Goudsche Courant, woensdag 3 februari 1892

üjlf r r vf ffmf9fs zyns wateren ztoh een andaren uitweg moeten banen In vroegere tijden moet de loop van de Colorado zich herhaaldelijk hebbeu gewgzigd en moet het tegenwoordige meer dan ook vroeger reeda meer bestaan hebben De inspanning van een brievenbesteller Aan een Duitsch blad Oude kaas In een deel von Zwitserland bestaat het gebruik dat de vrienden van een bruid en bruidegom dezen op hun huwulgkadag een kaas aanbieden welke bij bet jonjse echtpaar als familieregister dienst doet Daarop worden de geboorte de dood en de huwelijken van de verschillende familieleden vermeld Sommige oude familieu kunnen ka eu tooueii uit de 16de eeuw Op een landbouwteutoonstolling te Gesseay trokken deze kazea zeer de aandacht Een lakenfabrikant in Bristol was de eerste die in 1340 de wollen dekens uitvond en té gebruikte Blanket was de naam van den uitvinder en naar hem noemt men een wollen düken lo t Engelach H blanket Thomas Blanket was een der drie Vlaamscbe broeders die zich te Bristol vestigden Zijne ontdekking evenals zoo menigeen geschiedde heel toevallig De winter van t jaar 1Ö40 was zeer koud en eens s nachts daarvan veel te lijden hebbende legde Blanket tot dek een stuk wollen stof op zgn bod hetgeeu hem dadelgk voldoende warmte schonk Dit wekte hem tot nadenken op en het gevolg daarvan was dat hij wollen dekens in den handel bracht welke dadelijk veel afirek voudm Blanket werd lid van dtn raad ja zelfs burgemeester van Bristol terwijl men op zgn graf een kostbaar gedeaktueken oprichtte Edison die de wereld nog steeds verbaast door om zoo te zeggen ell e maand een nieuwe uitvinding was als kleine jongen reeds zeer vindingrijk Vdór hy als krantenjongen langs de Amerikaansche spoorwegen de bladen liep te venten verkocht hg lucifer te Nieuw York Dezer dagen vertelde hij hier t volgende Op een avoud zie ik twee heeren druk met elkaar staan praten iu een donkere straat Ik ga naar hen toe n vraag Heeft een van de heeren in deze straat ook een dollar verioren s Zij voelden beiden in hunne zakken en een van dü twee zei Die zal van mg zijn waar is hg Ik heb hem niet gezien antwoordde de kleine koopman maar indien ga hier een dollar verloren hebt zult ge er wel naar willen zoeken en hier heb ik puike lucifers die goed en lang bratfCen De andere heer vertelde Edison begon hartelijk te lachen kneep mg in de wang en gaf mgeen heuschen dollar terwgl bij riep 1 Pukjo weg schelm Moet jij zoo iemand beetnemen Het spijt mij nog allyd verklaarde de groote uitvinder dat ik nooit geweien heb wie de man geweest is Wat zou ik hem dankbaar zijn want met dien dollar heb ik gewoekerd Een literarisch bur te Berign handelende deder de firma Paul KoRifr schreef eenen prijskamp uit voor de beste novelle De tweede prgs werd toegewezen aan eea van de ingezonden werken doch toeu eeue dame zich als auteur daarvan bekend maakte werd haar medegedeeld dat zg de toegekende belooning groot ƒ 150 alleen antvangen kon op de voorwaarde dut zg zich verbond al hare toekomstige werken aan het bureau af te staan tot den 31n December 1894 tegen eun huuoraruim van 3 Pfennige 1 8 cent boort te staan dan hooge rente Indien ua ondanks die lagere rente toch zulk een aanzienlgk bedrag gedeponeerd is dan is zulks wel een bewijs dat de postspaarbank io eeue behoefte Toorziet Bene inrichting als deze behoort natuurlgk de kosten barer administratie zelf te dragen een deel der gekweekte rente is dan ook bestemd tot bestrijding der administratieve onkosten die voor eene over het geheele land werkende bank niet gering zgn Aan het eind van deje tienjarige periode zijn alle onkosten die tot dusver door den Staat waren voorgeschoten terugbetaald en kan er gerekend worden op een jaarlijksch overschot dat in een reservekas moet wordeu gestort Is deze eenmaal voldoende gevuld de wet spreekt niet van een bepaald cijfer dan zon men aan reute verhooging kunuen gaan denken maar het is waarschijnlijk dat men veeleer zal