Goudsche Courant, donderdag 11 februari 1892

W De heer L Simons te Amsterdam cieht bet rolgendo schrgven aan den heer Carré Mgnheer Onder den opslag van uwen onberispelgken rok hangt zwierig een rijtje ridderorden onderecheidingsteekenen van vorstelijke persouen In vele plaatsen van ons Kerclddeel zijt gij een graag geziene en welkome gsst Het Amsterdamsclie publiek heeft u allerlei blgken van sympathie gegeven en onze dag bladen roemen uw voorstellingen niet anders dan als uitmuntend Ik inaak hieruit op dat gij èn als mensch èn als directeur van uw circus vele uitmuntende hoedanigheden bezit Het zou niet aan mij staan die u niet ken en van paardendreseuur of cirousleiding geen verstand heb dit ie betwijfelen Daaraan wordt door mij ook uiet gedacht En zeer begrijpelijk vind ik liet dus dat gij u do hulde van ons goed Ainslerdamsoh publiek laat welgevallen met hot genndig lachje hetwelk Vorsten plegen over te hebben voor do toejuichingen der menigte Dat n haar in stilte minacht en graag een loopje met haar neemt niets is rmtuurlijkjjr Kik meester in zijn vak die haar gencg ondersclieidingsvermogen heeft leeren kennen doet dit Waarom zou u t niet gevorderde hervormingen Dit zou kunnen gebeunv voor do bloedwet en voor alle zaken die een levendige beweging in het leven roepen waarvan de kamers zich niet bewust schijnen Ten slotte meent het socialistische blad dat een congres der partg moet bgeengeroepen worden om een oordeel over het koniuklgk referendum te formuleeren Het plan van de Vooruit verdient ongetwijfeld overweging daar het slechts de eenheid bevorderen kan onder alle strijders voor het alzemeen stemrecht waht anders loopon dezen groot gevaar te struikelen en te vallen over het koninklijk referendum door het ministerieBeernaort zoo handig lusschen de beenen geworpen van de voorstanders dor grondwetsherziening Voor het koninklijk referendum zal hot roinislerie Beernaert iu de Belgische kamer de kabinetsquaestie stellen De rozeering maakt niet uit het referendum een conditio sine qua non dor herziening maar zij m ïent te kunnen eischen dat de kamer niet overgaat tot de orde van den dag betrekkelyk een voorstel uit naam van den koning ingediend en dat de kiezers zich over deze quaestie kunnen verklaren In Bohème blijft men in spanning over den afloop van het geschil tusschen oud en jong Czechen Hier versterkte zich de regeering Zij sloot een overeenkomst met Jen Czechischen feudalen adel waarmede zij althans over ee eerste klippen heen is De jongCzeoheu kunnen het der regeering echter nog lastig genoeg maken en haar lang beletten in veilig vaarwater te komen In Hongarije tracht het ministerie Szapary zich zoo goed mogelijk te houden na de Pyrrhusover winning die het bij de algemeene verkiezingen behaalde Iu Noorwegen zijn bij de verkiezingen voor het bureau der Kamers uitsluitend leden dor regeeringspartij verkozen Dit bewijst dat het liberale minis terieSteen zeer sterk is Zeer waarschijnlijk zal dit dus zijn anti uniepolitiok die een verdere afscheiding van Zweden ten dool heeft ten uitvoer brengen mogen r Dit bedenkend wil ik u ook in bet minst niet hard vallen um wat u nu in overleg met uw machinemeester den beer Slem hebt ondernomen allerminst nu uw toeleg al te kostelijk gelukt is In uw behoefte aan een nieuw schouwspel hetwelk na bet naterballet do menscheu in uw circus zou lokken hebt u er op bedacht dat geen beter middel daartoe bestond dan de naam van onzen grooten schdder Hembranilt dien we onzon hoogsten natioualen trots noemen Ben hulde aan hem dat begreept u moest ons Nederlanders en Amsterdammers in het bgzoi der vleien Maar u w st ook boe onze groote menigte niets meer dan smans nifam kent hoe weinig zg weet van zgn hoogmooie Kunst hoe weinig zij zich daar hooft ingeleefd hoe flauw haar aerbieil slaat voor dien vorstolgken meester En u heeft dit gebrekkig