Goudsche Courant, dinsdag 2 februari 1892

In den vorderen loop der zitting van Afgevaardigden verklaarde de rijkskansetier dat zijne verhouding tot het welsontwerp op hot lager onderwgs geene verandering heeft ondergaan De hoofdzaak was echter deze Hg wist nu dat de nationaalliberalen niet voornemens zijn eene groote liberale partij tegenover de Begeering te stollen Men is in onze staatkundige kringen van gevoelen dal ten gevolge van de Zaterdag in hel Huis afgelegde verklaringen de crisis verdaagd is en eerst zal worden opgelost nadat zat beslist zijn over de schoolwet welke vonrloopig naar eene commissie werd verzonden Caprivi heeft zich eergisteren overijld want hij zou niet gaarne den politiekun steun der natio uaalliboralon willen pissen De strijd zal nu in de naaste weken hierover loopen of de wet op het lager onderwijs door eene conservatief oloricate meerderheid wordt aangenomen dau wel of zij door de gematigde conservatieven en liberalen gewijzigd of verworpen wordt Daarvan hangt ook het bestaan van het ministerie af Men zegt dat de groot hertog van Baden tijdenszijn kort verbigf hier een onderhoud heeft gehadmet den keizer hetwelk hoofdzakelijk over de wetop het lager onderwijs heeft geloopeii De groot ihertog zou de hoofdstad m geen gcd humeur heb I ben verlaten De vorsten van Zuid Duitschland j in het algemeen zoudon hebben getracht hunnen I invloed te doen gelden tegen het drijven der oon servatieve clericalen i Een ander gevolg van het schoolwet ontwerp is dat het gemeentebestuur van Berlijn alle besluiten omtrent het bouwen van scholen heeft verdaagd tot het aar 1892 93 daar het niets wil ondernemen alvorons te weten of do inwoners geneigd zullen zijn hunne kiuderen naar de nieuwe lagere school te zenden De Portugeesche Staatscourant bevat een brief van den koning waarin hij verklaart dat hg met het oog op den fiuanoieelen toesiand lan het tand en de offers die een verbetering vergen een vgfde deel van zijn civiele lijst in de schatkist zat storten Het regeeringsoulwerp Zaterdag bij het Parlement ingediend stelt roor dat de inkomstenbelasting voor ambtenaren van 5 tot 20 pGt zal worden verhoogd en dat de staatsschuld brieven met inbegrip der binnenlandsche schuld zullen getroffen worden met eene korting van 30 pCt De buitengewone heffingen zullen duren tot het einde van het dienstjaar 1892 93 Het voorstel is zeer gunstig opgenomen De regeering vertrouwt d tt deze maatregelen genoeg zullen opleveren om hel tekort van 10 mittioen op de Staatsbegrooting te dekken Behalve het verslag van den hoer Eibot zat hel Fransohe Journal Officiel tevens het besluit van den president openbaar maken betreifeude het in werking treden van de handelsverdragen met ingang vau l Februari Ten opzichte vah Nederland wordt in het verslag gezegd lat een overeenkomst binnen beperkte gren en is tot stand gekomen De Neder tandsche koopwaren zullen toegelaten worden tegen I het Fransohe minimumtarief en Nederland zat de uit Frankrijk ingevoerde goederen op denzelfden voet als die uit andere tanden behandelen De koloniale goedereu zulten aan dezelfde voorwaarden onderworpen worden In het algemeen dus zijn dezelfde j dounne voorwaarden aangenomen als die tusschen Engeland en Frankrijk eedert de Fraosche wet van I 27 Februari 1882 golden Ten opzichte der opi heffing van dezen mo lus vivendi hebben de beide regeeringen zich van weerszijden volle vrijheid voorbehouden Het rapport van den heer Rihol houdt zich uitvoerig bezig met den eigendom der fabrieksmerken en den kunst en letterkundigen eigendom die voldoende beschermd worden door du