Goudsche Courant, dinsdag 2 februari 1892

Schoenen en Laarzen Magazijn de Koode Laars HEDEN is begonnen de Groote Voorjaars uitverkoop waarin alle voorhanden SCH0E1NE en LAARZKIN tegen nooit gehoorde prijzen worden UITVERKOCHT Woensdag 3 ebroari 1893 NO 4749 GOÜDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iozending van advertentlAn kan gesobieclen tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave jAndy roept Dulcinea als een wSanzinnigü en op een zoo hartversclieuremlon toon dat hij niel alleen Andy doch ook Anketell treft Nu hier ben ik antwoordt Andy luid en verontwaardigd Hij hoort me herneemt Duloinea Zij snikt van vreugde en wendt zich plotseling tol haar metgezel Hij komt O stap nu in voor hij komt stap nu in Hoor je me niet Pas op do trein gaat jrtadelijk weg Als je nog één oogenblik wacht biyf je hier staan en ik O I ïtap nu toch in Zij geeft hem fen wanhopigen duw Ik zal je sohrijven ik zal bet je uitloggen maar stap toch in I Schrijvoii I uitleggen I Eyre heoft een gevoel alsof hij zijn verstund verhezen zal Het raoisje dat hij zelf in deze valsohe positie heoft gebracht om haar volgens haar zelve van een afschuwelijke tirannie te bevrijden dat meisje wijst nu irijwillig neen hartstochtelijk zijn hulp af Uitleggen Er valt niets uit te leggfn volstrekt niets I stottert hij Zeer Uette Gesteendrukte NAAUmBTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Dames Eamg Elastieke Laarzen van af 3 25 Dito cberreauleer 2 30 Dames Kuooplaanen 3 60 Jongens RgglaarzeD 1 80 Dito Kaplaarzen 3 20 Mans hooge Laarzen van af ƒ 3 90 üeeren Bottines 3 50 Heeren Rijgmolières 2 50 Heeren Pantoffels Streep of vilt 1 60 Dienstboden Pantoffels leeren an af f 1 70 Dito zonder hak 1 25 Pluche trap pantofiels 1 10 Gezondheid Pantoffels 040 Dito meisjes en Kinderen 0 30 en 0 20 0 50 Qeeran Gezondheids PantofFela SPOED V SPOED V fVegens de kleine voorraad zal de UITFERKOOP slechts eenige dagen duren Aanbevelend J p HE88ELS De DETAILPRIJZEK van Steenfalsriek Qouderak fi S De AFSLAG der STEENFABRIEK ZELLINGEN enzooToorts den27JANUARI 1892 ten huize van C F van dks BERGH te Stolwijkersluii bg Gouda geveild zal NIET plaats hebben op 3 FEBRUARI 1892 zooals bereids is aangekondigd maar op Woensdag 10 Februari 1892 fi m f 0 96 f 0 62 f0 27l zijd per V Kg per Kg per Va Kg per Vi Kg bn des voormiddags ten 10 ure ter zelfde plaatse Belanghebbenden worden vooral opmerkzaam gemaakt 1 op den buitengewoon lagen inzet der percelen en 2 op de gunstige ligging der fabriek C J van Houten Zoon Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBËWABIIVG HoUandsche uitgave met 2 afb Prfls 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelflke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering diehot geeft redt jaarlijks duizend van eenzekeren dood Te verkrjjgen hg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland f KRAIlPELIEiN en HOLM s Notaris SPRÜIJT Quina Laroche en staalhoudende Quina Laroche ia de meest krachtige en versterkende KINA WIJS aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche geüeesheeren Bekroond met Oouden Medailles Verkrijgbaar in flacons a 1 90 en 1 KRAEPELIISN HOLM Apothekers Zeist Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C Tbim Wettig gedoponeerd OU M HOEST IIKDOOR S gebrnik DBOPuitde BLIKKEN TBOM Handelsmerfc M E L van S RATER Co Groningen Elk stukje DBOP heeft de vorm van een zittende KAT Alom verkrijgbaar Eeltknobbels Hoornvlieê Huideelt Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tfld geheel verwgderd zouder de minste pi n te veroorzaken ook zelfs niet èp de ji voeligste huid Prijs per flacon met penseel 50 ets Alléén echt