Goudsche Courant, zaterdag 6 februari 1892

ff r 3if ca Maandag 8 Feliroari I89d N é Tëa GOUDSCHE COURMT NieuwH en Advertentieblad mor Gouda en Omatreken Oe inzending van advertentiön kan gesohieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave thsD9 door hem het ambt an president der Kekenkamer beschikbaar te stollen opder zekere Toorwaarden ten opziohto van zyu staatkundige houding Von Plener heeft echter ronnwei bedankt In den tefjenwoordigen toestand on rooral tegonoverdo nieuwste verwikkeling van het gesol il tusschen Csechen eh Duitsohors in Eoheme achtte hij het tijn plicht in het Huis an Afgevaardigden te bleven De Toorstellen lou hij niet verder overwegen Een geschenk had hij naar hy ondrr toejuichingen in de Duitsrhe club verklaarde nooit aangenomen Vete nieuwe poging van graaf Taaffe om de Duitsche linkerp irty aan ch te bindeii is dus onherroepelyk mislukt Het voorstel van de Afgevaardigde Ferreira Aln eida in de Portugeesche Kamer om de koloniën yöor een deel te verkoopen Engeland lou 12 niillioen pd st gq odeu hebbeu voor ZuidMosam Ibique is met 118 legen 3 stemmen verworpen De finanoieele voorstellea der Begeering tvordeu door de Kamer aangenomen Nu konen de buitenlandsche fondsenhouders aan de beurt die 30 pCt zullen mouten laten vallen En dun zal de vraag zijn of men op die wgs gekomen is waar men wezen moet PËTROLEUM INOTËEKINGË van d Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Kotterdam De markt waa heden onveranderd I flco Tankfust ƒ 7 60 Februarilevering 7 26 Maart levering 7 10 AprilMei Juni levering 7 Juli levering 7 05 Augustuslevering 7 1 5 September OctoberNovem November en December levering ƒ 7 25 Zeilend 7 30 33S Staats loterij 5e Klasse Trekking van Vrijdag 5 Februari No 5582 ƒ 1000 en Premie van ƒ 30 000 No 5993 15419 en 16725 1000 No 3040 10062 12824 20241 ƒ 400 No 968 7173 10408 on 8474 ƒ 200 No 895 970 2378 4501 4939 7064 8064 9346 10024 11234 11683 12751 14194 16948 17226 19112 19405 19727 en 20068 100 Prgien van ƒ 70 187 2950 6617 8805 11203 13738 16096 18982 S04 2963 5815 883U 11247 13833 16436 19018 318 3156 5998 8948 11421 13876 16551 19230 896 3290 6084 9000 11456 IS9S2 16586 19609 496 3380 6087 9016 11666 13969 1664S 19610 626 3637 6227 9060 11729 14003 16726 9636 565 3645 6284 9180 11740 14015 16799 19679 625 3602 6400 9361 12074 14063 16887 19710 1062 3769 6404 9416 12175 14084 16996 19711 1168 3790 6644 9628 12190 14199 17033 19762 1204 3864 6663 9643 12194 14310 17103 19806 1263 3939 6894 9872 12288 14342 17116 19809 1330 4069 69S4 10016 12276 14469 17139 19847 1416 4080 7340 10066 llSU 14538 17149 19860 1464 4131 7361 10121 12375 14698 17180 19866 1562 4147 7443 10149 12447 14699 17553 19995 1631 4154 7647 10264 12465 14733 17558 20053 1668 4248 7719 10295 12550 14746 17663 200b6 1679 4257 7783 10373 12553 14852 18011 20106 j 1748 4305 781810423 12620 14899 18023 20179 1796 4403 7827 10431 12655 15048 18157 20112 1840 4627 7835 10493 12717 16076 18166 20345 1 80 4538 7909 10604 12898 16083 18273 20387 1949 4916 8165 10683 12994 16166 18479 20409 2034 4929 8174 10726 13032 16210 18502 20486 2053 6094 8323110782 13036 15218 18678 20676 3229 6139 8328 10843 13206 16639 18822 20637 2231 5144 835110876 13214 16687 18831 20725 2259 5201 8426 10983 13404 15714 18881 20727 2637 5404 8706 11029 13429 15805 18892 20860 2676 5450 8786 11030 13436 16859 18948 20970 2770 5585 Burgerlijke Stand Zevenhuizen U de Groot GEBOREN Min ouder T de Joog A Jan ouders J den Hertog Q W Haak OIHCWD G VSD Vlsotu en E de Koiter OlEBLhulSN 1 Veote 61 J ADVERTENTIEN ADVERTENTIEN in alle Binnen ea Buitenlandbche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BWNKMAN en ZOüI te Gouda juuda Snelpersdruk van A Bbinkman k Zoük Het roote aantal zenuwkwalen van lenuwhoofdpijn af lot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie hersenberoerte te trootseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Kerst aan den nieuwen tijd komt dj eer toe dat zij door het gebruik maken van deu eeovoudigsten weg camolyk langs de huid eeno physiologisohe ontdekking godaau hooft die na hondepde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid ia en terwijl zy ia