artistiek voelen dit burgerlijk oneerbiedigzijn eens tol een geesel willen maken om haar er mee in bet aangezicht te slaan Ik waag het te raden dat ge mat uw landgenoot Siem een weddenschap hebt aangegaan toen deze hooronde van uw plan om den naam en den persoon van Benibrandt aan een bullet pantoinime te erbinden u zgn vrees moet hebben uitgesproken dat dit de verontwanidigiug der Nederlanders tegen u zou iloan ontbranden te eer omdat hg zich nhl bg machte gevoelde iets van onze nationale Kunst te begrgpen en iu zgn Duitsch theatraal zien weer ta geven Ki was zult ge met een bemoedigend klopje op zgn schonden uu een minachtend glimlachje om den mond als gisterenavond voor het oog van het juichend publiek tot hem gezegd hebben machen es nur wie s ausfallt Mit diesen Hollanderu litsst sioh jeder Spass machen Wenn wir auf das Progremm schreiben Hollandiscbe Maler Hollaudiscbe Madel nnd sie sohoo zufrietleo Brauchnn weiter nichls mehr Und wenn wir dazu noch den Namen Rembrandt s fügen und zeigen sie viele brillanten Kostiime und naokten Fraueubeincn da werden sie gelaufer kommen und wir beiden werden Ton meinen Gönnern belorbeert und in die Zeitungen recht sehr gelobt Of dit laaute lukken sal weet ik nog niet Het overige deel van uw weddensshap intusschen heeft u glansrgk gewonnen Oo bobt den naam en de tguur van onzen grootsten kunstenaar verbonden aan een vertooniug die een echt Duitsche onartislieke lehreouwend onharmonische opeenhooping van allerlei kleedg eu niet kleedg te zien geeft die Hollandsche schilders enu Hollandsche modellen laat optreden in kostuums in een déeer in een verliohting in toestanden die zoo valsch onhollamlich zgn Is ze maar wezen konden Ge hebt ons fiembrnndt laten zien al een ballet mensohje buiginnjes makend en heen en weer wiegelend en fa hebt fs z n stRUhDOMlers vertoond als een doode eifschen verzameling onder oen zwëém wiir bet booge wondtr artistiiake leven er in dot ons doet wijgen al we er vabr liaan In ieder ander land zoiKlt ge na wilk n vertooning u zelf vertoodend ddbf f n WöVden nca Int snerpend gefluit der vei ontwaardiging t b het publiek dat aldus zgn grootsten kunstenaar verlaagd misschien zelfs bejtroet zijn met een reeks van prajectinlen Hier zijt ge toegejuicht tot de handen gn deden en men heeft u en uwen medehelper idauwerd opdat ge uw wttddeniohap geheel mocht winnen Doch opdal go mocht weten dat niet alle Nederlisders zwijgend dulden het smadelijk verlagen van 4l kunstenaar die groot is geweest boven ons allen 40 wiens wonderwerken mij doen trillen van vreennd Keluk sofargf ik u dezen in het openbaar om u te maggen hoe ik gisterenavond mezelf heb geminacht om mgn laffe fatsoendelijkheid die me er van afhield mgn verontwaardiging scherp luid uitgeschreeuwd te werpen tegen hot publiek dat deomoe RECLAME De ziekten en bezwaren der ademhai l i n g s o r g a n e n hoest heeschheid slijmhoest asthma hals en borstziekten longontsteking bloed hoesten kinkhoest en de zekere genezing van deze door den sedert 25 jaren als gunstig gewerkten Rijnlandschea druiven borst honlg von W H ZICKKNHEIMER te MAINZ is de titel van eene kleine brochure welke wij zoo juist omvangen Wij vinden daarin attesten en getuigschriften van Dr C Rust pract arts en Qrooth Gezondheidsraad te Grabow iu Mecki Dr v o n Pieverling te itünchen Graaf tot L e in i n g e n B i 11 i g h o i m op het slot Billigheim ambt Mosbach Baden KarlFreiherrvon D i t f u r t h kapitoin b d op het slot Theres bg Oberthere in Begeren 1ste Luitenant H o o 1b o o m commandant te Kampen Burgemeester F i c h t o r Ie Katzenthal Baden Dr H e sselbarth te Hartha k Sachsen Graiin tot SaijnWittgenstein Berleburg Dr Vorbrodt stadschoolraad te Erfurth Josephine S i e b e r koninkl Hofoperazangeres te Kassei Dr med Els perger pract arts te Lichtenstein k Sachsen on vele anderen die de groote