Goudsche Courant, zaterdag 6 februari 1892

Morgen middag S uur ia er weer eene publieke aéance A an de middagmalen die dagelijks pgoTen worden rit voortdurend een beraohte Dordtaohe figuur voor in de wandeling genaamd Sp jkervet Dit vindt zoowel by de betren als bg de dames instemming Ook hem schjjnt het te bevallen Maar het maakt hem wel wat weéderig Sequah rertelde dat hg heden middag tiobU al president van de tafel het recht had toegeëigei l ïijue buurdame na afloop Tan het diner Ie kussei listeren middag is tW jaohtopzlener WallaartJ te Koeiras Helder in dejjduingronden te Huijduinen in botsing gekomen me eeu paar atroopers j ie hij betrapte op het graven laar konijiieu Na eéJ hoogloopenden twist loste d opziener een schot ép een der stroopen die gevadflijk gejond ter aarde stortte Nadat den getroffene uet mes dat hy in de rand geklemd hield was oniiomen wed hg ter ver l ging naar het gemeente aiekenhuis t H elder vervcfird De minister van oorlM heeft a n ije Tweede Kamer eene nota jan inlichtim n toegiéonden omtrent het adres van G de Angeljle Abeelj over eene beweerde mishandolinV o li w i d èn verpleging in het militair h4pitaal te vissingéh Te dier izake heeft tot tweemalen toe op last van den vorigen minister door lUn dirigeerendsn officier van gezopdbeid ie kl ihoof4 in het derde district van den genat nFliiCBn dienst e p ohderzoek in loco plaa4 gehad ïjlffiii uit het rapport Van den inspecteur va den gJièelkundiged dienst dvet dal tweede ondrrzoei dat gevolgd werd door de pJiy8iek cJugeschiktverkla ring van den milicien A dei Jonge TOor de militairen dienst evenwel gebleken traa dat b de behandeling Tan deze milicien eene loepaising hld plaats gehad van huJpmiddelen wel e de rai nist yi minder oorbaar achtte J werd omtren deze aangel iJknheid met den inspecteur eene correstiondentie gev jerd waarin later ook di advocaat fiscaal voor de zee en landmacht betrokken werd Deze correspondei tie is ter inzage Toor d4 Ifden der Kamer nedergelogd Door den tegenwoordigen Minister is voort nog een onderzoek ingesteld naar aanleiding van adressant medfdeeling dai zijn zoon aan zgn compagniescommandant schriftelijk verzocht zou hebben om op grond van den rechtspleging bij de landmacht voor een krijgsraad to mogen terechtstaan om zich te beklagen over onverdiende en hem in strgd met de reglementen opgelegde straf Ook de rapporten omtrent dat onderzoek zijn aan de leden der Kamer overgelegd en de Minister vleit zich d t du Kamer bij kenuisneming van den inhoud den indruk zal ontvangen dat in deze aangelegenheid door de betrokken militaire autoriteiten met nauwgezetheid i gehandeld Steenkolenbeddingen op SpiUbergen werden verleden jaar ontdekt door den heer Cremer een Duit cher Hij hield dezer dagen te Berlijn een voordracht over zijn reis welke zes weken geduurd had De dikste teenkolenlaag welke hij en de zijnen Tonden op het Bereneiland was 150 meter De aoort steenkool schgnt beter dan de Duitscbe Bij de Koningsbaai vonden zij het graf an een Hollandschen zeeman in 1741 geslorven het opschrift was zoo duidelijk leesbaar als waa het nog pas een dag oud zich er aan te warmen Een sombere benolkte grauwe doodsche dag doet de ramen in Dulcinea s j kamer lichten alles i zoo til zoo geluidloos dat j men zou reeenen dat de natuur in doodslaap ligt En waarlijk een passend doodskleed i er daarbui ton ligt alle onder een witte acht Gedurende den nacht zijn de