Goudsche Courant, maandag 1 februari 1892

f if BINNENLAND GOUDA 80 Januari 1893 De procureur generaal bij den H Baad concludeerde gisteren tot niet ontvankelyk rerklaring der vorde ring van de Tweede Hollandsclie Maatschappij van Levensverzekering tegen den Staat waarbij die maatschappij opkomt legen het intrekken der door den Staat op het peusiooen van gepens kaptein verleende korting tot meerdere zekerheid van de riohtige terugbetaling eener door den kaptein van de maatschappij geleende ïom van ƒ 2400 welke korting werd ingetrokken nadat de kaptein in staat van kennelijk overraogen was verklaard en de curator In het belang der gezamelijke crediteuren van den Staat ook gedeelte van het pensioen had opgevorderd waarvoor korting wo verleend Uitspraak 4 Maart Een telegram jit Washington maakt mohling van een nieuwe boo Iscbap van President Harrison aan hel Congres inloudend dat hot geschil met Chili wel zal worden bggelegd Men zou daaruit het besluit kunnen trekken dat de President heeft ingezien dat hij wat overdriftig is geweest met de vorige boodschap iets waarmee boodschappen niet in de algemeene achting rijzen In het Huis van Afgevaardigden heeft ovi r de zaak een levendige discussie plaats geh id üi afgevaardigde Breckenridge stolde een motie voor don Presidont uitnoodigend om do betreffende Chili ontvangen stukken over te leggen en te kennen gevend dat hij zich met het irnden van zijn boodschap overgld had Verscheidene leden kwamen tegen deze zijdelmgacho berisping van den Presidont in verzet waarop de heer Brecfcenridge herbaaldelgk in de rede gevallen nogmaals het woord voerde Ër ontstond groote opschudding en de Bepublikeinen en een deel der Democraten ceideu elkander eenige lieögkheden waarna de motie naar de commissie voor buitenlandsche aangelegenheden verzonden werd Later maakten vele democraten den President hun opwachting dio de houding hunner geestverwanten afkeurden en den heer Harrison de verzokoring gaven dat hg in zgn eischen tegenover Chili op hun steun kon rekenen Gelgka verklaring is afgelegd door een van de aanvoerders der democratische meerderheid generaal Hatch die voorheen onder de Geconfedereerden diende en volgens wiea het gansche land eendrachtig de Begeering tegenover een buitenlaudichen vijand steunen zou Ook wordt uit Washington gemeld dat President Harrison verplicht was het Soaaats Comité voor buitenlandsche zaken mede te deelen dat hij zgn boodschap over Chili aan het Congres heeft ingezonden nadat het antwoord van Chili op het iltimatum reeds ontvangen doch nog niet vertaald was toodat de inhoud daarvan hem nog niet bekend was De staat secretaris Blaine moet gezegd hebben dat de President zgn boodschap terugKohouden zou hebben indien Chili s antwoord hem bekend was geweest Aan de Times wordt uit Santiago gemeld dat de Regeering van Chili zich bereid verklaarde de bemiddeling van Spaig e of Brazilié aan tn nemen maar het volk meer gezind was tot een beslissing van het Hooggerechtshof der Vereenigde Staten De ChiliBegeering ontving van alle kanten betuigingen van sympathie zelfs uit Noord Amerika De Amerikanen te Santiago verlangen openlgk dat het exequatur van hun consnl te Valparaiso word ingetrokken Er werd zelfs verzekerd dat President Harrisson besloten heeft den gezant Kgan terag te roepen Uit Dordrecht wordt gemeld In de