Goudsche Courant, maandag 1 februari 1892

noodig hebbeu zooveel jongens en zooveel meisjeshemden en zullen zorgen dat zij geknipt zijn Wie uwer wil ze nu naaien Wees dan zoo vriendelijk U te vervoegen bij den heer G de Baadt Peperstraat en gg kunt daar zooveel geknipte hemde i verkrggèn als gg verlangt te naaien Wij twgfelen niet of het spreekwoord is u bekend vele handen maken licht werk In het volle vertrouwen dn dit gelukken zal gaan wg moedig voorl om de belangen van arme kinderen to behartigen Onze arbeid is wel zeer gering wam een r iet noemenswaardig deel van de ellende der armoede wordt er slechts door gelenigd doch wij hopen te doen wat voor de hand ligt Geef een arm kind een hemd een hongerig kind een boterham leert een bedroefd kind ren kinderlied zingen en houd hun linri een oogenblik bezig met den grooten kindervriend Jezus is de leuze van onderstaande Commissie die Ü zeer dankbaar blijft voor uwe milde gaven en uw gewaanleerd vertrouwen Namens de Commissie G DE BA ABT B PÜNSELIE B BELONJE G V D TOGT J BIK Jz A DE BAADT A VAN M AABEN H VAN MAABEN K DE BBUIN H A TOEN ADVÜTENTIËN mm m Öndertrouvvd PETBUS HENDRIKUS JOHANNÜ8 TAN WANKÜM KN JOHANNA CLASiNA MARIA M LKERT Gouda 2 Jan 1892 Gkbn Receptie HnwelijksToltrekking 16 Februari Voor de vele bewjjzen van deeiueniiug ontvangen bj het overlijdeh van onze geliefde Moeder MA H1A WILHELMINA SCÖADD geb ScHADD betuigen wjj onzen hartelijken dank G P K SCHADD W C J SCHAèo Hartelijke dankbetuiging aan vrienden en begunstigers welke mg de ondubbelzinniggte blgken van belangstelling betoond hebben hg het overijjden van mjjn onvergetelpen Echtgenoot JAKOB JOHANNES VERDEIES Ook mede namens mgne Kinderen en Behuwdkiuderen Wed J J VERDRIES TAN VüGT Gouda 30 Januari 1892 Gedurende de IHaand Februari Groote OPRUIMIlTa teg en buitengewoon verminderde prijzen Firma Wed BOSMAN TIENÜEWEG D 84 GÜÜDA Punch en Cognac bii SLOTEllAKEa en Co Men ohrgft uit Roozendaal aan de N S Cl Het gerechtelijk onderzoek in zake de knoeiergen om niet van vele soorten diefstallen te spreken aan de gemeentegasfabriek alhier wordt blgkbaar met den noodigen ijver voortgezet en er wordt algemeen beweerd dat deze zaak voor menigeen nogal oen onaangenamen nasleep tal hebben De diri oteur der fabriek oudste zoon van onzen méér dan tuchtigjarigen burgemeester bevindt zich nog altijd in arrest en de san het licht gekomen feiten moeten zóó ernstig tegen hem getuigen dat er van terugkomen vooreerst wel geen sprake zal zgu De openbare meening uit zich nogal scherp over de bijzondere gas commissio waarin de beide wethouders reeds jaren lang zitting hebben Wat nu ontdekt is werd reeds lang door iedereen vermoed alléén de wethouders zagen niets totdat nu ougeveer drie maanden geleden de gas commissio werd aangevuld door een jong raadslid die naar het blgkt méér doorzicht of minder vrees had Beeds lang levert de gasfabriek te Rozeiidaal jaarlijks een verlies op van pi m 2000 hoewel het gas met 9 cent betaald wordt Naar w j vernemen zal Be Katholieke GuU in de Februari aflevering het eerste gedeelte bevatten van een reeks artikelen getiteld Schaepmannianu door Bebertus Pulles De schrgver zal in die artikelen eene beschouwing geven over dr Schaopmau als dichter over de waardigheid hu de eruditie van dr Schaepman en over zyn omgang met verschillende personen De Aiiuterdammer bevat het volgende schrijven Nevens anderen geef ik ook U kennis dat door M G Stokvis Quellijuatraat 32 te Amsterdam eene uitvinding is gedaan welke allo hotsingen van tegen