vlokken gevallen kalm en geatadig u nu zijn tak en blad en veld er mee bedekt En og altijd blijft het sneeuwen Dl eerste gedachte an Dulcinea toen zij ontwaakte wa dal Anketell waarschijnlijk wel niet za kunnen komen dineeren Dit moest haar een verlichting geven doch tot haar verbazing krijgt ze daardoor nog alecht te sterker dat gedrukte gevoel waaronder zij zwoegt O hij moet komen Hij moet 8ij kan het niet langer uithouden met dien last op haar gemoed Zij wil hem alles alles vertellen wil hem de gelegenheid geve om die door hem verfoeide verloving te verbreken Den geheelen voormiddag loopt ze doelloos van de eene kamer naar de andere met hoop oii vrees het uur verbeidend waarop zij weten zal of liij komt of niet Tegen vijven zit f in het oude schoolvertrek in den leuningslnel ract de ellebogen op de knieën en haar lief wanhopig gezichtje rustend in haar kleine handjes Vijf uur Als hij komt moet bij binnen drie kwartier er zijn Nog altijd sneeuwt bet stork en jesUdig door Hij kan bijna niet komen Met zoo n IjoaA zou niemand er door gaan als bg niet moest In het tiekenhuia te Mvslowiti Silezié lag een mgnwerker i weken in diepen slaap Alle pogingen om hom te wekken waren vruchteloos Hij lag doodstil maar haalde geregeld adem zgn lichaam was warm en de wangen zgn geezond gekleurd De ledematen waren geheel stijf Sedert een paar dagen is hg evenwel minder stgf gewordcu men meent ook eenige beweging waar te nemen In de 4 weken is het haar gegroeid de baard niet De Iman is dezer dagen in zwakken toestand ontwaakt Hg vroeg te drinken maar viel toen dadelijk w4der in slaap Weldra echter keerde bet bewustzKii meer en meer terug zoodat hg met zgne ziekenoppasser en zijn vrouw kon spreken De Anti Opium bond beeft besloten om al pro pagaidamiddel voor zijn beginsel vervanging vanhet pachtstelsel door do r ie een tijdschrift DoOpdumvloek uit te geven waarvan de afleveringen op ongeregeld lijden zullen verschijnen I De eerste Meveripg did dezer dagen litkwam tevaJ o a h rapporB van leii Raad van Ned Indie W P Gr onej elt over e f üpiumraonopolie in Pransch Indo Chi a eo d lainaast gedrukt eenige uittreksels uifi bet reeds vi oii er verschenen werk liDe apiumvl Mk op Ja a in te doen zien hoe de concli sicn van den heer Gr jntvelt overeoustemmenmet die neergelegd ini het tmtê geschrift ran den Brindl i t f P o a aan bef pl de Smndaar ei voor ft a Éijnj nomeit bc meid d Oye ook in Verschillende Veèler Wordt lin déze eerete aflevering Jilaat ingeruiipd Mn dij bmchoilwingeni van tegi stanjers dooi dat de Weer J G Schol in in dp JrtdiscAeWitis heeft gevoerd licentlersteUel M Kvëjlieens is opgo dat baron Smimmelpeniiinck v de S aiKiaar 2 i ar tdgon inbracht lededeelinji 011 1 let jaarverslag van den oud dirtcteu van fin pciei ïn Ned Iudie Dr de Roo di een roorstander i Hl n het pacht telael beluiten ide aflevering W De iDeli Ct Tan 3 Januari bevat den volf nden brief uit Kota Radja van 27 December Volgens Ie berichten van buiten de linie onzer bentings hielden de vgandelgke bendon zich voornamelgk in de 6 i en 26 Moekims op vau waar zg ook de bentings beschoten hebben doch gelukkig zonder verliezen onzerzijds Onze bentings voorzien van zware stukken geschut hebbeu in de laatste dagen enorm veel geschoten op kampongs en beuling j nd Welke verliezen door die zwatot projectielen Dg den vijand zgn veroorzaakt werd ol niet beriefat De marechaussee hadden laaut eenig aucces Ër