overgaan tot uitbreiding van den werkkring der Bank tot meerier gemak en grooter voordeel van het Nederlandsche volk Op dit oogenslik wordt er gedacht aan maatregelen om door de Postspaarbaiik voor inleggers inschrijvingen op het jrootboek verkrijgbaar te stellen In de Eerste Kamer is daarover reeds bij de begroeting van gedachten gewisseld Andeie plannen zjjn ook geopperd om de bespaarde gelden dienstbaar te maken tot het verleenen van landbouw erediet of anderszins Doch steed i dient op den voorgrond te staan dat de Stait absoluut de ingelegde gelden waarborgt Dat is de groote kracht der bank en haar beste aanbevelingsbrief bij de mindere standen die door bittere ondervinding geleerd weleens Jiaivcrig zgn om hunne zuur verworfen spaarduiten uit hun handen te geven Wg hopen dat deze nuttige instelling in het tweede decennium even rgWe vruchten zal afwerpen als in bet eerste en dat de landsregeering zich zal beijveren om aan de wet welke haar in het aanzijn riep al die uitbreiding te geven welke de eischen van den tijd mogelijk en wenschelijk maken Zondereenige opoffering van den kant der belastingschuldigen is hier een voortreffelijk werk verricht dat aantoont hoe nuttig staatsbemoeiing in sommige gevallen werkt wanneer maar de grondslag goed is BINNENLAND GOUDA 2 Febmari 1892 Hedenmorgen heersohte een vroolijkheid lang onze traten van belang Vooraf gegaan door het muiiekcorps der dd Schutterij trokken de kinderen in feestgewaad gedoscht wien dank zij de de I tclub tot ondertttuniiu van minvermogenim in Ons Genoegen een heerlijke dag was bereid in optocht door de zegt ze wanhopig te zien of ik in t dorp ook wat wol kan koopun die er bij paste en toen ben ik hierheen geloopen en Wat een mopl Is dat nu de beste die je verzinnen kunt Waarom zeg je niet liever dat je hier een jong meisje moest spreken t Was om wol houdt zij somber vol Neon dat gaat zoo niet I Dacht je dat ik niet wist hoe de vork in den steel zit Wacht maar op Bridget Zij heeft nog een appeltje met je te schillen geloof me maar I Er ligt nog heel wat voor je in t zuur daar kan je op aan Bridget zal nieU zeggen herneemt zij en onvast voegt ze er aan toe Zij teminste is altgd goed voor me geweest Ja t mocht wat I Denk maar niet dat ze je zal ontzien Zij zit op je te wachten om je de volle laag te geven en met grof geschut ook Breng mg bij haar zucht Dulcinea onder den invloed van lichamelgke en geestelpo vermoeidheid Waar ben je zoo moe van P vraagt hg en tracht haar in t gelaat te zien Je achgnt doodop te wezen Je wilt toch njet zeggen want plotseling is hem een gedachte door t hoofd gegaan dat je hierheen bent geloopen Heb j dien heelen weg te voet afgelegd door die kouden en vochtigen damp om dien kerel te zien Zij knikt toestemmend spreken kan zij haast niet meer Goede genade I dan moetje wel dol op hem zqn 1 stad Zooals van zelf spreekt hadden zij veel bekqks tal van belangstellende toeschouwers genoten bij bet gezicht van die vroolgke kinderschare reeds genietende van alle heerlijkheden die hen wachtten Jammer dat het weer niet wat gunstiger was doch daar het eigenlijke feest niet in de open lucht gegeven werd was dit bijzaak In Ons Genoegen aangekomen was het feest spoedig in vollen gang De tact van de heeren die de leiding der feestelijkheden op zich genomen hadden maakte dat alles zeer geregeld ging en dat de jongens en meisjes bepaald grooten schik hadden Om 2 uur bad de feestelijke maaltyd plaats in de zaal Kunstmin die voor deze gelegenheid keurig versierd was De feestdisch zelf prijkte met tnl van fraaie bloemen en ptaoten Als gewoonlijk waren vele dames en heeren tegenwoordig om van het feest getuige te zgu Daar dit bg het afdrukken van dit nr nog in vollen gang is hopen wij morgen den afloop te vermelden Het ziekenfonds de Voorzorg van de Aartabroederschap de Heilige Familie de congreaatie van mannen zal erne zeer gewenschte verandering en uitbreiding ondergaan Werd tot heden don loden voor eene wekelijksche storting