verschillende nog Falk Stefan Tiaza de t t88eeret4ris Fejer werden niet gekozen Do nationale partijman graaf Appo lyi heeft wellicht dooMien zij een deel van het regeeringsprogram overnam tieslist veld gewonnen Van 41 steeg haar aantal tot 56 Versterkt zal zü in het nieuwe Huis van Afgevaardigden verschijnen De strijd dien de reguering door het ontijdig uitschrijven der verkiezingen huopte Ie vermgden zal dus nu opnieuw en krachtiger uitbreken en men kan nu reeds voorspellen dat de hervorming der administratie in den vorm als door de regeering voorifestetd niet zat worden aangenomen De oppojitio za z eh stelselmatig tegen alle maatregelen j der regeering verzetten en het ergste is dat zij zetfa de herziening van het reglement waarbij o het obstructionisme perk wil stellen zal verhinderen De independenten hebben een aantal zetels ver toren Het denkbeeld waarvoor Kossuth eens streeden leed schijnt meer eu meer te verouderen j ill Kleinhandel in Sterken Draoiï BURGEMEËSTEB en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen van de navolgende personen verzoekschriften waarbij vergunning wordt gevraagd i5m in de bij ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verknopen als Naam van de Verzoekster Aanduiding der localiteit Theodora van Rijsdam Keizerstraat K No 195 J oha Zeltenrijch Bogen O No 119 Gouda den 1 Februari 1892 BurgeToester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZfiNUOOBN De Secrttaria BROUWER KEiX VISGEVI G GI10 DJELASTI G Burgoraeestor en Wethouders der gemeente Gouda brengen ter algemeone kennis dat het Kohier voor de Grondbelasting op de Gebouwde en Ongebouwde Eigendommen dier Gemeente over het jaar 1892 op den 23n Januari 1 91 door den Heer Provincialen Ibspeoteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam oiecutuir verklaard is gesteld in handen van den Heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier dat ieder betastingsohuldigde verplicht is zguen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat binnen drie maanden na afkondiging van het Kohier onder overiegging van een dubbel an het Aanstag Biljet bezwaarschriften kunnen worden ingediend bij Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie Gouda don In Februari 1892 De Burgemeester VAN BERGEN IJZENDOORN etkolf um oteerIi gë van de Makelaars Cantzlaar d SchaikwUk te Rotterdam De markt was heden flauw 1 000 Tankfust ƒ 7 6B Februnri levering ƒ 7 35 Maart levering 7 10 AprilMei Juni levering 7 Jnti leverin 7 05 Augustus levering 7 l6 pt mber October November en December levering 7 25 advertentièn ♦ Heden overleed na een korte onf esteldheid onze geachte Zwager de heer ANTHOON TAN KESSEL te Overveen 3 F WILLEMS J H M WIHiÈMS VlSSÏE Gouda 31 fannari 1892 van kracht zijnde overeenkomsten Uit het rapport blijkt nog dat Zweden en Noorwegen Nederland België Zwiiseriand eu Griekenland zich in den toesiand bevinden voorzien bij de wot van 29 December om in Frankrijk van l Febr af de toepassing to verkrijgen van het minimumtarief by invoer te land Diensvotgens zal het minimumtarief wat Engeland Duitschland Oosteoirijk Hongarije Rusland Turkije Denemarken Mexico enz betreft alleen worden toegepast krachtens du niet opgezegde verdragen of speciale wette Voor die landen bestaat het convcntioneele tarief Dank zij den voorbereidenden maatregelen door de regeering genomen zijn de terkioziiiKen in üonga rge zonder ernstige ongeregeldheden afgeloopon Slechts op énkele plaaraon trachtten de ami semieten an du gelegenheid gebruik te maken om hun overtuiging door luidruclitige middelen meer ingang te doen vinden De uitslait