werden niet alleen door hen grootc aanhalingen gedaan ook amokkelad werden oeergeschotan en gevangen genomen Tuaaclien Roempit en Tjot Iri posteerde zich de vorige week eeoe brigade ouder commando van den sergeant Schrijiihout Tegen den ochtend kwam een bende smokkelaars voor die hinderlaag Een goed gericht galvo deed ti ee smokkelaars naar Mahomed s paradij verhuizen terwijl een zwaargewonde en een nietgewoode smokkelaar den volgenden morgen met eenige buitgemaakte wapen binnen Kota Radja werden gebracht Aanhoudende regen hebben den Kroeng Daroe en Atjehrivier veracheidene dagen buiten hare oever doen treden wij vreesden voor een dijkbreuk doch en hij o bij zal blij zijn dat bij zulk een verontschuldiging heefi Én toch fluistert eene stem in haar binnenste dat bij komen zal Drie kwartier Maar nu zal er al een beele tijd van om zijn Zij ziet naar de klok en merkt tot baar verbazing dat het nog maar drie minuten over vijven is Wat cheeit die oude klok Zij tikt er eens tegen eo luistert neen zij gaat nog even regelmatig als sitgd Zou het dan uooit kwart voor zesten worden Dan zal hij zeker komen want de oude heer Dermot dineert op klokslag van zessen en vindt het zeer onaangenaam als een gast niet eeniiren tijd vroeger er is Hoo vaak heeft zij niet met air Ralph over die overdrevenheid van haren vader gelachen Eeu geluid in de door het vuur verlichte kamer achter baar doet haar opspringen Neen nog niet Zij heeft de leuning van haar stoel gegrepen en ziet nu dat Andr is btoneugekoinen doch zij merkt nu oulc dat zij van het hoofd tot de voeten beeft eu dat baiir lippen koud zijn geworden ijskoud Sapperloot Je wordt vlug op js ouden dag zegt hij terwijl hij naar den haard loopt en het vuur door krachtig poken boog op doet vlammen ls acroliaat zou je fortuin gemaakt hebben Hoe kan je in eens zoo uit jo stoel opspringen Een slecht geweten he zegt hij vinnig Dit zog ik je B n geweldige ijdeltuit bon je Heb je nu al dat moois aangetrokken om Anketell weer in te pakken Dulcie je bent de grootste coquette die ik ooit gezien de krachtige maatregelen tbd den dijkgraaf hebben de dgkbreuk belet Het beschieten ran onzen pa t te Segli is nog niet opgehouden Van de Oo tku t ia hol hoofd van Langsar een zwager vau onmi ouverzoenlgksten vijand Toeankos HooBin naar D i vertrokken met welk doel is hier niet bekend Bij Kwala Pareh werd onlang eeu Maleliche prauwvoerder door de aldaar woonachtige vissoher bevolking beroofd Dewijl Pareh tot het gebied van Perlak behoort is door het bestuur gcëischt dat de radja de schuldigen zal uitleveren eu werd hem o a medegedeeld dat zoolang de uitlevering niet plaats heeft hg geane passen tot invoer kan erlangen Volgens berichten van de Westkust Melaboo hoeft het bendehoofd Hocsin Pandjaiig met een 4U tal volgelingen van kampong Roeding en Kota Pasir loopgraven geopend nabij Koia Pasir dia weder spo dig door onze bezetting weiden diobtgeworpen Don doaropvolgonclcn dag dezer belette genoemd bendehootd de comrauÉcatie tusschen de pasaee en Merbau en opende wedir loopgraven bg Kota Paair Eene uitgeruktej patrouille onder den le luitenant Krull tastte don vijand aandien verjoeg hem uit alzgn stellingen de J jand ha i daarlj ééa doodo entwee ijWaar gewonflBu terwijl wijjaan onze ijdetwee lil ht gewondeW kregen f Den j daarop voBenden dig vertoonde de vgand zich wider te KotWasir en werd toen i oor 8 welf Hohté worpen niefgranaatkartotsen