Goudsche Courant, vrijdag 5 februari 1892

1$9S VrUdag 5 Febhrarl N 4751 60UDSCHE COURANT JSieuws € n Ad ertentieh lad Ooor Gouda en Omstreken De yzeading T in adveitentlQii kan geschieden tot eAB uur des namiddags van den dag der uitgave Gouda Snelpersdruk van A Beinkiiam k Zoon ging te Scthiedam Bageering leker niet het minst by ntdere kennismakin er van èn aohr ver èo uitgever dankbaar lullen zqn voor hunne bydrage tot de kennii Tan onze Indische bezittingen Hier en daar is reeds een stem opgeKaaa om aan te tooneu boe noodzakelyk ook in ons land een Xoloniait Raad zou zqu Ook dit is een taak voor de Liberale Party eens te onderzoeken in hoeverre tttlk een Raad samengesteld uit de knapste en degelykste mannen die na een welbesteed leven uit Oost en West teruggekeerd zyn in het Vaderland nuttig of wellicht onmisbaar zyn Op dit oogenblik gevoelt men wellicht ille noodzakelijkheid niet omdat de belangen onzer Ko onièu nooit aan beter handen zyn toevertrouwd geweest dan aan die van den teienwoordigen minister van Kolomen Baron mr W K van Dedem die door een langdurig verblyf in Indie door aanhoudende studie van alles wat op Indie betrekking beeft beter dan iemand in staat is om te beoordeelen wat goed en nuttig is voor de Koloniën Maar welken waarborg geeft ons dit voor do toekomst De kiezers zyn veranderlyk en met hen de ministerieen Het verleden heeft ons geleerd dat de Koloniën er aan gewaagd worden wanneer partybelang dit eischt Laat dan dat verleden een dure les geweeai zyn voor ons Liberalen laat ons trachten te voorkomen dat de belangen der Koloniën uitsluitend kunnen worden toeverlrouwd aan een man die over die Bezittingen cordeelt ala een blinde over kleuren Deze overwegingen drongen zich ala t ware van zelf bij mij op toen ik Het Land van J Pzn Coen had doorgelezen Zal het werk ooit dien invloed op het Nederlandsche Volk oefenen dien ik er my van voorstel De toekomst zal het leeren in elk geval hoop ik dat het werk overal een goed onthaal en vele belangstellende lezers moge vinden en niet het minst in onze stad die een gedenktecken oprichtte voor de gebroeders de Houtman T KïN PETROLKUM lVOTEERli GE van de Makelaars CtBtzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt as heden flauw I co Tankfust ƒ 7 60 Febmarilevering ƒ 7 30 Maart levering ƒ 7 10 AprilMei Juni levering 7 Joli leverine 7 06 AaguatualeveringZ 1 S September October November en December levering ƒ 7 26 338 Staats lotenJ 6e Klasse Trekking van Woenadag B Februari No 11965 11972 f 1000 No 5018 ti547 10925 14446 en 16820 ƒ 400 No 2892 3663 10209 12411 12668 en 16066 ƒ 200 No 1316 3631 6704 9198 11640 13648 14727 14944 17705 20283 en 20600 lOO Pryzen van ƒ 70 2 2828 4723 7375 9943 12872 16604 17817 47 2907 4886 7401 10301 12874 16824 17674 ISl 3092 4953 7469 10369 13028 16636 177 6 163 3097 4982 7467 10388 13062 15693 17751 201 8116 4970 7663 10498 13076 15861 17861 464 3202 6296 7610 10535 13194 15905 17886 547 3333 6336 7666 10691 13260 18079 18116 594 3363 6417 7700 10898 13472 16123 1829 689 3396 5433 7739 10738 13579 18177 18381 818 3436 5619 7788 10741 13887 16198 18634 842 3541 6628 7936 10781 18767 16237 18660 962 3569 6660 8002 10884 13861 16270 18660 3696 5881 8007 10901 13886 16283 18640 3634 5682 8079 10984 13938 16841 lb827 1072 3835 8791 8186 11004 13983 