is e nwel teleurstellend voor dé regeerinsr Wol verkreeg zij een overwegende mael derheid maar in niet minder dan 17 districten die haar vroeger getrouw waren leed zij verliezen en verscheidenen harer meest getrouwe aanhangers Max Tegen 1 MAART een flink 4 BO Ei HLLS 3 E HUUR op een der mooiste standen van Gouda liefst voor en klein gezin zonder kinderen Voorzien van alle gemakken opgang binnendoor Te bevragen bij den Boekh H C E DAÜW Jr Joodsohe geloof oTerging Nadat too alle hindermssen uit den weg geruimd schenen te zijn keerde hij innig gelukkig naar Parqa terug ea schreef zijne aangebedene dat hg ihan bij hare ouders om hare hand aanzoek zou doen Op dezen brief volgde echter geen antwoord en evenmin op andere diehSi later schreef In zijne vertwijfeling besloot hq ntf lich onmiddelijk tot da ouders te wend p Blozend zette hy het geval den rader uiteen die hem in den beginne de deur uit wilde werpen Toen de jonge man echter van eene briefwisseling sprak riep de vader de dochter er bij die de brieven en den minnaar beslist verloochende Hierover natuurlijk groote woede van don jongen man die zulk een rumoer begon te maken dat do vader de politie er bij halen en den woedenden minnaar iu hechtenis liet nemen Hg het onderzoek helderde de zaak zich op niet de jonge danae mnar de vriend de klerk had de minnebrieven van den koperslager beantwoord om uit dieas gemoedstoestand de vermelde voordeden te trekken Dat de laatste brieven zonder antwoord gebleven waren las alleen daaraan dat de klerk met influenza te bed lag en dus de briefwisseling niet kon voortzftten Anders had de remuftige vriend die een Christen bijna tot Jood bekeerd had de comedie nog langen tgd kunnen rekken Toen de koperslager de bedriegerg vernaai waarvan hij h t oSfer geweest was verwgderde hij zich met verontschuldigingen en diep bedroefd waartoe ook alle reden voorhanden was hij had toch gelijktijdig eene rijke schoone bruid en zijn besten vriend verloren Dit is gebeurd te Parijs Als het in eene oomedie voorkwam zou ieder zich un de onwaarschijnlijkheid van de intrige stoeten Muasohen in Illinois In den Staat Illinois worden de musschen bg duizenden gedood Op l December kwam de wet in werking krachtens welke voor elke doode musoh eene premie werd betaald Op 31 December had de ontvanger van St Clair s county premies te betalen voor 1285 vogels enkel in de ad ge lood en men schat dat er in die maand over heel het graafschap wel 10 000 werden omgebracht Men betaalt twee dollars centsr oor elke doode musch Voor twee jaar hebben de musschen naar hetschijnt zulke schade aan den oogst in Illinois aangericht dat men tot dezen maatregel moest overgaan 1 Ëeno lerscbe spookhistorie In de Irish Times komt hel volgende verhaaltje voor Ken gepensionneerd politiekonstabel ging met zijn gezin drie weken geleden als huisbewaarder wonen op eene hoeve in Ballybrioken waarvan de vorige bewoners wegens onwillige betaling waren uitgezet Al spoedig gaf hij aan de politie kennis dat hij en zijn gezin des nachts door vreemde geluiden werden verontrust Ëen politiesergeant ging daarop met eenige manschappen naar da hoeve De toegangen werden afgezet en een der mannen in bet huis gelaten Weldra hoorden de sergeant en zijne op post gestelde konstabels niet aard8che geluiden terwijl de konstabel in het huis het huisraad door eene niet zichtbare oorzaak heen en weer zag smijten De sergeant rapporteerde de zaak aan zijnen superieur en de hoofdkonstf bel Waters werd van Watersford gezonden om de zaak te onderzoeken Hij moest de juistheid van het rapport vao den sergeant heve$ti r en maar