van 6 ot ingeval van ziekte 8 per week uitgekeerd na de reglementsviijziging zal elk lid 10 ets pur week moeten storten en miustrns 5 uitkeering erlangen terwijl bovendien aan kriamvrouwon mede ƒ 6 zal worden uitbetaald co ingeval vanovurlgden van een lid zal eene fatsoenlijke begrafenis uit de kas der vereeniging worden verstrekt £ en hoofdbepaling voor de leden is dat zij geen lid van eene andere vereeniging zich ten doel stellende uitkeering bg ziekte te verstrekken mogen zijn Blijkens achterstaande advertentie zgn bg den heer S D Boon alhier verkrijgbaar gesteld de Engelscbe Anthracit Nootjes der Otoaun Cae Gunoen CoUiery Company die blijkens het getuigenis van de eerste Duusche fabrikanten vac Reguleer vul kachels van uitstekende qnaliteit zij en een groote verwarmingskracht bezitten Door den hevigon wind is heden morgen een wagon met hooi geladen te Waddiniveen op de kerkweg tewater geraakt Persoonlgke ongelukken kwaluenniet voor De godsdienstoefeningen der Ned Herv gemeente te Berg Ambacht worden weaer in de Kerkekamer gehouden totdat de kerkbanken afgeverwd en goed droog zgn De binnenbetimraeriug nadert haar einde Dokter Dijjf Sequah s assistent die te Dordrecht bg een apotheker 400 m G cocaïne gekocht had omdat hij die bij een kleine operatie van een zijner patiënten moest gebruiken heeft nu tegen den apotheker een vervolging ingesteld wegens het openbaar maken van recepten Wij lezen in Brieven uit de Hofstad van de JrnA a Ër heersoht naar ik bemerk groote beweginu an Dat ben ik niet I sutwoordt zg met een flauwe opflikkering van haar ouden moed Je denkt zeker dat ik dat gelooven zal terwql je toch dien heelen weg bebt afgelegd eenvoudig om afscheid van hem te nemen en hem te zien vertrekken niet waar Ja ja zegt zij maar met zulk een overdreven ijver om te bekennen dat zij hem nu de gehele waarheid doet zien rOm iet hem van door te gaan i zegt hg lan j B s het dat werkelijk O Dulciel B H Iinkt zoo verwijtend dat zij er als her ware ondeWezwijkt O Audy I t Is heelemaal zoo als jg het daar zegt Vader en sir I lph en jij zelf ook waren zoo onvrieudelgk tegen mij En hg al gaf ik niet veel om hem hg wns vriendelijk en hij vroeg me om met hem mee te gaan om van al die onaangenaamheilen verlost te zijn Heb je dan heusch met hem er over gesproken je bij hem beklaagd over sir Ralph en over je vader Dat heb ik gedaan Ik zie nu in hoe leelijk het van me was maar hij was zoo aardig tegen me on ik voelde me zoo ongeli kkig £ n sir Ralph was zoo koel en zoo bereid mg de lea te lezen en Zij kan niet verder Nu ik had et niet van je gedacht zegt Andy en schudt treurig het hoofd En Anketell je verloofde en zoo n beste kerel I Maar nu is de eenige der het steeds toenemend ras der pojtzegelverzamelaars Geen afgestempelde postzegel op een slingerend couvert is hun heilig want het zeggen gaat dat de pas ingevoerde zegels met het borstbeeld van de Koningin omdat ze zoo leelijk zijn spoedig zullen vervangen worden waardoor ze niettegenstaande die leolgkheid een groote waarde zullen verkrggen Nu leeiyk zijn ile nieuwe postzegels en dwaas ii het zeker dat men behal e haar eigen portret ia het Koninginnekopje nog drie andere gezichten kan ontdekken Maar de leelijkheid is op dit gebied nog geen reden tot intrekking en vervanging Wij hebben twintig jaren lang t met de laatste postzegels van Willem III moeten doen ofschoon die niet minder leelijk waren dan de tegenwoordige Met een kleine variant past hier het bekende gezegde Kien ne dure comme Ie laid De mail uit Japan brengt het bericht dat na een zorgvuldig ondo zook van ambtswege de totale matorieele scKade veroorzaakt door de aardbeving op ongeveer 24 millioeo gulden wordt geschut In een rapport van het centraal meteorolegiacb observatorium te Tokio Wordt aangetoond dat de oorzaak der aardbeving was het plotseling verzakken van den grond over een uitgestrektheid van 2 Ëng mglen diameter in het noor lwesten der provincie Mino nan do oevers van het meer Biwa De