voortreffelijkheid en onovertrefbare geneeskracht van den Rijnl DRÜIVEN BOBST HONIGoonstateeren Wg kunnen de lectuur van dit geschrift al onze lezers voornamelijk die welke aar bovenomschreven kwalen lijden des te dringender aanbevelen daar de Rijnl DRÜIVENBORST HONIQ ingevolge zgne heüzame werking gedurende 35 jaren ook in geneeskundige kringen gtdurig meerdere erkenning heeft verkregen en door deze wordt voorgeschreven In alle depots van het genoemde DRUIVENPREPARAAT is bet boekje gratis verkrggbnar te Gouda bg F H A WOLFF PETROLEUM NOTKEBÏNGE Van Ae MtiikriMt s GtBtïltar SohalkwUk te Rotterdam De markt iru heden onreramlerd Loco Tankfust ƒ 7 50 Februarilevering 7 25 lilatrt levering 7 10 AprilMei Jimi hvoring ƒ 7 li le ring 7 05 Augustus levering 7 10 September October November en Deoember ievering 7 26 K i iBM i maah Kantongerecht te Gouda Zitting van 10 BebWWri 1888 Te Gouda bergen van vlaesoh voordat dit door en der keurmeesters was goedgekeurd S van E te Gouda tot ƒ 10 of 6 dagen hechte U H t4rue vrouwen vuu boven gehaald en daalden daarop weer af bij de tweede verdieping gokomen brak de muur waartegen de ladders stonden Zy zijn gedood dachten de veraohnkte omstanders De brandwaohts achter hadden het ons eluk zien aankomen en wisten zich zelf en huu levenden last met een vluggen sprons te redden Eene ander brandwacht had sleohta een ladder tot de derde verdieping reikende Op de vierde stond echter een vrouw De man ging nu op de bovuuBte sport staan eu vroeg do vrouw op zijn schouders te gaan staan Op deze wijze wist hij haar te redden en werd voor zijn moedige daad door luide juichkreten uit de menigte beloond Vele personen zgn gered door in opgehouden netten te springen maar ook velen werden gedood door zoutier het veiligneidsmiddel af te wachten naar beneden te springen De geredde personen missen alles De muren van het gebouw zijn meerendeels ingestort hoeveel slachtoffers nog onder het puin bedolven liggen is niet te zeggen Uit Parijs schrijft men aan de Ilaarl Ct Van gewoonlijk wel onderrichte zijde werd dezer dagen bericht dat de eigenaars der bierhuizen den prijs hunuer books met vgf centimes zouden Terhoogen omdat het nieuwe met l Februari in werking getreden invoorrechten liirief hun anders het bestaan onmogelijk maakte Later werd weder beweerd dat de heeren biertappers op ééa n toch maar grootmoediglgk vao de verhooging hadden afgezien en het verschil uit hunnen zak zouden bypassen Ten slotte zie ik de verhooging reeds by verschillende bierhuizen aangeplakt Zoo zijn wij eenige dagen heen en weder geslingerd tusschen hopen en vreezen om de waarheid te zeggen zou ik a zelfs heden nog niet met zekerheid kunnen berichten waar de bock voortaan vij en dertig centimes kosten zal en waar hg dertig centimes zal blijven kosten Ach mocht het dikke bruine nat hetwelk hier niet thuis behoort toch maar oveial op vijf en dertig centimes per glas gebracht worden en zoo mogelijk nog hooger In de eerste plaats in het belang der bierhuis hou lers die in het zweet huns aanschgns een armzalige honderd en vgftig percent verdienden Wie zou deze armen van bun rechtmatige verdienste willen berooven Tot hiertoe verkochten zij zulk een bock ook wel genaamd een quart omdat het na aftrek van het schuim ongeveer een halve quart liter bier bevat voor dertig centimes Baar het hun II a 12 centimes kostte hadden zij op deze 11 a 12 centimes eene verdienste van 19 a 8 centimes Nu komt Méline met zijn protectiooistische ideeën hij laat de Duitscbe bieren in plaats van fr 7 75 15 per hectoliter invoerrecht betalen hetgeen per bock eene verhooging van 1 a l j centime uitmaakt en de arme bierscheukers zullen die verhooging uit hunnen zak moeten bijpassen d w z zij zullen ze vsa de onnootele 18 a 19 ceniimes die zij tot hiertoe voor iedere uitgelegde 12 a 11 centimes verdienden moeten afgeven I