Goudsche Courant, zaterdag 6 februari 1892

i imisi n ry r mn mm W ifm r 180 Zaterdag 6 Febroarl 4T5 $ GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiön kan goscbieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave ƒ 3 25 i ƒ 4 Ï6 per 100 kilo ƒ 7 60 ƒ 8 S0 Heimepzaad lalandsch f 9 25 a 9 50 BuitenUndaoh ƒ a ƒ 8 25 Kanarioiaad ƒ 7 750 ƒ 8 Boonen Bruine bonnen ƒ 11 ƒ 13 Witte boonen ƒ 8 a ƒ 10 DuiTenboooou ƒ 7 10 a ƒ 7 50 PaardeDboonen ƒ 6 5Ui ƒ 7 Erwten Kookeroten ƒ 12 a ƒ 13 Baitenlandsche erwten per 80 K ƒ 7 25 i f 7 40 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaanaohe 6 Ï0 i ƒ 6 60 Cinquantiue ƒ 8 25 i f 8 60 Vette varkens redel aanvoer handel matig 20 s 23 et per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel redel 17 a 18 et per half K G Magere Biggen tamel aanvoer handel redel f 0 46 a ƒ 0 80 per week Vette schapen handel van geen beteokeuis Nuchtere kalveren goode aanvoer handel vlug ƒ 4 a 8 Fokkalveren ƒ 10 e ƒ 15 Aangevoerd 14 partyen kaas handel vlug Iste qual ƒ 2 a ƒ 29 2dequal ƒ 28 ƒ 26 Boter redel aanvoer handel vlug Goeboter f 1 60 a f 1 70 per kilo Weiboter ƒ 1 35 a ƒ 1 50 per kilo Burgerlijke Stand GEBOREN 1 Febr Gijsbertus Johannes HendrikuB ouder A Verbart en J Groen 2 Jeannette Clara ouders C J Spamaaij en H A A Lampe Joannes Clemens Antonius ouders C H Wildenburg en M Kutten Margaietha Johanna ouders A U de Jong en A A Heemskerk S Geertruida Arendina ouders F H Muthert en T Kamps Johaunes ouders L Cusveller en J J de Bruijn OVEKLKDEN 1 Febr W Ovfregnder 78 j 2 N Twigi 13 m H de Hoog 12 w GEHUWD 3 Febr H ViTvooro en H M Hol N Verkerk en J Ander J J van Waas D H J van Leer Stolwijk GEBOKEN Aagje en Jannigje ouders J Molenaar en G van Dam Adriaan oU ler F van Dam o A den Toom Margje ouder H Utttenboogaard en A van Dam Aaltje ouden W van der Linde en J van Ede Dirkje ouder W de Jong en A Stuurman Cornelia ouder K Verburg en M Dogteron OVEKLEDEN E Koolwyk 76 j H Loeve 66 j Beeuwijk GEBOKEN Neoltje ouders M van der Wolf en C N Semein Marinus ouders J van der Woausel en D de Jong OVEKLEDEN M Visser 61 j G Hoogeveen 10 m ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een Meisje M W SPBÜIT TAN LeïVWB Goada 4 Feb 1892 Beden overleed ten hnize van hare Nicht Mej F TIMMERMAN geb Harmnbol te üttedit Mejo£fronw F N HAEÜENBOL Weduwe van den Heer J H Eibl in den onderdom van ruim 75 jaar Namens de Familie A SLIEDKECHT P S IEDEECHT Habdiiibol M HAEDENBOL Goada 3 Febr 1892 Het gezamenlgk personeel der Pgpen en Aardewerkfabriek van de beeren P GOEDËWAAGËN ZOON brengt bg dezen bnnnen oprechten dank aan hnn oodsten Patroon de heer P GOEDEWAAGEN voor het zoo gul onthaal hnn bereid bg zgn 50 jarig jnbilé als Fabrikant Dit aller naam P DK MOL L NIEVBLD C KEEPER GoMia 4 Februari 1892 Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman i Zook Hooglieemraadscliap Rijnland DIJKGRAAF in HOOGHEEMRADEN va EIJNLAND brengen bg deze ter openbare kennis lo dat de Lgsten der stemgerechtigde Ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1892 van den eersten Donderdag in Februari 1892 af geduiende veertien dagen voor ieder ter lezing zullen liggen als volgt de Lgsten van al de zMtien diêiricten ter Secretarie van Rgnland op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 uren alwaar zg tevens tegen betaling van 10 cents voor elke Lgst verkrggbaar zgn die van het derde dietrict aan de Cruquiui die van het vierde district aan de Lynden die van het zevende district aan de Leeghtoater die van elk der overige districten ter Ge meenteSecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdistricten 2 dat zg die vermeenen dat de Lgsten niet nauwkeurig zgn opgemaakt gedurende veertien dagen na bet aanplakken dezer kennisgeving