16372 189341223 3880 6146 8206 11006 14008 16496 192241268 3884 6211 8252 11032 14029 16660 194621283 3898 6226 8768 11077 14032 16603 194881480 3946 6279 8801 11128 14077 16690 195261608 4053 6408 8867 11378 14139 16739 198341613 4088 6641 8878 11510 14162 16779 19914 I6b3 4109 6682 8989 11695 14259 18791 200801864 4187 6685 9041 11762 14299 16839 200721951 4211 6807 9172 12079 14416 16910 200901966 4232 6811 9330 12198 14667 16946 201492062 4268 7003 9399 12366 14692 16990 201922098 4342 7038 9593 12429 14604 17008 203062301 4346 7094 9648 12494 14688 17053 203802327 4441 7104 9653 12668 147 3 17113 20489 2435 4580 7116 9699 12712 14922 in78 20861 2445 4604 7278 9711 12798 16243 17227 207712449 4652 7302 9851 12800 16332 17257 20825 Ï674 4876 7346 9930 12855 15444 17392 21000 2694 4720 ADVER TENTI£N Bg acte verleden ten overstaan vaii NotarisM FUHBI SNETBLA6E ts Woéidtn den 26 Jannari 1892 is tnsschen de Heeren ALBERTVa JOHANNBa VEBKLmj koopmmte Gouda JOa AN ff ES ALBBIIt TUS VBBKLEIJ koopman teiZtetveUen FBAyClSCVa VBBKLEIJ landbouwer mede te Rietveld aangegaan eene vennootschap onder de firma t Gebroeders VEBKLEIJ gevestigd te Oouda ten doel hebbende den handel in granen coat Igig oekenen mesting de aitoefening van het Isudbonwersbedrgf het malen van granen en alles wattot een eil ander rechtstreeks bthoort Oe Tennootschap wordt gerwffnd aaitgevi gen te tgn op den l Jannarï i892 eo woi aangegaan voor den tgd ran twee jaar V i neer minsten zes maanden ró$r het rerstrgkJ van dien termgu dooreen of m er der vennoo geen beboorlgke opzegging awi de anderen gedaan dnartde vennootschap telken op nien J doch dan van jaar tot j r vport De yeoBootALBEBèvSJOHAJfNm VEBKLEIJ heeft faitalnitend het behe 4 der vennootschap het reojit om overeenkomsten of handelingen iinmiddeuök met heti oel der Tennootschap in verband iq aande afui te gaan of te Terrichtenijen het recht om de firma e teekenen een eojander echter met aitzondering van bet landbonéarsbedrgl waarvan het beheer zal worden gevtiBrd door PBASCISCÜS VEBKLEIJ Zamenwerking der vennooten is noodig bg aankoop Tervreeóding of bezwaring van onroerende goederen tot het aangaan van wisselverbintenissen enxborgtochtea tot bet slniten Tan beleeningen of tot bel teekenen van schaldbekentenissen CliristeUjke Volksbond te ê Gravenhage AfdeeliDg WERÜBUREAU Aan boTengenoemd WEBKBUBEAU zgn beschikbaar Een aantal geschikte Metselaars Timmerlieden Schilders Grondwerkers Schippers enz Het Bnrean werkt geheel kosteloos Het doel van genoemd Werkbnrean is Het plaatsen Tan werklieden bg patroons De werklieden worden zonder onderscheid Tan Godsdienstige gezindte ingeschreven Alle inlichtingen worden gratis Tersebaft door het Bnrean Tan den CHB VOLKSBOND Z O BUlTENSLW179le s6raTeDliiU e Een HUIS TE fl O U B gcTraagd Toor een stil gezin op Troolgken stand hnnrprgs ± 300 Adres met franco brieren onder No 2170 aan het Borean dezer Conrant STRA4T¥l IL IS In Toorraad een flinke hoeveelheid STBAATVUILNIS zgnde Tan de laatste vgf maanden Naai Terkiezing gemengd met beer Bgzonder lagen prgs Levering franco boord Adres Aannemer der Stadsreini Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te BerAnbadU is Toomemeos mm op VBIJDAG W FEBB U A BI 1892 des morgens ten iio nre ten hnize Tan J ZUIDEBVLIET op ietdorp Stolmjh in