golvende aardbewet ing daardoor veroorzaakt strekte zich over de omringende provinciën uit en beroerde in meerderen of minderen graad drie vijfde der oppervlakte van het Rijk Men zegt dat de uitwerking daarvan zeer verwoestend was voor den fraaiea kegel van den vulkaan Fujiyama waarvan de zuidwestelijke helling geheel ii vernield door hot wegzakken eener massa lang 4000 broed 2000 en diep lüüO voet Do Ned Bakk Ct waarschuwt haar lezers tegen een zoogepaamdon reiziger in cacao die hij levert volgens zijn zeggen met vanille tegen 80 cent Ëen monster van zijn cncao door de heeren Kuyt en Farensbach onderzocht bleek geen spoor van cacao te bevatten Het bestoud uit ue fijn gewreven houterige deelen van een zaadkorrel De man iU deze cacao had verkocht is lang en schraal ÏIjn houding heeft iets militairs hij had een blonden snor langen hals en ging gekleed in een grijzen demi saison De politie is met het feit in kennis gesteld Te s Gravenhage is door B en W aan den Gemeenteraad voorgesteld om wegens toeneming van het aantal verpleegde krankzinnigen den subsidiepost aan het krankzinuigengestieht aldaar met ƒ 3S00 te verhoogon en dua te brengen op ƒ 58 300 De dezer dagen zooveel besproken stichting zal dus vanzelf eerstdaags ook in den Baad ter sprake komen En dan zal zeker over den voorgestelden post niet kunnen worden beslist voor en aleer afdoende zekerheid verkregen is omtrent de ernstige beschuldigingen die dezer dagen tegen de inrichting zijn ingebracht Naar aanleiding van Mevr Stuten s brochure zegt de Haagsche correspondent van het ü D nog het volgende over do sfiohting Is t niét meer dan verwonderlijk dat er ulk een aanleiding noodig was om die klachten aan den vraag hoe je weer thuis komt t Zal wel een tijdje duren eer we een rijtuig kunnen krijgen uit dat gat van een dorp ginds en voor dat we dan thuis zgn zal je vader zoo woedend wjzen dat er geen houden aan is Kunnen we niet te vo gaan Dat duurt nog langer geloof ik Ik weet hoe dat met meisjes gaat struikelen over eiken steen en echrikken voor elke schaduw Neen daar zouden uren mee heen gaan en dan zou de oude zich nog maar een paatv duim dikker maken Als we zoo laat thuis komen zou er geen land mee te bezeilen zijn en zou hij te keer gaan als een dolleman Wat zullen we dan doen vraagt zg torwfll zg wanhopig rondziet Ik wou dat ik het wist Het is het beste dat gn hier blijft tot ik in het dorp hel een of ander vcflsrtuig heb opgescharreld Waarachtig zegt hg bois je hebt t hem eens geleverd en mooi ook I Op dit oogenblik gebeurde hel dat Dulcinea die door spijt en berouw en wanhoop verleerd wordt het hoofd omwendt Zij had ihet opzet den blik van haren neef die om t op zijn zachtst uit te drokken eer scherp was ermeden Maa laar ze niet bedacht is op de vreemde lichteffecten van do stalionslantarens draait zij zich zoo dat hij haar nu vlak in t gezicht kan zien Wordt vrvolgd 9 dtg te brengen Dat menigeen nu komt aanzetten net feiten van drie vier jaren geleden en daarover een aanklacht bij de publieke opinie giet al lang liesft ingebraoht Dat nu bigkt boe algemeen men in de omgeving van het gesticht weet van dionkenlohap ouder het personeel enz Ik zeg meer dan verwonderlijk niet omdat ik er niet aan geloof helaas daarvoor bestaat te weinig reden maar wgl ik eigenlijk ergernis gevoel over de koelbloedigheid van het Nederlandsche volk dat zulke dingen weet en er stillekens het zwijgen toe doet in plaats van in verontwaardiging los to jbarsten en desnoods hemel en aarde te bewegen om verbetering in den toestand te verkrijgen Want wel terecht merkt het christelgk weekblad do Boodschn er op dat rieze onthulling niet minder dan derli jaren geleden de Havelaar eene rilling door het land moesten doen gaan In Wales en Ierland heerscht groole agitatie onder de raenschen die Edwards heeten of een Edward in hun familie gehad hebben Het geldt een erfenis van 70 millioen pond 340 niillioen gulden Ëen zekere Edward emigreerde in de zeventiende of aohtiiende eeuw