Goudsche Courant, maandag 1 februari 1892

Dinsdag l Fpbruarl 1892 N 4T4a GAGiO GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken GROOTfiS ® Westzaan U At W A Al M Opgericht 182S T7 ergr 1153ct d a TXT ZT 3 IS 3ïT Traia to nlmentai CiGmpany Oe inzending van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave met die van andere Firma s alvorens Uwe Bestellingen te doen PRIJSCOURANT franco op aanvraag Verkoop bg elke hoeveelheid 2 3 Corttinental Bodega Company Firma T CBJÊBAS Gouda Pakkea Doozeii niet voorzien FABRIEKSMKKK en onder mijn naam n aangeboden ziju HaumHli of ver alsclit Advertentiën TE UUVIi een Huis met Tuin op de BLEEKBRSSINGEL vooriien van VVnterleiding Te bevragen bij J van OOR SCHOT Wel grijs tfear Wilt gij oad worden draag dan voor koude of vocht Winter Vilt Pantoffels voorhanden in gewone en Ie kwahteiten OOSTHAVEN 37 Laag in pr s en fijn van quahteit zijn J F HERMAN Zn s PORTWIJNEN Roode Portwyn van af ƒ 1 per flesch Witte ƒ 1 20 Wettig gedeponeerd SU m EOEST gebruik DROP uit de BLIK KEN TROMHandelsmerk 3Ê X L van iN KiTËR Co Groningen Elk stukje DROP heeft de vorm van een zittmde K AT Alom verkrijgbaar CREDIET TEfiEENIBINQ te Amsterdam Opgericht 26 MAART 1853 CSorrespondent te GOUDA de Heer J J A MOi TIJ Cand Nof Kleiweg E 21 Verleent handelscredieten aan hare leden tot ten hoogste een bedrag van ƒ 60 000 en tegen eene rente thans bedragende 5 met inbegrip van provisie Neemt gelden d deposito en belast zich met inOfisaeeringen zoowel voor leden als niet leden De 0ifm oor deposito bedraagt op heden me 3 dagen opvraging 2 1 maand 2 Vo Namens het Agentschap Srmenhage J F MOE S Agent bet onoveriroffeD LAGËRBIER en het gunstig tekende s x O xj 5 van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM K leiweg Gouda Gottd Soelpersdnik vau A BiAïuiJ ZooK DOOZEN met VOER 40 a 25 Cent doeltreffender dan vroeger voorzien met gebruikaanwijzing en attesten tot verdelging van Ratten en Muizen Voor Slakken 35 en 20 Cent Ontbieding en inlichtingen gratis ook voor alle andere zuiveringen MARKT A GOUDA Specialiteit in Hetren HiÉe enNport rtilceien GrootekeuzeinËngel3cfa enSchotscheStoifen Abonnement fl 9S per jaar Het eerste jaar een COSTUUM twee PANTALONS en een DEMI 8AI80N Het weede jaar een COSTUUM twee PANTALONS en eeu WINTERJAS Men behoudt de Kleedingstukken en betaalt per Iptartaal vooruit Wenacht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEMI SAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis bezorgd Natuiirwollen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULUS Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda EEN FLINKE Kl DEU WËKKMËID wordt terstond gevraagd CRABETH8TRAAT Q 266 SOO Gulden I betalen wij aan liem die bij gpbriiik van j Goldmann s Keiser THndwat r ooit weder Tandpijn knjgt S aOLDMANNfc Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar by den IVog J C ZEILDEN RIJK Onovertroffen KWA LITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van 1 80 0 85 en 0 45 10 Cent per doos Onschadelyk POMADE om in te wrjjven voor steking en strakheid voor het zuiveren van onrein insect onder in en op de klier en andere lichaama roof en wonden vel en haar winterhauden dito voeten enz Tegen 1 MAARl een flink IOVEI HLIS E H U U R op een der mooiste standen van Gouda lieJst voor een klein gezin zonder kinderen Te bevragen bjj den Boekh H C EDAUW Jr SIKOOPWAFFIEN Dagelijks Versche Siroopwafelen en Suikerkeezen Aanbevelend A GRENDEL Nieuwe Haven 86 v an welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkeiyk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIËS Prys per flacon 35 Cents j Likduêrns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bjj het gebruik van Prof LKFKIE8 tinctuur Attesten aanwezig Prijs p r flacon GC Cents met penseel Hoofdagent H 8ELLE Anegaug 42 oaWem Depókhouder L A de VLETTER Markt 97 naast het Hotel de ZALM De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 lixoaderljke Nommers VIJF CENTBIN BINNENLAND GOUDA 1 Februari 1892 Te Graveohüge wordt rerzelierd datde oud minister van waterstant de heer J P Havelaar thans afjj evasrdi de voor bet district Gouda dezer dagen zal worden benoomd tot hoofdingeiiienr by de Staats