Goudsche Courant, dinsdag 9 februari 1892

irli jï T pi mt i W Wi ff Het IS de vraag of de regeering zich door den teeenstand der arbeiders zal laten bewegen op haar besluit althans voor zoover enkele openbare werken betreft terug te komen De Fransche regeering heeft een overzicht vanden finaucieelen toestand bij de Cortes inge liendDe uitgaven worden op het budget 1192 93 le raamd op 750 263 072 do ontvangsten op 748 7 50 070 zoodat er een tekort is van 618 002 peseta s Do buitengewone bezuinigingen bedragen 6 910 201 pesotaV Buitendien zullen de uitgaven voor de bur geriijko beambten binnen drie maanden met 10 pCt verminderd zijn De opbrengst der nieuwe belastingen wordt geschat op 26 250 000 peseta s daar ouder komt in de eerste plaats voor de belasting on vreemde inlandscho en koloniale suiker De regeeriog vraagt oij het nieuwe budget machtigineaommige belastingen en de zoutmijnen van Torreia te verpaoiiten De belaaing van 1 pCt te bobben van alle betalingen door do achatkiat te doen betreft niot de rente der buitenlaudscbe achuld welke inte raal zal wolden voldaan evenals tot duaverre Naar aanleiding van den kritieken toestand in welken Portugal thans verkeert beweert de Brusaelscho Beformo dat de schulduischors van dat rijk vergaderen beraadslagen en zich voorbereiden om hun respectieve regeoringen te bewegen tusacheubeido te komen bg den schuldbolaaten ataat om dezen onder een soort vooadijaehap te plaatsei gelijk aan die van den sultan en den khedive Naar het oordoel van de Re forme kan men hun daarvan geen verwgf maken wijl Portugal voortgaat fout op fout to atapeloD het zoekt tegen de economische en financieole crisis waaraan het blooUtaat een goneesraiddel in het uiterste protectionisme dat met anders dan zijo ondergang ken volmaken De regeering atelt een inkomsteobelaaling voor die redding had kunnen brengen maar die van een belasting op het inkomen niets dan den naam draagt en inderdaad slechts een gemaskeerd bankroet is Feitelijk worden door den staat rerschuldigiie bezoldigingen en renten getroffen doch de interesten en dividenden van particuliere maatschappijen ontsnappen er aan Als een misslag beschouwt de Réforme het tevens dat het Portugeeache parlement vol verontwaardiging en bijna eenstemmig heeft verworpen het voorstel tot verkoop der koloniën voornaamale oorzaak van het deficit waaroudor Portugal gebukt gaat Wel heeft dit land het grootste deel zijuer verloren glorie te danken gehad aan de ontdekkingen on verover ing van zijn vruchtbaar koloniaal rijk maar de last w4a te zwaar voor sulk een klein land en zijn schoonste koloniën hebben het in den afgrond gesleept De Róforme haast zich dit feit als afachriitwekkend voorbeeld over koloniale politiek voor andere vooral kleine landen vaat te nagelen wat duidelijk is wanneor men het vermogen van Belgiè dat nooit koloniën heeft gehad vergelijkt met het bankroet van Portugal dat de schoonste koloniën ter wereld heeft bezeten Bezorgt vraagt men zich af hoe deze crisis lai eindigen daar zelfa een revolutie die de monarchio wegvaagde niet de moeilijkheden zou oplossen waarmede Portugal heeft te worstelen I NQEZONDEN Geachte Redactie l In de nieuwstijdingen van uw jongste no komt een berichtje voor van do blikslagers van v d B Uw berichtgever schijnt met goed ingelicht te zyn en schynt zooals hij aan t slot meldt ook geen degelijke informatie ingewonnen te hebben Wel is waar dat ons loon verminderd word maar dat was niet nieuw maar voor de zooveelsle maal U meldt dat wg daar geen genoegen moe namen Dat zal ons wel niemand kwalijk nemen maar zoo ernallg hebben wg het niet opgenomen Wg hebben ons werk afgemaakt en die week met 6 man to zamen ƒ 20 verdiend en toen wij de bedoelde vloerblikken af hadden gaf onze Patroon ons de bon of het was dat wij geen genoegen namen of om andere reden dat is ons onbekend maar de