wetonsohippelyke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eeno weldaad blijkt te z jn voor de aan zenuwkwalen lydenile mensohhoid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Boraan Weissmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 60 jarigo praktijk Door wasscbing van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohikte stoffen door de huid onmiddeUUk aan het zenuwgestel medegedeeld Met ileze geneeswijze werden werkelgk schitterende resultaten verkregen en t maakte zooveel opgang dat van een door don uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tijd reeds de 21e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alloop voor het groote pubhek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie on de daarmede zelfs in wanhopig gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin weteuschappelyko vothandolingen uit de medische bladen die aan deze gnnoeswgze gewijd zgn zoomedo afschrift van tal van getuigsohriflen van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Meniere med dr profeSSOr aan de polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton Sanit tsrath Ur Cohn te Steitin ürossmann med dr arrond arts te Jöhlmgea Dr k Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Jeheimrath Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur derrfalVanotherapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Coiisul von Aschenbach med dr te Cforfu Dr Busbach arrondTarts t9 Zirkaitz Obe stabsarzt Jeolil mei dr te VVreenenj Dr O Bongavel te L a Parrière Bure lid van den Conseil Central d hyglène et de Santé in Frankrijk en vele andoren Aan allen wier zenuwgostel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde oenuwachtigheid liidea waarvan de keateekonon zgn chrouLWhe hooidpUu migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagel ke toestand i verder aiie kieken die door eroerte getroffen werden un nog Igden aar de gevolgen daarvan zooala verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeieigk slikken stufheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van geheugen enz en zg die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zgn maar door dü kende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrijvoii electriseeren stoomlooi of zeebaden geou genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die vreeS gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als zicb aanhoudend aUgStlg voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn nder het voorhoofd suizing in de coren het voelen van kriebeling in en bet slapen van banden en voeten al deze dne Mtegoriou van zenuwlljders als oot aan jonge mcisjes lijdende aan bleekzucht en krachteloosbeid ook aan gezomle zelfs aan jonge perSOuen die veel met het hoofd werken en geestelgke reactie wdlon voorkomen wonlt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te ohaffen hetwelk op aanvrage kOStSloos en franco verzonden wordt door j LEMAIBE k Co Apothekers te Parijs nie de l Eohiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneesvijie van ROMAN WEISSMANN 1 Oud Officier vèn gezondheid eere lid der lUliaanache 8aniteita ordo van het Witte Kruif en verder te AmsterdaiU door M CLEBA Co Heiligeweg 42 Botterdaiu F E vail SASlTEN KOLFF Apotheker Korte HooMsteeg 1 Utrecht LOBKV POHTOM Oudegracht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygienisch medicinale Tentoonstelling te Jent is de Weissmann sche geneeswgze door de medische jnrj m t de Zilveren Medaille bekroond Sociëteit Ons Genoegen te GOUDA Tournee Artistique van 4e Prinses LILLY DOLGOKOUKY Violiste van H M de Keizerin van Rnsland en haar Bassisch Dames en Heeren ürke t Zaterdag 6 Februari 189 Een enkel COITCEIIT Entree 75 cent Leden 50 cent Aanvang 8 anr Prinses DOLGORÜÜKY zal zelf haar orkest dirigeeren en zich als soliste doen hooren FEANSCHE STOOMVEEVEBU Chemische eo Zwitsersche WasscbenJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeifner Kotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen üameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordijnen Tafelkleeden Tropen met meuwe patronen geperst Kwasten Gamitoren Neteldoek Tolles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander Woven en worden onschadelflk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 NATIONALE UILITIE TEGEN BOOG LOON PLAATSVERVANGERS en Nummerverwisselaars GEVKAAGD Adres P van LOON Hartenerf te Gouda AGENT Sociëteit Ons Genoegen Donderdag 11 Februari 1892 optreden van WILLEitt van ZOYLEN met het Tooneelgezelscbap van den Tlvoli Scbouwburg te Rotterdam Dir J C de VOS en W van KORLAAB DE REDERIJKER Blijspel In 3 be drijven gevolgd door EEN PARTIJ PIKET Tooneelspel in 1 bedrijf Gewone bepalingen en prijzen Aanvang half 8 uur D aitgave dezer Contant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is i 1 25 franco per post 1 70 Aiioaderlgke Nommeri VIJP CENTEN BU deze Courant behoort een uyvoecsel BINNENLAND GOUDA 8 Febraari 1892 By kon besluit van 6 Febr is mr J T C Viruly benoemd tot burgemeester der gemeenten Haaatrochl en Vliat Heden ivas hier alfceraeen het gerucht verspreid dat op de Spooriro burg te Culenborg heden morgen een groot ongeluk was voorgevallen doch na informatie kunnen wij mededeelen dat dit gerucht gelukkig op geen goede gronden rust By besluit van den Burgemeester zijn de agenten van politie ie en Se kl C Nugleren en H Heikem respectievelijk bevorderd tot agenten Ie en S kl Door de politie alhier wordt eene strafvervolging ingesteld tegen do ilaapste houdster vrouw van Triet daar liJ betrapt is op bet feit dat i ten haren huize gvlegenheid gaf tot het plegen van ontucht O it Bo legr ve schrijft lö aan de N R Ct De geruchten als zou de stoomtram van Gouda naar bier vervangen worden door oen paardentram zijn volstrekt niet van grond ontbloot Naar ons uit goede bron verzekerd is zal nog in deze maand door de aandeelhouders hierover een besluit worden genomen Het personeel der blikslagerij van den heer v d B werd medegedeeld dat hun loon voor het maken van vuilinsblikken met 60 pCt zou verminderen mmHS FEVtLLETOX 15 UU ket Engeück Maar Andy stoort zich niet aan haar laatste gelegde en vraagt Zeg eens Dulcie hoe ben je met Ealph thuis gekomen Oat kunt ge je wel voorstellen hoe ellendig Mijn V orstellingsvermogen is niet erg sterk egt Andy bescheiden en ditmaal spreekt hij eens do volle waarheid Hoe bedoel je dat ellendig Wel ik heb hom nu twaalf mnanden gekend en in al dien tgd is hij nooit nooit zoo zóó onhebbelijk tegen me geweest Onhebbelijk zegt Andy boos Hg is toch niet O neen I en zij schudt haar aardig kopje met de lange in den vuurglans schittereijde lokken Niet onhebbelijk in dien zin Hij was zeer beleefd afscbuwcigk beleefd hij zei geen woord en glimlachte irf t geheel niet en Voor den drommel hoe kon je zien of hij al dan et glimlachte twas zoo donker als de nacht Eerst ja 1 Maar later niet Toen kon ik best zien En bovendien uit zijn stem bleek duidelijk waarmede zü zoo dadelijk geen enoegen namen en ten slottp besloten het aanbod ti weigeren Dientengevolge werken zg nu gezamenlijk eo vooreigen rekening daartoe finaatiee geholpen door eenstadgenoot terwyl een ander Jiun werk aan denman brenzt Na informatie is gebleken dathet arbeidsloon vooreen vuilnisblik van l j op 1 per stuk was verlaagd Gisterenavond is door de walpers aan de Stearine Kaarsenfabriek uit het water gehaald J B die in beschonken toestand daarin was geraakt Gisterenavond is op bet Jaatpad bij K een begin van brand onstaan wat gelukkig spoedig door de buren is gebluacht Heden morgen ten 6 uur isjde schipper van do Stoomlwot de Volharding doordien bij misstapte te water geraakt doch onmiddeÉjk er uitgehaald Voor de rechtbank te Rotterdam werd gisteren gepleit in de zaak tu scben het hoogheemraadschap Sohieland als eisoheres bij monde van mr Thorbecke eu de gemeente Gouda als gedaagde voor wie mr Vlielander Hein optrad Het goU eene actie tot vergoeding der door Schidand gedane uitgaven voor de verzwaring van een gedeelte dijk waartoe Gouda hare verplichting ontkend had en die alstoen ingevolge de wet vao 1841 Stil 42 ten koste der weigerachtige gemeente door het waterschap eigenmachtig was bewerkstelligd De vraag die partijen verdeeld hield was alzoo deze Is de gemeente Gouda verplicht tot medeonderhoud van dien dgk en zoo ja in hoeverre Het betvijs van het beweerde recht rustte op elscber en werd afgeleid uit drie gegevens 