Goudsche Courant, woensdag 10 februari 1892

♦ 1892 Woensdag 10 t ebruarl N 4755 KRAEPËLIii 4 HOLM S Eilsel Cacao Aan bevolen door H H Genees en Scheikundigen Bekr met Gouden en Zilv ren Medailles Voedzaam Versterkend en Aangenaam van Smaak Met mellf gekookt leer aan te bevelen voor dagelljksch gebmik b j kinderen iwakke personen en klierachtige gestellen Het water toebereid is zjj als geneenkrachtlge drank uitstekend by diarrhée M k Toor inigelingen en kleine kinderen De echte Elkel Cncao Tan Kraepelien Holm is alom verkrijgbaar is vierkante bussen van x Kgr f l JO x Kgr k f 0 90 en h Kgr f 0J 0 voonienvan Etiquet waarop nerenstaand fabrieksmerk en de handteekening van de fabrikanten Ity KHAEFKLIEN en MUIM te ZEIST 60ÜDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Fabriskamflrk Oe inzending van advertentiön kan gesoliieden tot en uur dea namiddags van den dag der uitgave Pe Minister van oorlog heeft bepaald dat aan miliciens die voor verkorten militiedienst in aanmerking komen toch die verkorting moet worden toegekend onaflienkelyk of zg dan niet hebben gebruik gemaakt van het langdurig winlerverlof van 2 tot 4 maanden Reuter seint uit Londen i Het departement van Landbouw heeft den invoer van levend vee in Kngoland uit Nederland verboden met ingang van den 12 dezer daden Hiermede onze hsrteiyiEen dank M de £ 100 U ons een plaattje wilt inruimen voor boTen taande letteren En aan U jeachte tadgenooten bevelen wy ons aan niet tot dnancieelen steun dat is niet meer nootlisf maar om uw gunst soowel voor reparatién als nieuw werk Ons adres ia Kantoor Keiwrstraat 129 werkplaats Drapierstraat O 868 De geiamenlyke werklieden J J TAN DÏB KLEUN J TAN WILLIGEN A Ph tan es ADVERTENTIEN Bevallen Tan eene Dochter G C JONKHEIDTAN Oddekallkn Gouda 8 Febrnari 1892 Heden ontsliep zacht en kalm in den onderdom van 84 jaren onze hartelyk geliefde Vader de Heer PIETEB K RIJ NE Uit aller naam A KRIJNE Gouda 6 Februari 1892 Bg akte op den Sen FEBRUARI 1892 ten overstaan Tan den ondergeteekenden Notaris Terleden is door Mejuffrouw de Weduwe en de Erfgenamen Tan den Heer JACOB JOHANNES VERDRIES in leven Mr Smid en Handelaar in IJzerwaren gewoond hebbende te Gonda en aldaar oTerleden Volmacht Terleend aan dan Heer DESIDEBIÜS KA 18BVRG te Gonda ten einde ben te rertegenwoordigen en hunne belangen waar te nemen ia de zaken door wglen genoemden Heer VËRDRIES gedreTen speciaal om alle gelden die nalatenschap aangaande te ontvangen daarTOOr te kwiteeren en de daartos Tereischt wordende formnlieren en mandatrn te onderteekenen G C FOKTUIJN DEOOGLEEVEB Notaris Coram T d Straatweg Gouda Bodegraven zullen op Dinsdag 3 Februari 1892 Toorm elf nur in het Logement van HAAFTEN te Bodegraven voor drie jaar VERPACHTEN de üra8g ewassen groeiende op de bermen van gezegden weg in zeven perceelen de Visscherijen langs genoemden weg in vier perceelen Breeder bg biljetten Inlichtingen verstrekt Notaris de BIDDER te Bodegraven Wegens ziekte der tegenwoordige Dienstbode vraagt Mevrouw van dïï VOOHT FInweelen Singel terstond eene KOODHÜLP en tegen 1 MEI a s eene goed kunnende koken direct gevraagd door ziekte der tegen woordige goed kunnende melken tegen flink loon Fr brieven onder lett B No 297 a d boekhandelaar C H PFAÜTH te Bodegraven Gouda Snelpersdruk ran A BaiNikAM ZooK Opentare Verkooping De Notaris H GROëNENDAAL te Gouda is Toornemens op WOENSDAG den 10 FEBRUARI 1892 des morgens ten 11 unr te Moordrecht in het Logement hkt Posthuis bewoond door de Wed C den BRABËB