ware redon zal wel zyn om ons naderhand nog voor minder loon aan ts kunnen nemen Wat het loon l f op 1 cent per vloorblik aaubetreft is onwaar de oorspronkelijke prijs voor vloerbl 28 per 1000 stuks dat allengs verminderd met 2 of 8 gelden per millo tot op ƒ 20 toen heette het 1 voor kleine 2 oent voor middelsoort en ï i nt voor groote en dai is weer allengs met kleinigheden altijd zoo ttls de hoeren patroons kleinigheden noemen tot 1 8i voor groote 1 40 voor middelsoort en 1 20 et voor kleine en nu do laatste een 1 et per stuk Dat wij nu gezamelgk voor eigen rekening werken is waar en dat wy finantieel gesteund worden is ook waar maar niet door n heer maar door eenige hoeren hier ter stede die zich het lot van den welwillendon werkman hebben aangetrokken en dit toonen niet door schoone woorden maar door larom heb je me dat alles verteld O moet ge me dat nog vragen zegt zy zy verbergt het gelaat in de koude handen Waafr lijk dat weet go toch wel IP ordt vervolgd Et iulan oimr de Forth bulderde stilttaan totdat de wachter ons veroorloofde door te gaan Ik weet niet wat de wetenschappelyke waarnemingen omtrent de snelheid van den wind op dat oogenblik bepaald hebben maar ik aarzel niet te zeggen dat ik sohoon ik veel gereisd heb nooit te voren een trein loo fel door den wind bewogen zag Ofschoon stilstaande aoheen de trein op do rails te dausen alsof hjj in ToUe vaart over een oneffen weg ging en het geraas ran den buldorenden wind was lang geen aangrname muziek voor hen die op hot punt stonden de brug over ts gaan De orkaan floot en gierde als een booze geest door het ijzerwerk van de brug on bulderde daaronder over de Forth alsof hij teleurgesteld was door dien tegenstand Sen krachtiger vlaag dan te voren had juist den trein van het eene einde tot het andere doen trillen toen bet sein kwam dat de lyn vry was Zachtkens alsof de elementen ons tegenhielden maar gestadig kropen wy op de brug n in weinige minuten waren wij op den eersten eaotilever Terwijl de trein beefde en ratelde en danste alsof hg langs een rotaigen wegging terwyl de reizigers daarbinnen zich als het ware in elk compartiment in een kleinen draaikolk bevonden en terwgl hot gas elk oogenblik dreigde uit te gaan werd de brug zelf door den storm niot meer geschud dan volgens de berekeningen van den ingenieur in een storm van zulk eene snelheid en kracht moest geschieden Wanneer men de hrug eenmaal in zulk een storm als j 1 Vrgdag is overgegaao vertrouwt men het gevaarte voortaan zonder voorbehoud want sohoon ik blijde was dat ik weer aan vasten wal was kon ik toch niot anders dau gevoelen dat mogolgke vroegere twijfel aan de stabiliteit van de brug roorgoed verdwenen was Wie in de geschiedenis van hot socialisme eenigsrius thuis is kent den naam van Francois Fourier den aiichter lan de phalanstères In 8S2 stond hel Fransche Kamerlid BaudetDulary een uitgestrektheid gronds te Condé sar Vire bg Versailles af voor zulk een socialistische kolonie Tele arbeidersgezinnen togen er heen maar daar da instellingen berekend waren voor ideale menschen gelyk lagenoeg allo socialistische droombeelden mislukte da poging deerlijk Men hoorde er later niet veel meer van Ook Fourier s leerlingeu verdwenen allengs Zijd roomaamste discipel Victor Considérant werd zelfs voor dood gehouden maar volgens de Tlappel h eft hij oog gehrel afgezonderd van de wereld en bezig een uitvoerig socialistiaeh testament te voltooien Ook hij kon Founers aoheppingen niet tot bloei brengen Toch z ja van die bij Versailles nog orerbiyfselen aanwezig Ken medewerker ran Lb Petit Parisien heeft aan die kolonie on angs een bezoek eebracht Hy verhaalt hoe hij et nog nakomelingen voad vau de eerste lolonisten Zij woonden in armzalige bulten dicht aan den rand van het woud van Bambouillet Zij rolgen nog de voorschriften van Fourier maar ign intusechen half