het recht hebben hunne bezwaren mei overlegging van de ereischte bewgzen aan de beoordeeiing van de Vereenigde Vergadering te onderwerpen welke op den eerstan Donderdag in Maart omtrent de ingekomen bezwaren zal beslissen 3 dat door of vanwege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op 4 Febraari I 1892 zal worden aangeplakt Dgkgnükf en UoogheemradeD voornoemd Van bnt BKEGGEN Dgkgraaf Mr EOBBET di VBIEö SecreUris Cliristelïóke VolksTjondj te s Gravenhage Afdeellng WERKBÜRËAU j Aan bovengenoemd WERKBURËAU zgn ibeschikbaar i Een aantal geschikte Metêelaars Titn I merlieden Schilders Grondwerkers I Schippers enz Het Bureau werkt geheel kosteloos Het doel van genoemd Werkbnreau is Het plaatsen van werklieden bg patroons De werklieden worden zonder onderscheid van Godsdienstige gezindte ingeschreven Alle inlichtingen worden gratis verschaft door het Bureau van den CHR VOLKSBOND Z 0 BlllTËNMEL i79 te s Gravenhage De Oud CarthagÜa s BER6PLAHTEN 0LIE Dit nitmnntend middel gaat tgdig gebruikt het nitvallen der haren tegen en waarborgt bovendien tegen de vroegtgdige grijsheid Prgs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 et Hoofddepot te Delft bjj A BREETVELT Az en verder verkrggbaar bg rt ed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburg A Bos Berkel Wed BosniMi Couda A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelraui Woerd ADVERTENTIEN in aWeBlnnett en BtdtenlnndHcht Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BKINKMAN en ZOON te Gouda Sociëteit Ons Qenoegen te GOUDA Tournee Artistique van de Prinses LILLY DOLGO KOUEY Violiste van H M de Keizerin van Rusland en haar Russisch Dames en Heeren Orkest Zaterdag 6 Februari 1892 Een enkel COUCEET Entree 75 cent Leden 50 cent Aanvang 8 uur Prinses DOLGOROtfKY zal zelf haar orkest dirigeeren en zich als soliste doen hooren NATIONALE UILITIE TEGEN HOOG LOON PLAATSVERVANGERS en Nnmmerverwisselaars GEVRAAGD Adres P van LOON Hartenerf te Qouda AGENT itollwerck s HartrCacao Hoogste eiwit hoogste thoobromin gehalte ïi ACAf VoordeeligI Hajrt Oocao U fljnate PoederCjcao in hart vorm gepersd Spoedige oplosbaarheid fijne geor delicicnse maak steeds eelijkmatigheid des dnnks Il blikksi banen k 2S Cacao harten = 49 cent 1 Cacao hirt == 1 8 tent = t kop Cuao Verkrijgbaar bij H H ConSsenrs Banketbakkers enzEngieaEipeditle Julius Mattenklodt Amsttirdam Kalverstraat lub Zeer llette Gesteendrukte NAAUEAARTJES worden GELEVERD door A Baii RMA en Zn De allergunstig st bekende WITTE BORST SISOOP van G A W M A Y E R te Breslau wordt door vele Doctoren aanbevolen tegen hardnekkigen hoest borst en keelpgnen griep heeschheid verslgming der ademhalingsorganen Deze SIROOP werkt aanstonds na het eerste gebruik hoogst weldadig lost de slijm op vermindert de prikkeling der keel en geneest heel spoedig Prgs per flacon ƒ 1 Verkrggbaar te Gouda bg Ph J V 1 STOK en F STROEVE De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 francoper post 1 70 Mzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 5 Febraari 1892 By kou besluit van 30 Januari is verleend aan J Vergeer postbode te Gouda een pensioen van 122 en aan M Hagoman postbode ta Gouda een p Uisioen van 267 Over bet Donderdag a st hinr ter stede op te Toeren tooneelstuk oe Bedesuker van Willem van Zuyleu zegt de Amh Ct o a hel volgende Het ou ons niet verwonderen als Willem van 2uijlen van 2yn nieuw stuk ds Hsrteryker dat Woensdag hier werd vertoond het tweede bedrgf bet eerst had geschreven Die repetilie van de rederijkerskamer is een stukje kunst van groote realiteit Daarin wordt geen woord te veel gezegd daar zit gang in van het begin tot het einde daarin getuigt ieder trekje van een vaardige hand Het eerste en derde bedrgf waarin de