gehat l verjnagd De iholora ia fiheel ge ekeB de g wndheid to i t n4 zeer bexraSgend Mr lowler to BaHymonly brengt een nieuwigheid in denliapdel voor muzikale wielrgder nl eeu t l hellen Ijpen octaaf vormende waarmede men gemakkelijk ónder het rgden ttnvoudige melodicn kan voortbrengen IJ ili oe iterk moet het licht wol tgo lm bij t lezen of ie achrgven ï n Duitsch blad geeft het antwoord opidew vraag We meten het lioh mol normaalkaMaen dat wil zeggen we rergelijken de sterkte vat een lichtbron met het chijnsel der vlam van een normaalkaars In Duitschland geldt als zoodanig een parafine kaars van 20 mM doorsnede en vlam van 50 mM hoog Zulk een normaalkaars werpt op het blad papier dat we er tegenover houden een takere hoeveelheid licht en daarvan hangt dan de helderheid van het papier af D helderheid die ontstaat wanneer we het blad papier op ééa meter afstand loodrecht bij de normaal kaars houden noemt men een meternotmaalkaar of kortweg meterkaar Op deze helderheid van een plat vlak komt het aan als wij de hoeTeelheid licht willen bepalen die we TOor het lezen schrijven enz noodig hebbeu Do bekende oogart Hermann Conh te Brealau heeft in dezen proeven genomen en gevonden dat eerst bij een helderheid van 60 metcrkaar en het oog even gemakkelijk kan lezeu al in het volle daglicht Daaruit word afgeleid dat als niinste boeveelheid kunatlicht om bg te lezen of te schrijven een papierhelderheid van 10 meterkaarsen moest worden Tastgeatcid Deze helderheid verkrijgt men ongeveer heb Je bent ter nauwernood van je nieuwen minnaar verlost of ja wilt don ouden weer aan je snoer hebben Ik wil niemand aan mgn snoer hebben zegt zü Tunrrood van schaamte en verontwaardiging t I een rer chrikkolijk oude japon dat weet je ook wel Ja hebt me dat kleedje wel al vgHig maal aan zien hebbtn I Al je hier alleen gekomen bent om me te plagen alleen om om jo zelf mal aan te stellen dan wou ik dat je maar weer wegging Ik maakte eenvoudig de opmerking Uuicie zegt Acdy eu gaat rustig voor den haard taan om zich eens to warmen dat je er bijzonder goed uitziet Als nu iemand er nog aardig uil kan zien in eene japon die deu vijftigsten keer go Iragen wordt dar moet het werkelijk een lief mei je zijn I Zio je t wa een complimentje beste meld Waarom maak je dan zoo n ondankbaar apekt kel Loop heen zegt zijne nicht met nog minder dankbaarhoid Een foit ia het dat zij bij bet toilet maken werkelijk eenigszins haar best heeff gedaan om er zoo goed mogelijk uit te zin nu ir Ralph voor het laatst komt Want dat zij hora voor t laatst als verloofde zal zien staat bij haar vaat Het a een oud japonnetje dat ze aantrok em zwart versleten stofjo Maar het uitgesneden lijfje deed een allerliefst halsje voor den dag komen blanker dim do sneeuw daarbuitrn en de bloote aricon tonden wondergoed bij dit oude lolletje voud zij toen zij zich in den spiegel bekeek IfTorcli tenolgd lis men eeu blad papier plat neerlegt en wel 15 cMonder en 20 cM ter zijde van een atearinokaara Bc dit is zooals men bemerken zal een matigeTurlichting Een mindere graad van helderheid is voor t oog zeer schadelijk en bevordert de bijziendheid Hoe staat het nu met onze poiroletimlampen Ookbij do beate soorten zijn er maar weinig die do vereinohte lichthoevee hoid uog geven op een afstandvan drio kwart meter Daaruit volgt dus de regol dat meu een petrolouralamp niet verder dan een halven metervan zijn leesboek of sohijfpapier