1 e de wet ge genopg dat hg niet lachte Ik denk dal jij ni I erg in een stemming waart om te lachen 01 dat spreekt van zelf Maar natuurlgk je zult mij wel in t ongelijk stellen Dat doet er niet toe Maar je woudt dan zeggen dat hg enfin dat hij zioh niet gedragen heeft als dat voor iemand die verloofd is past V iiJi dat beo t hij niet en met nadruk vervolgt ZJ Hij was bepaald kort aangebonden Hg hij commandeerde mg dat ik mijn handen onder t dek jfioesl toppen I En deed je het Nu ja Ik zij schaamt zich geducht Hij was zóó ruw dat ik dacht dat het t beste zou zgn Ik begrijp S brouwen fronsend Dulcie en hij wendt zich op eenigszins tragische wijze tot haar weet je hel wel zeker Was hij er niet ik bedoel heeft hij jou en dien anderen kerel niet gezien Neep antwoordt ze als verwierp ze dat denkbeeld verre O neen en ze laat droevig het hoofd hangen De quaestie is eenvoudig dat hij me haat Andy Wat Hg haot me herbaalt ze hoe langer hoe beslister Dal is alles En genoeg ook Ik geloof het alleen maar niet En toch is het waar herneemt ze wanhopig ADVERTENTIEN worden geplaalmt van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naw plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAp t welk des Maandags versch nt de hoefslagboeken 3e de historische feiten Wat het eerste t betreK de wet van 1810 had uitdrukkelijk erkend twee soorten van onderhoudsplicht Ie die art 2 welke gepraesteerd moest worden door de eigenaars der landen gelegen langs den dijk eu bij deze wet geconverleenl in eene geldelijke bijdrage en Se die art 18 welke door sommige gemeenten i als zoodanig moest vervuld worden en wel in natura In cam nu was volgena ei cher Gouda verpliflit tot eene derstelgke exceptioneule praestatie in natura en was het alzoo onverschillig of die gemeente al of geen landen had die gelijk het gewone gi val was met dijklast besmet waren Ter uitvoering toch van genoemde wet had Schieland eene uitnoodiging gericht aan den maire van Gouda om de hoefslagen te willen opgeven die ten laste dier gemeente kwamen en had daarop ten antwoord gekregen dat geen onderhoudsplicht door Gouda verstrekt behoefde te worden als eigenares van daarmee besmette landerijen maar dat de gemeente daarentegen wel verplicht was als zoo tanig bet onderhoud natura tf praesteeren voor een zeker aantal hoefslagen De wet van 1810 was zoo al niet elders dan toch in Schieland uitgevoerd en hoewel later weer ingetrokken was hare uitvoering gehandhaafd Wat het tweede punt aanging in de hoefslagboeken van Schieland stond Gouda steeds als dgfcpliohlige vermeld en uu mocht het waar zijn dat het reglement van Schieland van 1851 in dien abnormalen onderhoudsplicht gelijk in cam beweerd niet voorzag eo dan ook met het oog daarop aan de hoefslagboeken geen bewijskracht was toeiekend dit bracht niet mee dat daarom alle bewijskracht aan die boeken kon worden ontzegd waar zij wel egelijk van dat onderhoud der gemeente Gouda als zoodanig melding maakten Ën de historische feiten herhaaldelijk had Gouda Ik wist het al lang En vervolgt ze peinzend waarom zou hij ook niet P Waarom zou hg niet vraagt Andy heftig Wel kijk eens hier je bent het aardigste meisje dat ik ooil gezien heb Loop naar den duivel vervolgt hij alsof hij een denkbeeldig wezen m den anderon hoek van het vertrek aansprak Denk je dat ik er niet over kan oordeelen Ik zeg jo Dulcie dat hij moeite zal hebben om eene vrouw te krijzon als jij O Andy wat een goede jongen ben je toch en plotseling barst zij in tranen uit Maar tis toch hensoh waar zegt ze snikkend Hij haat me dat doe hij heusch en als hg van avond komt zal ik hem alles vertellen en hem vrij laten Vrij Om het engagement te verbreken Jij kunt dat zoo niet inzien als ik Andy Ik weel zeker dal hg blij zal zijn als hij voor goed van mij af is Wil je hem alles erlelïen vraagt Mc Dennot en staart haar verbaasd aan Ja zeker Ik kan dat geheim niet langer dragen En het is niet eerlijk ook Andy begrijp dat wel Als hij wist dat ik dat ik er ook maar over gedacht had o jucht ze diep ongelukkig ik kan het zoo moeilgk zeggen Maar je begrqpt me wel niet waar Jn ik begrijp het t Koste wat het wil ik wil het eggen t I een goede straf voor mg Als hg weet dat ik er