Goudsche Courant, woensdag 10 februari 1892

a Tfc pr m g s 1898 NO 4756 Donderdag 11 Februari ehünen in bnn eigen soherpzinnighoid gerangen te lyn Het stuk dat i j opgestsld hebben om allen te behagen loopt ge aar juiat doordat het aan die bedoelin voldeed alle beteekenis te verlieion De Engelsche consiT aiie en en liberalen gaan Toort met den wedstrijd in beloften aan de werklieden ten einde zich van hun steun te verzekeren b j de aanstaande verkiezingen Het eenige onderscheid i dat de Gladstoneanen wat grover of wat onbe ehaamder zqn dan de conservatieven üe Gladstoneanen hebben nu een nieuw weekblad uitgegeven de i We kly Star waarin voor do landbouwende bevolking het staatsbeleid van Gladstone en zi n partij wordt bepleit Het eerste nummer geeft oen artikel van Gladstone zelf waarin gezegd wordt dal de Britsche landman eindelijk dezelfde voorrechten behoort derlachtig te worden als die van het vasteland de kleine grondeigendom wordt aangeprezen te bevorderen door het instellen v n kerspelraden en wat dies meer zij Dat alles zegt de schrijver zal de veldsrbeider erlangen door ten volle gebruik te maken van zgn stemrecht HE COURANT SieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Heeren Blikslagers het doet mij genoegen dat ik in do gelegenheid ben geweest om het stukje dat U in de Goudêche Courant heb laten plaatsen te lezen Het doet mg echter leed dat ik dat niet voor rfel kan aannemen De re len daarvan zijn ten eerste die vloerbHkken zijn wel is waar voor een cent aangeboden of zooals U zegt togen 50 jiercent minder maar liet hleel toch in U eigen keuze of U lieden ze maken wilde uf niet ten 2de de vloerblikken zijn wel voor dien prgs aangeboden maar daar U heden toch geweten heb wat voor loon dat wtrk gaf waarom dan toch gedaan mij dunkt dat gij het ü zelven te wyten hebt daarbij komt nog dat het bij den heer N A van der Ree niel zoo is als bij noch een andere patroon in dat vuk die geef de lieden werk als zy dan vragen hoeveel dat werk geeft dan zegt hij dat zal Zaterd ig nel terecht komen en dan komen die lieden Zaterdags om te rekenen en denken zij ik zal maar rens een voorbeeld geven 9 of 8 gulden te ontvangen en zg krijgen dan een gulden of 25 stuivers minder dan hun d euing is Zoo is het toch met bij den heer Jf K i d Ree dat weet ieder die daar werkt of ewerkl heeft dan moot hierbij in oogenschouw genomen worden dat het winter is dat zoo die bedoelde vloerblikken niet gemaakt werden dat dan de 5 personen die ze gemaakt hebben geheel zonder werk geloopen hadden terwijl de heer N A v d Eee dio bedoelde iloerblikken lu zijn Magazijn kan zetten en zich zelven afvragen wanneer zal ik ze kwijt zijn het is toch geen kleinigheid 2000 in getal en nu moet ik er nog bijvoegen ilat dit met de reden is waarom zij voor tSigen rekening een blikilagerij beginnen neen die reden ligt erp ens anders in waaneer zg hun zelven eens goed nagaan dan zullen zij wol zeggen het is ons eigen schuld dat wij gedaan hebben gekregen met werken Nu zal ik eindigen met te schrijven en ü Redacteur dankzeggende voor de plaatsruimte mij in uw blad verleend zoo noem ik mij een Blikslager van den heer N A V D REE De insendlng van advertentiSn lian gesoliieden tot éen uur des namiddags van den dag der uitgave KOST en r WO I G Een Onderwgzer vraagt te Uoordrec eene gemeub Kamer BedieniogMBrieven met opgave van con Burgerl ke Stand GEBOREN I 6 Febr Nicolus aodi ri N Volk en H u da Uouh FmM oiidcra J Prince en N eQ Hofi egen 7 Gnetjr ouden P bmit en M Dglïitrs 8 Bertui Cornelii Johftnnei ouden B Heerkeni eo i C C W Heesterman Coraelu oiïdrrs J üoeterlipg en J lu der kuil J MÜCI ditiën aan den heer ALL te Mijdrecht Eaasmaker of Haasmaakster Er worden gevraagd otn aan het hoofd te staan eener op te richten Kaasiabriek in eene der Doordeiykste provinciën gehuwde PERSONEN uit den boerenstand by voorkeur jonggetrouwde lui waarvan mau ot vrouw ofbeiden volkomen vertrouwd zg B maken van puike Goudsche Kaas Offerten met opgaaf waar inlichtingen