poorwegen Hierdoor zou in ons district weder eene vacature voor de Tweede Kamer ontstaan Anut Het onderzoek van het water der Waterleiding bad gedurende Januari het volgende resultaat 8 Jan 22 Mg permanganas icalicus per 1000 oc 13 H 16 4 n H If B u It 19 28 7 H ft II It fl H 87 n 16 4 tl n ff II ft II Zaterdag 6 Februari a st beeft in de sociëteit Ons Uenoegen een concert plaats van Prinses DolgoRmki en een Aaniaoh orkest ia nationaal costuum dat de aandacht verdient onzer stadgenooten Blijkens vroeger in de bladen verschenen berichten beeft men hier te doen met eeu werkelijke prinses die een zeer Bvontuurlijke levensloop had welke en dat is van meer belang de viool met talent bespeelt en o a ook in Amsterdam avond aan avond veel bijval genoot Keeds op jeugdigen leeftijd ontving zij onderwijs van Wieniawsky die in haar een uitstekenden aanle ontdi kte en het meisje een sohoone toekomst voorspelde Tijdens de Parijsche tentoonstelling was zij daar ciefd urcAeatre movemlhuüAoa baar concerten succes Er is dus alle reden om te verondentellen dat de zaal Kunstmin van Ons Genoegen Zaterdag zoer goed bezet zal z jn FEVILLETOK HtWk W Uit kei EngtUeh 10 Het station is van zoo weinig boteekenis dat bot om dozen tijd bijna altijd geheel verlaten is In de verte loopt een norsche boor hoon en weor en tracht door hard te stappen warm te worden En juist waar Dubinea staat goot een landbouwer voorbij op weg naar huis en daar een eindje verder staat Balph Anketoll Hij had in de buurt geluncht en daar hij een pakje van dezen trein wachtte besloot hü te bigven om hot mee naar huis fe nemen Hij had Eyre zien aankomen en er zich over verbaasd dat hij zoo tijdig was want de trein zoi nog wel eon kwartier wegblijven Een aangename gedachte was het evenwel dat hij werkelijk wog zou gaan een gedachte dje gerechtvaardigd werd door de bagage die o hel perron lag Anketell was zoover mogelijk in do duisternis teruggeweken ten sifide niut goziau te worden want hij verlangde volstrekt geen on dejboud met den man difn hij verdacht ziju modeminnaar te zijn Doch daarna had hij ook Dulouiea gezien en boe Eyre zich haastte haar te begroeten Aan bet postkantoor Gouda en de daaronder ressorteereude bulpkantoren werd gedurende de maand Januari 1892 in de Bijkspostspaarbank ingelegd 6290 40 en terugbetaald 2463 11 Het laatste door dat kantoor uitgegetea boekje draagt het nummer 2979 Heden morgen ii een begin van brand ontstaan bij den verver V op de Korte Tiendeweg door het springen van een spirituslamp Het personeel blusohte het spoeilig ecnige schade werd toegebracht aan de toonbank D verf Als een bewjs dat het zieken en wedawenfonds Providentia ook niet gespaard is gebleven van de infiuenza meldt ons de Secretaris Boekhouder dier vereeniging dat in de laatste 6 wekeu niet minder dan 852 80 aan ziekengeld il uitgekeerd terwijl slechts i sterfgeval onder de Mes is voorgekomen Op 18 April 1778 word U Erfurt iemand tot do tar bevorderd b v r tedl j van eau proe chrift getiteld Over de kniiikhedeit welke door te lang preeken ontstaan Deze curieusè dissertatie bestaat uit twee deelen Het eerste handelt over de kraojcheden welke den prediker het tweede over die welke der gemeente kunnen overkomen Der laatste kan onder meer het lange pre likeu daardoor schadeijjk worden dat het de lacht verderft Jput Pndikbeurtenblad Een jaar geleden trok een knap 25jarig jongman koperalager van beroep uit de provincie naar Parij waar hij zeer spoedig werk vond Tegenover zijn werkplaats stond een huis dat door eene rjke koopmansfamilie bewoond werd Aan de vensters vertoonde Het zou dwaasheid zijn geweest om ook maareen oogeublik aan te nemen dsi die ontmoeting toevallig was En nu hg ziet dat Eyre het kleine taschjo van Dulcinea aanpakt weet hij de waarheid soo goed of heol de wereld ze hora in t oor bad geroepen Verpletterd on mot een hevige smart in ziju binnenste blijft hij het moiije volgen met zijn blikken baar aan viie elke gedachte elk verlangen van zg n leven was gewgd dat tij nu bezig is tu verwoesten Zenuwachtig zogt Dulcinea verstrooid terwijl zij Eyre aanstaart of zo hem niet begrijpt Zg gevoelt dat hij haar niet begrijpt Zenuwachtig Is dat hot woord voor