bjj B 8CB0LTEN Coiffeur Eisch de handteekening ven A v TUIJLL Gouda Snolpersdrulj van A Beinkmak Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr B per drie maanden il 1 25 franco per post 1 70 Afsoaderlgke Nommeri VIJF CENTEN De Postspaarbank Niet zonder rechtmatige zelfvoldoening heeft de directie van de Kjjkspostspaarbank onlangs een overzicht gegeven van hetgeen er in de eerste tien jaren van het bestaan dier inrich tiug is tot stand gekomen De tot dusver verkregen resultaten stellen het iiut van dezi staatsbemoeiing boven allen twjjfel Millioenen z n raeestsl door de lagere standen bg haar belegd ondanks de minder gunstige economische toestanden der laatste jaren en in weerwil van den bloeienden toestand waarin de bestaande particuliere spaarbanken bjj voortduring Vorkeeren Want dit is juist eeu zeer verblgdend verschijnsel de ontwikkeling der rjjksspaarbank is niet verkregen ten koste van reeds bestaande soliede instellingen Vooral het Nut had in vele plaatsen spaargelegHiheden geopend die uitstekend worden beheerd en het algemeen vertrouwen genietan WaIbd uit officieele cjjfers blijkt dat ook de nutspaarbanken een steeds klimmend cjjfer van belegd kapitaal aanwgzen terwgl de postbank haar hooge vlucht nam Wat dus door dezen njeuwen tak van staatsdienst is verkregen kan beschouwd worden als eene zuivere bate in het belang der volkswelvaart En deze is niet gerin j gelijk nit de statistiek blijkt welke de directeur der Bank heeft opgemaakt Daaruit blijkt o a dat het aantal uitgegeven boekjes onveranderlijk van jaar tot jaar is gestegen en evenzoo het aantal in omloop zijnde boekjes een kleinen teruggang in 1885 uitgezonderd dat ook de inlagen onveranderlijk K zjjn toegenomen met gestadig aangroeiende bedragen eerst ongeveer 8 ton vervolgens 1 millioen ds laatste jaren 12 ton per jaar en insgelgks het saldo tegoed schoon minder regelmatig doorgaans stjjgende is gebleven zoodat het van 1 124 378 in 1882 tot 3 234 054 in 1890 aangroeide dat het gemiddeld tegoed per inlegger van jaar tOt jaar hooger klom an ƒ 43 66 i 1882 t t 75 39 in 1890 èn met dat al laag genoeg bleef om de gevolgtrekking te rechtvaardigen dat de instelling hoofdzakelijk gebruikt wordt door hen voor wie zij in de eerste plaats is bestemd dat het percentage der bevolking dat zijn spaarpenningen bjj de instelling belegt voortdurend toeneemt dat aan den voori itgang alle provinciën van het Egk deel hebben en niet bet minst die welke als het armste te boek staan zoodat in L mbnrg NoordBrabant en Drente wel niet het aantal inleggers waar wel het saldo tegoed ler inlegger het hoogst is Op 1 April 1891 bedroeg het saldo te goed bjj de postspaarbank ƒ 19 8é8 201 terwijl uit de opgaven van het JNut blijkt dateiDdel887 bij de nutsspaarbanken ƒ 32 047 572 was belegd Aangezien deze laatste som sedert 1888 wel zal zijn vooruitgegaan en er nog andere particuliere banken bestaan die met van het Nut uitgaan mag men veilig aannemen dat op dit oogenblik circa 20 millioen bi de post en ongeveer tweemaal zooveel bjj particuliere inrichtingen belegd zgn Zestig millioen is een aardig duitje voor eene natie die 4 millioen zielen telt hooivel er een gedeelte bjj is dat wel belegd is maar toch geen FEViLLETODI zonder precies te weten wat hij zegt Ëen rechtmatige toorn welt bij hem op Uit iel Sngehck 11 O maar ik zal je hensch sohrijven zegt zij hoe langer hoe wanhopiger uu z j Andy ziet naderen Toe Haast jó Én zij duwt h m naar den nu bijna in gang zijnden trein En Eyre boos in de war gebracht en niet wetende wat te doen gehoorzaamt en springt in den naast bijzijnden coupé Bijna zouder er zioh van bewust le zy n is hij er in