elkander inrijdende of elkaar achteropkomende treinen onmogelijk maakt en vergissingen van wisselwacliters of machinisten ja zelfs t gevaar voor openstaande bruggen geheel neutraliseert Deze plannen reeds voorzien van onvoorwaardelijk goedkeurende attesten van Dr P J H Cuypers Dr N F Kapteyn beiden te Amsterdam en andere bevoegde personen zijn Ier wille van tonberekonbaar nut ter toepassing verkryabaor voor den eerste die zich tor onderhandeling aanmeldt ÜE Uitvinder N B De schok wordt niet verzacht of verholpen maar er heeft de genngaU ontmoeting plaats INQEZONDKN Onderwijzers jaarwedden Hebben we reeds geruimon tijd eene wijziging en verbetering der onderwijze s jaarweddeu in deze gemeente tegemoet gezien nog steeils wachtten wij vergeefs Men hoonlo wel zoo iets d it verbetering aanstaande was doch uiets blijkt oaarvan Op t voorbeeld van andere gemeenten als Den Haag en Amsterdam zou ook Gouda zijne financieel stiefmoederlijk bedeelde r mbtenaren in casu de onderwijzers beter bedenken Of t noodig is dringend noodig zelfs wie zal t ontkennen Men moge ons tegenwerpen dat er zooveel onderwijzers zijn en eene kleine verhooging van elk hunner zeer merkbaar op t budget der gemeente bogrooting moet zijn maar eilieve mag dit als motief dienen om deze ambtenaren die reeds zoo langen tijd achter stea zal ik zelf weten wal ik doen moet Ik zal jou en vader en sir Balph latin zien wat ik kan doen zonder hulp Zij draait zich om en neemt den weg naar het pad dat naar de poort voert Luister eens Dulcie Kom terug en laten wij er nog eens over praten zegt hij en loopt haar snel achterna want ondanks zich zelf is hg onder den indruk van haar manier van doen Doch zij wenkt hem gebiedend haar niet te volgen en verdwijnt in de duisternis Wat een donkere eenzame weg Donker hoewel het pas zes uur is Wa t zijn de dagen kort in December En de maan geeft zoo weinig licht dat het haast niet de moeite waard is en tooh hoe weinig het zij zonder haar zon de avond nog somberder wezen Was er wel ooit zóó n stille avond Zijn de honden van alle boerderijen dan dood Nergens wordt een geluid vernomen behalve heel heel in de verte waar alles schijnt samen te smelten als in een zee die in t licht van den sterrenhemel golft Bridget l waaraan zou Bridget nu denken Heeft zij gemerkt dat haar meesteres weg is Neen nog niet t Is in de werkelijkheid nog vroeg al schijnt het laat En vreemd dat de dienstbode bet eerste U waaraan het meisje denkt nu zg in hare woede den weg oploopt die naar het kleine station voert waarvan Eyre gesproken had Hare bedreiging tot Andy dat z j haar verloofde haar vader en gesteld zijn b j anderen die dessltde diensten prestoeren Want een feit is het dut de onderwglers in t algemeen niet gesalarieerd worden evenredig aan hunne verdiensten eu aan de eisohen die men hun stelt Wat zal t gevolg zijn van langer uitstel van afstel misschien in deze P Gevleid met Ijdele hoop op lotsverbetering zal ontevredenheid grooto ontevredenheid voortvloeien uit het niet inwilligen van een billgk erzofk om vermeerdering van traotement De jongere ten minste de beste en actiefste hunner zullen zoo mogelgk plaatsing zien te erlangen in Amsterdam Den Haag Botterdara of eldeis waar hunne vooruitzichten beter zgn Dat zij gaan hooren wij u zeggen ieder zoeke zgn voordeel Zal daardoor echter hot belang van t onderwijs in dece gemeente gediend zijn het onderwgs dat ook hier steeds en terecht zoozeer op hoogen prijs wordt geschat Begrijpt men met dat op deze manier de sommen ann t onderwgs