TOOT je je hebt me zoo vaak verteld hoe ongelukkig je was Dan heb ik gejokt zei ze plechtig Gejokt Niet met opzet niet met een heiioeling mdar omdat ik niet anders wist Na weet ik het ik moet naar huis ik moet Zooals je wilt dat spreekt van zeil zegt Eyre stroef Leidt dan al zijn ridderlijkheid daartoe dat zij niet van herb weten wil niets van zijn hulp zijn genegenheid Waarlijk hg is wel het mooiste exemplaar van een Don Juichotte dat te vinden ia Wil je werkelijk weer terug Ja ja heusch zegt het arme kind en vouwt smeekend de handen Als eenig antwoord op dit hartstochtelijke maar niet zeer vleiend verzoek geeft hij haar hot rjfistascbje terug De man die daar ginds in de schaduw staat en haar met een doodsbleek gelaa gadeslaat vindt dit vreemd Heb je er al over nagedacht hoe je terug zult gaan vraagt Kyre koel Dat zal wel laan zegt ze koortsig O daar i de trein Stap in stap nu in I Ja wel ik zal wel instappen is i vandaag niet dan is het morgen zegt hij knorrig Maar naar je manier van doen te oordeelen zal het toch later gebeuren dan je aangenaam al zijn Want voor ik doe wat je verlangt wil ik zekerheid hebben dat je veilig thuiskomt Maar dan mis je d n trein bedenkt dat wol alle onderzoek leidde tot gcene verklaring Da spokerij hield aan en de huisbewaarder en zgn gezin verkeerden in een toestand van angst en vrees Ondanks alle pogingen om hen van besluit te doen veranderen ging het gezin in Waterford woneu Daar bleven zij in de woning tot Zaterdagnacht toen het bleek dat de spoken hen hadden gevonden Weor werden vreemdsooriige geluiden gehoord en meubelen en voorwerpon in verwarring dooreen gesmeten In een staat van groote ontroering ontvluchtte men het buis ook de buren die een stem hadden gehoord en op het gerucht waren komen kijken De politie autoriteiten hebben den volgenden dag het huis bezocht en onderzocht eu zoo deden houderden burgers waarouder verscheidene EoomscnKathoiieke geestelijken maar niemand kan de zaak verklaren De wouing wordt nu in en uitwendig nauwkeurig door de politie bewaakt maar de vuietaardsche geluiden blijven aanhouden In een Engelsoh dagblad komt de volgende curieuse adverlentia voor Te Koop een aap een kat en een papegaai Zich te vervoegen bij S Davids L Str No 7 Op het punt staande te trouwen heeft hij die dieren niet meer noodig In de Farijsche gEcho Polyglotte schrijft een Ëngelschman die lang in Indië was omtrent het geheimzinnig kapperswoord Shampooing hut volgende Shampoo later ver Ëugelscfat tot Shatnpoomi is een Sanskrietach woord dat zooveel a s massage beteekeut eu dat stamt weder af van champna kneden eene klank nabootsing van het steunend geluid door den bakker voortgebracht als bg zijn deeg aan t kneden is In dien zin is het woord in Britsch Indie bekend Immers overat waar een trophische warmte heerscht doet zich van tijd tot tijd de behoefte gevoelen aan eene kneding of massage van het hoofd m t bgvoeging van een weinig koud water Uit Eugelsch Indié heeft zich de behandeling verder verspreid ook in België eu Frankrijk Dickens gebruikte in zijn onstarfolgke Pickwick verschonen 1837 het woord in de juiste beteekems toen hij bij de beschrijving van de aankomst van zijn hold en diens gezelschap op Dingley Dull waar zij gelijk men weet nogal bestoven aankwamen verhaalde hoe een der knechts de schoenen smeerde van Pickwick en een ander van bet dienstpersoneel tot s mans massage overging met een kleerenborstel van buitengewone stevigheid Het is vreemd Ott de beteekenis van het woord Shampoo in Frankrijk zoo lang verborgen is gebleven Engelsche wuordouboekan gaven in deze reed