in het openbaar bg veiUng Terhooging en afslag te Terkoopen Np 1 Een HUIS ingericht tot twee Woningen met ERF en TUIN te Moordrecht in hel Oosteinde in den Oostpolder strekkende Tan af de Wetering nojrdwestwaarts op tot aan den eigendom Tan P KOOL belend ten noordoosten P KOOL en ten zuidwesten M C TAN VüLLENHOVEN en twee perceelen DIJK schnin Toor bet erf gelegen kadaster Sectie B Nos 982 983 1476 en 1477 te zamen groot 15 Aren en 40 Centiaren No 2 Twee perceelen BOUWLAND en een perceel HOOILAND gelegen als voren strekkende Tan sf den eigendom Tan P KOOL noordwestwaarts eg tot aan dien Tan A TETTEBO belend ten noordoosten P KOOu en ten zuidwesten P KOOL en A TETTEBO kadaster Sectie B Nos 994 995 en 996 te zamen groot 44 Aren 40 Centiaren Gedeeltelgk nog verhaard Toor het jaar 1892 aan A KOOL te Moordrecht Toor 36 Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op 15 Maart 1892 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten ka atore van Notaris GROËNENDAAL voornoemd STEENKOLEN In LOSSING eene LADING Grove Eachel en Macbinekolen KACBELKOLEN per HectoUter ƒ 0 80 HAARDKOLEiV 1 05 J DE KOSTim BOGEN O 117 en 118 Met 1 APBIL wordt op een hoeve een KAASMAKER gevraagd en wel een gehuwd persoon die met zgn familie of gezin de werkzaamheden in de Eaasmakerg zelfstandig uitoefent en met de fabrikatie van Edammer en CIpudsehe Xaag grondig bekend is Opgave van referentiën bepaald noodig Loon volgens overeenkomst Aanbiedingen te zenden onder O 872 aan BV DOLF MOS8E Cöln a B Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onante en geheime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Hetau s E LFBEWAIilL G Hollandsche uitgave met 27 a Prga 2 gulden Ieder die aan de vferschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leering die hot geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzendmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland LIIDOOR S Eeltknobbels HoornvUes HuidetM Wratten enz worden in 7 ik 8 dogen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligst huid Prij per flacon met penseel SO et AlUén eek bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TUIJLL 500 Gulden betalen wg aan hem die bg gebruik van Goldmaiin s Kelser Tandt ater ooit weder Tandpgn krggt S O0LDUANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrggbnar bg den iVog J C ZELDEN BUK ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUenlandnché Couranten worden dadetgk opgezonden door helAdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Sociëteit Ons Qenoegen t r Donderdag 11 Februari 1892 optreden van WILLEM van ZDYLEN met het TooneelEezelschap van den TivoliSchouwburg te Rotterdam Dir J C de VOS en W van KOKLAAB DE REDERIJKER Blijspel in 3 bedrijven gevolgd door EEN PARTU PIKET Tooneelspel in 1 bedrijf Gewone bepalingen en prijzen Aanvang balf 8 uur De uitgaTe dezer Conrant geschiedt dagel kl met nitzondering van Zon en Feestdagen O prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alionderlflke Nommers VIJF OEN TEN BINNENLAND GOUDA 9 Febrnari 1392 Tef en H F den R is procesverbaal opgemaakt verdacht van diefstal van een party blauwe tegels ten nadeele van B parhter der vuilnis alhier Tegen A ived B C van Z in de Oeuzenstraat alhier is procesverbaal opgemaakt wegens het ophouden van een minderjarige tegen den wil zyner ouders en legen de wed M wegens het houden van bezoeker na bezetten tgd in haar localiteil Gisteren ia ten paleize te s Hage bezorgd ter overhandiging aan H M d Koningin regentes