het openbaar te Teilen enlte Terkoopen Wi DE BOWUANSWOÉNS td geteekend D No 14 W alsmede diverse partgeu best Wei en Hooih en aanbel ib BENEDËBJ JFIJ in 15 Hectaren ie Landérgen met Erf di BOUWLANJI staande en ti elege il 1 1 II 1 1 ter grèpttel OiQ i I aapVaard wgzing n aej W i aanstaatolde f a Notititjn 1 inli Notaris Toor firn gcTeiti Jpe OOU W Donderdag 18 Febfu ii I p des Toorm ten 1 x V Tan AANDEELHOUDEBS ingev Art 16 der Statuten in het bovenlokaal van den Heer DAU Kleiweg No 96 te Gouda AAITEESTEDIITG De Curator Tan den Ueor A C J tam di PAVOQBDT en de Heer J A ti vak m PAVOOBDT te Gouda zgn Toornemens aan te besteden den 12 i FEBBUABI 1892 des Toormiddags te 11 unr in het KöfBehnis cVasDiiBissn Tan den Beer F X HABD I 1ZEB aan de Markt te Gouda L Het bouwen van een Winkelgebouw II Het bouwen van een MagasUngebouw Bestek en teekening liggen ter inzage in boTeugenoemd KoCBehnis Gedrukte bestekken met teekening zgn te Terkrggen ad 1 2 bg de Wed A QDANT te Gouda De aanwgzing in loco den 5 i Februari 1892 des Toormiddags te 11 uur Inlichtingen geeft de Bouwkundige C F W DESSING e Gouda Mejufvrouw TONGERLOO Korte Groenendaal I No 2 vraagt een flinke Dagmeid P G Wel grijs Haar Wilt gg ond worden draag dan Toor kouda of Tocht Winter Vilt Pantoffels Tooihandeu in gewone en Ie kwaliteiten 008THAVEN 37 De uitgaTe dezer Cdurant geschiedt dagelgks I met nitzondeting Van Zon eh Feestdagen jiOe prgs per Irie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 t pwgl LAND AizoadJlgkeNommers VIJF CENTSN GflpDA 4 Febrnari 1892 HfAi haóntn is door de polille in het boterhuis van etn martpeflBoneii bitter in beslag genomen op vermoedii vu bedroif in den boterbandel Maail f g 1 voi ï het personeel der Pgpen en Aardewerkfabriek van dp heeren P Goedewaagen Zoon een ware feestdag Hun oudste patroon de beer F Goeitfwaagen vierae diun dag zyn 50 jarig jubilë als fabrikant In de keurig versierde fabriek had ziolt het personeel des middags om vier ure vereeniid en zong bij het binnentreden van den jabillaris evnige toepaaselljke liederen waarna hem een hulde jlijk geteekend door den heer A Greevenstuk te Amsterdam werd overhandigd Daarna werd het geheele personeel vereenigd aan een gemeenschappelyken maaltgd en werd door allen volop vau den welvoorzienen diseh genoten Toen dit was afgeloopen trad dr heer Ockhugzen uit Rotterdam voor de aanwezigen op die hen onder begeleiding van de muziek op zeer aangename wijze cenige uren bezig hield Ten hoogste voldaan keerden allen eerst laat in den nacht huiswaarts en kon men van allen de betuiging vernemen dat zy nog maar zelden zoo n pleizier hadden gehad Drie jeugdige priesters uit het klooster der Min derb eders te Wtert respectievelijk geboren te CTouda te Praag en te Amsterdam luUen eerlang naar China vertrekken om aaa de bekeering der heidenen werkzaam te zgn Naar wjj vernemen zal de Coöperatieve Broodbakkerij gevestigd worden in een pand in ilen Langen Groenendaal de teekeningen en plannen zijn bg t EVlLLETOK wm w Uit het Engeltch 13 En toen dat angstige wachten op den trein De afschuwelijke verbgstering die hem dwong daar te bigven en te zien hoe zij met oen ander weg zou gaan I Hg dacht dat hg op bet laatste oogenblik het allerlaatste als haar voet de tredo var den coupé reedj had aangeraakt vooniit zou springen