verwilderd Men noemt hen in die stl ek nboschmenscben Hun kolonie heet Pmitn pol naar het beroemde hoen dat volgens het gezegde van Henri IV elke Fransche boer des Zondags in den pot zou hebben De hutten zien er hoogst armoedig uit vier naakte wanden een haard eenige planken als litplaals op den harden grond Bij vele mist men zelfs vensters Als slaapplaats dienen kasten met lompen bedekt Zy leven van Zq schnifl het raam open en leunt er uit eerat Inkt ze naar boven naar den sterrenhemel en dan naar de aarde De laatate blykt dan ook veel interessanter Onder hare kamer is een balkon waarop de rookkamer ran den ouden Mc Dermot toegang geeft Tot hare verbazing ia daarbinnen een lamp aan die een dof licht naar buiten doet vallen Nog niet naar bed Haar vader is zeker Al er iemand by hem is kon zij hom vau haar plaat hooren spreken Zij leunt ieU voorover en luistert maar geen ge uid dringt tot baar doon Geen stemmen klinken door den stillen uaeht Zij zgn zeker naar bed en hebbeo vergoten de lamp uit te blazen Zij moet maar naar beneden gaan om de noodige berelen te gnven Zij wil juist haar hoofd binnen halen om haar plan te volvoeren toen onder haar de deur van het balkon wordt opengeworpen en iemand op het balkon stapt met eeu sigaar in den mond Hel zou ovmogelyk zijn om niet dailelyk in dien man sir Kalph to herkennen Dulcinea gaat onmiddellijk achtcrait en leunt tegen het raam Haar eerste ingeving is niet gezien to worden de tweede dwingt haar om zich rekenschap te geven van den toestand Nu nu is het tijd om te spreken Hy is alleen Dat weet ze zeker Als zy nu aarseit zal zij misschien in langen tijd misschien nimmer de gelegenheid vinden om haar geweten to het maken nn b iems Het geheels gezin woont in hetzelfde vertrek De mannen houden Fourier s leer in eere dat ieder slechts den arbeid moet verrichten waartoe hy zich het meest voelt aangetrokken De toepassing komt hieiop neder dat zy zoo weinig mogelijk werken maar hun vrouwen voor hot meeste laten zorgen Het is nog geen tien jaar geleden dat zy geen vreemd bezoek in hun midden toelieten In de laatate jaren is echter veul veranderd omdat de politie er de hand aan houdt dat zg hun kinderen naar school zonden rn omdat ook reeds le outfere loons by hot leger hebben moeten dienen Zoo zal vermoedelijk allengs dit overblyfsel Tan de vphalanstère geheel verdwynen De jong Deensche componist Enua wions eerste groote opera De Hela dezer dagen te Kopenhagen groot suooes hoeft is ongeveer 30 jaar Tot nu toe leefde hy geheel onopgemerkt Zelfs onder de musici waren er maar enkelen die geloofden aan zijn talent Hij speelde niet eens byzonder goed zegt men do tweede viool in enkele orkesten gaf los om te kunnen leven en was een paar maal den hongerdood naby Hij schreef eeue uUe die in Tivoli uitgevoerd werd maar onopgemerkt voorbyging Hij schreef eenige stukkon voor piano die niemand speelde een operette voor een theater van don tweeden rang die vergeten werd en eiodelyk eenige opera s en operettes die nooit uitgegeven nerden Eindelgk kreeg hy een tydelyke toelage en rouwde daarop om later weer gebrek te lyden Na vele vergeefsche pogingen bij anderen kwam hy eindelgk by zijo landsman Mr Alfred Jpsen den scbryvcr van een zeer goed pas versohenen boek over Holland en bewoog dien hem een tekst voor eeu opera te scbryvon naar Fitger s Hekt In koortsachtige haast componeerde hy die opera zond haar naar het Koninklyk Theater te Kopenhagen en wachtte lang zeer lang zonder eenig antwoord Eindelijk verklaarde de componist Job Svendsen dat de opera merkwaardig goe l was de instrumentatie uitstekend en het geheele werk meer dan veelbelovend Uit wordt bekend een uitgever erbarmt lioh over den componist en zgn naam verschynt in alle bladen verbonden met da meest overdreven voorstellingen Da opera wordt aanitenomeo ingestudeerd zal opgevoerd worden ia t Duitsoh