schrijver getracht heefteen iniriguetje te spinnrn zya eenvouduf bewerk gebleven en als toodinig hoe lug ook gespeeld te lang eu zonder eenigo oorspronkelykheiil behalve misschien wsi hot breedvoerig uitweiden betreft over bet aanstaand geluk van het sedert twee jaren gehuwde paar Dit neemt niet weg dat het geheel als biy pel uilatekeud gelukt mag heeten en dat de sohrijver kans gezien heeft ook na de dwaze repetitie het publiek in bet laatste bedrgf nog in do goede stemming te houden Voor de vertolking hebben we waarlijk niets dan bf Waar te typeoren viel daar ontbrak er niets aan het geheel Kleeding grime en gebaren waren bestudeerd In de eerste plaats noemen we den schrijver toonrolspeler Willem van Zuylen in zgn weergeven van den ouden redergker in zgn hart die nooit gespeeld bad omdat zijn vrouw het niet wilde en die nu de kans krijgt FEVILLETOIM mMM w ® ♦ UU tel Mngshoh Nou is het over sohatje nou is het achter den rag zegt e sussend Kora t was ommers niet veel meer dan eea vergissing I Hoo leelijk van mijnheer Andy om je zoo bang te maken Kom t is in een wip over Niemand weet er iets van Hij weet het gedeeltelijk hy Mgnheer Eyre Hij is een gentleman zegt Bridget die op dat oogenblik de rijke fooi in den zak heeft waarmoe hij haar bg zijn vertrek begiftigd heeft Mr Eyre I Aan hom denk ik niet Aan wien dan lieveling Aan Sir aalph klinkt het flauw Och wat een onzin I Natuurlijk hoort hij er nooit wat van Hij moet het weten Hg zal het wel hooren zegt Dulcie opspringende ziet haar vragend aan boos kind tot bedaren i Wat Vrouw Drisooll of r Ga nu maar slapen miss Dulcie en z9gt precies motst broügon je bent moe is een père noble nog wel ie spuien Dat binnenkomen op de repetitie zyb onhandigheden en zijn kinderlijk leeren van den régisseur I De Ie trein te 6 uren gisteren ochtend van het station Maas te Botterdam vertrokken is kort daarna tussohen de IJsselmondsche laan eu Kapelle op een ledigen bagagowagun gtloopeu Die bagagewagen welke Woensdag avond geh l alleen op de rails bij bet station Maas was blyven staan werd in den naoht van Woensdag op Donderdag tusschen 3 en 4 uren door den siorm voortgeduwd en is zóó ter plaatse gekomen waar hy met dun aankomenden trein in botsing kwam I wagen werd door len schok vernield maar overigens werd er geen noemenswaardige sehade veroonuakt Persoonlijke ongelukken hebbeu niet plaats gehad en het verkeer ondervond geen beduidende vortraging De burgemeester van Kapelle a d IJsol jhr C van Beresteijn heeft tegen 4 Cei ontslag aangevraagd Het 18 20 jaar geleden dat hflzjjn eerste burgemees terwmbt asnvaiwildgr iM Den 7n Maart s hoopt Aleiander Ver Huell zgn 70n verjaardag te vieren Ken commissie vormde zich onlangs om bg die gelegenheid aan den kunslenaar en philantroop aan wien Nederland behalve zgne eigenaardige kunst ook veel zeer edelmoedige gaven te danken heeft een nationaal hiildeblgk aan te bieden Door een onbescheidenheid werd de daartoe verzonden circulaire welke natuurlgk een vertrouwelgk karakter droeg publiek En de heer Ver Huell heeft nu gedaan wat van zgne bekende afkeerighoid van opeiiüaai verloon te wachten was hg heeft voor de ovatie bedankt en wel io d volgende adverientie Ik zal het hom vortellon I zegt Dulcio beslist Dat moet je niet doen roept vrouw Driscoll Zoo mal ben je uu maar morgen dan zal ik nog ereis met je praten en zal je wel beter iazien wat de goede weg is O morgen zegt Dulcie zuchtend Weet je dat hg morgen komt Vader heeft hem ten eten gevraagd Maar misschien zal hg er voor bedanken Hg haat me dat weet ik Ik heb er goede gronden voor Goede grouder I Daar bestaat geen enkele goede grond voor zegt vrouw Driscoll Alsof iemand die met andere oogen kgkt dau u niet dadelgk merkt dat hij er van