone middelen waartoe de Bondsraad in bgzondere gevallen gerechtigd is De Bondsraad zal afwachten of Frankrgk zgn standpunt dat zeer vijnudig is tegenover den Zwiiserschen handel nog zal verlaten m a w het minimumtarief zifl verlagen vóór Zwitserland behandeling op den voet der meest beguustigde natie verteanl Sedert eenige dagen houdt de Italisansche Kamer van afgevaardigden zich bezig met een wetsontwerp tot oprichting van scbeidsgerechten ter beslechting van geschillen tusschen patroons en werklieden D eerste poging tot het in het leven roepen van zulke lichamen werd in 1883 gedaan door den toenrasligen minister van koophandel den heer Miceelo Zijn opvolger Cliimeri onlangs tot minister van justitie