Goudsche Courant, maandag 8 februari 1892

Ten orerataan van Mr I MOLENAAR Notaria te Waddinxveen zallen in t openbaar Terkocht worden bg Teiling op WOENSDAG 2 MAART 1892 bfl v NIEKERK a h dorp bg afslag op Woensdag 9 maart i892 bg de RUITER a d Brug te W addinxveen telkens des voormiddags ten 11 ure HUIZEE m wim allen gelegen te Waddinxveen als e ei Hiiis B 88 c a met een groot perceel TÜINGROND op de Pnttendyk maandag 8 Februari 1892 B 84 en 85 c a met een groot perceel Tü INGROND op de Puttendgk B 86 en 87 c a met een groot perceel TUINGROND op de Puttendgk allen in t Noordeinde tegenover d woning van A GROENEWEG Een WOOSBUIS met lokel ea een Woonhé C 27 en 28 c a geheel nieuw gebouwd in de Nesse EE a VMS C 186 187 en 188 c a aan de Noordkade EEN HUIS O 265 aan de Znidkade voorts te Reeuwijk op VRIJDAG 4 MAART 1892 ten 11 ure s morgens in de herberg van C KLAVERVELD b d nieuwe R K Kerk Een Huis ca binnen ReeuwUk staande op den dgk aan den Polder Middelburg bg t volgende perceel Een perceel Wei of Bouwland aldaar genaamd tKaagjes Lande gelegen langs den Middelweg in genoemden polder groot 91 are 75 centiaren Alles breeder in billetten Nader onderricht bg den Notaris Laag in prgs en fijn van qualiteit zijn J F E£R1IAN ZOOITS PORTWIJNEN Roode Portwijnen van af 1 tot ƒ 2 pfl Witte 1 20 2 20 EïjksnormaallesseiL te GOUDA Oe ondergeteekende bericht datopl APRIL a s KWEëKëLINGëN kannen geplaatst worden Aanmelding vóóé 25 Februari bg den Directeur met overlegging van geboorte acte een of meer getuigecbriften en verklaring vau oaders of voogden dat zg voornemens zgn hun kind of pupil voor het onderwgs te bestemmen Vereischte leeitgd 14 jaar De Directeur I H J W HUBER Gouda 6 Februari 1892 Steenfabnek Qouderak De AFSLAG der STEENFABRIEK HELLINGEN enzoovoorts den 27 JANUARI 189 ten huize van 0 F van dkn BiüROH te Stolwijkerêluü bg Gouda geveild zal NIET plaaU hebben op 3 FEBRUARI 1892 zooals bereids is aangekondigd maar op Woensdag 10 Februari 1892 des voormiddags ten 10 ure ter zelfde plaatse Belanghebbenden worden vooral opmerkzaam gemaakt 1 op den buitengewoon lagen inzet der perceelen en 2 op de gunstige ligging der fabriek Oe perceelen worden geleverd vrg van hypotheken Notaris SPRÜIJT GROENTEN in liters BUlsken 40 45 Cents Goedkoopste in gebruik N V d BURG ZOON Soci0teit Oiis Genoegen Donderdag 11 Februari 1893 optreden van WILLEM van ZDYLBN met het Tooneelgezelschap van den TivoliSchouwburg te Rotterdam DirJ C de VOS en W van KORLAAB DB RBDEmJKER Blijspel in 3 bedrijven gevolgd door EEN PARTIJ PIKET Tooneelspel in 1 bedrijf Oewone bepalingen en prijzen Aanvang half 8 uur Bierbottelarij Te koop eene geheele Inventaris voor eene BIERBOTTëLARIJ desverkiezend met huur van de flinke kelder waarin alle gemakken tot dat doel zgn ingericht Brieven franco onder no 2170 aan het Burean dezer courant Gouda Snelpersdruk van A Bbimxiiim SiZook VOORTZETTIIVG OER Groote jaarlijksche Opruiming MARKT A 92 D SAiMSOM GOUDA Costumes Mantels Japonstoffen Witte Goederen Tricot Tailles enz tot zeer lage prijzen DrBRKHMER sHEILAniSTALT für hxmgen Krankheiten Görbersdorf Schlesien I lnlichtingfen omtrent reis en verblijf gfeeft gaarne yischmarkt Groningen VOORTZETTÜSG DËR Jaarlijksche Groote Opruiming SCHENK en Zn Openlare Verkooping te GOUDA tec oïerstaan yan den Notans G C FORTÜUN DROOGLEEVER op MAANDAG 29 FEBRUARI 1892 de morgens te elf aren in het KofBehuis Hae jioNiK aan de Markt van 25 Huizen en Erven allen voorzien van waterleiding en staande en liggende te Gouda en wel JSen aan den Kattensingel w kQ No 138 verhaard bg de maand voor 13 Tier in den Wmterdgk wgk Q No 128 tot 131 verhuurd bg de week elk voor 1 60 De schuur