looet rerwijiierd zetten J De Arnh Ct bevat een reeks schetsen uit t leve mr vrouw in Rusland Do laatste bespreekt het leven wu vrouwen uit den werkend n stand waaraan wij het rolgunüe ontleenon Er bestaat nauwelgks een liardor lot op de wereld Êk v iuw an eon Eussiseh werk maii te zijn of I eene ISfstandigo fiibriekarbeidstel t Is moeilijk te besMsaeji welke vau deze klaaae vrouwen ren harder strijd iliiins Dascin te voeren heeft Doch het schijnt mij t dat de gehuwde vrouwen het nog zwaarder te vei lhtwoordeii hebben dan oij etrouwdo Een l lu4siach fabrieksmeisjo leidt stellig geen aangenaam loven Van don vroegen murgun tct den lateu avond zit zij in een bedompt laag vertrek voor haar weefgetouw waar de oogen bedorven en de longen verzwakt worden waar licht nog lucht in voldoende i ato aanwezig ia Zij verdient voor twaalf of veortiem uron arbeids per dag een zeer karig loon dal baH nauwlijka in slaat atult om droog brood te eten eri zicb behoorlijk te kleeden En hoe dikwijls moot zij zicb bovendien do ruwste behandeling van ontelbane chefs van den boogstgeplaataten ingenieur af tot van den laagsten opzichter zonder marren verdurJn en wut alirainer is de ruwe galanterieën verdragen want openlijk tegen hen op te treden zou gelijkajaan met ontslag en dat is weer synoniem mei hongerlijden Eene fsbriekarbeidater verricht evenveel werk als de sterkste werkman maar zij wordt nauwelijks met de helft van zijn verdienste betaald Daarbij is zij gedwongen om zich aanhoudend in de onmiddellijke nabijheid van ruwe mannelijke collega s te bevinden en do algomeene verachting te dulden welke ile Trouwen van dien stand en soms niet vehoel ten onrechte opwikken Dat alles is stellig zeer zeer treurig ec maakt het lot van een fabrieksmeisje niet benijoenswaardig maar zij is ten minste na goeindigdeu arbeidstijd vrij afgedane dagtaak kan zij naar haar vrijen wil leven uitrusten of uitgaan lapen kortom doen en laten wat zij verkiest Geheel anders is t met du eclitgenooteo van den werkman gesteld die niet alleen onder de uiterlijke omstandigheden gebukt gaan maar bovendien in de eente plaats van de luimen barer mannen afhankelijk zijn In deze klasse wordt de vrouw door het huwelijk eeu willoos werktuig van haar man het maakt haar tot slavin over wier wel en wee geluk en leven kortom over alles haar echtgenoot bijna willekeurig beslissen kan En hoezeer misbruikt hg in de meeste gevallen deze cchier onbeperkte macht Het grootste deel der Russische arbeiders zelfs de ontwikkeldste en Je vermogondste zijn onbeschaafd heerschtuchtig tivislziok en ruw De vlijtigston arbeiden tn dagen in de week de Zondag behoort echter aitaliiitend aan de herborg en weo de arme huisvrouw die op deu zoogenaamden blauwen Maandag zoo noemt het volk in Rusland steeds den eersten dag van elke week haar man in den weg treedt of iets doet dat hem niet naar den zin i9 Dan wordt de pas begonnen schoen of eeu ander voor de hand zijnd voorwerp haar naar het hoofd geworpen onverschillig of het haar eene gevaarlijke wonde kan toebrengen of niet Bij de fabrieksarbeiders gaat het nog erger toe en zij staan ook ala ile verachtelijksten onder het Russische volk zelf bekend Eeu alle ontwikkeling tor zijde stellend leven beeft aliijd eeu verderfelijken invloed op de monschen uitgeoefend en des te meer ala zich daaraan kommer gebrek en ellendo poren Daardoor wordt erne helana maar al te ware gegronde ontevredonheid