die vreeselijke pijn die door haar hart snijdt O welke krankzinnigheid beeft haar hier gebracht I Zg wordt bevangen door een gevoel van angst dat zich hoe langer hoe meer van haar meester maakt Eyre spreekt togen haar Zij boort het wel maar geen woord dat hij spreekt is haar duidelijk Naar huis te gaan naar huis te gaan die eene gedachte en deze alleen bonst als eeu hamer in haar brein En d ar doorheen speelt eeu andere een zeer vreerade gedachte lat zij Anketell nooit weer zal zien als zij weggaat Nu klaart de verwarring in den chaos van haar denkbeelden een weinig op Eyre spreekt nog altgd tegen haar vriendelijk zonder twijfel en kalmoorend maar t schijnt nirts te lielpen al wat hg zegt Ealph I Wat zal hg er van denkon Als hg hoort dat zij w 2 18 wc gaeloopen wat zal hij er van zeg ADVERTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTE ES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle IdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zich menigmaal de dochter en onte koperslager maakte de gevolgtrekking dat zij dat om quentwille deed en op hem verliefd was Hij doelde zijn geluk aan een zijner vrienden klerk bij een deurwaarder modo en veraocht dezen hem bg zijn liefderoman te ondersteunen Deze belofte werd hem bereidwillig gegeven en weldra was do klerk ook in de gelegenheid zijn vriend te berichten dat hij een middel ontdekt had om briefwisseling met de geliefde van zijn hart aan te knoopen Hij gaf hem eau adres op waaraan hij schrijven moest en de koperslager zond dan ook terstond zijn eersten brief af en ontving ook noldra een uiterst bevredigend antwooid Het jonge meisje verzekerde hem van hare wederliefde on sprak do hoop uit dat ook hare ouders zich niet teicen het goiuk van bun eenig kind zouden verzetten Voorloopig moest men echter allen persoonlijken omgang vermijden en de geliefde mocht haar ook wanneer tij aan tr venster zou versahijaea geen toeken maken om geen achterdocht op te wekken Deze briefwisseling duurde eenigen tgd zoo voort en gelijktijdig bond de vriendschapsband den koperslager en den klerk aan wie do eerste zijn ge luk meende te danken te hebben steeds vasteraaiSeen Hg bewees hem zijne dankbaarheid door menigmaal de vertering voor hem te betalen hem naar den schouwburg moe te nemen en hem ook een mooi nieuw pak te laten maken Daar komt echter plotsoling van de bruid een treurig bericht van het gedroomde huwelijksgeluk schreef zij kou niets komen omdat zij zoo even vernomen had dat hg baar minnaar een christen was Zij zelf was jodin hechtte aan haar geloof en zou ook reeds daarom nooit een christen trouwen omdat haar zeer strenggeloovige ouders daarin niet zouden toestemmen Deze hindernis schrikte echter den van liefde gloeienden koperslager met af en kort besloten reisde hij naar zijne geboorteplaats waar zgne ouders op zijn dringend verzoek toestemden dat hij tot hot gen Zij beeft Voor het eerst merkt zij nu dat zo bet koud heefi zoo door en door koud t Is zeker de vochtige avondlucht die haar zoo doet huiveren Zg moet naar huis terug Zg wil het Zelfs de sombere lichten van het station beginnen haar benauwd te maken ledereen meent zij kijkt haar aan natuurlgk en verbaast zicb en praat over haar Maar zij ziet dien éénen niet die werkelijk naar haar kijkt met een onuitsprekelijken angst Zij zucht diep zooals iemand het doet die eindelijk een besluit heeft genomen Zij beurt het hoofd op Eyre spreekt nog altgd tot haar We zullen niet lang meer behoeven te wachten eegt Eyre de trein komt daar aan Kom Ik kan niet Zij zwijgt en kijkt haar metgezel aan met een onuitsprekelijke droefheid in haar blik Het is alsof zij geen woord kan uiten Ik wil niet verder gaan snikl zij eindelijk Wat bedoel je vraagt Eyre alsof hij de waarheid niet begrijpen kan die zoo duidelgk uit haar bleek gelaal en schitterende oogen spreekt En terwijl hg wacht op antwoord trilt het schel e fluiten an den naderenden trein door da scherpe koude lucht Vergeef hol mo zegt hot meisje bevend over al haar leden Ik ik dacht dat ik t kon doen maar ik kan niet Ik ben zoo bang ik Ik zei al dat je zenuwen van street waren zegt hg Kn ik weet wel t la ook een heehi oederneming maar heusch lieveling is het Ueste