om haar terug te trekken en zgn medeminnaar een slog in het aangezicht te geven Maar zg had die gelegenheid niet geven Hij had haar plotseling zien veranderen van besluit i hij had haar zien weigeren te vertrekken hg had hare plotselinge verlichting waargenomen toen zg haar neef zag Doch dat zij op het laatste oogenblik re in den steek had gelaten rekende hij haar niet eu goede eer vermeerderde het de woede die zijn hart verteert Valsch was ze tot iu merg en been I Even zwak als valsch I Va sch legeiiover beiden Een diepe zucht van de bloeke lippen zgner gezellin wekt hem uit zijne overpeinzingen Een paar sterren zijn nu door het wolkenfloers aan den hemel zichtbaar geworden en ziet daar links f het Dagelg ksèha Ëestuur ingfeondeu en indien z j zijn goedgekeurd kun op 1 AijMl de opening daarvan worden verwacht Uit Haastrecht schrijft men s u de Sohoonh Ct Zaterdagmorgen werd het lijk Tan den heer Teunis Johannes den Hartog grafwsarn gedragen Dat men een geliefden doode de laatate er bewees toonden de vele en prachtige kransen Op de kist en de talryke aehare vrienden bij de plMhtigheid Aan bet graf werden eunige woorden gesproken door Dr H A van der Meulen ook namens den burgemeester die wegens ongesteldheid niet tegenwoordig kon zijn De heer P C den Hartog neef dei overledenen bedankte de vele vrienden voor de eer zgnen oom beivrzen Maandagavond omstreeks scw uren klonk door het dorp Nieuwerkerk a d IJM plotseling hot geroep van brand Aan ds Noordwesi zgde van het dorp wa een hevige vunrg ed waar te nemen Het bleek weldra dat ndel di liitnneate Zevenhuizen op ruim tien minuten afstands van ons dorp een zware brand was uitgebroken in de schuur behoorende tot het gebouw dat bewoond werd door den Btrooïerkooper M Do Bruin Oogenblikkelijk werd door onze brandmeesters bevel gi geveii met spuit no 1 zich naar de plaats des onheils te begeven doch voordat deze daar was stond ook het woonhuis reeds in lichtelaaie Daar aan blusscheu met meer te denken viel en In de nabgheid geen grbouweo waren die gevaar konden loopen oordeelden de branil meesters het onnoodig te spuiten Aangewakkerd door den feilen wind had de brand ioh zoo snel uitgebreid dat de bewoners zich ternauwernood konden redden Ken paard en een geit kwamen in do vlammen om terwijl ook van den inboedel en de kloederen mets kon gered worden verrijst er ook weer een met toenemendeii glans Langzaam wordt zij van achter den heuvel zichtbaar een zachten slralenbuudel uitschietende over de aarde Daardoor kon Anktell gewaar worden hoe zijne gezellin er uitziet Koud huiverend en rillend door merg en been zit zg naast hem Haar anders zoo lief gezichtje ziet blauw haar kleine handen liggen bloot waar had ze haar handschoenen gelaten op het dekkleed en buven van de kou of vaa zenuwachtigheid Nu Arketell dat ziet grijpt een pijnlgk gevoel hem aan Ge zijl koud zegt hg op een zoo strengen toon dat zg op nieuw huivert Nen 1 neen 1 zegt ze haastig hoewel ze klappertandt Het kan niet anders mot dat korte dunno manteltje ora Hier 1 en hg noemt met een zekere hevigheiil ojn plaid van onder de bank en zegt bevelend sla die om Neen zegt Dulcinea en doet haar best den plaid terug te duwen f Sla hem om ooi onblikkelijk zegt Anketell zoo heftig dat zij zonder iets meer te zeggen toegeeft Terwijl zij den doek