Goudsche Courant, dinsdag 9 februari 1892

r t 5 i ü 189S r j Dlnsdag 9 Februari GOUDSCHE qOURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken N 4754 T7 org ®lij3ct d e T77 IT IïT B iT vaaa o ntmental De Inzending van advertentlfin kau geschieden tot een nur des oamiddags van den dag der uitgave met die Tan andere Firma s aWorens Uwe Bestellingen te doen PRIJSCOURANT franco op aauTraag Verkoop bfl elke hoeTeelheid The Continental Bodega Company Firma T CBBBA8 Oouda 338 Staats loterij Se KlMie Trekking van Zaterdag 6 Februari No 6881 Premie ƒ 8 000 No 8333 100 Praten B 70 89 6111 7176 8247 U042 12781 13B9Ï 18572 1972 5979 7228 8624 11109 12894 17729 19893 2944 6996 7258 7696 11329 13247 18222 4297 4101 6787 729310906 12256 13864 18396 Burgerlijke Stand GEBOREN 2 Febr Margaretha Johanna ouders A D de Jong en A A Heemskerk 3 Jeannette Oeiardina ouders 8 G de Vries en F van der Velde Willem ouders W den Os en E Sekeris 4 Anna Alida Maria Wilhelmina ouders N F Spruijt en M W van Leeuwen WilhelminaBarendina ouders J P van Heusen van Uningen enE de Weger Abraham ouders A Spee en G P de Waal 6 Simon Joseph Antonius oudersA Tan Veen en M van der Heiden OVEELEDEN 8 Febr E Wolfers wed J van der Kind 66 j P M Lafeber 2 j 8 m 4 P C Tan Hoorn huisTr van P van Vliet 61 j J F van Werkhooven 6 m IJ F Nuvel tijn 2 j 6 J G no der Togt 2 m L Leieflang 87 j ONDEETBOÜWD 6 Febr F J A Grol e Nqmegen 83 j en C D van Duin 24 j J Hoonhout 21 j en E C Bode 21 j J Lafeber 84 j n A W Wierar 24 j P Verheul 22 j en C C Trjjsborg 86 j f I r I II I II J Advertentiën Verkrggbaar In t WAPEN van GOUDA Heerlijke Preanger Eoffie 77V CU de 5 On J G DOaLAS firma Q v d ZWALM Stiüiikolen Depot Staatsspoor Eigelscbe Aotbracit Nootjes on Uwaii Cae GarweD Coilierj CoEipy is dei beste en voordeeligste brandstof Toor Anerikaansche Kachels en zeer aan te berelen Toor ziekekamers per HL franco thuis f 1 60 7oor baiten de atad franco aan boord van dm schipper S D BOON 3 Tan welken aard ook en tanden hol of aangestoken wolden oogenblikkelgk en Toortdnrend genezen door het gebrnik ran het beroemde Extract van Prof LEFBIES Prgs per flacon 35 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels etc Tinden radikale genezing bë het gebruik Tsn Prof LEFBIES tinctnnr Attesten aanwezig Prfls per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 Haarlem Depóthonder L A de V LBTIJEB Harkt 97 naast het Hotel cdk ZALM Voorj aars Opruiming Tan Heeren en Dames DASSEN jMvaUieres Handschoenen en gedarende 3 weken beneden fabrieksprgs Gez HERMANS Spieringstraat F No 18 Qonda Snelperadnik Tan A Bbinucaii fc Zoon VRAAG CHOCOLAAD flROOTËS het onoverlrolTüO LA6ERBIER en het gnnstig bekende S T O XTT van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Oouda NATIONALE UIUTIE TE6EN H0Ua LOUN PLAATS ERVAN6ERS en Nummerrerwisselaars GEVRAAGD Adres P van LOON Hartenerf te Gouda AUENT Terstond gevraagd EEN NET DIENSTMEISJE Adres WI8BRUN LIFPMANN markt Nog Winter Tilt Pantoffels ter wering van koude of vocht Dames en Heeren l an koff rs Tasschen en Reismandjes iH OOSTHAVEN 37 GOUDA ODOVertroffen KWALITEIT Gegfarandeerd zuiver LET OP DEN N A AM PalDriek te Westzaan Opgericht 1825 Eene i aaister bekend met het maken ran CoHtames Traagt Naaihuizen en ook werk aan hnis Adres onder No 2172 aan het Bureau dezer Conrant die aan hoest heeschheid sl mhoest halsborst borsten longziekten kinkhoest enz Igden TÏnden door den uit de edelste w ndruiren bereiden Itijnlandschen DaniVES BORST HOIIG nit Mainz spoedige hnlp en Terzachting Gegarandeerd echt Terkrjjgbaar Te Gonda bfl F H A Wolff Boskoop bg J Tan Bergen Haastrecht b j J D den Hertog Ondewater bg F Jonker Idenburg BodegraTen bg P Versloot en O Hgnekamp Stolwgk bg C G t d Berg Bergambacht bg J t d Dool Bazerswonde bg Wed W Hendriks Wettig gedepoueerd 8IJ BIE EOEST gebrnik DBOPuUde BLIKKEN TBOM Handelsmerk M JE Z van f KATER Co Groningen Elk stukje DBOP heeft de vorm tbu een zitte de KAT Alom verkrijgThaar 1 FUIEK OÜDK SCHIEDAMMER GEUEVEE Merk NIGHTOAP Verkrüi buar bij PE ETERS Jz Alê howijs van echtheid is cachet on kurk steeds voorzien van lien naam der Firma P HOPPE Er b z a tegen MEI eene bekwame WEKK of 2 MEID netjes kunnende naaien strgken en tafeldien Van goede get Toorzien BrieTen letter A aan FELS Boekhandel Saam Eempenaarskraag De uitgare dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen D prjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Hzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Febraari 1892 Bij kon besluit is nan Dr P J A Levedag op ziJQ verzoek eervol ontslas verleend als 2a luitenant bij de dd Schutterij te Gouda onder gehoudeuheid dat bij de up hem uit kracht der wet nog rustende verplichtingen als gewoon lid der Schutterü volbrenge Het plan tot uitbreiding van het ziekenfonds de Voorzorg van de mannelgke leden der Aartsbrosderschap ie Heilige Familie is opgegeven rtoordien nog geen 200 leden dier broederschap zich daarvoor hebben aangemeld en de Directeur dat getal te klein acht Door het bestuur van het Zieken en Weduwenfonda gPromdmtia is het lid H H Kok benoemd tot banierdrager en de Commissaris J Tsn den Berg en het lid J Gibbon tot vaanilelgides Het plan bestaat om de leden wanneer z naar hun laatste rnstplaats worden geleid de stoet te doen voorafgaan door du banier die alsdan ran een leer eenvoudige doch pnsselgko mot zilver en zwart Tervaardigde ronwstrik voorzien gedragen en gedekt door bovengenoemde leden de vereeuiging te verte genroordigen en hen als lid de laatste eer te bewqzen en afscheid te nemen b it Appelscha wordt aan het Adv il van H gemeld Kene arme weduwe moet te Smilde een aardig buitenkansje hebben gehad Zij korht op een buelgoed een ouden vrouwenrok die er vrij onoogeIjjk nitzag en vooral eene lap droeg welke er al heel slecht was opgezet Teneinde hierin verandering FEUILLETON l WkTm W P ket Engehck 16 Dat zal ik ook en dat wil ik ook maar nu nog nist aoiwoordt ze ademloos Neen en ze werpt hem BOg eau laatstan blik toe nu nog niet Andy 1 Zij hebben t middagmaal gebruikt en zijn van tafel opgestaan En om de waarheid te zeggen het is en droevige geschiedenis geweest Ondanks do grappen van Andy die in zijn wanl oop zijn toevlucht nam tot wel wat gezochte aardigheden liep alles verkeerd Miss Mc Derraot had hem volstrekt niet willen helpen Toen tij even voor men aan tafel ging het salon binnentrad had een vluchtig blosje haar bleeke wangen gekleurd en een zenuwachtige glans schitterde in haar donkerblauwe oogen Haat lanke gestalte kwam goed uit het kastanjebruin droeg er iets toe bij om haar dat innemende uiterlijk te geven dat zy in haar droomen Ie vergeefs gewenscht had te bezitten Die oude japon I zij was oud maar zij stond haar goed Duloio wist dat zy haar goed stond Langen tijd geleden had Aoketell eens gozogd dat hy haar daarin graag zag te brengen maakte zij de lap los en wat ontdekte zij nu Onder hot opgezette aUkje was 400 aan baiikpapier verborgen Naar men uit Londen meldt hebben de eerste Kaapsche perziken aldaar aangebracht in afzonderlijk voor dat doel ingerichte kovlkamers op de veiling hooge prezen opj ebracht Het puikste paar ging voor 1 shilling per stuk Il Dezer dagen zag men iu de Lauwergracht te Arnhom een hoefi dryven terwijl een hond onophoudelijk blaffende langs Je kant liep en hoe men hem ook trachtte te vei agen telkens naar de plaats terugliep waar de hoed te zien was en zich een eind ver in het water waagde Men vermoedde dat zich iemand had verdronken en stelde oen onderzoek in Allereerst echter word de hoed opgevischt en nu bleek het dat daarin vier jonge hondjes waren Waarschijnlijk naa het Ie moeder die haar jongen had geroken en ze weer Kt lioh wilde nemen 1 o In het Maandblad tegen vorralsohingen schrijft dr P F Van Hamel Roos Zoonis in uen der vorige nummers van dit blad medegedeeld werd is op het te Weenon gehouden Congres van Scheikundigen en Mikroskopisten een voorstel van m j aaugenomeri om over te gaan tot het samunstellen van een Code voor Voedingsmiddelen d w z een Woordenboek waarin voor iuder artikel en voornamelijk voor de in ieder land geproduceerde artikelen de samenstelling nauwkeurig wordt aangegeven daarbij vooral met plaatselijke omstandigheden rekening houdende Het is diiidelyk dat een dergelijk zoo nauwkeurig on volledig mogelijk samengesteld werk wil het aan het groote doel beantwoorden als basis zal behoorun te dienen by de beoordoeling van voedingsmiddelen en dranken zoo misschien als hy er haar nu weer iu ag misschien I Helaas al haar lioop vervliegt nog eer zij zelfs den drempel overschreden heeft Sir Balph stond te praten met haar vader hg sloeg den blik naar haar op groette lioogbartig en aarzelend meende zij