te verkrggen tgn onder letters A Z aan BLANKEN BERG Co s algemeen advertentiebureau te Leiden OVb RLEDKN 5 Febr II Hogenelil 5 w 1 A Hoyeiieht 6 w F Kr ne 84 j 7 L A van der kleiD 17 d R Vergeer 13 m A C Urieveld 10 m 8 J H vin der Her 8 j W C van Wgk wed II de Marre SO j b Boot 60 J ADVERTENTIÊN De Heer en Mevrouw D HOOGENDIJK MuNUEFF zeggen Triendelgk dank voor de biyken van belangstelling ontvangen bg de geboorte van hun Zoon I NOEZONDEN LONDON DE NIEÏÏWE de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelijk in t gebraik wordt verkocht in flacons van 83 en 150 centa en is te Gouda verkrijgbaar alleen hy I A OATS Zeer ITette jesteendrukte NAAEAASTJES worden GELEVERD door A BHli KMAN en Zo Bij akte op den 3en FEBRUARI 1892 ten overstaan van den ondergeteekenden Notaris verleden is door Mejuffrouw de Weduwe en de Erfgenamen van den Heer JACOB JOBANNES VEGDRIËS in leven Mr Smid en Handelaar in IJzerwaren gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden Volmacht verleend aan den Heer DEÜliiERIVS KA ISBURG te Gouda ten einde hen te vertegenwoordigen en hunne belangen waar te nemen in de zaken door wglen genoemden Heer VERDRIES gedreven speciaal om alle gelden die nalatenschap aangaande te ontvangen daarvoor te kwiteeren en de daartoe vereischt wordende formulieren en mandaten te onderteekenen G C FORTUIJN DROOGLEEVBR Notaris Met 1 APRIL wordt op een hoeve een Sociëteit Ons Genoegen 0r Donderdag 11 Februari 1892 optreden van WILLEM van ZQTLEN met het Tooneelgezelschap van den TivoliSctaouwburg te Rotterdam Dir J C de VOS en W van EOBLAAB OE REDËRLTKEB Blijspel in 3 bedrijven gevolgd door EEN FABTU PIKET Tooneelspel In 1 bedrijf Gewone bepalingen en prijzen Aanvang half 8 Uur KAASMAKER gevraagd en wel een gehuwd persoon die met zgn familie of gwin de werkzaambeden in de Kaasmakerg zelfstttndig uitoefent en met de fobrikatie van Edammer en OoudHche Kaas grondig bekend is Opgave van referentiën bepaald noodig Loon volgens overeenkomst Aanbiedingen te zenden onder O 872 aan RUDOLF MOS8E Cöln ajR Visch Keuring Mijnheer de Sedacteur I Het is zeer wenschelijk dat eens in het openbaar geklaagd wordt over de visch keuring op de Vischmarkt alhier Vrijdag jl o a werd er viseh verkocht die zoo goed als bedorven was en die geen oedsel voor mens hen zij t dan ook behoeftige menschen kon genoemd worden Het is niet voor de eerste maal dat zulks geschiedt het komt meer voor De stedelijke keurmeester van de visch woidt derhalte dringend aanbevolen met wat meer nauwlettendheid zijn taak te verrichten en voortaan geen bedorven visch goed te keardn A Wij vernamen u den laaUten tijd van verschillende lijden klachten over ie vitch keuring die werkelijk te enichen schijnt over ie liften Bedactie De Nederlandscbe Neringverzekerings Maatschappij firma VRIES VISSER Co gevestigd te Nieuwe Niedorp vraagt in I Oouda en omliggende plaatsen solide en werksame Agenten N Niedorp Februari 1892 De DËTAlLPBMZEi van k De DiRKCTiE VRIES VISSER Co PETRÖLEUM NOTKEm GEN fi 80 f 0 9 f 0 2 f 0 27 van de Makelaars zijn Cantzl ar Schalkwijk te Rotterdam per V Kg per Kg per Vi Kg per Vu Kg De markt was heden onveranderd C J van Houten Zoon Loop Tankfust ƒ 7 50 FebruariIevering 7 25 Maart levering 7 10 AprilMei Juni levering ƒ 7 Jnli levering 7 05 Augustuslevering T IO September October November en December levering 7 25 Gouda Snelpersdruk van A Bbinkuan k Zoos De uitgave dezer Coarant geachiedt dagel ki met nitzondering van Zon en Feestdagea D prgs pei drie maanden ia 1 25 franco per poit 1 70 liioaderlgke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 Febrnari 1892 In de zitting der Rotterdamscbe Arr Iteohtbank van gisteren werden veroordeeld J de B oud 23 jaar arbeider wonende te Nieuwerkerk a d IJsel wegens mishandeling tot 3 boete subj 3 dagen hechtenis J A wed van R C v Z oud 47 jaar tapster wonende te Gouda wegens mishandeling van een ambtouaur tot 16 dagen ge In de laatste raadsvergadering te Mijdrecht is aan den heer J Muchall onderwyzer