Dordtsche dagbladen van heden komt een ingezonden stuk voor waarin de vooronderstelling wordt uitgesproken dat de prairie flower die den patiënten door Sequah s avonds wordt toegediend eene groote hoeveelheid cocaïne bevat Dit bestanddeel der medicqn zou volgens Inzender veroorzaken de schijnbaar snelle genezing In hooge mate is Sequah hierover verbolgen Keeds in de hedenmiddag gehouden doch weinig bezochte séance heeft bij dat aan het publiek medegedeeld Ook heden avond weidde hij er over uit Het feit dat aanleiding heeft gegeven tot het publiek maken van inzenders vermoeden berust alleen hierop Dr Doeif heeft voor een particulieren patienl van hem een dosis 400 milligram cocaïne gekocht bij den apotheker Sillevis alhier Sequah heeft zich nu tot den apotheker gewend met de vraag wien hq het geheim van zijn beroep heeft verklapt Deze echter heeft gezegd zich te hoog te achten don dat hij aan Davenport oenige inlichtingen dienaangaande zon verschaffen Sequa zeide ongeveer ik ben geen gezant Gods zooals een zekere predikant u deze week zeide i ik ben slechts een gewoon menscb die u vraagt te gelooven wat ik u zeg En daar ik niet wil dat ongetoekende geschriften daaraan afbreuk doen deel ik u mede dat ik geen eten zal verschaffen aan arme menschon en medicynen indien do inzender van het stuk zich niet vdór Maandag aan mq bekend maakt en in het piubliek excuus verzoekt voor hetgeen hy heeft gedaan I De armen zullen er onder lijden dat smart mg meer dan gg kunt gelooven maar een andere weg staat voor my niet open De patiënten die daarna behandeld werden kregen ten bewgze dat geen cocaïne in de prairieflower degenezing bracht geen medicijnen te slikken De ééa G Lucbtbart van Wieldrecht leed inda 8 maandenaan het spit in den ru en bad bij geneeskundigebehandeling geen baat gevonden Hij werd in dentgd Van 4 minuten van zijn pijn afgeholpen Metzijn medepatient D Kruithof maakte hg tot groot vermaak van het publiod een zeer primitieven doch koddige dans Er hoersohte buitengewone geestdrift onder het publiek Ook Davenport was eer geagiteerd Het middagmaal heden aan BO vrouwen verstrekt best nd uit grdentensoep boerenkool met aardappelen en gehakt Tot dessert ontving elk een sinaasnpnpl Morgen zal het menu voor de 100 kinderen 50 meisjes en BO jongens als volgt zgn samengesteld biefstuk groenten met aardappelen en pudding met venillesaus tot dessert De heer Ponsen eigenaar van het restaurant zal zorgen dat de biefstuk voor elk kind zal zijn gesneden Ben groot gemak voor de kleinen die met dorgelgke verrichtingen zoker in de war zeuden zitten BnitenlaDdscb Overzicht Bg de behandeling van de schoolwet hield dePruisische ministerpresident Capnvi een hoogstbelangrijke rede die groot opzien baarde en deministerieelen crisis weer op d n voorgiond scbjgntte brengen Caprivi verklaarde een groote voorstander te zgn PETRÓÏBUM NOTEERINGEN van de Makelaars Oantzlaar k Schalkwijk te Rmtmlam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 7 60 Februarilevering ƒ 7 35 Maart levering ƒ 7 10 AprilMei Juni levering 7 Juli leverin 7 05 Augustuslevering 7 1 B September October November en December levering ƒ 7 25 AAÜTEESTESma De Curator van den Heer A C J tak di PAVOORDr en de Heer J A H yAH MPAVOORDT te Gouda zgn Toornemens oatl te betiteden den 12d n FEBRUAlCl 189 deiToormiddagata 11 nnr in