achter deze huizen is met de poort verhaard voor ƒ 10 per jaar Ben in de Boelekade vgk R No 133 verhuurd bg de maand voor 8 Mf in de Beerekade in de Korte Akkeren wflk P No 361 tot 371 verhaard bg de week elk voor ƒ 1 50 Drie in de Korte Akkeren met SCÜIIUR en TUIN wgk P No 423 tot 425 No 423 is met den Tain bg de week verhaord voor 1 90 de overigen üën dadelgk te aanvaarden j e a n den Raam wgk O No 289 verhuurd bg de week voor 1 70 Ben aan de Nieuwe Haven wgk N No 82 terstond te aanvaarden Twee in de Genzenstraat wgk L No 26 en 27 verhuurd bg de week voor 1 60 en Meen met TUIN en WELPOMP aan de Spienngstraat wgk F No 24 terstond te aanvaarden De perceelen ïfln te bezichtigen 25 26 en 27 Februari a s van 10 tot 4 aren en op den dL der v kooping van 9 tot U uren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Baitenlandsch Overzicht Noar men rerneemt zou de llonp aaraclie rainistorpresident gra Szapaiy genrigd zgn eene vereenigiug tot stand te breni en met de partij Apponi waaraan hg twee portefeiiUeB in bet kabinet zoo toekennen Do teguuwoordige ministcra van justutie en van koopbandel zullen aftreden Voor eenigo dagen deelile men mude dat aan den leider der DnitBoho liberalen dr von Pleuer het presidentaohap van de Rekenkamer was aangeboden Dr von Plenor heeft thans verklaard dat hg wegens de dreigende mislukking van den B iheemschen tutgleich die voor de Duitschers eene ongunstige wend ng dreigl te nemen van de de hem aangeboden betrekking afziet en de leider der Duitsche liberale partg in de Kamer en in den Bolieemsclien Landdag wil blgven Bekend ts bet dat dr von PIcner zich uit het parlemontairo leven bad moeten lerugirekken als hg dien post had aangenomen Uit besluit waarbg v Plener een root financieel offer aan zgne beginselen en aan zgn partg brengt werd in eene olubvergadenng der verornigde linkerzijde uitbundig toegejuicht Vriend en vijand zijn hut er ovoreens dat hul uittreden van dr von Plener Ait de Kamer een groot verlies voor hot OostenrykBche parlement geweest ware Er is nog geen verandering gekomen in de spanning door het Pruisische soboolivetsontnurp bg onze naburen ieweeggebracbt In het eerst zal de toestand ook wol niet veel wijziging ondergaan do zaak bigft algemeen aandacht trekken en wordt in de pers en in staatkundige en onderwgs kringen besproken Veel nieuws wordt naiuurlijk niet medegedeeld Wat men ecbler niet nist blijkt nu de leider der nationaalliberalen Von Beunigsen had vóór zijne bekende rede iiï den Rijksdag zijne partggenooten oiet f n l le g eo ten tweaile de muiisler Miquel zal waarsohgnigk blijven omdat de keizer hem met wil laten gaan en omdat men tracht een schikking te treffen Volgens verklaringen te Madrid in den Senaat door den Hertog van Tetuau en in de Kamer door Canovas afgelegd is Spanje er in geslaagd met alle mogendheden voorloopue handelsconventién te sluiten behalve met Frankrgk dat lot driemalen toe de Spaansche voorstellen h eft afgewezen Eerst was van Spaansohe zgje voorgesteld eenvoudige verlenging van het iractaat van 18S2 tot 30 Juni waarbij dus beide Mogendheden haar oude conventioneele tarieven zouden hanahaven Toen Frankrgk weiijerle werd voorgesteld wederzijds bet nieuwe minimum tarief zou gelden en in Spanje het conventioneele tarief tot een invoer van 80 millioen en verder het minimum tarief Spanje wilde zich toen laten vinden tot de transactie dat het oude oonventioneele tarief zou gehandhaafd blijven roor een invoer van 40 millioen zijn le bot cgfer der invoeren waarvoor Frankrgk concurrentie duchtte Uit wilde men lu Pargs weer mot Canovas trachtte te betoogeii dat het Fransclie minimun tarief nadeeliger was voor Spanje dan bet Spaanech