Met andere woorden in plaats van de honderd en vgf percent d e zij maakten zullen zg slecht honderd vijf en twintig percent moer maken Begrijpelijkerwijze heeft dit denkbeeld ben zoodanig verschrkt dat zij voor de verhooging van anderhalve centime die hen treft of het publiek vgf centimes per glas m r hebben willen laten betalen of de glazen kleiner hebben willen maken of hetgeen het doelma ten aanraken En de millioenen vloeien toe stroomen stapelen zich op verblindend duizelingwekkend Of u een brevet in Engeland moet nemen toeft Chaberton uit in antwoord op hun vragen Kiet alleen in Engeland maar ook in Italië Spanje Dnitschland in Europa on Azië en Amerika in degehcele wereld overal waar de beschermende wetgeving op de octrooien met hare zegenrgke werktngu doorgedrongen De kosten kunnon een bezwaar zijn vooral wanneer men al zgne middelen heeft uitgeput roor het doen van kostbare proc fnemiugen Maar laat men zich het succes ontsnap H n als men op t pont is öm het te grgpen Als hij met hem heeft aifgepraat brengt Chsberton dien nieuwen klant zelf in het bureau om hem over te leveren aan den weg naar bot verwerven en exploiteeren van zgn octrooi van tiitvitiding Mijnheer Barincl Mijnheer Spring MijnheerTogo zoo stelt hij ze voor En de nieuwe klant ziet in de kooi waarin hij is toegelaten en aan de zorgen van mijnheer BArinc of van mgnheer Spring is toevertrouwd met belang telling hoe vlug mijnheer Bariac de teekenaar van het bureau de min of meer vage denkbeelden op t papier zet die de uitvinder hem uitlegt of hoe mQhbeer Spring voor zijn oogeo de gewichtige stukken voor het Èngelsche patent gereed maakt Want in het Wereldbureau voor uitvinders werkt men onder t oog der klanten Dat ia zelfs een spe tigst zou zijn beide maatregelen tegelijk hebben willen toepassen Met euue bescheidenheid die hun alle eer aandoet houden zg ztt h voorloopig bij de prgsverhoo ing het publiek is huu hiervoor dankbaarheid verschuldigd hadden zg niet ook de glazen kunnen verkleinen en nog water bg hel bier kunnen doen bovendien f De vijf en dertig centime die zg alsuu voor hun glas bier verkrijgen maken huu toestand houdbaar de nieuwe rechten zullen hun nu in plaats van andtirhalve centime per glas nadeel drie en een halve centime voordeel verschaffen hetgeen hierop neerkomt dat de brave apostelen van Cambrinus op hetgeen 13 centimes kost 22 centimes Winst zullen maken dat is U zeggen honderd en zeventig percent Welk redeigk man zou daar iets te en kunuen hebben F Dit is de eenige reden niet waarom de verhuoging der bockprjjzeu mij toelacht Ken tweede grond is deze misschien zal bet publiek de tappers nu met hunne volle bier laien laten zilton Tot hiertoe betaalde men dertig centime mft de fooi voorlig centime voor dit achtste V drie zestii ude liter gerstenat Nu zou het vgf en veertig centimes worden wat afschuwelijk duur is Men heeft het plan geopperd om zich door afschaffing of halveering van de aan de beleefdheid oven elaton fooi te wreken over het opzetten van den prij Een voorlreffidgke maatregel algeheele onthouding wiire nog beter Men moge er van zeggen wat men wil eu ik maak bg voorbaat mgne excuses aan de minnaars van het blonde nat en aan de bierbrouwers maar bier en bierlokalen behooren niet tehuis in Frankrijk Ai ontgaan de bekoorlgkheden der Duitscbe Kneipen mg persoonlgk ik zou toch niet durven beweren dat zij niet aantrekkelgk kunnen zgn ik wil ilesnoods mgn bood afnemen voor den ustuiliosus die zonder blikken of blozen vgf eu twintig glazen bier achter elkander uitdrinkt alleen kan ik niet toegeven dat die zeden met den Franicheu volksaard overeen te brengen zouden zgn Maak den Franschman zoo slecht als gij wilt desverkiezende slechter dan een Duitscher takel hem toe mot alle mogelijke ondeugden maar tracht er geen loorneu bierdrinker van te maken Gg zandt niet slagen zoniler