het Koffiebais cVkedebest Tan den Heer F X ARDiJZER aan de Markt te Gouda I Het bouwen van een Win kelgeboQW II Het bouwen van een Maga 2Ungebouw Bestek en teekening liggep ter inzage in bovengenoemd Ko6Behni8 Qedrokte bestekken met teekening zgn te verkrggen ad ƒ 1 25 bg de Wed A QUANT te Gouda De aanwgzing in loco den Sd iFebraari 1892 dés voormiddflgs te 11 nnr Inlichtingen geelt de Bonwknndige Ö P W DESSING te Gouda Burgoriyke Stand GEBOBEN 26 Jan Elizabeth Catharina ouders J G Arentz en E J A Smazen 27 Johanna Qttirina ouders B L Baastrop en J W van der Kraats Wilhelmus Johannes ouders W J van Hofweegen en J SprcKt Johaiiua Maria Geertruida ouders C G Thoep en J Weeldenburg 8 Johanna ouders D de Jong en J Verhoef Johannes ouders W Verhart en M C Bakker Martinus Wilhelmus ouders M van Buuren en A M Hornes OVERLEDEN 28 Jan E de Jong huievr van G Sibbes 33 j C A Alphenaar 6 j G Koogman buisvr van J U A van Outsboorn 73 j 29 G J Goes 6 w ONDEBTBOÜWD 29 Jan J C Hamer ta Boskoop 28 j ea J H L Booaa ÏSj J Bood 35 j en H van Aalst 28 j P H J van Waiknm 26 j en A C M Melkert 20 j Iiroote Jurlijksche 0FRDIHIN6 Door aankoop van Groote Partijen BALAl S GOEDEBEI van diverse fabrikanten kunnen wi de WITTE GOEDEREN aanbieden tot prijzen lager dan eenig fabrikant Zuiver VlaaiDSCIi LI EN breed 72 ciW 18 Ct 85 cM 24 CU 100 cM 27 Cl per el Per stukjes van 40 el BEDDELAKEmS van hetzelfde Zuirere LINNEN 3V4 el lang 140 cM breed ƒ 20 per dozgn 3 a X 155 23 50 BEDDELAKEISS 25 28 50 X 165 X 180 3 37 Tan Zwaar Solied WATERTWIST 3 4 el lang X 138 cM breed 15 per dozyn 3 i X 150 17 50 3 X 1Ö4 19 Alle LAKE S afgev erkt met Zware geheel Linnen HANDDOEKKN per dozyn 3 50 hall y 2 10 ZAKDOEKEN dozjjn 60 Ct PÜTDOEKEN doz 1 25 THEEDOEK KS dozijn 1 10 Gez STOFDOEKEN met roode rand dozgn 90 Ct 1 breede en 1 smalle Zoom Zeer mooie halfl TAFELSTELLEN 12 Serr eu 1 Ta jellake t l 4 50 Halfl Dataait Tafnlstellen prachtige dessina stel 6 50 Geh Linnen dam 9 WIT KATOEN e de el Sene partij prachtige kwaliteit Luiers Unnen Handdoekengoed van prima Vlasgaren gemaakt GECOI FECTIOSEEKDE Oi DERGOE EREi als Dames PONJNEN met Borduursel 1 25 Dames PANTALONS met Strook 70 Ct CHEMISES met Kant ƒ 1 etc etc JAPONSTOFFEN tegen inkoopsprys V SCHEKK en Zn STALE van bovenstaand goed zijn n i e t verkrijgbaar Groote Yoorjaars Opruiming van IIA TELS STOFFEiM JOI GE S JASJES en PA KJES ZVVARTE en WITTE GOEDËRE en verder alle voorradige Goederen vci j eneden de prijs a contant Groote Jaarlijksctie Opruiming MAHKT A 9 i GOUDA Van af heden zullen alle resterende Goederen als COSTUMES MAXTELS Gekl en Zw ZIJDE JAPOI STOFFEX en eene groote partij V TTTE GOEDEREN tot balansprijs worden opgeruimd EENE PAETIJ LAPPEIT TOT Qouda Snelpéradnik Tan A Bbimxiun fc Zoon SFOTE=R IJ ZETSr Maandag l Februari 1892 van de nieuwe schoolwet die het Tootste gevaar voor de toekomst de atheistische leveiisbescbouwing door een christel jke opvoeding zou helpen bezwerta De regeering zeide de minister heeft met de nationaalliberalen in vrede willen Itven en zij wil dit nog Do na iouaal liberalen ecl tor hebbeu de regeering reeds gtruimen tijd in de pirs bestookten thans in den Egksdag de vereeuigin met de vrijzinnigen aangekondig 1 Daarmede hebben zij den regeering openlijk don oorlog vi rklaard De strijd over de schoolwet komt neer op een strijd