geniet om u to zien Wel gisteren nog hoorde ik uw vader zeggen O vader I herneemt ze ongeduldig Vader wil net zoo donken als jij Maar wat ik zeggen wil Bridget en zij kijkt do min verschrikt aan wat is er met vader Waar is hij Wat zei hij wel Heeft hij n iar me gevraagd Is hg erg boos Snl mnar kind hij weet er niets vun Niets Geen sikkepit Gelukkig kreeg Micky Flyiiii kort nadat u weg was t op zijn heupen om te gaan vechten en hij heeft t weer ba ig gedaan iSciiijnt dat hij en Danuy Murphy elkaar iu de dorpsherberg bij Je kluiven hebbon gehad altgd nog over niets iinders dan over die oude gans die Danuy voor een shilling en onder ons i ezüid was t een drommelsolie oude aan rars Flyun vurkocht heeft Eu Micky ADVERTENTIEN worden gepluitot van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De ondergoteekende hoewel gevoelig voor de goede behandeling kan en mag van particulieren do erkenning niet aannemen zgner verdiensten jegens Volk en Kuust A VERHÜELL üit Dordrecht wordt aan de N R Ct gemeld Heden avond bg het begin der séaoce doelde Sequah den volke mede dat de inzender van het bekende oocainestuk volledig fxcuus zal vragen Hij zeidu respect te hebben voor een man die misdreven hebbende zijne schuld erkent Daardoor bewijst die man te zgn een eerlijk man En in dit geval zoo vervolgde hij hebt ge geen recht iets kwaads tegen hem te ondernemen En zoo gg dat toch doet sluit ik mijne stances eu vertrek terstond naar eene andere plaats Na afloop der sóance in Musis stroomde de menschenmassa naar het hotel Ponsen waar ook weldra Sequah verscheen Op dit oogenblik werden twee potten bengaalsch vuur ontstoken Twee patiënten werden behandeld Een een oud militair was tien jaar geleden wegens sleependa rheumatiek uit den dienst ontslagen De ander leed gedurende 16 jaren aan dezelfde kwaal Ze werden beiden genezen Vervolgens hield Sequah van het balkon eeno toespraak tot de menigte Hg maakte daarin eene vergelijking tusschen hem en Fulton Toen deze zijne eerste proef wou nemen om met een schip door stoom bewogen de wateren te doorklieven maakten zelfs do pairs van Engeland hem voor gek uit Zoo ook met Sequah Wat hij doet is nieuw en daarom noemen de dokters en apothekers hem een zweudelaar De apothekers bij wie mou pompwater het duurst betaalt Tot slot hulden nog twee potten bengaalsch vuur Sequah en zijne omgevi ig in rossen gloed en de balkonscène was afgespoeld heeft als een dolleman van zich afgeslagen en Danny ligt voor dood m zijn hut en zijn vrouw gaat over hem te keer als een Toch niet dood vraagt Dulcie verschrikt Wel neen kind alleen een paar ribben kapot maar t kwam mooi op t goede oogenblik Zie je ze stuurden dadelijk om uw vader on hij ging naar Dan zgn huis on heeft er geen woord van gehoord dat u uit was 0 zegt Dulcinea met een zuoht van verlichting Dat ongeluk is ten minste afgewend Ik heb al tien jaar wat tegen Flyun zegt vrouw Driscoll Hij heeft eens belootd om de nicht van den neef van mijn zuster te trouwen en hij is nooit tot hel altaar gekomen maar nu vergeef ik het hem Hij heelt u van avond een goeden dienst bewezen En nu schat zou ik je uu maar niet uitkleeden dat je naar bed kunt gaan Je bent dood op dst zie ik wel Een zacht eitje en een kop thee zullen je wel weer op streek brengen Ik zal het bij ja brengen voor je in bed stapt Dan slaap je goed Oüdauks het zachte eitje eu de thee sliep Dulcinea bijna iu t geheel mm Zoo nu en dau sluimerde zij een half uurtje maar zij werd door onaangename droomen gekweld die baar weer des te meer verontrustten nis ze wakker werd Overigens lag ze den geheelen nacht met open oogen peinzende over vordrietlsje dingen Eindolgk wordt hel dag langzaam zooals alle winterochtenden aanbreken zonder licht of leven om L