Goudsche Courant, donderdag 11 februari 1892

f J W f I P i f wpj ffr 0 0 4757 189S Vrijdag 12 Febrnarl GOyDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Ineeadlng van advertentiön kau geüohiecioij lot e n uur ues namiddags van den dag der uitgave De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt ï ü Li Vu jKil f JP l tmm OratMlium oer li t Publiek renees en HnlsiiilddeL B pro rd door Prul Dr B Vlrehow B riijn V Cletl MOnchMl m Beclam Leipzig t I T Nussbaum MllnolMn Hertz Amsterdam T Korczynskl Knuuui Brandt KUuitMburg baljan traaea atoel aiiff voorCrnlt TOortKomend e un eiteldIf faelü vAbrAlc ain l i r Z Ujhold baaaiiwdheld kortadem IUehV d B nd wï J n Dl ZwlU h l lU D I d oApoll eker Kieh rd Bmadl or4ett om bere uhte werUaf deer Tieawea naiae iateaeoen n Un u leikleja bOTen 4 ehetp werkende Zonwn Blllerw l DroppeU HenfMle eai o 5 ¥ y aankoop te be ehemien ïn r l i r fr ü p b t id de n en ch e Kwi r ci c Ü u niehard Brandt Prj pe dooi met rebriilk a n lJ i B wt t Üri I nn h ii l CM Uku door de wel h ehera de handWiirrrk ol ftlket h t nis li den B Iiuisrrouw Tan K van V te Gouda vrygesproken Te Gouda te koop stellen van vleesch voor dat dit door een der keurmeesters was goedgekeurd K van V te Gouda vrygesproken Jachtovertreding K de J G B en B B te Reauwgk ieder tot ƒ S of 3 dagen liechtenis Openbare dronkenschap en verwekken van uachtelyk rumoer J V d W te Reeuwijk tot 2 geldboeten van ƒ 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Te Moordrecht bergen van meer dan 50 liter petroleum op verboden plaats B de B tl Moordrecht ontslagen van rechtsvervolging Als voerman van een met een trokdier bespannen voertuig daarmede s avonds rijden niet voortien vau een helder brandend licht K van R en W V te Nieuwerkerk a d IJsel ieder tol ƒ 1 of 1 dag hechtenis Te Gouda in zijne tapperij na sluitingsuur aanweiig hebben van bezoekers J S te Gouda tot ƒ 3 of 2 dagen hechlenis Werpen met iets mt een gebouw waardoor iemand dië van de openbare straat gebruik maakt nadeel kan ondervinden A V te Stolwijk tot ƒ 6 of 3 dagen hechtenis Op den openbaren weg laten staan an trekdieren zonder voorzorgsmaatregelen te hebben genomen tegen het aanrichten an schade G B te Nieuwerkerk a d IJsel tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap M H te Amsterdam tot ƒ 15 of 3 dagen hechtenis H B te Gouda tot ƒ 12 of 3 dagen hechtenis H van B te Gouda tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis W H te Gouda tot 1 of 2 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van één dag Afloop van Openbare Verkoopiagen van Onroerende Goederen 10 Feb Afslag van de Steenplaats op Gouderak gehouden op Stolwijkersluis Perceel 1 4100 k H Jongenburger 2 ƒ 3400 ff ff 3 ƒ 600 J C van Vliet 4 en 6 ƒ 500 II Gebr Mijnlietf 6 ƒ 500 ff J C van Vliet 7 ƒ 600 ff ff 8 f 81 ff H Jongenburgcr y ƒ 800 ff J C van Vliet 10 ƒ 1100 ff Fop Mijnlieff Fz 11 2660 ff K van Vliet 12 ƒ 410 n Corns Kool ƒ 14691 Met de kosten en slrijkgelden 17131 ADVERTENTIÈN Mgnen hartelijken dank voor de vele blgken van belangstelling op 2 dezer ondervonden P GOEDEWAAGEN Mevrouw VALETTE Blaaawstraat H 11 vraagt tegen 1 Mei een zindelgke DIE STBODE goed knunende koken en werken Zich in persoon Ie vervoegen tnsschen 8 en 9 uur s avonds Te s Gravenhage wordt zoo spoedig mogel k een NOODHULP gevraagd tot MEI een goede burgerpot kunnende koken Zonder goede getaigen onnoodig zich aan te melden Adres onder No 2173 aan den nitgever dezer Conrant Zeer ITette Cresteendrukte mUZAAHTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Openbare