hem geheel en al uit den aard te doen slaan en dat zult gg toch niet begeeroo ter wille van de erscheidooheid der volkenrassen l niet Eerlgk gezegd wensoh ik den Pargschen bier en kofliehuishouders ook niet voel goeds toe omdat zij in den laatstun tijd op eigerlgka wijze misbruik maken van onze troiUots Zooals men weet beziiten die heeren de verguagjiig om vóór hunne lokalen op de trottoirs tot zekeraa tamelgk grooteh afstand stoelen en tafeltjes te plaatsen Zij beulen daarvoor zekere vergoeding niet veel Ëen gedeelte hunner gasten wordt zoodoende bediend Eerst hebben de tappers de op de voetgangers veroverde ruimte aan beide zijden met glazen schutten afgezet om hun klanten voor tocht te behoeden Hiermede niet tevreden zgn zij er thans toe overgegaan om van dien uitbouw een glazen kast te maken Een bekend bierhuis van dea Boulevaid heeft hot sein daartoe gegeven Voor bijna geen geld verkrggt de eigenaar zoo eene aaumerkelgke vorgrooting zijner biorzaal En de arme voorbijgangers die zich niet aan zijn drank believen te laven worden de kinderen an de rekening zij moeten maar zien hoe zij zich op en naast do trottoirs verdringen eialiteit van het bureau dank zij da talenten van mijnheer Spring die met evenveel gemak Frantch en Eugelsch Duitsch Italiaansoh en Spaansch schrijft want hg heelt in aHe lauden rondgezworven voordat hg schipbreuk lead op den boulevard Bonnenouvelle te Parijs en dank zg mgnheer Barinc die do gave bezit om met enkele potloodstrepei vlug een schets te ontwerpen Na een welbestedën dag waarop de ambtenaren nauwelijks tijd badden gehad even op ta kijken werden nu de bureaux langzamerhand ontruimd t was tien minuteu vóór half zaven en de klanten die er op gesteld waren mijnheer Chaberton zelf te spreken wisten bg ondervinding dat deze klokslag half zeven Zgn kamer zou verlaten en dat niets ler wereld in staat was hem een minuut langer op te honden daar hij den omnibus moest treffiso die op den trein reed itaar Champignjr waar h j winter en zomer een uitgestrekt biiitonitood bewoonde dat het grootste gedeelte van zijn inkomen verzwolg Ofschoon do dagtaak overal Was tgeloopon en Bamabé de stukken reeds daar de post had gebracht en weer op het boreau was teruggekeerd hielden de ambtenaren achter hun tralies zich alsof zij nog in hun werk verdiept zèton de patroon zou weldra voorbijkomen zijn blikken overal laten rondgaan en hij mocht niet kunnen denken dat er na zijn vertrek niets meer werd uitgevoerd Bij het slaan van half zeven werd de kamerdeur geopencji en Chaberton versoheen op den drempel In de Polsteok uoke QuelUcha t to Berign Is eenige dagen geleden feilelgk een lezing goheuden over het inbreken van brandkasten Aan dozo voordracht was meteen eeu kleine teutounstolling van inbrekerswerktuigen verbonden die een duidelgk beeld gaf van de werkzaamheid der heeren inbrekers De lezing behandelde de eli ctrischa voorzorgsmaatregelen die tot buscherming der eigendommen konden wordep genomen De inbreker die zich wgden wil aan het openen v m brandkasten moet niet alleen gruote lichaamskracht en technische bekwaamheid bezitten maar ook kapitalist zgn want ile noodige werktuigen inootuii zorgvuldig bewerkt zijn en vertegenwoordiston dus oen groote waarde Dj tgden zijn voorbg waarin een dief met een eenvoudige buor een gat kou maken De moderne uitrusting van een brandkastondief neemt weinig plaats wog Het voornaninsto werktuig is eeu zeer subtiel bewerkt breekijzer dat uit elkaar kan worden genomen en waarmede men oen builengewoue kracht kan ontivikkdea Do inbreker die geheel op de hoogte van zijn tgd staat beschikt over twee dergelijke hufboomon Het einde van den hefboom is zoo gemaakt dat er oen hamer aan kan worden bevestigd ann het andere einde kunuen verschillende werktuigen worden aangebracht Is het nocdig bg sommige kasten deurposten te verwijderen dun wonlt