opgewekt Hoe licht verleidt een luiaard of oen drouktiard de anderen niet met wie hij dagelijks urenlang bijeen ia zoodat hij zijne beschouwingen on denkbeolden vrij ten beate kan ven In de fabrieken in Rusland tieren welig al de ondeugden des monschen Zo vinden daar een uitïoatrekt veld Liederlijkhuid ongeloot dronkenacliap ja zelfs nnti vaderlaiidsliefdo zijn de gewone eigenschappen bij den Russischen arbeider van lioroop De Nihilisten weten heel goed waarom zij bunno afgeviKtrdigdüii voornamelijk naar de fabrieken zenden daar vinden zij het gunstiije terrein voor hunne schandelijke laaghartige operaiiëti Do eorlgko boeren zoudon het opstand predikend gebabbel der land I verradera niet nauhnoron on de sprekers eenvoudig doodslaan Do altijd ontov roden fabrieksiirboiders I leenen maar al te gretig hot oor aan die redènee ringen welke onder woorden brengen wat er in hunne tot oproer neigende zielen woelt Zij verlangen naar de revolutie om zonder moeite te genieten I luiaarde zijn altijd bereid om den ondergang van het bestaande te wenschen in de gewoonlijk ijdele hoop dat eeoe verandering hun de bevrediging hunner verlangena zal brengen In de herbergen j onder een behoorlijk getal borreltjea al achimpende op dio gelukkige menschm met wie ze natuurlijk hunne patroooa bedoelen laten zij zicb gemakkelijk overhalen rm tot de Nihilisten toe te treden in I troebel water is het niet moeilijk te viascben j Gedurende de e eindelooze politieke zittingen moeten de arme vrouwen dier slechte verdorven I gezellen eeu echt bbklagenswa rdig leven voereu I Te huis ligt de gehoele zorg voor hot leiden der huishouding alleen op hare schoudora en ze moeten het zwijgend toezii n hoo hot hoofd dea bui I zes in zijne dronkenschap bet laatste jurkje van de verkleumde kloiue verkoopt hoo hij de opge I spaarde penningen der vrouw als zij het door i uiuigbeid en overleg zoover brengen kan haar ontneemt allooii om aan zijne zucht tot drinken te I voldoen Bevend staan de ongelukkige moednrs op den betaaldug aan den uitt ang dor fabrieken Urenlang wachten zij elkon Zaterdagavond om van hot ontvangen loon ten minste zooveol raoestijr te worden wat zg voor de dri igondste huishoudelijke behoeften noodig hebben Dag eu nacht zgn die diep beklagenswaardige wezens op de been zij hebbeu nimmer rust nooit eenig genoegen t is oeuwig wasschen koken schuren en stoppen En tot loon voor dat alles onthaalt de teedere echtgenoot haar nu eu dan op grofheden op beschimpingen en niet zelden op mishandelingen Hoevele zwijgeude martolaressou ateroeu or zonder eeno enkele klacht te uiton onder lüe arme miskende vrouwen wier bleek mager golaat gebogen gang en dofi e blik duidelijk hare elleudo vertellen Is het wonder dat er ateods minder huwelijken in dio klasse gesloten worden en dat de arbeidsters er verreweg do voorkeur aan goveu om ongetrouwd te blijven dan om een man de vrije beschikking over hare persoon ja zelfs over haar loven te geven De zudelijkheid vordwgnt eiken dag moer on meer in de st eken waar eene fabriek opgericht wordt Waar zouden ook dio arme onbeschaafde meisjes moed eu kracht vinden om ondanks kommer en gebrek braaf te blijven Een aantal herbergen rijzen ala paddestoelen dadelijk in do nabijheid van een fabriek op zoodat de mai als t ware van zijn werk komend daarin loopeq tj en het gevolg daarvan is ook dat hij niet alleen den Zondag maar elk vrij uurtje er in doorbrengt Niet