besteed niet zoo productief kunnen zijn als de onderwijzers zelven slecht bezoldigd worden Men heeft van dezen ambtenaar steeds meer geeischl maar nam de beloouing evenredig met die hoogere eischen toe Men wil dat hij neen bij moet vroolgk en opgewekt zijn zal hg zijne betrekking goed vervullen Hoe is dit mogelgk als zorgen hem nijpen of als hij gedwongen is zijne krachten te basteaen om op eene of andere wijze zijne karige bezoldiging wat te vermeerderen Hoe is dit mogelgk wanneer vooral de ouderen onder hen die reeds tal van jaren hunne beste krachten aan t onderwijs in deze gemeente wgddon zich financieel zien iiehtergestuld bij hunne nmbtgenooten lu andere gemeenten Vergelijk slechts ile tractoraonten dor Haagsohe onderwijzers die zonder hoofdacte tol 700 kunnen opklimmen en met hoofdacte van f 1000 tot ƒ UOO opklimmen of die der Amsterdamsche en Botterdamsche met die der Goudsche Waarom zorgden zij dan niet hoofd eener school te worden Een glimlach komt om da lippen van heu die met onderwgstoestanden bekend zijo Hoofd eener school Weet go dat voor dorgelgke betrekking zich van 50 tot 300 soliicitiinten aanmelden weet ge dat velen der onderwgzers met hoofdacte met misschien een paar punten minder dan No 1 op de voordracht het el dorado niet konden binnentreden Ieder onderwijzer kan geen hoofd worden men ga slechts de veAouiling na van taanial onderwijzers tot één hoofd op elke school En nu doet zich de vraag Vflor of op eene inrichting waar van 10 tot 13 personal werkzaam zgn geeu drie of vier een burgerlijk benaan mogen hebben En hoeveel zgn er die daarop kunnen bogen P Eén en niet meer dan ee Terecht zag de wetgever ook in dat door de uitbreiding die t aantal onderwijzers bg de nieuwe wet zou ondergaan een klasse van die ambtenaren zou in t leven geroepen worden welke op meer tractement konden aanspraak ma en Men leze slechts de wel die bepaalt dat de minima salarissen aldus zouden zijn voor een hoofd der school ƒ jCO en vrge woning voor een onderwijzer met hoofdacte plaatsvervangend hoofd 600 voor de gewone onderwijzers ƒ 400 Terecht heeft men in deze gemeente als in andere èu hoofdacte èn anciënniteit als Uitgangspunten voor de salnrieering genomen Dat men daarvau blijve uitgaan doch eens meer te rade ga met de belangen haar neef eens zou laten zien wat zg kon doeu is tol uitvoering gekomen Toen Eyre haar voorstelde met hem weg te loopeu en met hem te trouwen was zij niet van plan ja te zegsen al scheen zg het denkbeeld ook in overweging te nemen Maar de houding van Balph den vorigen dag het strenge bevel van haren vader en eindelijk de spottende opmerkingen vsn haren neef dat alles was te veel geweest voor haar kinderlijken trots Zij wa in opstand gekomen en eens voor al zou zg hun laten zien wat ze vermocht I De laatste woorden van Eyie omtrent den trein van 6 30 zijn ernstig en eerlijk gesprek waren haar in t geheugen gebleven Zij had zich in hare kamer opgesloten en gewacht Toen het donker werd had zij hare warmste kleeren aangetrokken was door een zijdeur ontsnapt en had ten tocht naar het station Denygra aangevangen Wat duurde die mijl ontzettend lanz wat was die weg verlaten I In t eerst had zij gebeden niemand te mogen tegenkomen op bare wandeling naar t station doch nu zou zij er heel wat voor overhebben gehad om het geUid van een rgtuii of het draven van een boerenpaard te hooren Doch de weg bleef leeg en doodsch Eindelijk komt de maan van achtrr een donkere grauwe wolkonbank te voorschijn doch zij schgnt het gevoel van