Goudsche Courant, vrijdag 5 februari 1892

Dat alleen de afgetreden minister Hiibbenet die alseen eerlijk man geprezen wordt eeu witte raaf onderde Russische ambtenaren voor do slechte toestandenop de spoorwegen verantwoordelijk is zal meu zelfste St Peterburg niet benereu maar óen moet dezondebok ziju on als zoodanig ohijnt thans Hübbenet gevallen GEVONDEN VOORWERPEN Ia de maanden December 1891 en Janoarie 1892 zijn de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan het bureau van politie 1 lombardbrie o van do liank van leening te Botterdan 1 paar kousen 1 portemonaie inlioudeude ƒ 0 95 1 zilveren armband 1 R C Kerkboek 1 ijzeren gewicht 1 Kilogram 1 boek getiteld de roii8Ch Pruissische oorlug 1 dames portemonaie inhoudende ƒ 0 32 s 1 rozenkrans 1 zilveren broche 1 wil linnen kraagje l portemonaie inboudendo ƒ 0 06 1 patent liniaal 1 groei e geldbeurs inhoudende 4 66 1 glacé handschoen 1 wit katoenen zakje inhoudende 1 28 j 1 gouden oorbelletjf 1 onderstuk vnn een goudon oorbel 1 paar witte katoenen militaire bandsoboenen 1 sneeuwspoor 1 dames handsmof 1 zilveren oorknopje 1 gouden oorbolletje I kous 1 portemonaie inhoudende 1 cent en twee plaaatjes 1 witte handdoek 1 zilveren ring mol gouden plaatje waarop de letters P Z De gevonden voorwerpen m de maanden Juli en Augustus 891 en niet door de verliezers afgehaald zijn ter beschikking van de respectieve vinders mU inachtneming van art 2014 Burgerlgk Wetboek Bureau van gevonden voorwerpen zooveel mogelgk geopend van 11 tot 1 uur s morgens De Commissaris van Politie te Gouda W N viN GARDEREN 338 Staats loterij 6e Klasse Trokking vau Douderdag 4 Februari No 18679 ƒ 10000 No 11214 1600 No 331 762 8306 en 19867 1000 No 6151 10326 20213 400 No 3941 991 13564 18588 ƒ 200 No 1656 2968 4786 5840 6697 7798 9136 9688 10665 10582 1C733 14275 18469 en 20818 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 12 2936 B665 7673 10089 12719 16472 18300 64 3107 6744 7921 10095 12743 16644 18341 80 3212 6786 7964 10152 12798 16656 18426 210 3301 5817 8015 10220 12821 1673 18489 263 3493 5821 8030 10480 12939 16772 18641 272 3661 6337 8070 10599 12987 15861 18749 479 3712 5851 8353 10643 13068 16946 18884 626 3713 5934 8413 10700 13310 1 968 19048 740 3722 5983 8 17 10890 13428 16096 19061 781 3737 5 86 8430 10927 13468 16514 19151 1032 3802 6006 8460 10938 13669 16631 19261 1039 3843 6016 8667 U126 13574 16689 19379 1225 3934 6033 8910 11194 13712 16639 19486 1297 3955 6036 9070 11361 18878 16647 19500 1305 3991 6116 9111 11372 13991 16661 19611 1377 4163 6222 9166 11603 14023 16696 19649 1707 4166 6360 9223 11639 14073 16747 19686 1776 4210 6397 9377 11655 14104 16892 19707 1816 4486 6444 9446 11609 14290 17129 19721 1903 4624 6504 9460 11659 14312 17144 19753 1910 4764 6609 9489 11806 14371 17233 19780 2060 4898 6 4B 9492 11900 14428 17238 19930 2207 4942 6745 9603 11983 14536 17367 20020 2236 4983 6916 9616 12226 14691 174B3 20097 2281 4995 6957 9677 12272 14742 17480 20454 22 6 5017 7300 9811 12301 14826 17807 20476 2308 6137 7352 9812 12 328 14851 17921 20602 2311 6262 7660 9869 12621 16044 17976 20B90 2549 5312 7570 9897 12570 1606S 18132 20785 2616 5513 7673 9928 12651 15308 18165 20806 2677 5576 7830 9973 12700 15411 18Ï9B 20844 2769 MA R K T BERICHTEN Gouda 4 Febuari 1892 Voor bet eerst siuts eei ige weken was het weder een geregelde markt De aanvoer was echter niet groot doch ook de handel liet veel te wenschen over Tarwe Zeeuwscho ƒ 9 25 a ƒ 9 76 Mindere dito ƒ 8 26 a ƒ 8 76 Afwgkende 6 a ƒ 6 26 Pobler ƒ 7 60 ü ƒ 8 Roodo ƒ 7 26 a 7 76 Angel ƒ 8 25 a ƒ 9 Kogge Zeeuwsche 7 75 ïi ƒ 8 50 Po der 6 75 a ƒ 7 26 Gerst Viint 6 ü y 6 50 Zomer ƒ 4 76 a ƒ 6 20 Chevalier 6 75 a 