vertaalil enz enz De jbcge man wordt aangesteld als orkestdirecteur en is de held van den dag Maar plotseling pringt de uitvoering afrn wordt uitgestald tot het ralg ud seizoen Daarvan rerloopen vyf zegge v maanden I Eindelijk eerst in de zesde maand wordt het stuk opgevoerd Hoe de componist zich nu voelt na zulk eindeloos wachten in aanhoud ade spanning die waarlgk niot vermioderd wera door de steeds hooger gestemde verwachting van het publiek laat zich denken Beeds onder de eerste akte en daarna betuigde het publiek luide zyn ingenomenheid onder en na de tweede akte steeg bet gejuich lot een ovatie aan den compouist na de derde akte daalde de stemming wat maar na de laatste akte werd de ovatie herhaald Het publiek bleef hardnekkig zitten en applaudisseerde zonder eind Men wilde blijkbaar I den componist zien Maar bet yzuren voorscberm bleef hangen en zuchtend onderwierp hel publiek zich aan do strenge tooneelwetten in Denemarken zuiveren Zij moet het hem vertollen En waarom dan nu niet In een oogwenk is ze beneden opent de deur ran het rertiek en loopt naar het balkon Dulcie I zegt Anketell verschrikt ii66 verschrikt of hij een geest had gezien Ja ik ben het zegt zij Ik kom om u er alles van te vertellen Waarvan Zijn gelaat is nu bleek precies als het hare en dat zegt veel Ge weet dat is to zeggen weet ge bet vraagt zij en de oude twijfel komt weer boven Ook al weet ik bet laton we hier niet praten het U buitengewoon koud Kom binnen Keen neen Laat mij het hier vertellen Waar ge me niet knnt zieu had ze er bij willelMvoegen maar zo durft niet nZooals je wilt natuurlijk maar tis verkeerd t Is zoo koud nog niet geweest en binnen brandt de haard en Eeu paar minuten geledon vondt ge het toch niette kond om naar buiten to gaan Hoe weet je dat Ik zag bet Ik keek boven uit het raam En ik heb u den heeleu dag al eens alleen willen spreken Mij alleen willen spreken Waarlyk dat is voor het eerst van uw leven zegt bij bitter O wat komt er dat nu op san zegt zij ietwat vranhopig en ongeduldig Ik wilde u in elk geval die verbieden dat na afloop van eenig toanaolstuk het scherm weer opgaat om de zooeven overleden of wanhopige acteurs glimlachend voor do toescbouivers te laten buigen Maar niemand wist toen dat de directeur van het theater juist order gegeven had voor dezen keer eene uitzondering op uien strengen regel temaken zijn bevel kon echter niet worden uitgevoerd De vreugde had den jongen man zdo overstelpt dat hy achter de ooulisson bewusteloos neergozegeii was ZimdagMad Lijkverbranding van Fiuropeanen in Indié Den 11 December had er te Bombay eon voorval plaats dat nog eenig is de crematie van eeu Europeaan op Hindoemanier Het was de Hongaar Eduarl Rehatsek die den vorigon dag overleden whs wegens zyn grondige kennis van Oostersche talen vooral van de Arabische en Perzische werd hij veel geroemd hy leidde een leer afgezonderd le on Geen Europeaan mocht zijn drempel oversohrijden In 1819 te Illonk geboren genoot hij zijn opvoeding te Pest en liezooht later de universiteit aldaar waar hy hoofdzakelijk wiskunde en lalyn bestudeerde WeMra oehter greep hem de reislust aan Eerst zwierf hy Europa door hield zich bgna een jnur te Parijs op ging vervolgens naar Amerika en vier jaar later naar Indië Te Bombay waar hy in het einde van 1S47 aanlandde ontving hij eone aansiolliug als professor in de wiskunde en in het latijn aan WilsonCollege Drie jaar later werd hij professor aan do universiteit te Bombay en was aldaar twaalf jaar met bet examineeren in het Arabisch Perzisch Latyn on Pransch belast Eeeds in dieu tyd begon hg het gezelschap van alle Europeanen te mijden en koos zijne vrienden onder de besohaafdo inboorlingen Nadat hij echter zyno betrekking had opgegeven trok hij zich geheel van do wereld terug en voerde een kluizenaarsleven in don volsten zin des woords Zijne woning