vroeger tamelijk voldoend licht ZondagAlad i I MevT Staten te Genipt te s Hage over wierbrochure over het Krankzinnigon geslicht te s Hage jwij vroeger in ons bUd melding maakten schrijft aan de Haagtche Ct het volgende Te oordeelen naar datgene wat de dagbladen vooral van o rthodoxe richting in den laatsten tgd mededeelen ten opzichte van mijne brochure over het Krankzinnigengesticht en de gesprokken daar i over gevoerd schijnen er nog steeds personen te bestaan die zegt ze doodelijk beangst Kijk ze doen de portieren al dicht en O zij uit plotseling een kreet van hoop daar is Andy Andy roept ze luid Daar Zie je hem niet Hij komt juist het station binnen I Andy I Andy Het is werkelijk Andy I in levenden lijvo en erg uit zgn humeur Sinds zgn onderhoud met Dulcinea Hi den moestuin was hij van plan een oogje op haar te houden eu dat heeft hij ook gedaan zoolang het dag was Maar toen hel tegen vijven liep en do korte winterdag voorbij was verminderde zgn waakzaamheid Hij was benieuwd of zij zooaU gewoonlijk bij hen in het oude schoolvertrek zou komen thee drinken Misschien zou ze komen misschien niet Toen het tgd was was hij daarheen gegaan en had op haar gewacht Hij wachtte eoT vol half uur zonder dat hij ongerust werd Hij wachtte nog een kwartier en werd nu ongerust Kwart voor zessen wachtte hij niet langer maar giug drie treden Iegelijk nemend naar bov i oaaride oude Bridget om h aur te vragen of zij wist waif Dulcie was pridget Xst er niets van Zij legde haar breiwerk neer en ir Ui do wenkbrauwen zoo sterk dat Audy die niet dacht dat er nog één rimpel op dat golnat bij kon haar verbaasd aanstaarde Was Dulcie dan niet beneden fin het schoolvertrek Neen daar was ze niet Was zo dan nog niet thuis gekomen Thuis gekomen t lo twijfelen of mijns geestvermogens nog wel geheel normaal zijn 2o betwijfelen of ik die brochure wel zelve geschreven heb io twijfelen aan de waarheid der daarin vermelde feiten Wat het eerste betreft ben ik mij zelve volkomen bewust dat mijne geestvermogens niet alleen geheel normaal zgn maar thans ontheven van alle levenszorgen mijn denkvermogen zelfs helderder is dan ooit te voren en ik ook met volkomen gezonde hersenen al de gruwelen heb waargenomen die in mijn brochure slechts met flauwon tint geschilderd zijn ik zeg helaas met flauwen tint oin lat ik huiverig was het volle licht over dat gesticht te doun sohgnen Den twgfei of ik wel zelve de auteur ben van dat geschrift volgens de Standaard een gesohriftje verwerp ik met verontwaardiging als gelieel in strijd met mijn karakter Wel niet gewoon om voor het publiek te schrijven weet ik toch dank zg de van mijne ouders ontvangen opvoeding di te recht begrepen dat ware beschaving niet bestaat in een vernis en klatergoud maar de vrucht moet zijn van ontwikkeling van verstand en hart ook zonder hulp van derden aan mijne gedachten een behoorlijken vorm van uitdrukking te geven Buvecdieii het hoog ernstige en diep tragische der zaak sluit alle zucht naar ijdelheid uit ik heb geschreven uit de volheid van mijn gemoed do waarheid eu de waarheid alléén was mijn richtsnoer Twijfel tegen beter weten in aan do waarheid der iu mijne brochure vermelde feilen schijnt vooral het zwak te zijn van het bestuur Van het gesticht en zijn aanhang terwijl in tegenstelling daarmede de bewindvoerders en betrekkingen der patiënten zoo onvoorwaardelijk overtuigd zijn van de waarheid dier feiten dal velen hunner inallerijt de toevertrouwde lijders uit het gesticht verwijderden omdat reeds vroeger door geruchten van treurigen aard hun vertrouwen in het bestuur van het gesticht was