Vrijwillige Verkooping Ue Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens om op VRIJDAG 19 FEBRUARI 1892 des morgens ten 10 ure ten huize van J ZUIDERVLIET op het dorp Slolwijk in het openbaar te veilen en te verkoopen Dl EOÜWMSWONINQ geteekend D No 14 alsmede diverse partijen best Wei en Hooiland BOUWLAND en aanbehooren staande eu gelegen in BENEDERBEÜL te STOL f IJK ter grootte van 15 Hectaren Oiji te aanvaarden de Landeryen bg de toewijzig en de Woning met Erf den 1 Mei aanstaande Notitiën en inlichtingen bg voornoemden Notaris Men vraagt tegen 1 April of I Mei een HUIS te Uuur Men wordt vei tocht brieven te zenden onder no 2174 aan t burean dezer courant miim mmm Toelating van Leerlingen op de Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den l APRIL 1892 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG 23 FEBRUARI 1892 des namiddags ten vgf uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namena de Commissie J H VAN DÏE VOORT bij Storingen in de kwalen der lever laat van aam dnrende veratoppinr en de deebeden coo u hoofdpijn dnlae PUIén Secretaru Gouda 10 Februari 1892 Li Gouda Snelpersdrult van A Brinkhan Zoon Nog Winter Tilt Pantoffels ter wering van koude of vocht Dames en lleeren Ilandkoffers Tasschen en Reisinandjes OOSTHAVEN 37 GOUDA Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Gknoeokn brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 5e Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG dèn 11 FEBRUARI 1892 de SOCIETJEIT van leu avonds ZES UUR af sal GESLOTEN mijn Namens het Bestuur F HERMAN Pz SecretarU Gouda 10 Februari 1892 0 Een algemeen als goed erkend middel bij HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALMIAE FASTILLES van Kraepelien Holm Apothekers te Zeiêt Verkrijgbaar bjj Apothekers en Drogisten in □ flescbjes a 20 cent Te Gouda o a bg de Heer A H TEEPE voorheen C THIM Alom te bekomen DE mum ÜLAZEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eni waarbij is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents m Dr T FrerlchS SerlIJn t ▼ Seanzonl wonburo a a C Witt Oopefihagen a a Zdekauer stpatw burg Soederst dt KaMa Lambl Wanchau B Forster Blrmtngham nderbuiks organen A BRINKMAN De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelijks met nitzondering van Zon en Feestdagen De priji per drie maanden ia 1 36 franco per poet 1 70 iiiooderlijke NomneTi VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA U Fi brnari 1S92 De heor i W Borkelbnch van der Sprenkel predikant hij Ie hierv OcmuHnto te Breila heeft hot beroep uaar Gouda aangennman Heden zijn iloor de Politie alhier wederom drie monsters boler in boslaK genomen in het Boterhuis onder het Rna lhiiis op irrond van vermoeden van bedrog in den bnterhande a aaronder een waiirvi n ook verleden week een monster word in beslag genomen Blijkens aohtenlaande advertentie zullen de volgende dagen op Stolwijkorstuis in het locaal van den beer Hooïi ndoorn voorstellingen plaats hebhen iloor den Rnssischen hofjager Chodascheuitz met zijne Siberische beeren en honden Naar men verneemt moeten die beeren goed gedresseerd zijn ru nel waard beziohligd te worden Uit Oudevater schrijft men aan de Sekoonhoventehe Cmrant Do heer H Ouderkerk leeraar in de gymnastiek te Gouda beeft zioh op aanvrage van ern belnnithebbdtule bereid verklaard alhier bij genoegzame deelneming een cursus te open n voor hen die hei examen in de trije en ordfroHfeningen weusohen af te leggen Zoo lra er bij het onderwijzend personeel ht r en in de naaste omstreken roldaenilo