bestond uit een klein huis Bungalow hij verrichtte zelf allen arbeid wat in Indié zeker de armste koelie niet doet Men kon hem eiken morgen óaar de markt zien wandelen waar hg de weinige rniohten en groenten kocht waaruit zgne plantankost bestond Volgens de Hiudoesohe wet was hy regetariaau Eën voortbrengsel van Europeesche beschaving welke hy overigens diep schoen te verachten had hy echter in de laatate jaren aangenomen en dat was een driewiel Zoo zag men te Bombay hoe hy half Europeesoh halfOostersch gekleed langzaam op ryn driewiol met zija iugekoohten voorraad de Queen s Boed langs raed Zeker heeft niemand die het in I oog loopend gekleede mannetje voor de eerste maal zag oen glimlach kunnen weerhouden en toch was juist deze msa een dor grootste geleerden waarop iedere Europoeecfae uniroraiteit trolach had kunnen zijn Ondanks alle Eonderlingheden verdiende deze man bewondering At lijne spaarpencingen zyn salaris zijn pensioen wydde hij aan de wrtensohap Zijne werken zijn in de Bngelache taal welke hy meeaterlyk schreet gesteld en de moesten op zyn kosten uitgegeven Zoo wijdde deze zonderling alle vruchten van zyn eenzaam leven aan eene maatachappy die hij angstig rermeed en scheen te verachten Om een begrip ran Behatsek s geleerdheid en rooliijdigheid te geveft is het voldoende een blik op de titels van zyn werken te daan b v Historical Sketch of Portugnete India The Alexander Myth of the Persians fiastro alleen spreken om a de waarheid tó rertollen omtrent Schei maar uit schei maar uit al het je to moeilijk raltl segt hq ruw Moeilijk O tis reel erger antwoordt zij met rerstikto stom tis zóó erg dat ik het niet nit kan houden als ik het n niet vertol Vertol dan maar herneemt hij yskoud Hare smart Hare wanhoop En die smart schynt zoo hevig dat zij baar teere gestol geheel ran streek brengt En dat alles denkt hy roor dien ander I En nu rertolt zy bot t Is een hortend pgnlg k rerbaal maar waar in alle opziohton Zóó waar dat zy zichzelf te kort doet Waiat dal liefde voor hem en gebrek aan liefde roor zijn medeminnaar de inwendige kracht was die haar tot tomgkeer dwong komt niet duidelijk uit Een doodelijke stilto rolgt op bare bekentonis Dus je was bang de reis met hem to aanvaarden zegt hij eindelijk op ernstigen toon ien pch n jBrwaaro Bang Neen ja Zij ia zoo dapper begonI nen ch nu ontzinken haar de kraohton Ja ik nomical Anecdotes of the earlier Gstiphs Life of Jesus according to the Mahometans The Relations of Islam to Christianity and of Christianity to Cirilization Bombay 115 years ago 6 doelen The Diamond Fields of India onz Zgn laatste work dat hy kor voor zijn dood voltooide getuigt van stalen vlijt en onvermoeide volharding zoowel als an grondige kennis getuigt het is eene vertaling van Mirkadhus Wereldgeschiedenis uit het Perzisch in het Eiigelsch Bg heel enkele gelagenbeden trad hy wol oons uit zijne oonzaamhoid om persoonlijk de vruchten vau zyno r jke kennis uiteen te zotten Aldus toen hij in do Anthropological Society te Bombay boeiende voordrachten over de Veroering der dooden in hot China en eter Hindostansehe beschaving hield Maar ook daar was hij ongenaakbaar hg kwtim spr k en ging op geen vraag antwoordend zich met geen gesprek inlatend ja het schoon bijna als vreesde hy als een strengl eloovige Hindoe iedere onreine aanraking met Europeanen n vigi was verwouderigk daar bij niet alleen aan zgne groote werken ari eiddo raaar nooit een week liet voorbggaan zonder de binnonlandsche pors mot een artikel te ve rijker Drie dagen voor zijn dood toen zyn vriend Hari Madhay Paranjape de uitgever van do Native Opinion hem bezocht on hij reeds te zwak was oin te spreken wees hij naar zijn schrgflnfol waar het gewone weokartikel klaar lag Overeenkomstig zijn geloof wees hij tot het laatste oogenblik iedere hom aangeboden hulp van Eurofieesehe artsen van de hand en