6 60 Haver per heet Vt medalleeUng an dcse feiten wecst mr C i Frmnpois die voor den eisoher optrad er op dat uit Terachillende brieven vanwoge de gedaagde Maatsohappg gewhreven blqkt van het verstrakken der bewuste vrgkaarten Voorts betoogde pleiter dat of de geheele overeenkomst tusschen partqen aangegaan nietig is o als n geheel ook voor wat de voorwaarde betretfende het geven van vrijkaarten aangaat moet worden erkend en dat het niet aangaat om de juistheid van dat gedeelte der voorwaarwaarden te ontkennen dat voor de Maatschappij bezwarend ia Ook kwam pleiter op tegen le houding van gedaagde om eerst de overeenkomst te ontkennen en daarna de rechtsgeldigheid er van te betwisten Ten slotte bestreed hg de verwering van Bedaagde op grond lo dat de goedkeuring van commissarissen niet noodig was 2o dat die goudkeuring zoo die al veroischt werd atilz ügen l is neschied en 3o dat het beroep op een gemis aan goedkeuring ged niet kan balen omdat de overeenkomst door de Maatschappij is erkend Mr 1 Addiuk voor de gedaagde Maatschappij optredende begon met aan de rechtbanlc mode te doelen hoe do toestand van het beheer der IJsselstoomtrammaatschappij door de directeuren op schromelijko wgzo in de war is gebracht waarna tal van dagvaardingen zjn gevolgd van crediteuren der Maatschappij De commissarissen meest allen gefortuneerde menachen wilden niet dat de Maatschappij failleerde ei dekten nu de kas der Maatsehappg een groot tekort aanwees uit han eigen beurs do schulden Toen men hoorde dat de commissarissen loo scheutig waren wrrden tal van vorderingen ingesteld Men trachtte los te krijgen wat los te krijgen was En tian deze omstandigheden meende pleiter was ook het ontstaan van de onderhavige vordering toe te schrijven Pleiter ontkende dat de Maatschappij zich jegens eischer had verbonden tot het verstrekken van vrijkaarten en beriep zich tot staving van zijn betoog op een vonnis dor Rotterdamsche rechtbank waarbij beslist is dat eene veuuootsohap alleen verplicht is die rerbinienissen na te komen welke overeepkomstig de aan den directeur verstrekte machtigins zijn gesloten Eene overeenkomst no als waarop eischer zich beriep mocht zonder de goedkeuring van commissarissen niet worden gesloten gelgk pleiter uit de statuten trachtte aan t toonen Wat het verstrekken der vrijkaarten tot 1890 betreft hierbij moest men niet vergeten d t wijl de directeuren bijna noo t op hun post waren dat verstrekken geheel willekeurig en onbevoegd geschiedde tot staving waarvan pleiter enkele staaltjes mededeelde Pleiter bleef bet bestaan der bewuste oorwaardo ontkennen en het geproduceerde stuk als ongeldig herbouwen en verdedigde ten slotte ook zgne door eischrr afgekeurde houding in dit geding Na re en dupliek werd de uitspraak der rechtbank bepaald op 1 Maart a s Een zeldzaam voorkomend rechtsgeding werd dezer dagen voor de rechtbank t Dordrecht behandeld In het laatst van 1890 overleed te Oud Beierland de heer C Marits onder wiens nalatenschap o a ook behoorde eene hypothecaire schuldvordering ten lasie van mej de wed C van Dam te Zuid Beierland groot ƒ S200 Kort na het overlijden van den heer M kwam een zoon van mej Van D bij een der erfgenamen van den heer M om de vervallen rente te betalen de laatste weigerde de rente te ontvan Ik veronderstel dat u verdriet van iets hebt Kegt hij hard Hg fronst de wenkbrauwen Om dien vervloekten kerel treurt lij denkt lig liij zicli elf en die gedachte werkt niet als olie op do golden Hij schijnt op antwoord te wachten doch nu zij zwijgt vervolgt hij ruw t t Is dwaasheid om te treuren Er is eene oplossing voor do meeste moeieIgkhoden Ik denk wel dat die voor n ook te vinden zal zijn Die verloren minnaar