voor Frankrgk Na eenige opmerkingen vun vorscbillende redenaars werd de discussie verdaagd totdat de geheele diplomatieke oorrespondontie gepubliceerd zal zgn I MGEZONDEN Dr BEEHMKB s HEILANSTALT te öorbersdorf De bigde hoop welke zoovele leringigders vervulde i ij do gewichtige ontdekking van Prof Koch heeft grootundeels plaats gemankt voor teleurstelling nu zijn middel ter genezing van tuberculose in de praktijk niet afdoend is gebleken En zoolang de wetenschap zoekende bIgft naar het rechte geneesmiddel tegen deze algemeen verapreidn ziekte bIgft er voorshands voor den patient niets anders over dan herstel te zoeken in de bergstreicen van bet zuiden met hare hooge zuivere en ge oiide etmospbeer De vraag is echter welke streek of welke plaats men moet kiezen En ik die dankbaar en met blijde ondervinding daarvan mag getuigen meen daarom aan het publiek een diunst te bewijzen door bet te wijzen op eene plaats die te onzent nog veel te weinig bekend is on in elk geval veel te weinig onder de aandacht van genoemde patiënten valt Ik bedoel Dr Brehmer t Èalaautalt fUr Ltinj mkrcmke apB te Gorberadorf in Silezie gulogeu op oen prachtig bergplatenu 660 Meter boven de o ipervlakte dur zee Het plateau is geheol door burgen ingesloten zoodat geen vochtige of scherpe wind de Igdera kan deren Op do e beorlgke bergvlakte to iniddon eener prachtige omgeving met nllörlei natuurscboon grondvestte Dr Brehiner in 186 zgn San itoriUra In het klem begonnen bad du nieuwe aticbting en ook do geheel nieuwe geneesivgze van Dr Breliraer aanvankelgk mot veel tegojiitaiid tf woralolon Doch de Uitstekende resultaten zugevierdun oter illeu tegenstand elk jaar moest het Sauotoriiirn uitgebreid worden tot in 1870 die grootscuj stichting verrees welke thaiis den roein vau Dr Brobnicr s geneeswijze in allo landen verbreidt In hol prachtig Kurlinin met zgne bggebDUWoii en parkon zien ivg hot succes der onderneming en wat is boter ii staat om bj den patient verirouwen to wokkou en goede hoop Tolnogtoo maakten lu hoofzaak slechts Duitscbers Zweueii Hongareu en Polen van dit Sanatorium gebruik In ile taatste Jaren trok bet echter ook enkele patiënten uu ons land waaraan velen hersteld zijn teruggekeerd Van de genoeswijze stip ik alleen aan dat er veel werk wordt gemaakt van zware voeding oon matig gebruik van wgn terwgl alle Cognac wordt geweerd Mot die gene awijze wordon de gunstnjsto resultaten verkregen niet alleen gedurende do wintermaaudon maar evengoed in den zomertgd on na borstel kan men bij voorzichtige en kalme leefwgze ook in ons klimaat het gewone lovon vrgolgk weer moe genieten Hot is dan ook uit dankbare berinnering aan mijn herstel na oen verbigf van zuvett maanilen lo tiorborsdorf dat ik met aandrang op die Bcboone stichting ga wgteo iu de huop dat volii Igdende lundgenooten er heUelfilo gunstige resultant mogen ondervindon janri stel ik mij bereid tot het g ven van nadere ia ia t a n eek h t kkeli k de reis en liet verbigf aldaar U Mgnheur do ït laukonde voor de verleeiide plaatsruimte ÜEd Dw Dienaar G B FEEEKEE Groningen Februari 1892 XiOTIÏTCa VOOE DE INadonaJe Militie EERSTE Openbare Kennisgeving BUEGEMEESTEE en WETHOUDEBS van Gouda voldoende ann art 28 der Wet van den iy Augustus 1861 Staatiblai a 72 on aan art 20 van Zg ner Mujosteits besluit van den 8n Mei 18S2 Sütatiblad n 46 brengen ter algemoene kennis dal dü jjOTING der in bot vorige jaar voor do Nationale Militie ingoschrevenon in deao gemeente zal plaats bobben pp Dimilag don 2du Februari aanstaande dat de ingeschrevenen naar alphabotische ordo opgeroepen zelven hun nommer trekken dat ook voor den niet opgekomen Xiotelmg de trekking kan geschieden door zgn