bepaalde uitdrukkeijk dat geen Euorpeaan zgne lijkverbranding die volgens Hindoesch cebruik moest voltrokken worden bgwonen mocht Zoo verzamolden zich dan den 11 December om 4 nur s namiddags de Indische vrienden in hot lieschelden armoeilige huisje van den grooten geloerde waar bot lijk volgens inheemscb gebruik het gelaat onbedekt geheel met bloemen overstrooiil tenioongesteld was In optocht werd het lichaam op een open baar naar Worli de plaats waar ile liindoesoli hun bramlstapels oprichten gebracht en daar onder strenge inachtneming van den Hindostand ohon ritus plechtig verbrand Het Russisch Orkest Zyn de gevallen zelden dat onze siad bezocht wordt door een muziekgezi lscbap van elders nog zeldzamer is het een bezoek te krygen van buitenlanders Sporadisch komt het echtor wel voor Zoo herinneren wij ons Schotsche klokkenspelers Languodno sche zangers Belgische guides Zweedsohe u ook eohie geen zwartgemaakto Negerzaugers Eoode Husaroii uit de armee van keizer Frans Joseph en misschien nog wel meer ran diens ondeiv danen Tyrolers byv on een enkele maal Dnitsche Quartotton En uu Zaterdag avond de Uussisobo dnmes en hoeren kapel pardon het orkest onder Directie van prinses Lilli Dolgorouki riolisto van H M de Keizerin van Kuslaud Of hot publiek opgekomen was om eene prinses te zien dirigeoren of om eene violiste van do keizerin van Rusland te bewonderen of wel in de verwschtiog van meestal bekende muziek op zgn Russisch te hooren vertolken wij witen het niot de zoal was echter voor eon Zaterdag avond togen verwachting zoor goed bezet Misschien wilde men wel na hst influenza tfjdperk door wat rroolyke muziek opgejrucht worden Als dit laatste het goval is geweest heeft men mi tan de reit gehad hot strakste gezleht zag men ontplooien en of nu Beethovianen Wagneriauen en ander Anen lang tegeuwêer boden ten slottek amen ly ook onder de algomeene suggestie Conire Tfoolgie muziek il n ya pa de retütance Zelfs een hardhourende was in zijn schik want al hoorde hij niet alles hy zag het toch en dat is ook wal Wiiard Het was dan ook werkelgk een prettig gezicht die denies met een atlacato con brio te zien spelen waar menig lid van een groot orkest een voorbeeld aan kon nemen Zonder in bijzonderhedea te treden willen wy ten slotte nog dit zeggen dat de uitvoering bepaald succes had dank zij dit vooral niet te rorgeton het optreden en het eigenaardige van een dircoüo als van Madame Dolgorouki Mat genoegen werd dan ook vernomen dat er alle kan beitond op nog eene uilvoering Deze tweede uitvoering heeft dan ook gisteren vond plaats gehad en mocht weder de luide goedkeuring ogdrngeu van het talryk opgekomen publiek Dat er ruim een half uur telaat begonnen werd end zgn oorzaak in helmissen vau eene directe nan Iiuting te Woerden komende het gezelschap ran n Matinóe uit Leiden Van een ongeluk met l et foor zooals er direct van gemaakt werd is dus geen sprake geweest BHiteftlaiHlseb üvemieht Sommige organen in Duilsohland beginnen tetwy felen aan bet totstaiidkomou van de onderwijswet Zg b V de Hann Courant welke zegt dat do onderwyswet of niet of in dk geval niet mot de artikeleu tot stand komc welke den heftigston tegenstand van de liberalen hebben opgewekt Het blad verklaart dan ook verder dat er geen roden meer is voor het verzoek om ontslag noch van Bonni sen noch van Miquel Do Harob Corr bevestigt dit inaar voegt er mot eenige voorzichtigheid bij dat de crisis wel uit de werelil ia wut het ontslag van Bennigsen en Miquel betreft maar dat het blad er niet geheel voor durft instaan dat dit ook bet g ral ia ten opzichte van de onderwijswet Nu wat dit laatste betreft is er nog tijd van beraad in overvloed want weken zullen heengaan met bet commissoriaal onderzoek van do wet Het blijft intusschen steeds een raadselachtige zaak hoe do Keizer zulk o o toezegging kon geven aan Bennigsen Waarom