eenzaamheid eerder nog te versterken dan te verzwakken ledere heuvel iedere boom ieder struikje krggt nu een gedaante en schijnt te van de onderwgzers en vooral hen niet vergeet di I reeds tal van jaren in deze gemeente werkzaam varen en te lang eene bezoldiging genoten die verre buneden hunne verdiensten was en geheel in strüd is met het belang van t onderwgs Geachte Sladgenooten I Onderstaande Commissie meende dat het U aangenaam zou zgn te vernemen dat de voeding hunner arme kindereu geregeld plaats heeft Wat wg hen voorzetten gebruiken zij gretig en dankbaar en zij hebben heel wat noodig eer zg voldoende gevoed huiswaarts kunnen gaan Het blgft ons nog altijd een waar genot met h n bezig te zijn voor zoover wg van belangstellenden bezoek ontvingen en dst is ons nitgd welkom kan men zich daarvuu overtuigen i maar bet schijnt dat niet velen hiorlo de gelegenheid zgn daarom willen wij gaarne letï van onzon arbeid meededen immers gg hebt daar recht op wij beschouwen ons aan D verantwoordelijk daar gg ons uwe gaven toevertrouwdup Op eiken avond mtgez ouderd des Zondags komen ongeveer 76 kindoren om half zes in ons lokaal en even zooveel eiken morgen om acht uur In dit lokaal goed verlicht en erwarmd vangen wij aan om met hen een versje te zinden bijv Er ruiioht langs de wolkm een liefelijke naam of in den hemel is het schoon of Wat vraag ik toch naar geld of goed enz Doarna wordt hen op kinderlijke wijze iets verteld uit de bgbelsche of radorlandsche geschiedenis dan besteden wg een half uurtje om met hen te spelen Wg hebben een schommel eed wip en een grooto hobbelstoel waarin ucht kinderen kunnen plaatsnemen voorts allerlei bouwdoozen ballen kegelspel poppen prentenboeLjes enz de grootste meisjes teekenen iets met wol Is de tijd van spelen ten einde dan nemen zg plaats aan de tafel die ueljes gedekt wordt en ze elen een bord rijst gekookt met zoete molk en krggen daarfag i o 3 boterhammen natuurlijk voor en na het eten loeren wg hen den Heer tu dauken door wiens liefde ons alle goede gaven toekomen Dei morgens krijicon zij alleen bott rhammen wet een kop molk Wij trachten zooveel mogelijk te zorgen dat waarlijk arme kinderen dit genieten en hebben reeds vele malen ondervonden dat zg zeer daukb iar zijn Of het aan hen goed bestred is kuiit gij U voorstellen als bijv op Donderdagmiddag eene moeder voor hare drie kinderen komt verzoeken of zij liever dien avond mogen komen in plaat van Vrijdag omdat het zoo moegelijk is te wachten daar zg dien dag zoo weinig of niets gehad hebben Zeker zal het U aangenaam wezen te vernomen dat aan dezulken uwe gaven besteed worden Maar nu hebben wg nog een groot plan ia het hoofd en wenschen daartoe de hulp in te roepen van de dames burgermeisjes jougedochteravercenigiugen vrouwenkrans enz want zonder uwe hulp kunnen wg het niet ten uitvoer brengen Wij wenschien namelijk elk kind een nieuw hemd te geven en hebben dus noodig 450 hemden Nu kunnen wg die wel gemaakt koopen maar dat is ons te duur als echte huisvaders trachten wij olk dubbeltje in een kwartje om te zetten en zien dan tegen geen arbeid of moeite op Wg koopen zoo roordeelig mogelgk 1000 el katoen en het overig moet de gver ends liefde er aan toebrengen Ouder het spelen door nemen wij de maat en weten dan spoedig hoeveel wij er van de grootste middelste on kleinste maat leven en haar van alle zijden te bedreigen Voor hen die veilig achter goed gesloten deuren in huis of in een rgtuig zitttK heeft de nacht weinig verschrikkelijks Voor Dulcinea dis daar in de