dien zij beschreit hij kan teruggewonnen worden Zonder twijfel heeft haar lief gelaat hem ingepakt en zal hg graag terugkomen Zij kan hem schrijven en hij zal hartelijk antwoorden En hij is iemand van middelen Als eens de oude Mc Dormot weet dat hij Anketell de verloving met zijne dochter wenscht te verbreken dan zal de oude man blij zijn haar aan Eyre af te staan die ontegenzeglijk goede vooruitzichten heeft Zóó zal het gaan En hij Anketell zal zijn smart verkroppen uit liefde voor haar en daarom het schandaal van een tweegevecht ontwijken Dulcinea heeft opgehouden met snikken De laatste woorden van Anketell hebben haar diep gegriefd Hij gevoelt niets voor haar Hare smart laat hem koud Hij kan onmogelijk iets weten van die ongelukkige BBSchiedenis met Eyre en toch overvalt haar weer die doodsangst Dio vreeselijke twijfel komt weer boven Do tranen drogen op hare wangen Als als hij eens op t station was toen zij aankwam en haar gezien had mot Eyre zonder Andy I gen omdat de beer Vau D in plaats van de rente van ƒ 3209 sleohts die van ƒ 1700 bij zioh had De heer Van D beweerde dat een jaar na de sluiting der hypotheek reeds ƒ 1500 werd afgelost en de hypotheek dus por resto sleohts ƒ 1700 groot was Toen daarop door de erven M vertoon v n de quitantio van aflossing gevraagd werd antwoordde de heer Van Dam dat zgne moeder die lezen noch sohrgven kon de quitantie in de veronderstelling dat het een ander waardelois papiertje was haii verbrand wel kon hij toonen quitantiéii dat vroeger ook slechts rente van 1700 was betaald Sommige dozt r quitantiéu waren door hem zelf geschreven omdat de heer M doordien hg wegens zijne hoogen leeftgd slecht de peu kou hanteeren hem dit had verzocht De beer M schreef dan alleen zijn naamteekening De erven M weigerden met die bewering genoegen te nemen vandaar een proces Door de wed Van 1 wier raadsman voor de rechtbank volhield hetgeen hierboven in hot kort is meegedeeld werd aangeboden hare bewering ouder eede te bevestigen terwijl door den raadsman van de erven M werd beweerd dat aan do wed Van D nooit de eed kon worden opgelegd omdat niet zij maar een barer zonen het geld bg den heer M zou hdbbeu afgedragen en zg dus niet kon zweren dat het geld werkelijk in handen van den heer M is gekomen Door don officier van justitie werd geconcludeerd dat aan de wed Van D de eed zal worden opgelegd terwgl de rechtbank de uitspraak bepaalde op 24 Februari Voor de wed Van D trad op mr A C Crena du Jongh en voor de erven M de heer mr J M Rons beiden advocaten te Dordrecht Uit Baarn sohrgft men aan de N IL Ci Op het konfnkigk lusthof te Soestdgk zijn dagelijks vele handen aan bet werk om alles op te knappen en te verfraaien Zijn wij wel ingelichi dan komon H H M M reeds met de eerste dagen van Mei het paleis betrekken om den geheolen zomer hier te blgven Vóór eenigea tgd is de waterleiding naar het paleis gevoerd en thans heeft men don oprijweg van den straatweg naar het paleis geheel vernieuwd Ook de groote standaard die vroogor in den voortuin stond en waaraan de Oranjevlag wapprrde wanneer de koninklijke familie aanwezig was is nu boven op het paleis geplaatst Verder zal het gei eel in en uitwendig nog aanmerkelijk worden gerestaureed Men meldt ons uit Baarn Eene merkwaardige vangst werd dezer docan door den jachtopziener van Ëemnes gedaan In de bosschen dwalende zag hij een valk bezig met het verslinden van een dood hert Het roofdier had blijkbaar zich zóó te goed gedaan dat het zich bij de nadering van den jachtopziener niet kou verwijderen en dus in diens handen viel De roofvogel werd aan het statiou te Baarn verkocht De beuoeminï van don hoer mr W van der Kaay tot raadsheer in het Gerechtshof te s