werd Gossler dan genoopt zijn ontslag te vragen zal men zoggen woarom daarna een man geroepen ala Zedlitz die om zyn clericalo nei in on van bet begin af niet vertrouwd word en zooals de ervaring leerde terecht Waar is hel middel dat het wantrouwen moet wogcemen dat in gnnscb Diiitschland door het beruchte onilerwijswet oiitwerp is gewekt en dat niet verdwynen zal wanneer de wet ook weer wordt ingetrokken In de rodevoering die de afgevaardigde Seyffardt in den Pruisischen Landdag hield over het zalmtractaat tusschcn Duitschland eu Nederland merkte hy o a op dat de zes jaren vorloopon na de sluiting van het tractaat veel ongunstiger geweest waren dan die vóór do sluiting Daar het verdrag gesloten is voor 10 jaar op te zeggen minstens 12 maanden te voren begint de tertrijn langzamerhand te verachynen In de Nederlandsche Tweede Kamer zeide de heer Seyffardt beeft moo in do zitting van 3 December de zaak trachten om te koeren eu beweerd dat de Duitachers in den verboden tijd visschen De Hollaudsche afgevaardi de zegt dit zelf te hebben geconstateerd maar schijnt te vergeten dat volgens het verdrag in den verboden tijd niet het viaacben verboden is maar alleen bet visachen met zalmnetteii met den zegen Nu wordt er aan den Nederrgn niot met zegens niet met drioraodige netten gevischt zoodat de Duitachers bet verdrag niet geschonden hebben Het tegendeel is waar ten opzichte der Hollanders ook in den verboden tijd Den diplomaten die de zaak te bemiddelen hebben zy het opgedragen het belang van hol verdrag voor Duitschland niet te gering to ichattou Deskundigen die echter misschien wat overdrijven verzekeren dat io ééa week op do markt te Krnliugon bij Rotterdam moer zalmen worden verkocht dan in een geI beet jaar in den vrijen Duitscben Rgn gevangen I worden Inderdaad worden daar in goede jaren j 80 a 100 000 groote zalmen verhandeld waartegen een onbeduidend aantal ataat aan Duitache zyde Al I durven wy niet te hopen dat do oude tijd terugkeeren zal toen de dienstboden aan den Rijn van to Toren bepaalden dat hun meesters hun niet meer dan tweemaal per week zalm diocbten geren zoo zou toch eene kleine aanmaning aan onze westelyke naI buren geon kwaad kuuneu De ministor r d Heyden antwoordde daarop dat de belangen van Duitschland ook a dit opzicht door de Regeeriog behartigd worden Maar hg moest nadrukkelijk opkomen tegen het woord roofvisscherij dat de afgevaardigde ten opziohto van en nabujngen staat gebezigd had Het wa overigens merkwaardig dat sinds Zwitserland Duitschland en Nederland het traotaat goslotou hadden allen er over klaagde dat ze hot nu pas slecht hadden In Nederland was de vangst evenzoo afgenomen die bedroeg in 1884 92 000 m 1886 104 000 in 1886 86 000 in 1887 84 000 in 1888 68 000 in 1889 68 000 en in 1890 34 000 stuks In 1891 was het wol weer iets beier geworden maar het was toch natuurlijk dat aan de monden eener rivier meer gevangen werd dan hooger op De beweringen in de Hollaudsche Kamer over de Duitscbe visaohers waren niot bevestigd maar evenmin die van Dnitsche zijde over Holland Zoolang dit niet het geval was kon men eene vreemde niets verwijten In de Italiaansche Kamer van Afgevaardigden is groot rumoer gewekt door de interpellatie Barzilai Het ministerieBudini heeft zich bij zgn komst aan het bewind tot taak gesteld s lauds geldmiddelen op beteren grondslag te regelen Groote bezuinigingen zouden worden ingevoerd en daartoe behoorde ook dat de uitvoering van eenige openbare werken voornamelijk te Rome gestaakt zou worden By de Varkliedon die in groote menigte naar de hoofdstad waren gekomen om aan deze werken deel te nemen hooft dit besluit groote ontevredenheid gewekt Openbare byeenkomston zijn gehouden waar tegen den maatregel werd geprotesteerd en waarby do radicale afgevaardigden werden opgevorderd de zaak in de Kamer ran Vertegenwoordiging ter sprake