Vader Moeder of Voogd lo wg l dit bg hunne afwezigheid door den Burgemooster of oen Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf to doen van de redenen van vrystelling dio zg ter zake van de Militie meeneu te bobben zich op voormelden dag zullen moeten bevinden tt n iadhuizo dezer Gemeente en wol zg wiec gesbichtsdsam begint met do letter A B C D E F G U I J K of X des voormiddags len 9 ure en idie wier geslachtsnaam aanvangt mtt de loittor M N O P Q E S T ü V W X IJ of Z des voormi Idags ten 11 ure Dut up WÜENSDAÖ den 17 FEHRUARIlsga van des voormuhlnj s lO tot des namubhigs 1 en vau ü tot 6 ure op bet Edadbuis aandraag kun worden gedaan tot het opoiakea der getuigsohriftun wei eus Broederdienat of van te zgn Menige Wettige Zio on il it btfluughebbendeii ten bewgze vau volbracliteu of wcrkolgken Broederdtemi daarbij moeten overleggen leaPiufport iütkboelye of Mteat van dienst by J laatmervaugmg en aieh moeten aaamelden vergezeld van twee met en be kende ter gooiler naam en faam staand ia totanec die jop hunne verantuoordelüiheu de oreiselito getui oiii3 kunnen aflegden eu het iip t makes getm scbrift ondertuekenen Vooris dat do bouoodigde bewijzen van werkelgken dionst of uiltroksels uit bet Stiimbnek voor de baUnghobiiendou bg do betrukkoii korpsen zullen worden aauïovrnagd wrft ijj zich voor de Lotmg v rvoogen tor Secreiano iluzer gt meente en de daartoe Hoodtge inlichtingen tijdig verstrekken e 1 dat zij die buzwaron mochten hebben tegen de ug o wairop do Loting is geschied die ic aer en tnbrongon bg do ludoputeerde Staten doier Froviiieie binnon vijf dage to rekenen van den dag iraaiop do Lntiiig beeft plaats gehad bg een op ouiroze sald papier geseiiroven bozivaarschrifi betwelk iQut de noudtgo bjwijsatuVken gostnfifd tegen berqs van ontvang zal behooroii te worden ingeleverd ibg iden Burgonioestor dezer Gemeente Gouda don 6u Fohrunii 1892 Do BurRS a iester VAN BERGEN UZÏNDOORN Do Secretaris BEOl WES INEICHTINGEN WELKE GEVAAE SCHADE OF HINDER KUNNEN VEaOOBZAKJSN BUEöEMMSTER en WETH0ÜDSR8 vauOouda Gelet op art 6 en 7 der Wet Iden Ai Juni UI Staatsblad no 9 Brengen ter alg meeno keunis dat op do Seoretarie ter visie is gelogd oen erzoek mot bijlagen van E J van der Heijden om ergunniug lot het laalsen van oen atoomketel voor eiio inrichting van uivelbureiding in het perceel geleges aan de Boelekade W k E No 26asIUdwleF aB ticA tf wli Sl Dat op Woensdag den 24 Kobmiiri 1892 del namiddags ten 1 ure ufiliet Eaadhui ilugBnlKid ia om bozwaron tegen de govraagdo rergwMiingf in te brengen en lat ireducende driu dagen v Srdien dag op de Secretarie der Gemeente van do terzake ingekomen Sehnfluiea kan mdeu Jicaiiiavgenomen GOUDA 6 Februari 1892 Burgemeester feu Wethouders voornoemd vAN iieEQKN wxsNooonr BBOÜWE KENNISGEVING INRIC11T1NGE I WELKE GFVAAR SCHADE OF HINDEE KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda i Gelet op art 6 en 7 der Wet un diia 2p Junt 876 SlaaishIM No 6 Brengen Ier algeuKene keimia hU opMle SecreUirio tor Uat pp iWioensilag lien 24 Februari 1892 des namiddags ten 1 ure op bet Raadhuis geleüenheid is om Wirareu tegen de gevroiigde ir unning iu te brengen on dat gedurende drie dat LU vóór dien dag op do Secretarie der Gemeente ii de teroke ingekoinuu ScbrJituton kan wucden Icouuis geiuiauNi GOPDA 6 EoUrusri ia 2 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN MKENOOORN De Sewaiari BROUWER van ide Makelaars Canteitar SehalNr k ifr iMterdam De markt was beden onveranJrtrd I ooo ï ul f st ƒ 7 50 PubruaKileveting 2 25 Maart levering 7 10 Apnl Mei Jnni I ring 7 Juli levering 7 0S Auguatuslevorina 7 IB Soptemliei ü ober N reBher en Decembor levoring ƒ 7 25 jddead ƒ 2 SO