geschokt geworden Geen wonder toch Want wie herinner zich niet het vreeselijk feit dat twee jaren geleden heeft plaats gehad dat een patiënt 3e kl in de cel de leenen zijn bevroren Dat in een koudan winternacht vaa 1890 91 bij een onverwacht bezoek van den inspecteur dr Kuysch in een der cellen eene vrouw werd aangetrotfen geheel ongekleed op een stoel gebonden Dat door den heer officier ra n justitie een patiënte tot zijne familie behoorende zonder opgaaf van reilenen uit dat gesticht is overgebmcht naar r Veldwijk hij Ermelo Dat het bestuur van het krankzinnigengesticht een patient 3e kl Marie Schaap welke hoegenaamd niet krankzinnig was xednrendo jaren in het gesticht heeft gehouden haar tot huiswerk dwingende en Wanneer zij weigerde te werken dreigde haar in de cel te doen opsluiten zoodat deze de beste jaren baars I vens is geëxploiteerd geworden zonder daarvoor oenige vergoeding te genieten wat dan ook tengevolge hoeft gehad dat het bestuur der Inrichting vroezende voor de gevolgen van nog verdere opsluiting haar hare vrijheid teruggaaf waarop zij onmiddelijk persoonlgk een geschrïftelijkc aanklacht bij de rechtbank heeft ingediend met verzoek om hare zaak te willen onderzoeken en het bestuur van het gesticht tot schadevergoeding te veroordeolen Ik vermeld verder dat eenigenHijd geleden het lijk van een patient door de familie werd opgevraagd en daarna werd geconstateerd dat het lichaam op Andy s hart begon sneller te kloppen Wat bad ze ook weer gezegd dat ze hem zou laten zien wat ze kon Begon ze daar uu mee en ging ze uit Doch wat beteekcnde dat dan Wanneer is ze uitgegaan vraagt hij Nog niet zoo lang geleden zegt de oude vrouw een beetje angstig Vermoedt u wat mr Andy Zeg het dan als je belieft Nou bedenk ik m n eigen dat ze me op zoo n vreemde rare ongerust manier een zoen gaf toen ze wegging En ik herinner me ook nog dat ik tegen h ar zei dat teen beetje laat fras voor een wandeling en toen lachte ze zoo raar en zei dat ze misschien nooit weer in de gelegenheid zou zijn om een wandeling te maken en dat ze het dus nu wel mocht doeil Och heerejé I Wat zal ik beginnen als het lieve kind iets is overkomen Anily had het gesprek snel afgebroken t Bleek duidelijk dat Bridget aan zelfmoord dacht Hij dacht aan Eyre hij wist dal hij dien avond wegging en het vermoeilen dat Dulcie in een dolle bui had toogestemd met hem mee te gaan greep hem plotseling aan en liet hijm niet iheer los Hij liet dq oude vrouw alteen die op en neer bleef loopen en alle heiligen van den kalender aanriep In twee minuten is hij gekleed en vliegt doordo kille avondlucht den weg op naar het station ITorit vfrvolgi verscheidene plaatsen met blauwe vlekken was bedekt n bovendien het neusbeen was verbrijzeld welke caak volgens geruchten reeds aanhangig was hij de rechtliank maar op verzoek der weduwe weder van de rol is afgeschreven geworden Bovengenoemde feiteu met nog tal van anderen zijn daadzaken te algemeen bekend om er nog aan tp twijfelen Maar mochten er nog onnoozele halzenbestaan die ook nu nog twijfelen aan de waarheidmijner brochure dan noodig ik hen uit te mijnenhuize Biviervischmarkt 12a inzage te komen nemen van een massa geschreven verklaringen van oudpatienten betrekkingen en bewindvoerders mitsgaders van oud ledeu van hel personeel Met dankbetuiging voor de plaatsruimte welKe gij mij in het belan dezer goede zaak afstaat heb ik de eer hoogachtend te zgn Uw dienaresse Wed Stuten Te GeUpt De Kamer van koophandel Ie Haarlem heeft zich tot den minister van waterstaat handel en nijverheid gewend om nogmaals aan te dringen op stnatsexptoitatie