omslaat komt zijn band met de hare in aanraking Uw handen ziju steenkoud zügt hij en lu zijne slem klinkt weer een fjeweldige woede Waarom doe je dat kon je ze nu t onder het dek houden De kou hiudert me niet Ik lieb er ook niet aan gedacht zegt zij blijkbaar verniooid ADVEBTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels ik 50 Centen iedere r l meer 10 Centen GBOOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVEBTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt Oorzaak verzekerd van den brand onbekend Alle Bg koninklijk besluit is met ingang van 26 Maart lo de inspecteur van bet middelbaar onderwijs dr W B J van Eyk eervol ontheven van het hem tijdelijk opgedragen toezicht op de landbouwscholen onder dankbetuiging voor de in dit opzicht bewezen diensten 2o tot inspecteur van het middelbaar ondorwijs in het bijzonder belast met het toezicht op de landbouwscholen benoemd F B Lohnis directeur der Maatscliappg van weldadigheid te Fredoriksoord Voor de rechtbank te s Gravenbage werd Dinsdag gepleit in zake eene vordering van H F L v d L te Kralingen tegen de naamlooze vennootschap IJsselstoomtrammaatschappg te s Gravenhage welke vordering strekt tor bekoming jan 6000 gulden als vergoeding van schade door oischer geleden ten gevolge van het niet verstrekken van vrijkaarten op de tijnen der IJsaelstoamtnim lomls dit zou zgn overeengekomen bij het in 1883 verkoopen dooreischer CS aan gedaagde van de concessie voor de exploitatie van de stoomtramlijn Rotterdam Overschie Delft De bewuste vrijkaarten werden tot 1890 voor zoover de in exploitatie gebrachte lijnen betreft steeds verstrekt totdat in Juli 1890 de dienst werd gestaakt en voor 1S91 geen vrijkaarten meer gegeven werden Op de vordering van eischer om schadevergoodmg werd door gedaagde aanvankelijk ontkend de overeenkomst om vrijkaarten te verstrekken doch later nadat eischer een bewgsstuk had geproduceenl werd van zijde dei gedaagde beweerd dat de overeenkomst waarop eischer zich beriep was nietig omdat daaraan ontbrak de door de statuten gevorderde goedkeuring van commissarissen Deuk er dan nu nani Steek de handen onder bet dok onmiddellijk Zijn manier vau doen is onuitstaanbaar doch zg heeft niet den moed zich te verzetten Hij ligt het dek op Dek ze toe beveelt hg en zg gehoorzaamt gedwee Wat komt het er ook op aan t Is toch voor goed tusscheu hen uit Zg ziet maar al te goed dat hij haar verfoeit ook al weet hij niets van t gebeurde De toon var zgn stem zgn manier van doen zg n geheele utterlg k overtuigen baar daarvan Welnu zg zat h rti eau eervolle gelegenheid geven om van haar af te komen Zij zal hem mededeelen dat het haar plan is geweest met Eyre er van door te gaan Dat zal belpen Hij is anders juist iemand om ondanks alles zijn woord gestand te willen doen Maar als hij hoort dat zg met een auder wilde wegtoopen Zij zal het hem vertellen Doch nu niet Morgen misschien niet Doch neen morgen Dan komt hij bij hen eten en na het diner kan zij hem in den salon gelegenheid ifeven om zich van haar vrg te makeu Wat zal hg big zgn Wat Anketell schuift onrustiz op zgiie plaats hoen en weer Wat is dat zachte droeviije en anhopige geluid lat zijn oor treft Dulcinea schreit Niet luidruchtig niet om indruk te makeu mnar een onderdrukt een wanhopig ondordruU suikkoii verraadt naar