gekomen Een conducteur slaat hot portier dicht en nu bemerkt hij dat de roin voortgaat en hij Dulcinea voor altijd vaarwel heeft gezegd Do trein verdwijnt in de duisternis Eyre leunt achterover iu een hoekje en peinst Hot is een openbaring voor hem dat hij op dit oogenblik verfeer woedend is dan rampza ig Tot nu toe heeft hij zich zelf beschouwd als een preux chevaliPr Hij heeft zich verheugd in zijnerol van reddenden prins ii dit dit is nu ziJDe bdapning Toon het er op aankwam had degevangen jonkvrouw er voor bedankt om gered te wordoii on heldhaftig zij het ook onpoëtisch had zij de tirannie verkozen waaraan ze ba kunnen ontsnappen 1 Er moet ists niet in den haak zijn Eyre wikkelt zioh H zijn jas en doet een plechtigen eed om voortaan treurend jonkvrouwen aan baar lot over te laten Nu Dulcinea alleen op het perron staat wendt zü ADVERTENTIÉN worden geplaatet van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt eigenlijk gezegde spaarpenningen vertegenwoordigen Al trekt men i om die reden van het bedrag af dan is 40 millioen in kleine sommen bjfeengebracht door minvermogende bergers tocb een respectabel cijfer Uit de mededeelingen uit andere landen in het overzicht voorkomende blijkt dan ook dat ons land onder de Europeesche staten waar eene postbank bestaat geen slecht figuur maakt Deze goede vruchten zjjn natuurlijk verkregen door de voordeeleu welk de njkspostspaarbank aanbiedt waarvan de voornaamste zijn volmaakte zekerheid daar de Staat zonder eenig voorbehoud de terugl etaling der gestorte gelden waarborgt en de gemakken der inrichting welke toelaat dat bijna op elk unr van den dag geld kan worden ingebracht eu dat terugbetaling voor kleine sommen even gemakkelgk is en zelfs geschieden kan op andere plaatsen Vx daar dat het publiek er drukgebruik van maakt op plaatsen waar geen particuliere bank gevestigd is en dat ook elders velen er heen gaau die van de andore particuliere inrichtingen tot dusver niet gediend waren In den regel js de uitgekeerde rente geringer dan bij de NutssjMUirbankea en andere dergelijke inrichtingen Slechts 2 64 percent wordt telken jare bggeschreven en het schijnt dat aan verhooging in de eerste jaren niet te denken valt Immers de rente die de bank zelve van de haar toevertrouwde gelden maalrt bedroeg gemiddeld slechts 3 j percent hetgeen niet te verwonderea is daar de rentestandanrd in de laatste jaren dalende was en veilige belegging meer op den voorgrond be zioh met oen mengeling van vrees en verlichting tot Andy die zich juist bij haar heeft gevoegd Een mooie manier van doen zogt hij O I zog er hier niets van Andy laten wo n r buiten gaan buiten het station ik Ik begrijp niet waar dat voor noodig is zegt Andy die er alles behalve vriendelijk uitziet Ik kan het even goed hier hooron waar ik je zien kan als op diup donkeren weg Ik ben zoo moe Andy zogt ze fluisterend met de flauwe maar vergjgefsche hoop hem zachter te stemmen Toch niet te moe in elk geval om midden in den naoht hier te komen iMidden in den nacht 1 O Andy hot kan onmogelijk veel later zjJD dan half zeven 1 Wat weol je precies het uur van den trein Wie heeft je dat verteld vraau t hij kwaadaardig Waarachtig t eenigo wat ik zeggen kun is dat je het dezen koer in elk geval gedaan hebt Gedaan wat kliukt het nog zachter Moet ik bet soms precies vortellon zegt haar neef die haar in het sombere doffe licht der lant irens van het station aanziei mot minachtioj Ja bent gek Je weet er iets van zegt Dulcinea die 1 haar moed bijeenzamelt om zich zoo goed mogelijk te verweren Je beschuldigt me je zegt dingen maar stottert ze je weet niets Ni ta Ik ben uitgogaau eenvoudig eeuvoudig om om I