bet adres van ingezetenen der residentie en uit andere deelen des lands te zamen 14863 onderteekenaars houdende eerbiedig verzoek om de wetgeving op de coöperatie in dien geeijtt ir herzien dat de nadeelen welke zij vooral aa dj astand van winkeliers en neringdoendeo toebrengt dsh weggeaoBeik Op uilnoodiging van H JJ die niet in de gelegenheid was voor de aanbieihng eene audiëntie te verleenen was door de commissie van uitvoering uit den bond Maat4chappe jk Belang en de Verniging voor handel en ngverheid te s Gravenhage bij het adres nos gevoegd feu begeleidend schreven waarin de strekking dezer beweging nog nader werd toegelicht Het adres is gelegd in een portefeuille van rood marokijn leder met een iatituM in vergulde letter op de voorzijde terwijl de lijsten bevattende de bijna 15 000 handteekeniogen tot een dito boekdeel lijn gebonden met vermelding van het getal onderteekenaren op het titelblad De beide bovengenoemde vereenigingun hadden flit petitioDuoment voorbereid By kon besluit ia aan W van Waning burgemeester van Ouderkerk a d IJsel en van Krimpen s d IJiel op zijn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester van eerstgenoemde gemeente met dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten Op aitnoodigïng der Ch r Zangrereeniging Maarten Luther Ie Bodegraven zal de öhr Zangvoreeniging Halleluja alhier op 3 Maart a s te Bodegraren eene Zanguitvoering geven ten voordeele van de Chr School aldaar Van wege de afdeeling Gouda van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond zal op Dinsdag den 16 Febnttri des avonds te 8 uur in het Vereenigingagebouw Providentia eene openbare vergadering worden gehouden waarin de Voorzitter der afdeeling Rotterdam de heer Th de Rol al spreker zal optreden on het doel van het verbond nader uiteenzetlen ten eide het ledental der afdeeling te versterken De Contributie voor het lidmaatschap bedraagt slechts 2 Ct per week FEVILLETOIV mmT m P Ae FM eUck 18 Fercolg en êlot Denkt ge dat ik het niet genoeg gemerkt heb Denkt ge dat ik in t geheel geen gevoel heb Ik heb t verhaald om u rij te laten Verlang je zoo naar je eigen vrijheid f zegt hy met een schamperen lach Hy smyt zyn sigaar die uit i gegaan over het balkon in de duisternis Je bent de oprechtheid zelve Het is wel handig Zoo ooi En ik moet dus onze verloving beschouwen Is verbroken f Natuurlijk zegt zy flink en het oogenblik danrop merkt zij tot hare smart dat ze in tranen is uitgebarsten en bitter stil voor zich heen wanhopig ehreit En zij snikt zoo zacht dat hij het niet gawaar wordt Ik vind dat je wel een gemakkelijker m niet zoggen eun kioscher manier hadt kunnen beden 1 om uit de moeilijkheid te geraken zegt hy laohtend Een enkel woord tot mij zou voldoend geweest zijn Maar ik was zooveel moeite eker niet waard bij het meisje dat beloofd had mij te huwen P Je hadt het beloofd dat weetje Hij i tracht haar gelaat te zien en gaat onbarmhartig voort Mf Dacht je soms dat ik zoo dol op je was dat ik je zou dwingen mij te huwen Hield je me vervolgt hij hartstoohtelyk voor zoo n fielt dat ik je tegen je wil zou huwen Groote God wat een wereld is dit toch 1 Hij wondt zich plotseling af van hare nrergehurktu gestalte en loopt met groote passen het balkon op en neer Hier Kom binnen zegt hij eindely k norsch Blijf niet langer in die kou Ik geloof en ik weet dat je trouweloos bent maar je moet bly ven leven om een ander ongelukkig te maken Hij heeft zijne hand op haar arm gelegd en haar naar de open deur gebracht Nu