Gravenhage is geschied buiten de aanlievelingalijst van het Gerechtshof Tengevolge van de bevordering welke de heer v d Knay to ens lid der Tweede Kamer voor Alkmaar O neen neen Alles liever dan dal I Eindelgk komt er een eind aan dien naren tocht Hij heeft tnt bij de achterdeur gereden heeft haar uit bet rijtuig getild en haar toen uiterst koel goeden nacht gewenscht Ongelukkig en benauwd rent zij het korte pad door den boomgaard af rn het buis binnen Haar vader Wat zal die wel zeggen Zij beeft over het geheele licha tm als zij aan zijne woede denkt Dat zij zoo laat nog uit is zou al erg genoeg zijn Maar als hij dan nog hoort wat er volgi en dat haar engagement met Anketell verbroken is wat zal bij dan wel zeggen Zoo hard zij kan vliegt zij de trap op hare eigen kamer binnen en in de armen van Bridget De oude vrouw die door veees verteerd werd over het lot vun haar lieveling heeft de laatste twee uur niet anders gedaan dan van het eene vertrek naar liet andere te loopen en alle heiligen aan te roepen i Nu zij haar pleegkind ziet terugkeeren in het oude nest denkt ze niet meer aan de smart en aan de martelende onrust waaraan zij ten prooi is geweest 1 en als een echte lersche neemt zij hel vroolijke heden voor het treurige verleden Alles is vergeten behalve dat haar kind weer terecht is O Bridget zegt Dulcinea terwijl zij zich aan haar vastklampt O Bridget Kijk nou Bekom nou maar eerst eens Nou ben je weer thuis nou ben je weer veilig bij jo oude Biddy Nou bedaar maar en zij drukt haar tegen hare borst W el wel en wie zou je nou nog oen in den staatsdienst maakt is eene verkiezing in dat district noodig geworden In de vorige week werd des nachts in bet Kanaal door de bemanning van een Engelschen vischlogger op het hooren van hulpkreten na eepig zoeken een man opgenpmen die zioh op oen reddingboei drgvend hield en niets aan had dan een flanrllen hemd Aan boord gebracht bleek de man zóó uitgeput dat hij niet staan en niet spreken kon Op do reis naar Plymouth kwam de gei dde genoeg tot ziohzelven oin den gezagvoerder te kunnen mededeelen dat hg een Russisch zeeman was en den vorigoii nacht in het Kanaal van eene stoomboot overboord sprong Later legde hg bij den Russischen consulairen agent de volgende verklaring af Ongeveer tien dagen geleden deserteerde ik vau bet Russische schip Walganzeems dat voor Teignmouth lag Ik vertrok naar Dovonport en nam dienst op het Kngelsohe stoomschip Gertrude bestemd naar Swansea dnar ijam het schip eene lading kolen in en zetto daarop koers naar eene Fruiitchs haven Op zee werd ik door het scheepsvolk en den stuurman zeer ruw bebandold Het volk klaagde er over dat ik een Kus was mijn werk niet verstond en te veel geld verdiende Het trof mg dikwgis hoe het andere scheepsvolk naar mg keek als ik verschrikt door de bedreigingen der lieden beneden naar dek vluchtte Dinsd tg nucht hoorde ik verscheidene gesprekken tusschen den stuurman en het volk waarin gezegd werd dal als ik op wacht kwam meu mg in een zeemans pluiijezak met wat kolen als ballast over booril zou werpen Even vóur middernacht ging ik naar dek greep eun reddingboei en sprong in zee De 20 jarige Russische varonsgezel was de eenigo vreemde matroos op de Gertrude De oorsprong ran do beroemde Wilhelmusmelo die is eindelijk ontdekt In de eerste uitgave van het geuzenliedboek stond te lezen r Op de wijze van Cbartres Dit was tot nu toe een raadsel gebloven De heer Fl V n Diiyse heeft het opgelost Chartres werd in Februari 1668 door den Prins van Condé en zijn Hugenoten belegerd maar hg slaagde er niet in zich van de stail meester te maken De Fransohe Katholieken hadden op de mislukt onderneming een lied vervaardigd dat aldus begon Ah la