een spiis krom gzer aan de stang bevestigd men kan den post dan gemukkelgk omvatten Is de pust echter ta sterk dau wordt nog een soort kinuw aangebracht en met den hefboom wordt dau de stevigste post omhoog gewerkt Om de hoeken nf te breken wordt aan den hefboom een tang bevestigd aan twee hoekeu wordt nu dorgelgke hefboom aangebracht op deze wijze kan men met eenige kracbtinspanning de wanden indrukken en dus de kast openen De vervaardigin van bra idkasten is echter ook vooruitgegaan Men heeft beproefd kasten ie maken waarop klauwen en tangen geen vat hebben men vervaardigde daaarom kasten uit ééa stuk Verder trachttu men het boren te beletten door staalpantsers aan te brengen waarover weer gesmoed ijzeren platen worden gelegd om te voorkomen dat bet pantser stuk gehamerd wordt Ook de dieven zgn vooruitgegaan Eun goed inbreker heeft een smeltlamp bg zich waarmede hg in 10 of 15 min zoo kan werken dat een gat ontstaat waardoor hg zelf kan kruipen Solide kasten biedon echter ook l iertegen weeretand en zouden uren langen arbeid cischen Toch achtte men hot noo lig maatregelen te nemen en maakt daarom thans gebruik van de eicotriciteit Een Muiiohener werktuigkundige heeft eloctrische veUiglieidssignaal apparalen vervaardigd die berusten op hei beginsel van het draadcontaot Deze apparaten worden in de kast aangebracht en de draden door gaten geleid die echter helaas den dieven weer gelegenheid geven hui werktuigen in te zetten De ingenieur Berg die de voordracht hield had daarom eun andere constructie gekozen hg zet zgn apparaat op de brandkast en even openlijk verbindt hg de dradan met de schellen Het voordeel is dat zelfs do bekwaamste electrotechnicus niet in staat is het apparaat builen werking te stellen Zoodra pogingen worden gedaan de kast te verbreken of met de vlam te bewerken of zooiira de leiding op andere wijze wordt verbroken beginnen de bellen te luiden ed is de aanwezigheid van den dief verraden I een ronden hoed op het hoofd over de armen een overjas waarvan het knoopsgat met een driekleurige roset was versierd en zgn stok in de band icbter hem aan kwmn een armoedig gekleede Mant die smeekte hem nog een oogenblik ta woord te slaan Baruabé let op of je de omnibus ziet aankomen sprak icijnheor Chaberion Dat doe ik al mgnheer De knecht had reeds een oogenblik tevoren post gevat bg een der venster en wendde zgn oogen niet af van de straat die hij door da nog kale kastanjeen lindeboomen geheel kon overzien tot aan den boulevard Monimartre Intusschen bleef de klant zgn best doen Cbaberton den doorgang te belemmeren Tracht dan verzocht hg vgfduizeod gulden voor mij van de heeren Strifler te krggen zij verdienen meer dan vijfhonderdduizend gulden in hetjaar met mijn octrooien dat is toch wal het minstwat zij doen kunuen voor dengeen die ze hun verkocht heeft Zij antwoordden dat zg reeds meer gedaanhebben dan zij verplicht waran Dat knnnen zij tegon u niet gezegd hebben gg hebt zelf gezien hoe zg mij gevild hebbon laten zij mij die vgïduizand gulden geven en ik zal voortaan van alle verdere aanspraken afzien ik offer dan meer dan een millioen op ffordt termlffd dig laag u toejuchte na het hoonen van hem tot wiens nagedachtenis tgn bewondering eerbiedig opstijgt Ijaat in uw circus zooveel kunsten maken als ge wilt doch van onze Kunst daar moet ge afblijven 1 BoUeniaDüscb Overzicht Gistoren begon de nieuwe fitting van het Britsche Earlement In menig opzicht zal zij zeer belangrijk zijn in de eorslo plaats omdat zg waarschijnlijk de laatste zal wezen voor het kabinet Salisbury Volgens de Septnmal wet die den 7 jarigen zittingstijil van het parlement behaalt zou de Britsche volksvertegenwoordiging die op 5 Aug 1886 voor t eerst bijeenkwam op 4 Aug 1898 haar natuurlijk einde vinden Doch om opportunitoitsredouen zal de eerste minister naar ieder verwacht roods in den zomer