bulangstelliag blgkt in dezr aangelegeuheid on tevens een geschikt lokaal Toor de oefeningen gevon4f D is hoopt de directeur net l i lesten spoedig een annvang te kunnen niakrn Door Hoofdingelanden van den Haarlemmermoer Ider is hul besluit genomen om volgens de plan FEVILLET01 Naar hef FrantcA EERSTK DEEIi Mijnheer Barinc vroeg de directeur hoe staiit4iet met uw houtaneê voor het dagblad P Daar kom ik goed mee vooruit mijnheer 2e moet van avond af zijn Ik zal niet heengaan voor zij klaar is Daar reken ik op Mat die vijfduizend guldon hernam de klant kan ik dan mijn warintemeter afmaken dia zekermijn belacgrijkste uitvinding zal worden t al vanfrooten invloed ziJn op onze artillerie niet alleenket egoïstisch tigenhelang ia hier in het spel maar Ook het belang van ons land Ge zult nog over den kop gaau met uw proefoemingen op springladingen mijn waarde mynheer Annfin Daar hab ik geen oogenblik rees voor De omnibus riep do knecht Chabarton liep haastig naar de deur vergezel nen en voorstellen van bun ipgenienr den beer A Ëlink Sterk de oude machine van het stoomgemaal do Lynclen te vervangen dpor 3 nieuwe centrifngaalpumpmachines tu ziimen vat het ilulibele vermo en Ier thans aanwezige machine in staat om 696 waturpaanlenkracht te outwikkelfin of wel om 660 M water per minuut 4 75 Meter hoog op te voeren Oe eerste dezer inHchmes m et i5 Augustus 1S93 en Ie tweede 15 December d a v maiilvaardig zijn Do uitvoering van dit belangrijke werk is opgedragen aan de firma W C K Ie V it te Amsterdam Uit den Haag schrijft men jiait de Jm terdammer De beide inspecteurs der kfaukziniiigengeslichten de b eren dr Ruysch en van Aiidel brachten beden eeu bezoek aan mevrouw de Wed Stilten geb To Gerapt schrijfster van de onthullingen uit het Haagsche Krankzinnigengesticht bezoek duurdogeruimen tijd daar ile heeren brochure punt voor punt met de schrijfster bespre ea Mevrouw Stuteii ontvangt im s morgens vroeg tot s avonds laat bezoeken van ptieien patiënten of andere belangstellendan die hl irmede leeliugen komen daen amnciit hm Mgm ei rinj n wuUia met die van Mevr Stuten zelve een allertreurigste overeenkomst hebben Ms oen siaaltje van geraffineerde wreedheid deelde een gewezen patient ons nog mede dat het personeel de gewoonte heelt de patiënten uit te hooren om te weten tu komen welk bet idéé fixe hunner krankzionigheid is lec einde hen met meer succes te kunnen sarren t Het Friesche meisje dat buiten medeweten barer ouders in het gesticht werd gebracht en gisteren eindelijk werd losgelaten was meer dan knlm ze was suf en klaagde dat men haar groote hoeveelheden zwart goed had inguguven Hel feit van haar ontslag doet echter de vragen niet vervallen die wy vroeger betreffende dit geval van zijn klant en een doodseha stilte heerschte in da bureaux als verwachtten de beambten een mogelijken terugkeer hou onwaarschijnli k die ook was De patroon is opg laden I riep Barnabé diebij bet Venator was blijven taan Maar opeens uitte by een kreet van verbazing Wat is er De oude Rnfin ia ook ingestapt om hem totaan het station te achtervolgen Nu volgde op de stilte oogenblikkeljjk een verward geluid van stemmen en voetstappen dat weder geheel overstemd werd door hanengekraai kunstig nagebootst door den ambtenaar die met de correspondentie belast was Houd ju toch stil Wellevend I voe de de kassier hem toe terwijl hij pp den drempel van het door hem alleen bewoonde hokje verscheen wjj kunnen elkaar niet verstaan Des te beter voor u Waarom vroeg du kassier een ernstig man maar die niet boog tiraiUerdo en zeer