naar den staat New York en kpohl daar in Manhattan Island een groot stuk moerassig land voor een kluinisbüid Uit land gaf hij in gebraik aan de Britsche regeerinK en er werd een groot stuk van de stad New York op gebouwd De Brit che regeeriiig dued het uo den onafhankelijkheidsoorlog in 1774 over aan de Vereenigdo Staten en deze zullen nu de som aan de erfgenamen moeten uitkeeren Aan de Fabriekihotle is het volgende ontleend Men weet dal toen in Duitsohland de verplichte verzekering tegen ongelukkon word ingevoerd de werkgever der verschillende beroepen in vereenigingen zgn bijeengebracht en dat velen de verwachting koesterden dut deze vereeniging van gelgke belanghebbenden nog verdere voordeelen zou opleveren voor arbeider en werkgever g Met genoegen zien wij thans dat in die richting een zeer nuttige maatregel ophanilen is volgens eeue mededeeling in het eerste nommer van de It ohl fartsCorresptjndenz een blad dat door de zeer bekwame hand van prof Julius Post geschreven eene nuttige taak gaat verrichten mededeelen wat in bet belang der minderbedeelden gedaan wordt en kan worden De zaak is deze De Werkman wien een ongeluk overkomt krggt eene uitkeerlug evenredig aan het ongeluk dat hem getrofl eu heeft Wie bijvoorbeeld no hand verliest krggt minder dan hg die beide handen verliest Nu is het echter eene groote moeielgkbeid voor don éénhandige om eene bezigheid te vinden die voor bem geschikt is Of hij deze vindt of niet vindt daarmede houdt de uitkeering geen rekening Eu de straf van den lediggang is ook voor een arbeidzaam man niet gering Deze omstandigheden hebben den Bond der Duitsohe beroepsvoreenigingen aanleiding gegeven om de quaestie ter hand te nemen der stichting van leorinrichtingen voor doAr ongelukken gesohondenen en van een arbeidsbeurs voor invalide arbeiders Men gaat daarbg uit van de opvatting dat de arheidgever bij wien de arbeider het ongeluk heeft gekregen zedelgk verplicht is zooveel mogelijk den arbeider voort te helpen En sommige directeuren van groote fabrieken hebben dan ook reeds bijzondere invalideU Werkptaatsen ingericht voor werk dat door verongelukten gedaan kan worden En zoo worden als gevolg van de bovengenoemde organisatie zoowel de arbeiders als de beroepavereenigingen gebaat en bovendien in het algemeen belang krachten nuttig aangewend die anders nutteloos zouden verloren gaan Volgen de Electric RevieK van New York zyn in het doofstommon instituut te Indianapolis belangrgke proeven genomen met den phonograaf en de döofstogimen Het bleek dat de phonograaf het geluid aan het oor op zulke wijze concentreert dat vele leerlingen anders doof konden hooreu Van 56 jongens en meisjes kondon drie in het geheel niets hoeren terwijl 40 muziek konden hooren en 26 gesprokon woorden konden onderscheiden Onlangs heeft zich in do Colorado woestijn een meer gevormd van ongeveer 7600 M eene gebeurtenis die voor de geheele omstreek vau groot belang is vooral omdat daarvan eene vjêrhetering van het klimaat verwacht knn worden V Wat botrett het ontstaan van dat meer ligt de onderstelling voor de band dat het water van den Coloradostrrfom een weg gevonden beeft naaf het er f ele n bekken Deze groote rivier voert steeds groote Jióeveelheden slik en zand mede die zich aan de Bi ïnding ophoopen en deze verstoppen zooda ó van dien datum tot SI December 1897 voor ft cent en daarna levenslang voor 10 Pf of 8 cent de regel van gemiddeld 15 lettergrepen Dramatische werken waren hieronder begrepen en het bureaa zou het onvoorwaardelgke eigendomarecht bezittten De gelukkige prijskampstor vond dat dit veel van geestelijke lijfeigenschap zou hebben en bedankte voor den prijs BalteDlaDdsch Overzicht De discussie in bet Pruisische Huis van afgevaardigden bij eerste lezing atgemeeue beschouwingen der schoolwet zgn Zaterdag afgeloopen Do lijst der ingeschreven sprekers was nog wel niet uitgeput maar gewoonlijk komen ook niet alle ingeschrevene aan het woord Wanneer er uit elke partg een of meer