folio entreprise Du Prinoe de Condé Het is op do melodie van dit lied dat h t beroemde Wilhelmus van Nassauwe later in da Nederlanden werd aangeheven Deze mededeeling vindenwij in de jongste aflevering van het Nederlandsch Museum als naschrift vau den heer Van Duyse opzijnvroegere studie over het lied Volksbelang Aan een brief uit China geschreven door een vlaamscheii missionaris pater Mauritius Robert gedagteekeod I8hang Fou 25 Nov is bet volgende ontleend Op verscheidene plaatsen werden op 6 Juni huizen van Europeanen in brand gestoken en voel gestichten der H Kindsheid in asch gelegd Een protestaiitsche geestelgke werd vermoord alsook een protestantsche Europeaan Een protestantsvhe kerk werd in brand gestoken Op 2 September werden onze bisschoppelijke re haar durvea krenken nou ik bij je ben Msar vraagt zo nieuwsgierig waar heb je met dat al toch gezeten O Bridget ik bou zooviel van je 1 roept Dulcie dankbaar uit en omhelst haar zoo hard zg kan Ik dacht dat je boos op me zoudt zijn Wat ik ik die je gezoogd heb Ja hij zei hot je hadt nog wat mot me af t rekenon of zoo iets Wie lieveling Vertel me eens hoe die schurk heet die zulke dingen van mij heelt gezegd Andy zei het Mijnheer Audy Heb je hem dan gezien vraagt de oude vrouw snel Was hij bij je mist Dulcie on zij trekt haar naar den haard Daar kind ga nu eens zitten en vertel me er alle eens van Het vuur in den haard beeft zo met toedere zorg aangehouden hopende op den terugkeer van haar schat en do vlammen slaan dan ook uu vroolijk ia den schoorsteen EA Dulcie uitgeput door de tegenstrijdige gevoelens welke haar bestormd bebboB hut zioh in len grooten stiel zakken trekt de oude min op het haardkleedje naast zich en fluistert haar bet verhaal van dien avond in het oor Onder snikken en zuchten legt zij de vernederende bekentenis af Doch ondanks het dreigende nezogde van Anily denkt de trouwe oude min er niet naii om haiir t veroordeelen Torrf vtrvolgd lidentie en de H Kindsheid geplunderil en in brand gestoken alsmede do protestantsche huizen die van den geiioesheur van den consul enz Ik hob hierdoor veel acliude geleden aan mijn misgewaden on kleeren boeken han Ischriften enz Het mag als een wonder worden beschouwd dat er niet een massa dooilen zijn gebleven als men nagaat hoe die woedende menigte huil nd en brullend ons weezengesticht bestormde Hartroerend was hot te zien hoo de pater bestuurder vun het weezengesticht met iijn beschermelingen het H Sacrament ouder de kleuren verborgen en onder de hoede van eeu mandargn de ilucht namen terwgl de pluiideraars en liratidslichters hen met een hagelbui vnn stokslagen ei steeneii vervolgden Aan de rivier gekoniun wilde niemand de vluchtelingen nan liuord nemen behalve een bravo helden welke hen naa r eeu stoomboot bracht De pater vcrt dt hier op g estige wgze een menij le ijgwjnderheden over de vlucht van oen pater d en hij ohicn Jan noemt welke eenigo kostbaarheden wist td j eddeii en besluit aldus Thans liggen voor I Thang en Hou Koou 6 oorlogsschepen om de baudteteu in toom te houden Er wordt onderhandeld niet het consulaat om de ChineeschoRegeoriuit alles te doim betalen doch God weet hoo lang dio ouderliaiidolingen kunnen duren Op het verzoek van de maatschappij Eeu Nationaal Belang ie Utrecht tot hel onder liaar beheer nemen van de bestaande beplantingen op den spoorweg van Gouda naar s Gravenhage is doordetnuatsohuppg lot Exploitatie van Staatsspoorwegen gunstig beschikt Was Homerus eene vrouw zoo vroeg dezer dagen do Heer Samuel Hutier i i een voordrnclit door hi m gehouden in het Working Men s College te Londen En zijn antwoi rd luiddu bevestigend wat de Odyssee betreft De Ilias is door een rnan gedicht Zegt hg