van dit jaar aan de koningin de ontbinding voordellen In dal geval zal het ministerieongeveer oven lang geleefd hebben als bot kabinet van Disraeli 6 jaar eu 20 dagen Slechts Iwee parlementen leefden langer in do laatste eeuw bet parlement van George IV en lat van lord Palmerston dat 6 jaar 1 maand en 6 dagen oud werd De langste tgd dat Gladstone ooit aan het bewind is geweest was 5 jaar 1 maand en 16 dagen Het parlement is geopend met een rede van do Koningin waarin verklaard werd dut de verhouding van Engeland tot do Buitenlandsche mogendheden bij voortduring vriendschappelijk is geweest In den onderkoning van Kgypto heeft de Koningin eenen eerlijken bondgenoot verloren wiens wyze regeering er toe bijdroeg om in weinige jaren de welvaart en den vrede in Egypte te herstellen Do koningin stelt eon vol vertrouwen in don opvolger van den onderkoning die zeker dezelfde staatkunde zal volgen Dh koningin hoopt dat de inrichting van de haven te Zanzibar zal bijdragen tot de ontwikkeling van het grondgebied des sultans en tot de uitbreiding van den Kiigelschen handel aan de Oostkust van Afrika De koningin kondigt voort de invoering vun een locale regeoring in Ierland aan overeenkomstig hot stelsel in Kngeland zelf gevolgd Voorts een wijziging in de conventie bestaande tusschen de regeering en de Engelscho bank en eindelgk eene verandering van lie wetgeving betreffende de verantwoordelijkheid van patroons ten opzichte van ongevallen aan werklieden overkomen De Commissie van hot Pruisische Huis van Afgevaardigden lot onderzoek VM de onderwgswet heeft baar eerste zitting gehouden De vryzinnige Rickert stelde het eerste amendement strekkende het Staatskarakter der school onder Slle omstandigheden te I blijven handhaven Hij weiischto namelijk in art I j liij te voegen ds volgende woorden De volkschool is een inrichting van den Staat zij slaat onder zgn opzicht en vormt den gemeenschoppelijken grondslag van alle openbare onderwijs inriohtingen Ook het Centrum heeft op de eerste artikelen een reeks amandementeu voorgesteld Men is nieuwsgierig welke houding de conservatieven in de commissie zullen aannemen Wanneer deze willen worden al de amendementen van de zwarten aangenomen Van verschillende steden en inrichtingen komen steeds protesten in tegen de nieuwe onderwgswet Onder do personen van naam en wier naam meer dau vele adressen beieekeut die zich krachtig tegen de wet verklaard hebben behoort de hoogleeraar Felix Dabn Op dit oogenblik concenlieert zich de belangstelling der politieko kringen en der politieke dagbladpers in België voornamelijk op het koninklijk referendum dit heeft alle andere voorgestelde wgzigingen in de grondwet op den achtergrond geschoven Noch bg de rechterzgde noch bij de linkerzijde noch bg de arbeiders ontmoet deze ooBstifutioneele nieuwigheid waaïaan koning liéopold byzonder moet hechten veel sympathie Alleen de clericaal Nothomb en de radicaal Janson hebben het koninklijk referendum door Woeste Btoutweg een arnaehistischen maatregel geWMimd in de kamer verdledigd Da bedoeling is dat de koning bevoe d zal zijn rechtstreeks het volk te nudJiplegen heng over een door de regeering idgediend wetsontwerp hetzij over een reeds door de kamer gobdgekennle wet voordat daaraan de koninklijke iinctio is geschonken De ocialislische Vooruit geeft een zeer nauwkeurige analyse van het koninklijk referendum en zet uiteen hoe het nieuwe stelsel zou werken Als voorbeeld geeft het blad de schoolwet van 1884 door den koning bekrachtigd ondanks de oppositie der groote steden Indien de koning beschikt had over het recht van referendum had hg toen het kiezerscorps kunnen raadplegen de partgen hadden zich aan de uitspraak moeten onderwerpen en de verantwoordelgkheid van den koning was gedekt Nog toont de Vooruit aan dot het referendum dienst kou doen om het land te raadplegen over de