duisternis voortloopt wordt de angst nog met een gevoel van wanhoop vermengd Te vergeefs tracht zij zich wijs te maken dat het nog geen nacht is dat het eerst zes uur is Als zg eindelgk voor zich de lichten van het kleine station ziet en verder links op oen kwartiertje afstand het schijusel van de lantaro is in het stadje dat zijn naam aan het station heeft gegeven dan slaakt ze een zucht die overgaat in een haristocbtelgkeu kreet van verlichting Haastig treedt ze binnen en als ze op het kleine perron kbmt blgft ze besluiteloos staan Doch slecht één oogenblik Eyre is naar haar toegekomen hofft haar hand gegrepen en wil haar meetrekken naar een beter verlicht plekje f Laten we hier blijven zegt ze twgfelcndl Niemand kan ons hier zien En oh 1 vervolgt zu onstuimig t was zoo n verre wandeling Hoe ver hoe ver ben ik al van hui ie bent wat zenuwachtig en t is mijn schuld Toen ik zei dat de wandeling maar een mijl was dacht ik er niet aan dat het midden in den winter was t Kwam aiet bij me op dat het in dezen tijd van het jaar om zes uur nacht is Wil je het me vergeven Wat heb je bij je Sa reistasch Geef maar hier ordt vervolgd Gedurende de Maand Februari Groote Voorjaars Opruiming waaronder e ne groote partij diverse Lappen die tot zeer lage prijzen worden OPGERUIMD BAHLMAI I Ca GOUDA ZWVKKE FRANSCHE wfjNEIN De bekende BORDEAUX ö ƒ 27 per 48 Plesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en halfankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis ea francoVan alle merken zijn proefflessohen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van W elle ns Eoonekamp Elizter C F BUSCH MARKT Gedurende de maand FEBKUABI GROOTE OPRUIHING tot ZEEK LAGE PBIJZEI van diverse Manufacturen en Ulantels BOTER DAMES De Agent van een der grootste Boterfabrieken wenscht zgne puike Margarine en Margarine met prima Deensche gemengd ook aan particulieren tegen winkeliersprgs te leveren Motto BoTBB Bureau dezer Courant G de GHAAF Coiffeur TIENDEWEG 72 bericht hiermede dat zjjne affaire van af Fï BRÜARI des ZONDAGS zal GESLOTEN zijn Opentare Verkooping De Notaris H GROENEN DAAL te Gouda is voornemens op WOENSDAG den 10 FEBRUARI 1892 des morgens ten 11 uur te Moordrecht in het Logement het Posthoi8 bewoond door de Wed 0 ms BRABER in het openbaar bg veiling verhooging en afslag te verkoopen EENIBMSTTMTEEi fflen wordt verzocht op t HERK t letten mi HET Magazijn van M RAVE SWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en PrflS voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J j REEBAAUT LZ otermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER No I Een ffülS ingericht tot twee Woningen met ERF en TUIN te Moordrecht in het Oosteinde in den Oostpolder strekkende van af de Wetering noordwestwaarts op tot aan den eigendom van P KOOL belend ten noordoosten P KOOL en ten zuidwesten Mr Oi VAN VüLLENHOVgN en twee perceelen DIJK bchnin voor het erf gelegen kadaster ectie B Nos 982 983 1476 en 1477 te zamen groot 15 Aren en 40 Centiaren No 2 Twee perceelen BOUWLAND en eefl perceel HOOILAND gelegen als voren strekkende van af den eigendom van P KOOL noordwestwaarts op tot aan dien van A TETTERO belend ten noordoosten P KOOi en ten zuidwesten P KOOL en A TETTERO kadaster ötctie B Nos 994 995 en 996 te zamen groot 44 Aren 40 Centiaren Gedeeltel k nog verhuurd voor het jaar 1892 aan A KOOL te Moordrecht voor 36 Te aanvaarden bij de betaling dpr kooppenningen op 15 Maart 1892 Nadere inlichtingen zgu te bekomen ten kantore vanNoturis 6R0ËNENDAAL voornoemd