imiar Ooysseo moei het werk zijn van een vrouw en el o a om do onzelanto reden dat do auteur iemand was die vun allerlei dingen prak jjonder kennis von zakon De Heer Butler voerde uit het gedicht verscbeidone bewgzeu voor zgne stelling aan on eindigde met de bewering dat als de Odyssee thans voor het eerst anoniem verscheen en aai dagbladen en tgdscbrifteii gezonden werd geen enkelo criticus ilaarin iets anders dan hot wetk van een vrouw zou zien Voor twee jaren werd bij nacht ingebroken iu de woning eener weduwe te Hommerts Fr De beide dieven ontzagen zich niet de vrouw te mishandelen doch werden op lieuterdaad betrapt en in hechtenis genomen Het waren de speelman Luite Bos uit St Johannosga een zeer berucht persoon eu zgn zoon Hendrik Bg vonnis vnn 6 Februari d a v werd de laatste tot eouo gavangonisstraf van drie jaren veroordeeld en naar de strafgevangenis te Groningen overgobracttt tot expiratie der straf De minister van justitie het voorbeeld iug geilrag van Hendrik ill aanmerking genomen tijdens zijne gevangenschap aan den dag gelegd heeft thans hem op grond van artikel 16 van het wrtbook van strafrecht voorwaardelijk in vrgheid gestelil Buiteolandscti Overzicht In eene buitengewone vergadering der vereeniging van Berlijnsche onderwgsers is bet schoolwet ontwerp behandeld Er waren ruim 800 leden aauwe ig benevens verscheidene leden van het Huls van afgevaardiiiden Na breedvoerige uiteenzetting en overweging van do hoofdpunten in het regeeringsontwerp werd er een besluit genomen waarin do vergadering zich tegen do strekking van het ontwerp verklaarde inzonderheid tegen de prinoipieeie bevordering van oonfeesioneelo scholen tegen do bepalingen die den onderwgzer rechtstreeks tol een ondergeschikte van den geestelijke maken enz enz Op verscheidene plaatsen zooals te Ërfurt Breslau Graudenz Homburg Riippeu enz zijn reeds andere vergaderingen gehouden waarin het verhandelde insgelijks is uitgeloopan op een protest tegen bet ontwerp Zoowel daar als elders worden nu adressen van gelgke strekkiu onderteekend Te gelijkertijd hoeft de gemeenteraad van Bubrort en heeft ook het gemeeiitobestuur van Dantzig besloten bij hot Huis van afsrevaardigdeu op verwerping der ingeiiiende sohoolwet aan te dringen Intusscben heeft de Nassaimche afgevaardigde lottichius bij den minister Zedlitz eene audiëntie gehad eu aldaar toezegging vorkregen dat de minister zich zal vereenigen met ooii voorstel om voor Nassau het aldaar bostaande stelsel van gemengde scholen ie handhaven In de Belgische Kamer zijn de voorstullen tot Grondwotsheriioiiing commissioriaal gemaakt Dat zal ook een taak van laogea adem zgn De discussie i was gisteren nog sleohts een voorloopig voorposten 1 I geschermutsel Hot plan tot herziening der Grondwet werd ingeleid en aanbevolen door den Minister president Beeruaert De Afgovaardigde Woeste verklaarde het te betreuren dat de regoeringsvoorstellen zoo ingewikkeld waren want daardoor liep do herziening gevaar vertraagd lo worden Hij was eerst geen voorstander vau de Grondwetsherziening maar nu de twee groote partijen het eens zgn had men de herziening snel tot stand moeten brengen Hg meende dat do toekomstige Kamers niet gediend zullen zijn met een proportioneele vertegenwoordiging omdat zg te moeilijk lu de toepassing is Wat betreft de quaestie van bet Koninkhjk referendum zij 18 stellig de gewichtigste welke sedert 1830 is opgekomen omdat daardoor het in België zoozeer geëerbiedigde Koningschap in govaar wordt gebracht hg zag iu het referendum een vernietiging van de Parlementaire iracht eeu instelling vau bet persoonlijk gouvernemeut verzucht door eeu plèuisciet Hg wensoblo dat het Koningschap de kalme sferen waarin