van de tetephouie In hot adres wordt gewezen op de velerlei klachten waartoe de tegenwoordige toestand aanteiding geeft zooals dikwijls voorkomende storing in do bovengrondsche leidingen onverstaanbaarheid der gevoerde gesprekken tengevolge van slechte toestellen en verbindingen alsmede van contacten met andere draden gebrekkige bediening op dn telepiioon burau s te hooge abonnementsprijs zoowel voorhct gemeentetijk als voor het inter commiinaal verkeer dikwijls onvoldoende toestand derlgneii en toestellen tengevolge van gebrekkig onderhoud en toezicht storing op de telephoonlgnen tengevolge an vorsten ijzel en onvoldoende regeling der voorwaarden waaronder verschillende exploitanten van telephoonnettou verplicht zijn eene inter communale aansluiting aan die netten toe te staan De Kamer hooft hiel o a het oog op de moeiulijkheden welke voor eenigeii tijd hieromtrent tusschen de Nederlandscho Bell Telephoonmaatschappij en de hoeren Kibbink Van Bc rk en Co c s gerezen zijn waaruit duidelijk is gebleken dat dio voorwaarden onderling zeer bezwaarlijk zoo niet onmogelijk te regelen zgn terwijl onder de tegenwoordige omstandigheden de Boll Maatschappij dientengevolge foiteIp monopolie geniet dat vo r do algeraeeuo helanget nadoolig werkt en waarop bij do behandeling van dit onderwerp in de vergadering der Tweede Kamer van de Ststen Generaat reeds door een der leden broedvoerig gewezen word Erndeiijk wijst de Kamer Ar op da exploitatie door den staal te verkiezen is omdat de beambten met do bediening belast steeds iu k gelegenheid en soms wellicht in het belang van den dienst verplicht zijn de gesprekken mede aan te hoore n Hut geheinj van de têlephoon acht men alleen veilig b door den staat aangestelde boéedigdo ambteuareu Buiteoiandscb Overzicht De Pruisische Begeering schijnt toch terug te deiuzen Toor eene breuk met de nationaal liberalen Capriviheeft in de Zaterdag gehouden zitting van het Pruisische Huis van Afgevaardigden een deel van zgnrede van Vrgdag teruggenomen j Hij verklaarde dat hij noch de nationaal liberalen noch do vrijzinnigen van goddeloosheid had willen beschuldigen Een artikel in het orgaan der natio naalliberalen en de verklaring van Bennigsen in den Rijksdag hadden hem echter in de meening gebracht dat de nationaal liberalen een algemoene liberale partij wilden vormen om de regoering te bestrijden Het zou hem zeer verheugen wanneer hij mocht vernemen dat hü zich vorgisl had De regeering heeft nooit het doet gehad de nalionaat liberalon van zich te vervreenrfden Wie zou nu reeds kunnen zeggen in welken vorm de schoolwet zal worden aangenomen Van zufk een omvangrijke wet die 200 parasrafen bevat k n niemand dit Veten Prof Friedberg zeido daarop namens de nationaalliberalen dat de vrees van deh minister voor het vormen van een vijandelijke liberale partij ongegrond was Voor hetgeen de dagbladen schrijven is de partij t zoodanig niet verantwoordelijk on wat de verklaring van Bennigsen in den Bijksdng betreft zoo beteekendo deze niet dat alle liberalen werden opgeroepen om tegen de regeering ili het krijt te treden Evenmin bedoelden de onlangs gehouden redevoeringen der nationaal liberalen dat i ij der regeerinit den oorlog vorklaardon De untionanl liboralen zeidu spr hebben steeds gaarne met dw reseeriug samengewerkt Do agitatie in het land is door den mini ter van eSredienst in het leven geroepen Spr betreurt dat het wetsontwerp tweedrachl heeft gewerkt hij verheugt zich Over den verzoenenden toon door i en ministerpresident heden aangeslagen en hoopt di t men nog tpt overoenstemui ig zul kunnen geraken