aldaar tegen 1 April a st eervol ontslag verleend wegens zijne benoeming to Moordrecht In het rapport der pi schoolcommissie dienaangaande wordt hulde gebracht aan den vlijt en de toewijding waarmede genoemde heer gedurende 8 jaar het onderwijs in Mijdrecht diende Ook de Burgemeester wydde in genoemde vergadering een woord van lof aan de verdiensten vau dien onderwijzer en roemde hem als een knap en ilegolijk man waarmede de raadsleden geheel instemden In het Palais des beaux Arts op het Champ de Mars te Parijs wordt tegenwoordig tentoongesteld eene vliegmachine uitgevonden door den Heer Deiprat directeur der luchtvaartschool De toestel waarop de luchtrijder gezeten is heeft drie schroeven waarvan in het begin twee met do voeten in beweging worden gebracht hierdoor heeft de opstijsing plaats Op eene zekere hoogte gekomen wordt de derde schroef in werking gebracht FEVILLETO TTit la ©t Z iO vezi Naar het Franech EERSTE DEEL l Aan het balcon van een huis op den Boulevard Bonne nouvelle Ie Parijs leest men met groote vergulde letters ereldbureau voor uitvindert En op twee koperen platen op de deur dor eerste verdieping welke toegang geeft tct de bureaux vindt men dit opschrift nog eens herhaald met een opsomming van de zaken waarmede het wereldbuleau zich belast Verwerven en verknopen van octrooien van uitvinding in Frankrijk on in het buitenland betwisten en verdedigen van brevetten van uitvin ders in alle lauden der wereld opsporen van vroeger verleende octrooien vervaardigen van teokeningen iiDe Kotmopoliet guUnstreerd weekblad Chabekton directeur Voldoet men aan de uitnoodiging die op een an en door middel van een brud roer de gewenschte richting aan de vliegmachine gegeven De geëxposeerde toestel etfn soort van velocipede is echter nog veel te zwaar otn het doel te bereiken en moot dan ook slechts als de belichaming van het hoofddenkbeeld worden beschouwd Men zal nu eene lichtere fabriceeren die hoogstens 35 KI O weegt en jokent dnarraede e groote snolheid van minstens 100 kilometers per uur te bereiken De uitvinder word door de departementen van oorlog en marine gesteund waaruit tot zekere grenzen mag worden afgeleid dat het mogelijk wordt geacht dat deze uitvinding practiscb nut kan opleveren De Baily JVewj bevat uitvoerige bijzondBrheden over den grootea brand te New York Het Hölel Royal was een der oudste hotels der slad hot gebouw was vijf verdiepingen hoog en kon 200 gasien herbergen Zondag waren alle kamers op 4 na bezet Des nachts te drie uur ongeveer ontdekte de machinist van het bdtel jateer brand was uitgebroken in du lift in het muden van het gebouw Unmiddelijk waarschuwde hjj de brandweer Ook de boekhouder had den brand ontdekt Het was hem echter onmogelijk alle gasten te waarschuwen zoo snel breidde het vuur zieli uil De machinist vau een voorbijkomend luchtspoorweg de vlammen zimue stopte en opende de stoomfluit Dit wekte de gasien en ook de omwonende personen De brandweer verscheen eerst 15 minuten nadat de brand was ontdekt Het gehoele gebouw stond nu in vlammen zoodat men besloot geen water te geven maar alleen alle krachten in te spannen om de raenschen te redden Voor alle vensters verdrongen zich menschen schreeuwende om hulp en zich gereed makende om naar beneden te springen Voor aan het gebouw waren geen brandladders aangebracht de voorgevel der bord is geplaatst om binnen te treden zonder kloppen dan bevindt men zich in een groot vertrok verdeeld in getraliede kooion waartusachen een gang loopt naar de kamer van den directeur Een caoutchouc tapyt grbro eteerri bedekt in die gang den vloer t Is erg afgesleten geen ander bewijs is er noodig om de overtuiging te geven dat die treurige weg voortdurend wordt betreden door een groot aantal ongelukkigen die eenmaal door de mderen van het octrooi wezen gegrepen en tusschen die pietmachine geraakt telkens en telkens weer terugkomen eiken dag tot zij zijn gehakt gebroken vermorseld platgedrukt en door middel van de nieuwste gebreveteerde verbeterde