hebben gesproken en het genoegzaam blijkt dat er geen nieuwe gezichtspunten moer worden geopend of niet te openen zijn dan maken voor en tegenstander alleen nog gebruik van de geleg heid om het een of ander in bet gesprokene te verdui Üll en maar dan volgt er toch veelal spoedig e S oorstel om het debat te sluiten Zoo ging het ook Zaterdag Wanneer het dien dag nog even heftig was toegegaan als op de vorige dagen zou het voorstel tot sluiting misschien nog niet zgn aangenomen Het debat was echter toen veel kalmer en daar het toch niets meer opleverde dan wederzijdsche herhalingen zal men hebben begrepen dat het betor was het nu maar er bg te laten Althans op het voorstel volgde geene enkele tegenspraak en het einde van alles was een besluit om het wetsontwerp in handen te stellen van eene commissie van 28 leden Eén gewichtig verschijnsel heeft het debat echter nog op hot laatste oogenblik opgeleverd namelgk dat Caprivi toen tegenover de nationaal libora en eene geheel andore taal voerde dhn daags te voren Hij erkende nu zich toen te hebben vergist inde meeuiug dat de nationaal liberaleu het reeds lang te voren in stilte hadden toegelegd op vorming eener groote liberale party Hij verklaarde in het partgleven niet bgzonder te huis te zijn en van partgbelangen niet veel verstand te hebben maar wèt te woten dat men drie mogelijkheden iu aanmerking moet nemen Ten Ie dat er tusschen do reg mg en eeue partij voortdurend overeenstemming bestaat en dit ia in Pruisen hoogst onwaarschijnlijk doordien men er geen parlements ministerie heeft Ten 2e dat eene party de regeering op sleeptouw neemt en daartegen zou hij lichten allen tijde verzotten Ten 3e dat eene parlij zich door de regeering op sleeptouw laat nemen en dit zou hg van de nationaal liberalen nooit willen ver n Intnsschen viel er uu voor hem nog één misverstand uit den weg te ruimen Een der sprekers hud het zooeven doen voorkomen alsof zijn vredelievende toon van heden kon worden beschouwd als een teeked van veranderde zienswijze Dit moest hij tegenspreken Als men uit myn toon van beden besluit dat ik over de zaak andera denk dan ik gisteren deed zeide hij dan zou mgn toon weer een misverstand teweegbrengen ea zou ik barre taal moeten blijven prekeu Gisteren ben ik in dien toon vervallen doordien ik bg het wezenlykate gedeelte van mijn vertoog gedurig in do rede werd gevallen door het geroep van Ongehoord I Ik ben zoo iets niet gewoon en ik heb het misschien meer ter harte genomen dan noodig was Mynebeoordeeli ng va n gisteren is thans wel gewgzigd maar slechts 0ll0o ieT dat ik van daag heb geleerd dat er rao de groote liberale partij die gelijk ik uu zie eigenlijk een werk van den afgevaarde Rickert had moeten worden eigenlijk niets is Maar Hvat de schoolwet betreft daaromtrent ben ik heden dezelfde die ik gisteren yas en morgen zyn zal I De laatste dagen der verkiezingen in Hongsrge brachten behSIve eenige meer ernstige ongeregeldheden tevens eene versterking van de oppositie De regeoriog heeft nl behoudt zg de meerderheid nu reeds 21 zetols verloren en de tegenpartg hoopt by de herstemming n nog meer veroveringen tete behalen In qnaliteit is het verlies nog grooterdan in hoeveelheid Max Falk byv redacteur der Feather lAoyd een der bekwaamste meest ervaren en kundigste staatslieden der liberale party die vootal van de financieele toestanden voortreffelijk op de hoogte is werd niet herkozen oo ook verloren AugustPulszky en de onderminiwr van staat Alex Matlekovics hun mandaat 0e belangwekkendste strydwerd te Presburg gevoerd tusschen graaf Apponyi leider der gematigde oppositie en de hee Szilagyi minister van justitie Laatstgenoemde werd met eene meerderheid van 96 van de 884 stemmen gokoien Gedurende de temming heerschte de grootste opgewondenheid en werden Inidrechtige betoogingen gehouden in de straten De scherpe strgd tusschen de verichillende partyen bij deze verkiezingen loi t meer over perwnen dan over staatkundige beginselen Dit bIgkt wel