voor het Christendom tegen het atheïsme Teekenen van afkeuring IMs Uiden bijval rechts en in iet centrum De minister wilde daarmede niet neggen dat de nationaalliberalen atheïsten zga maar wel dat zij die den godsdienst voor liet volk willen behouden de schoolwet moesten steunen De regeering zal de stormloop der liberalen weerstaan gelgk zg den storm tegen de graanrechten heeft uitgehouden Wanneer de nationaal liberalen den vrede willen moeten zg beginnen met geen agitatie tegen de schoolwet onder hot volk in het leven te roepen Gem Imi bijval rechts algemeene opKinding Men behoeft echter niet te vreezen aldus besloot Caprivi zgn rede dat de regeering de Jezuieten zal terugroepen Uit een later ontvangeo telegram van Kenter blijkt dat de minister president Von Caprivi hen die de bewoging legen de schoolwet begonnen waren dreigde dat indien zg deze agitatie voortzetten de regeering nog meer zou toonen dat zg togen den stroom zou oproeien Van oorlogsverklaringen aan da liberaloo was geen sprake de nationaal liberalen waren den strijd begonnen Teekenen van afkeuring Daar de vaderlandsliefde het nationalisme niet langer het kenmerk was van eene party waren de nationaalliberalen gedwongen vrijzinuigheid te doen blijken De regeering zal tegen de toelating der Jezuïeten stemmen De miaister presidant waarschuwde ten slotte nogmaals tegen agitatie die in deze ongunstige tijden dubbel gevaarigk is en verliet toen met alle ministers de zaal Op de tribune werden graaf Waldersee en de minister van het huis des konings Von Wedell en Hintzpeter opgemerkt In den verderen loop der zitting kwam de heer ZedlitzJ van de vrij oouservatioven nadrukkelgk op tegen het doQr den Bijkskanselier aangevoerde Diens bewering dat de tegenstanders der schoolwet godloochenaars zouden zgn noemde hij eene dwaasheid De zedelgkegodsdienstige opvoeding van het volk was mogelgk zonder deze wet welke de school aan de kerk overlevert Prof Friedberg nationaal liberaal noemde Capriïi s redevoering en diens bescbuldiging dat de liberalen godioochenaars waren eene ongehoorde verdachtmakorg en een giftige pgl welke ten slotte hem zal treffen die ze afschoot De beraadslagingen zullen heden worden voortgezet In de parlementaire kringen wordt geloofd dat de heden door Caprivi gehouden rede den aanvang van een reactionair tgdperk aanduidt Men verwacht dat de heer Bemiigsen als opperpresident van H inover zal aftroden en gelooft dat de heer Miquel de portefeuille van financiën zal moeten nederlegiren indien zgn laatst godaan verzoek om ontslag ernstig gemeend ia en hg zgn liberaal verleden niet wil verioochenen Het wetsontwerp betreffende de verlaging van van invoerrechten voor de in entrepot liggende granen wgn en hout is door den Bijksdag goedgekeurd Het bepaalt thans lo dat alle buitenlandsche granen die op genoemden datum in deze entrepots liggen tot 30 April tegen het verlaagde invoerrecht zonder bewg s van oorsprong zullen worden toegelaten 2e dat graan en meel hetwelk voor molenaars op fiscale afrekening ligt bg de afrekening tegen verlaagd invoerrecht en zonder bewga van oorsprong mag worden ingevoerd 3o dat hout en wgn uit bet buitenland op 1 Februari in traosito entrepot opgeslagen insgelgks tegen verlaagd lecht en zonder certificaat van oorsprong kunnen worden ingevoerd en wel wat wgn betreft tot 1 Juli 189S