en nam zijn plaats weer iu op het haardkleedje naast den ouden Mc Dofmot Het arme kind school ergens weg iu don leuningstoel 4n zei tot zichzelf dat nu alles verloren was Toen zij niet om hom gaf w is hij op haar gesteld Nu zij to laat tot de ontdekking is gekomen dat zy hem lief heeft nu geeft hij niets om haar Voor Ank tell is het een raaHeling geweest haar te zien en haar koel te groeten O nooit zag zij er zoo verrukkelijk uit als uu nu hij zoo ten volle inziet wat hij in haar verloren heeft zooveel iiefulijkheid maar niet voor hem Ja t is een oud japonnetje een eenvoudig gewoon stofje maar goen vrouw zou een toilet kunnen kiezen dat haar beter stond Een versleten japon zonder eenig versiersel maar wat zijn versiersels vergeleken bij dien zachten hals bij die sneeuwwitte arraen welke ju veelen kunnen eene vergdijking doorstaan met die schitterende oogen Hoe bleok is haar fraai gevormd gelaal I en dat hoofd hot schijnt geschapen om een kroon te dragen I W it kijkt zo droevig hoe uiterst droevig l e herinnering zonder twijfel Zy meende dat hij koel was Zij kon niet zien dat zijn hart bijna gobrokoi was Zij kon niet we ADVERT ENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt wel in eventueele vermoedelijke gevallen van vervalsching als in handelszaken waar nog maar al te dikwijls zulke vage begrippen heorschen omtrent de samenstelling der waren die billijkerwijze lan verlangd worden dat de eerlgke handelaar daardoor soms ernstige schade lijdt Het is nu mijn voornemen voor ons land evenals zulks door do aanneming van mgn voorstel iu Oostenrijk geschiedt een dergelijke Code samen te stellen en in een HoUandsche en Fransohe bewerking uit te geven met hot oog op het gebruik in het buitenland Dat by dezen laugdurigen en veelomvatteuden arbeid de medewerking van allen die op het gebied vau loveusmiddelan cliemie ervaringen hebben hoogst wenschelijk ja onontbeerlijk is spreekt vanzelf en ik wensch dus dezen in de eerste plaats dringend uit te coodigen mij hun gegevens te doen toekomen Het effect van den jongsteu geweldigen storm op reizigers die zich op de Forthbrug bevonden wordt door ean correspondent van de Evening Delict besohreren De storm herinnerde velen aan den buitangewonen orkaan die in December 1878 de Taybrug deed verongelukken Velen vroegen hoe de Forthbrug de proef doorstond Het antwoord wordt gegeven door een passagier die jl Vrydag de groote cantiloverbrug overging op het oogenblik dat do orkaan zijn grootste kracht bereikt had Hij zegt Voor iemand die zulk een nacht niet gereisd heeft is het moeilijk zich een denkbeeld to vormen van den ontzenuwunden invloed welken een orkaan dia door bet netwerk van de brug fluit en de rijtuigen positief op de rails doet dansen op iemand heeft Toen wy bij den seinpost over het noordelijk einde van de brug kwamen hield do trein atil daar de lijn niet vrij was en hier bleven wij 5 minuten in do volle woede van den storm zooals die door niets tegen ton dat zijn geestesoog haar zag terwijl hij met zyn gastheer over onverschillige dingen sprak en het gelaat steeds van haar afgewend hiold Als zy er zoo bekoorlijk uit kon zien in zulk een simpel tooisel hoe veel te meer denkt hij zal hare schoon I heid dan uitkomen in iets beters O mocht hij haar I verschaffen wat haar liefelijkheid in het boste licht zou plaatsen mocht hy haar geven wat hij bezit I Iets hoeft ze al van hem een rein geschenk dat zij mee zal dragen naar het graf of ze wil of niet zij hart I Eindalyk is de toaaltijd roorby en ook het vervelende h lve uur daarna iu het salon Nog altyd altijd door valt de sneeuw en do ouile Mc Dermot heeft bepaald dat zijn gast dien nacht onder zyn dak zal blijven Voor morgen gaat hij niet weg Dulcie was blij dat zij hen alleen kon laten om te gaan zorgen voor het doen in orde brengen en verwarmen van een kamer En dro vig te moede heeft zo geweigerd om weer naar beneden to gsan nn ze toch geen kans ziet op een tête a tête met haat verloofde om hem dien ééien misstap te biechten dien zij beging Zij is naar haar eigen kamer gegaan en nog gekleed is ze wanhopig neergehurkt by het groote vuur dat de oude min voor haar heeft aangelesrd Tien uur elt üur twaalf uur heeft het gesl igon Eindelijk staat ze op gaat naar het raam en nadat ze de blinden heeft geope d kykt ze naar builen in den stillen nacht Het sneeuwt niet meer