het zich sedert Belgie s onafhankelijkheid bebeweegl uiet verliet en vroeg lerugzending naarde centrale ïectie De betr Notbomb verdedigde het Koninklgk reforendum de Eegeering van het volk door bet volk De afgevaardigde Junson bleek voorstander vau het refereudum maar drong er op uau h t lot der Grondwetsherziening met te verbinden aan dat der andere voorstelieu Hij hechtte zgn goeilkeuriiig aan den democratisehen geest welke iu het rappori Desraet doorstraalt Indien het algemeen slumrecht werd verworpen zou hij zijn toes emmiug geven aan een transaciie door middel van doii woniugcensus t geen bgna mot algemeen siemreohl gelijkstaat De Minister Beeruaert verklaarde dat de Regeericgsvoorstellen ten nauwste verbondeu zijn aan de berzituing van art 47 en niet kunnen afgescheiden worden van het voorstel Jansou Hij verdedigde het referendum tegen de critiek van den heer Woeste en meende dat de Kamer vrg blgft om al de Regeeringsvoorsiollen of een gedeelte daarvan aan te nemen maar Int do beroadslaging over de voorstullen in bun geheel niet gesclieiüen kan worden De heer Frère Orban wilile evenals hg in de centrale sectie verklaarde alleen de herziening van art 47 onderzocht hebben hij betreurde de bonding der Rogeering doch duar do voorstellen eenmaal zijii ingediend zou hot verkieslijk achten ze naar de afdeolingeii te verzenden om met de zaak zooveel mogeIgk spoed to maken De Kamer besloot met algemoene steinraon tol het drukken en ronddeeleu der uiitiverpen en de verzoudmg naar de afdeelingen die annstaanden Vrgdag bgeen zullen koineu Iu Rusland klampt de reactie zich aan het oude vast en keert zelfs tot lang veroietigde instellingen terug Wat zgn vador de ozaar bevrijdor ton doode heeft gedoemd wil Alexander III weder m het leven terugroepen Naar Tien in ernst verzekert is door do Russisebe regeeriug in overweging genomen de Igfei enscbap onder de boereu weder te herslellea Het is in den laatsteu tijd gublelceu dat tengevolge van de toenemende bevolking in do dorpen de uitgestrektlieid vun het Iftnd aan de Mirs loebehoorende niet langer tooroikendo is voor do b hoefte hunner loden Teneinde iu dezen toestand verbetering te brengen stelt de regeering zich voor uitgestrekte gronden aan de boeren over te laten onder do volgende voorwaarden Een derde van den oogst moet gestort worden in de voorraadsoburen der gemeente ten gebruike en tot onderstand van de boeren een derde wordt betaald door do regoering tor afdoening van de plaatselijke opbrengsten aan den staat eu het resteereude derde in belastingen betaald verschuldigd aan de regeering Het is den boer met veroorloofd zgn gemeente te verlaten hij is vastgebonden aan zgn grond en gedwongen bet contract met den staat na te komen Dit beteekent dus niets minder dan terugkeer totden toestand van vóór 1861 De eerste proeven zullen genomen worden in de gouvernementen Sa mara en SaratolF en indien het systeem hier sla igt zal het toepast worden door het geheele keizerrgk Daar de uitvoering eu toepassing der uieuwe wet jzal toevertrouwd worden aan de districts ambteuaren jde Zemski Natcbalniki en dezen allen bobooron tot den reationnairen adel die gunstig gestemd is voor herstel van het oude systeem kan er geenerlei twij ifel bestaan omtrent het resultaat der proeve met do I nieuwe wet i Alg meen verrast heeft het ontslag van don hoer Hubbeuet minister der verkeersmiddelen hoewel er in deu laatsteu tijd reeds geruchten over zijn heengaan iiaddeu geloopen Hubbenet s outslag is toe te schrijven aan de langziiaraheid der graautransporten naar t ti bongorlijdeude districten waardoor thans zoo helder aan het lioh komt hoe jammerlijk het er met het vervoer op de Russische spoorwegen ontziet