methoden alles uit hen geperst is wat eenige waarde heeft geld of denkbeelden Zoolang hij nog eenige kracht heeft schreeuwt het slachtoffer verzet zich on tampt togen de machine en aan de raampjes in de kooien waarachter de bedienden van het buroau hem met onwrikbare kalmte te woord staan stort hij zijn uitleggingen smeekbeden en verwijten uit en dan volgt de uitputting Maar het uitgeperste slachtoffer wordt onmiddellijk vervangen door een ander dat dezelfde beproeving ondergaat met deze fde klachten hetzelfde lijden en hotzelfilo uiteinde En daarna volgen er neer andere In den regel komt er s morgens een andfre soort van clientèle dnn na den miildag on s avonds Heel in de vroegte aeras nog voordat Barnabé de kanloorknocht de dtur geopend on den boel op ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt echter had deze Vele gasten konden zich hierlangs redden Zij echter die vóór in het gebouw waren moesten de hulp der brandweer afwachten Een talrijke menigte was voor het hotel verzameld om het reddingswerk te zien De machinist van hot hotel vond op de tweede verdieping een kind hy nam het op eh droeg het daar de trap reeds was verbrand cor een der voor ramen In zijn overijling om het raam uit te klimmen gleed hij uit en viel op den grond Bij dezen val brak hij armen en ribbon en zal waHrschijuIijk aan de gevolgen sterven Het kind bleef aeheel ongedeerd In alle kamers waren reddingstouwen aannezig Eun jonge vrouw wierp uu een dergelijk touw omlaag en wilde mot haar kind naar beneden klimmen Zij kwam nog gelukkig voorbij de derde en tweede verdieping maar 15 voet boven den grond werd zij duizelig het hot touw los ea viel naar beneden Moeder en kind waren beiden onmiddelijk dood Een politieagent had tegen een ander venster een ladder gezet en trachte nu een vrouw vo r dis venster om hulp roepend te redden Toen beiden op de ladder stonden viel een vrouw die uit de vierde verdieping waa gesprongen op hen zoodat allen op den grond storten De agent on de eerste vrouw werden licht gewoed do andere vrouw werd echter gedood Op de vierde verdieping zag men een man voor het venster staan de vlai lmen dicht achter hem wSpring toch naar benedeni red je leven nep do menigte op de straat De man keek even naar beneden nep toen terug het kan mij niets schelen het is morgen nog tijd genoeg en viel dnarop achterover in de vlammen Mft de reddingladders deden de brandwachts uiterste pogingen om nog mensehen te redden Ook bij dit redningswerk kon men vreeselijke tooneelen zien Zoo hadden twee brandwachfs de ladders he geruimd heeft verschijnen de koortsachtig gejaagden de ongeruste zij die roods door het riidernerk v in het octrooi bureau gegrepen zijn en met meer worden losgeLiten Zij zijn reeds uit het tijdperk der groote verwachtingen welke zij op hun uitiindiiip bouwden overgegaan naar de periode der moeilijkheden en processen Zij brengen beslissende inlichtingen over hun zaak die al maanden en jaren hangende is en dien dag een grooten stap voorwaarts moet doen of zij omen met een nieuw voorschot of met de afdoening van kosten waarmede ze ten achter waren waarvoor ze zich eindelgk dien ochtend door oen laatste opoffering het noodige geld hebben verschaft En terwijl zij wachten op de komst van de ambtenaren of van den directeur vertellen zij hun leed hun hopen en vreezen aan Barnabé die hun met zijn veger in wolken stof hult Na dezen is t i e beurt an hen die voor de eerste maal de kruk der deur van het Wereldburcau in de hand nemep Zij hebben er een vang besef van dat een octrooi of een fabrieksmerk hun uilvinding moet beschermen ol hun eisiendoin der vruchten er van moot verzekeren en zij komen om voorlichting in hun onkunde Wat moeten zij doen Zij zijii vol vertrou v en en vol moed zij word n gedragen door de vleugelen van de fortuin of den roem Want zij zijn er immers zeker van dat ie een gehoele omkeenuji in de wereld zullen levveegbreiigen met hun uitvinding die hen rijk zal maken doch niet hen alleen ma ir ook allen die h ur zul