goedig vanaard was Omdat mijn waarde heer Morisot omdat gadan wat u nog wel en en eleii keer meer overkomt dwaasheden kunt ïeggen tonder dat de anderen er notitie van nemen Moriset zweag eeu oogenblik want hij wist niet goed of het iiu ook paste werkelijk boos te worden en tevens vond bq niet dadelijk eeu antwoord gereed ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt stelden Integendeel ook hier is heel wat meer licbt noudig om het publiek gerust te stellen De Berlijnsche geneesheer dr Wasserfuhr vroeger lid der gezondheidscommissie aldaar bestrijdt in de Hyg Rundschau de nitguveu welke de stad zich getroost voor het onderzoek van vleesch wat tnchmm lietreft en diu ongeveer een half rDillioeii mark bedragen Hij betoogt in dat blad dat ieder zich tegen trichinen kan beveiligen door geen rauw of halfraiiw vleesch of aorst te eten Do uitgaven geschieden dus uitsluitend in hut belang van personen welke Ie slechte gewoonte van ongekookt vleesch te gebruiken niet wiUoii afleirgen Kii vrat iiug meur is liet ia gebleken dat de meeste zitiktegevallen wegons het gebruik van triohiueus vleesch tiju vov oorzaakt door het gebruik van rauw vleesch dat na oBderzoek verklaard was j een trichinen te belatten Het kostbare onderzoek is dus niet eens een afdoend middel tot bescherming der gezondheid Eeiie balaniirijke bijdrage voor de onschadelijkheid van triohinenhoudeiid varkensvleescli mits dit behoorlyk gekookt of gebrailen zij levert het laatste bulUtin van he fiait QtumdheiUaMt aangaande de trichinenopidemiu au boord van het Bremerschip de NVK In Mei kocht de kapitein van dat schip op de markt te Iquique Chili varkensvleesch 3uiten medeweten van den kapitein gebruikten da kok en 17 manschappen hiervan rauw gehakt vleesch met uion en peper toor ontbyt Zij werden allen door trichinenziekto aangetast Daarentegen bleven zij gezond die des namiddags dal vleesch goed gekookt hadden gegeten Onlangs maakten wij melding van de verdedising van het autocratisch bestuur van den Ru sisohea Czaar door Stead Thans verschijnt eene bestriding van die zienswjjze in Fm Stisna onderteekend Ge draagt uw naam met eere bracht hg eiu delijk uit na tamelijk lang te hebben nagudacht Juist omdat hij Wellevend heette had de oorrea pondent zich aangewend grof te zijn tegen zijn ka meradon en zocht hij telkens du gelegenheid hen zonder reden te kwetsen opdat het hun niet in ie gedachte zou komen zinspelingen te maken op aijn naam die te belachelijk was om hem voor grappen te vrijwaren Een ander zou daar misschien mak zachtheid en handigheid in ffeslsagd zijn maar daar by van natuur twistziek onwelwillend en ruw was wist hij geen beter middel te bedenken om zioh te verdedigen dan met grof beid het antwoord van den kassier ergerde hem zooveel te meer omdat het werd ontvangen met een schaterend gelach waaraan Spring alleen geen deel nam Maar de vriendschap of de welwillendheid hadden bieraan geen deel en dat Spring niet meelachte ora het antwoord van Moriset un vooral otn du woedende uitdrukking op het gelaat van Wellevend kwam alleen hierdoor dat bij verdiept zat in een bozigheid waarvan niets in staat was h i af tu leiden Nauwelijks was de patroon op den omnibus guladen zooals Barnnlié zich uitdrukte of Spring had in allerijl een lade van zijn lessenaar geopend en er een compleet stel keukeugereedsohap uil te voorschijn gahnald een spiritusinmpje en klein ijzeren panne e een kruik met olie zout peper een varkeoscóteletto in een papier gewikkeld ec oen stuk brood Nadat hij het lampje had aangestoken zette hij er ha