zelden bezoeken de mfisjes ook die plaatsen en het levert een waigenden hoewel diep Ireurigen aanblik op om getuige t zijn hoe nauwelijks volwassen vrouwen mot de mannen jrooken eu drinken BuiteDiaodsch Overzicht De afdoelingen der Belgische Kamer van Vertegenwoordigers hebben het onderzoekon voor de grondwetsherziening tot Woensdag a s uitgesteld Do afgevaardigde Woeste ia uitgenoodigd ton paleizo te verschijnen Men meent dat dit in verband staat met zijn verzet tegen het koninklijk rofernndum De aocialisten bielden gisterenavond eene meeting naar aanleiding van de voorstellen tot grondwetsherziening Verschillende sprekers voerden het woord zij zeiden dat men het volk bedragen heeft toen men het op t oogenblik der werkstaking de grondawetaherziening oeloofdo Het tijdvak van betoogingeu moet wedor een aanvang nemen Het koninklijk referendum werd door hen een middel genoemd door den koning en zijne miniators uitgedacht om de grondwetsherziening vau do baan te schuiven Hierin ligt naar hun inziens eone saraenspanning tegen bet algemeen steioreobt en het oogenblik is thans gekomen om der regoering vrees aan te jagon De imoering van bet algemeen stemrecht vond luiden bijval eu de meetiug scheidde onder het aanbelfen van den kreet leve de republiek I Na den afloop doorkruisten eenige groepen de voornaamste stniton ondor hot zingeu der Marseillaise en het aanheffen van verschillende kreten zoonls leve de revolutie leve de grondwetsherziening Voor het Volksliuis aangekomen gingen zij echter vreedzaam uition In Frankrijk rust voor het oogenblik do biiiuenlandscbe staatkunde en richt zich aller belan telling op de working der nieuwe hnudelstarieveii Of het puliliek op den duur groote bewondoring zal gevoelen voor de nieuwe handolspoluiek der republiek zoo homolhoog geprezen door de protectionisten is meer dan twijfelachtig Men mag dit veroudorstolleii op grond van hotgorn over de eerste direct waarneembare gevolgen dor besehermende handelspolitiek onder het publiek aan de Koln Ztg wordt gesobrovcn Volgens den Parijschon berichtgever van dat blad heeft men te Parijs in de eerste plaats uiteriijk kunnen bemerken hoe Frankrijk sedert Maandag onder de heerschappij n bet nieuwe handelatarief staat in de bierhuizen die alle dien dag don prijs van bet bier verhoogden Zij nemen thans voor V üter een gewoon glas 36 cent voor een halven litef 60 ct en vooreen geheelen liter fr 1 20 terwgl de prijzen voorheen 80 ct 50 ct en i fr waren Bovendien j zijn de prijzen voor ham worst kaas en andere uit het buitonland afkomatige levensmiddelen verhoogd I De wijnhandolaars en wgnhuizen verkoopen nog tot 1 de oude prijzen doch hoewel een massa Spaansche wijn nog tijilig over de grenzen is gebracht zullen I ook zij waarschijnlijk hun prijzen hoogor stellen Dit zal voor de mindrr welgestelde gezinnen die bij I hun maaltijden tegenwoordig nog den gowonen rooden I ivijn met water kunnen gebruiken een hard gelag zijn te meer daar ook de vleescb en broodprijzeu in de hoogte zullen gaan Enkele slagers zijn daarmede Maandag reeds begonnen maar in bet algemeen wordt het vleescb nog lot de oudo prijzen verkocht deze waren echter in den laatsten tijd reeds zoo hoog dat het bijna goedkooper was gevooelte dan ander vleesch to eten Ten deele is hiervan ook de reden dat de veemarkten van Villette de laatste weken minder druk waren dan anders daar do veehandelaars hun inzendingen beperkten om do