zy weer in het licht komt ziet hy dat de tranen haar over de wangen loepen Schreit ge I zegt hij hefiig Hy laat haar los Zij schreit om Eyre I Door eene geweldige iuspanning wordt hij zyne hartstocht meester en spreekt haar nog eens aan Zyne stem buheerscht hij nu hoewel zyne oogen nog altyd de smartelijke woede verraden die hom verteert Als ge om Eyre schreit zegt hij dan kan het snel in orde gemaakt worden Te oordeelen naar zyn manier van doen dien laatsten avond Hij heeft zich zolf veraden I Al of ze geslagen wordt deinst het meisje voor hem achteruit Waart gij daar I Hebt gy Jliet gezien I Hebt gy het gehoord Ik hel t gezien Gehoord heb ik niets ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Men meldt uit Dordrecht aan de N R Ct Als schrijver van het befaamde cooaine artikel in de plaatselijke bladen hoeft zich doen kennen de heer J A J v d Ven apotheker hier ter stede en lid van den Raad In zooverte is het schrijven van den heer v d Ven waarbij deze erkentenis wordt gedaan een succes voor Sequah doch aan den anderen kant is de zaak anders geloopen dan Davenport voorspeld had niet als boetvaardig zondaar meldt de schrijver zich aan Alleen verwijst hij er naar dat hij reeds vroeger onder hetzelfde psoudoniera als waarmede hij het oocaine artikel onderteokende zijne beschuldiging in de Dordtsohe bladen heeft gerectificeerd met de verklaring dat ds hoeveelheid dor door Sequah s dokter bjj den Apotheker Baumann gekochte cocaïne niet toereikend was om Sequah te verdenken dat hij er zijne patienten vooraf mede bedwelmde of gevoelloos maakte Voor hot overige verklaart de heor v d V dat hij geene persoonlijke beleediging van Davenport bedoelde Sequah blijft deze week nog in Dordrecht en wel omdat kg hlïefl gehoord dat een dokter hier in de stad het plan heeft eene brochure over hem uit ta geven F b aangezien hij gaarne zou willen weten wat er in die brochure over hem wordt geschreven zal hij tot aanstaanden Maandag wachten of ook deze woek het geschrift zal worden gepubliceerd Dat is evenwel de uiterste termijn voor zijn vertrek daar hij met ingang van dion dag do zaal van het Casino in Den Haag heeft gehuurd Vier medeplichtigen van don Miguel Mata den bertichten Spaanschen schatgraver wiens gevangenneming dez5r dagen gemeld werd zijninsgelgka in Spanje aangehouden Eene dame liet zich na betaling van 6000 fr die zij de vrouw van den bedrieger te Barcelona overiinndigde bepraten om eoc buitenverblijf niet ver van Meaux gelegen te koope Ge wist dus alles en hebt me toch laten vertellen I O Waarom zou ik iets zeggen Ik wachtte Wachtte Waarop Kondt go dan vraagt zq woest onze verlovino niet verbreken in plaats van mij lat t e laten doen Dat kon ik niet Indien deze nieuwe ontdekking haar niet geheel vervuld had uaut zij schaamt zich nu nog meer over het gebeurde rian zou zg wellicht zijn kort antwoord begrepen hebben Dal hadt ge moeten doen meent Dulcinea schreiend Schrei niet zegt Anketell en grypt haar aan Doe dat niet Ik ben ellendig genoeg Alles kan terecht komen O nooit nooit Ik zeg van ja Ju weet zijn adres Van wien Van Eyre Neen t Kar gemakkelijk uitgevonden wonien Ik wensch het niet uit te vinden zogt ze en bedekt haar gelaat met de handen Waarom schreit ge dan f vraagt hy koel Laten we nu toch de waarheid aan den dag is gekomen alle bedrog laten varen Vertel me eens en zyn stem klinkt weer ijskoud toen je van plan waart het huis te verlaten waar zou je met hem heen zijn gegaan Naar zijn zustei lady Stanning klinkt het flauw