schapen en ossen later voor do hoogere prijzen van j de hand te doen In de winkels verkoopt men nog voorloopig teo eu de oude prijzon maar ook hior is verhooging te te wachten zoodat le arbeider wiens uitgaven voor levonsbeboeften roods aanmerkelijk zgn gestegen een slechten tijd tegemoet gaat De laalsle dngon voor het ingaan der nieuwe handolstarieven was het verkeer op do spoorwegen en in de havens van Frankrijk buitengewoon druk Het levendigst ging bet aan do Spaansche grenzen toe De Spnatischo tolkantoren tvaren tot Zondag middernacht open het is inderdaad golukt nog alle agens met Franscho waren tijdig over de grenzen te brengen Het ouin golijke werd beproefd om dit te bereiken Een gehoele spoortrein met gevogelte en 160 000 flosschen champagne werd over de grenzen vervoerd waardoor 400 000 frs aan hoogere tolrechten werden I bespaard Hoo druk bet voi keer was blgkl hieruit dal van uit Fransoh Hondaye gedurende de laatste vijf dagen 2127 waggons mei Fransohe waren naar Port Bon werden gezonden Over Biddassoa kwamen I binnen drie dagen meer dan 1000 wagens uit Spanje aan Het spoorwegstation Irun was deamate vol bezet dal 300 wagens die over de Spaansche grens waren vorvoerd weder op Frnnsch gebied terug werden gedrongen iet Spaansche douanekantoor beschouwde zo echter ols aangekomen Hot Fransche grensknutoor Hendaye in de sedert den 6en Januari 700 000 fr Even druk als aan de grensstations was het goederenverkeer aan de zeehavens Do redevoering door Lord Salisbury te Eieter gehouden werd door 10 000 aangehoord De hoofdpunten wülke de spreker aanroerde waren de lersche politiek en de aanslaande algoraoene vorkieziug Met betrekking tot de laatstbedoelde Hot do Premier zich hoopvol uil Aan don voor do Regeering oiiguustigea uitslag van vele plaatselijke verkiezingen hechtte hÜ eeno betrekkelijk geringe beteekenis en overigens beschouwde hg de naderende algemoene verkiezing wal de Homerule quaoatie betrof noch als een keerpunt noch als eene definitieve uiting van de politieke openbare meening in den lande maar veeleer al bet eerste treffen bij eenen langen en hardnekkigen strijd Voorts verdient te worden aangestipt dat de spreker zich uitliet ala een voorstander van Chamberlain s ontwerp tot verrekoren van pensioenen aan ouden van dagen in den werkmanastand Lord Salisbury vierde zijnen 62ston verjaardag Lichamelijk en geeatelijk verkeert bij nog in zijne volle kracht Mot eon moeite der belangrijke zaak waardig heeft graaf Taaffo de Oostenrijksche minister president herhaaldelijk gepoogd met de Duitschliberale partij eeno rogeeringsmeerdirheid te vormen Vooral trachtto bij van haar bekwamen leider Von Plener een oven voortreffolgk vriend te maken als hij thans oen gevaarlijk tegenstander is o a door hem een plaats in bet ministerie aan to bieden Gelijk men weet weigerde Von Plener maar werd toen graaf Kuonburg een üuilsch liborale leider van minder beteekenis minister zouder portefeuille Hiermede bad do regeering mot de machtige partij althans een voorloopig vergelijk getroff eii een overeenkomst echter dio meer op proof dan vau blijveuden aard was Do Duitscli liberalen waren er in geen enkel opzicht aan f obonden Daarom moest een inidilel worden gezocht om hem blijvend afhankelijk te maken Graaf Taaffe had hieri ij het oog op Von Plener Op allerlei wijzen trachtto hij hom over te ha en o a door hem een gezantschapaplaata te Berlijn aan te bieden en